Taakvelden gemeenten 2017(na mutatie overhead)

Lasten

Baten

Saldo van lasten en baten

Toevoeging reserve

Onttrekking reserve

Saldo reserves

Totaal

0. Bestuur en ondersteuning

0.1 Bestuur

9.361

-864

8.497

0

0

0

8.497

0.2 Burgerzaken

8.520

-7.320

1.200

0

0

0

1.200

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

0.4 Overhead

158.464

-5.123

153.341

0

0

0

153.341

0.5 Treasury

28.700

-58.698

-29.998

0

0

0

-29.998

0.61 OZB woningen

4.750

-35.068

-30.318

0

0

0

-30.318

0.62 OZB niet-woningen

1.000

-61.050

-60.050

0

0

0

-60.050

0.63 Parkeerbelasting

7.993

-26.779

-18.787

0

-53

-53

-18.840

0.64 Belastingen overig

433

-3.007

-2.574

0

0

0

-2.574

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0

-627.541

-627.541

0

0

0

-627.541

0.8 Overige baten en lasten

-19.050

0

-19.050

6.402

-29.527

-23.125

-42.175

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0.10 Mutaties reserves

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten (rekening)

1. Veiligheid

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

27.345

0

27.345

0

0

0

27.345

1.2 Openbare orde en veiligheid

15.109

-419

14.691

0

0

0

14.691

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 Verkeer en vervoer

71.460

-9.507

61.953

11.768

-5.153

6.614

68.568

2.2 Parkeren

10.566

-4.394

6.173

522

-1.876

-1.354

4.819

2.3 Recreatieve havens

979

-698

280

0

0

0

280

2.4 Economische havens en waterwegen

108

-161

-54

0

-3

-3

-56

2.5 Openbaar vervoer

3.996

-2.788

1.208

0

-1.208

-1.208

0

3. Economie

3.1 Economische ontwikkeling

12.940

0

12.940

0

0

0

12.940

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-3.766

-7.370

-11.136

0

0

0

-11.136

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

394

-633

-240

0

0

0

-240

3.4 Economische promotie

3.063

0

3.063

0

0

0

3.063

4. Onderwijs

4.1 Openbaar basisonderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

44.098

-3.713

40.385

0

-2.390

-2.390

37.996

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

43.980

-23.037

20.943

0

-2

-2

20.941

5. Sport, cultuur en recreatie

5.1 Sportbeleid en activering

3.980

0

3.980

0

-39

-39

3.941

5.2 Sportaccommodaties

29.045

-7.876

21.169

48

-1.506

-1.457

19.712

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

50.916

-2

50.914

2

-632

-630

50.284

5.4 Musea

2.944

-66

2.877

0

0

0

2.877

5.5 Cultureel erfgoed

6.146

-339

5.807

750

0

750

6.557

5.6 Media

11.369

0

11.369

785

0

785

12.154

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

15.635

-11

15.624

0

0

0

15.624

6. Sociaal domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

46.021

-757

45.264

0

-15

-15

45.249

6.2 Wijkteams

34.781

-284

34.497

0

0

0

34.497

6.3 Inkomensregelingen

183.642

-150.860

32.782

0

-331

-331

32.451

6.4 Begeleide participatie

22.885

-3.972

18.913

0

0

0

18.913

6.5 Arbeidsparticipatie

18.804

0

18.804

0

0

0

18.804

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

8.477

0

8.477

0

0

0

8.477

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

38.768

-4.180

34.588

0

0

0

34.588

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

57.042

0

57.042

0

0

0

57.042

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

86.178

-4.000

82.178

0

0

0

82.178

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

12.094

0

12.094

0

0

0

12.094

7. Volksgezondheid en milieu

7.1 Volksgezondheid

23.614

-2.441

21.172

0

-390

-390

20.782

7.2 Riolering

33.300

-42.513

-9.213

0

0

0

-9.213

7.3 Afval

29.108

-41.228

-12.120

0

-124

-124

-12.244

7.4 Milieubeheer

13.228

-477

12.750

41

-2.122

-2.081

10.670

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

1.740

-881

859

0

0

0

859

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1 Ruimtelijke Ordening

3.644

-499

3.145

0

0

0

3.145

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)

189.282

-183.988

5.294

0

-4.364

-4.364

930

8.3 Wonen en bouwen

55.472

-45.385

10.086

3.325

-14.535

-11.210

-1.123

Totaal taakvelden

1.408.556

-1.367.931

40.625

23.644

-64.269

-40.625

0