Omschrijving

2016

2017

2018

2019

2020

Nr.

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-56.823

-40.625

-12.140

5.319

2.259

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

43.973

43.320

40.847

39.222

35.235

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

190

190

190

190

190

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

77.394

107.540

93.104

60.472

54.936

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

31.754

39.003

23.776

4.283

0

8

Baten bouwgrondexploitatie:

Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord

27.455

65.759

57.952

0

13.007

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen

10

10

10

10

10

10

Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

11

Verkoop van effecten:

a

Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

nee

nee

nee

nee

nee

b

Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

Berekend EMU saldo

-94.362

-77.909

-30.041

-20.034

-4.255

Bedragen zijn in duizenden euro's