Algemene informatie

Doelstelling:Utrecht heeft voldoende, kwalitatief goed en optimaal gespreid gemeentelijk vastgoed dat activiteiten mogelijk maakt die bijdragen aan de maatschappelijke doelstellingen van de gemeente.

Beleidskader:Meerjarennota kapitaalgoederen 2016-2019 Maatschappelijk vastgoed en Meerjaren Perspectief Utrechts Vastgoed (MPUV 2016).

Inhoud:Het vastgestelde beleid is gericht op de onderhoudsconditie redelijk (conform NEN 2767) voor het gemeentelijk vastgoed.

Soort investeringen:Investeringen met economische nut.

Vervangingsinvesteringen

Autorisaties t/m 2016

2017

2018

2019

2020

Vervangingsinvesteringen

16.522

2.807

2.328

2.550

1.550

Totaal vervangingsinvesteringen

16.522

2.807

1.628

2.550

1.550

Bedragen zijn in duizenden euro’s

In het Meerjarenperspectief Utrecht Vastgoed (MPUV) is jaarlijks structureel een investeringsbedrag van 1,55 miljoen euro opgenomen voor de vervanging van grote installaties, grootschalige levensduurverlengende onderhoudsimpulsen en renovaties. Dit jaarlijkse bedrag is conform MPUV 2016 ingezet om noodzakelijke grootschalige renovaties in 2016 en 2017 te kunnen starten. Daarnaast is er in de periode 2017 en 2018 jaarlijks 1 miljoen euro geprogrammeerd voor duurzaamheidsmaatregelen. In de noodzakelijke renovaties worden duurzaamheidsmaatregelen geïntegreerd.

Uitbreidingsinvesteringen

categorie A

Autorisaties t/m 2016

2017

2018

2019

2020

Nazorgfase Tivoli/Vredenburg

3.100

0

0

0

0

Geluid Tivoli/Vredenburg

125

0

0

0

0

Nazorgfase Stadskantoor

1.000

0

0

0

0

Bibliotheek met wijkbureau LR Centrum

4.915

0

0

0

0

Totaal uitbreidingsinvesteringen

categorie A

9.140

0

0

0

0

Bedragen zijn in duizenden euro’s

In de Voorjaarsnota 2015 is er voor 2,8 miljoen euro bestemd voor bouwkundige aanpassingen aan Tivoli/Vredenburg. In de Voorjaarsnota 2016 is daar nog een bedrag van 0,125 miljoen euro bijgekomen voor aanpassingen qua geluid en 0,3 miljoen euro voor verbeteren toegankelijkheid. De nazorgfase Stadskantoor betreft het restant van het bouwkrediet van het Stadskantoor.

De nieuwe bibliotheek met wijkbureau wordt gerealiseerd binnen het bestemmingsplan Leidsche Rijn Centrum Kern en Zuid. De huurprijzen zijn tenminste kostprijsdekkend bepaald met de uitgangspunten uit de Kadernota Vastgoed 2012-2016.

Uitbreidingsinvesteringen categorie B:Niet van toepassing