Bij het vorm en inhoud geven aan onze ambities werken wij samen met andere (overheids)organisaties. Wij richten ons voor het realiseren van onze programma's actief tot andere overheden, de provincie, het Rijk of Europa. Op die manier halen wij, naast extra financiële middelen, ook kennis en ervaring naar de stad. Zo bekostigt het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor een groot deel het Europese subsidieprogramma Kansen voor West. Ook dragen de samenwerkingsnetwerken bij aan het profileren van Utrecht op (inter)nationaal niveau.

Europese Subsidieverwerving

Wij willen optimaal gebruik maken van Europese subsidiemogelijkheden ter ondersteuning van de stedelijke beleidsdoelstellingen. Deze regelingen kennen veelal een eigen structuur en systematiek en vragen specifieke kennis en aandacht. Om subsidiemogelijkheden optimaal te benutten, is kennis van de verschillende Europese regelingen en de verbinding aan relevante Utrechtse projecten noodzakelijk. Voor Europese subsidies is internationale samenwerking vaak een voorwaarde. Het hebben van een goed internationaal netwerk is van groot belang om zelf de nodige partners te vinden, maar ook om door anderen voor deelname aan subsidieprojecten benaderd te worden. We werken intensief samen met regionale partners bij Europese subsidieverwerving en –lobby. om de grote maatschappelijke uitdagingen die op ons afkomen te ondersteunen met Europees beleid, en om te zetten naar economische kansen voor de regio. In het kader van de verdere ontwikkeling van actielijn ‘Internationalisering’ van de Economic Board Utrecht richt de samenwerking van regionale organisaties bij subsidieverwerving en lobby zich op de thema’s Groen, Gezond en Slim.

Europese subsidies na 2014

In de Europese begrotingsperiode 2014-2020 zet de Europese Commissie het geld nog sterker dan voorheen in ten behoeve van de Europese beleidsdoelstellingen slimme groei (kennis, innovatie en onderwijs), duurzame groei (zuiniger met hulpbronnen) en groei voor iedereen (arbeidsparticipatie, onderwijs en armoedebeleid). Thema’s die goed aansluiten bij de Utrechtse ambities. Ook is gezocht naar vereenvoudiging in de verantwoording en harmonisatie van voorwaarden van de verschillende Europese subsidieregelingen. Samenwerking tussen partijen, bijvoorbeeld tussen overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en/of maatschappelijke organisaties, is in de periode 2014-2020 nog belangrijker om succesvol te zijn met Europese subsidies. Dit sluit ook aan bij onze visie op de (regie) rol van de gemeente. We spelen hierop in door versterkt in te zetten op samenwerking met bijvoorbeeld kennisinstellingen, de Economic Board Utrecht en culturele instellingen.

Kansen voor West

Activiteiten 2017

De projecten van Kansen voor West I (EFRO 2007-2013) zijn afgerond. De financiële afwikkeling van het programma loopt nog door in 2017. Het programma Kansen voor West II is in uitvoering. Project Leerwerkplaatsen (ROC Midden Nederland in samenwerking met MBO Utrecht) heeft met succes een beroep op de beschikbare middelen gedaan. Met andere initiatieven wordt bekeken of zij tot een succesvolle aanvraag kunnen komen. De eerste discussies over de inzet van de volgende ronde Europese structuurfondsen - vanaf 2021 - worden weer opgestart. We volgen deze actief en leveren onze input om zo gericht mogelijk nieuwe middelen beschikbaar te krijgen voor onze opgaven. We werken hierbij samen met onze partners op nationaal (Rijk, provincie, G4) en internationaal (G4 Brussel, Randstadregio, Eurocities) niveau.

Kansen voor West II - Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 2014-2020

De opzet van Kansen voor West II is grotendeels gelijk aan het Kansen voor West I (2007-2013) programma, al is een lager subsidiebudget beschikbaar en zijn de programmaprioriteiten gewijzigd.

In de nieuwe periode 2014-2020 krijgen wij een bijdrage van 6,4 miljoen euro uit het EFRO voor een stedelijk programma Kansen voor West II. Dit stedelijk programma heeft de vorm van een zogeheten 'Geïntegreerde Territoriale Investeringsstrategie' (GTI) voor duurzame stedelijke ontwikkeling. Op dit punt wijkt Kansen voor West II af van het vorige programma. Deze nieuwe vorm biedt de G-4 steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht de mogelijkheid om middelen uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) te combineren met geld uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Daarmee wordt voorzien in een integrale aanpak voor stedelijke uitdagingen. Iedere stad geeft zelf invulling aan dit stedelijk programmadeel. Naast de genoemde EFRO bijdrage (6,4 miljoen euro) is er ook een bijdrage van 1,6 miljoen euro uit het ESF beschikbaar voor dit stedelijk programma. De middelen zijn beschikbaar voor projecten gericht op versterken vestigingsklimaat en aanwezig arbeidspotentieel en koolstofarme economie. Inzet geschiedt op basis van het stedelijk uitvoeringsplan ‘Kansen voor Utrecht’. Een cofinanciering van minstens 50% is een vereiste. Naast het stedelijke programma zijn er ook EFRO middelen beschikbaar voor projecten gericht op innovatie en koolstofarme economie. Vooral (samenwerkingsverbanden van) bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen kunnen hier aanspraak op maken. De voor deze prioriteiten beschikbare middelen worden ingezet in aansluiting op de regionale economische agenda van de Economic Board Utrecht. Gemeente en provincie beslissen samen over inzet van deze middelen indien het om Utrechtse projecten gaat.