Prestatiedoelstelling Programmabegroting 2017

Subsidiedoelstelling

Omschrijving subsidiedoelstelling

Begroting 2017

Waarvan "vaste" verlening met jaarsubsidies

Meerjarig verleend ten laste van 2017

Accommodaties maatschappelijke activiteiten

Faciliteren van accommodaties voor maatschappelijke activiteiten. Uitgangspunten zijn een efficiënt gebruik en optimale toegankelijkheid.

580

580

Sociaal makelaarschap

Ondersteunen en faciliteren van bewonersinitiatieven middels sociaal makelaarschap als ondersteuning van de betrokken stad op drie (oplopende) niveaus. "Behoud" wanneer sprake is van een hoog potentieel van zelforganisatie: inzet vindt plaats op afroep. "Beheer": incidentele inzet van de sociaal makelaar. "Proactieve inzet" focust op sociale interventie in prioriteitsbuurten: structurele inzet op basis van informatie, signalering en analyse.

7.429

7.429

Kinder- en jongerenwerk MO

Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling

458

308

150

Stimuleren vrijwilligerswerk

Stimuleren en faciliteren van stedelijk vrijwilligerswerk middels het verbreden van de groep van actieve burgers en belemmeringen wegnemen om te participeren en vrijwilligerswerk te doen. Realisatie door het bieden van voorzieningen voor de sociale initiatieven van burgers, het nadrukkelijk uitnodigen en waarderen van vrijwilligers, het bieden van advies, begeleiding en deskundigheidsbevordering, het stimuleren van samenwerking onderling en met het bedrijfsleven en het stimuleren van diversiteit binnen het vrijwilligerswerk.

809

809

Meldingen van stigmatisering en discriminatie worden adequaat opgevolgd

Activiteiten op het gebied van preventie en voorlichting, met de nadruk op discriminatie op de arbeidsmarkt en in de horeca, uitgevoerd door Artikel 1 Midden-Nederland.

274

274

Voorlichting en zichtbaar maken diversiteit

Geven van voorlichting over en zichtbaar maken van diversiteit.

221

89

Informele zorg en mantelzorgers

Faciliteren, ondersteunen en organiseren van informele zorg inclusief mantelzorgondersteuning

3.049

3.049

Mantelzorgondersteuning

Inzet extra middelen mantelzorgondersteuning

350

Sociale prestaties en Dagondersteuning

Het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare Utrechters en het vergroten van hun zingeving. Deze voorzieningen dragen bij aan de bestrijding van sociaal isolement, verbetering van de (geestelijke) gezondheid en de toename van maatschappelijke participatie.

4.704

4.704

Belangenbehartiging en Informatievoorziening

Faciliteren en organiseren van belangenbehartiging en informatie en advies

4.488

4.488

Laaggeletterdheid

Verbeteren van taalniveau en andere basisvaardigheden

500

500

Versterken Sociale Basis

Versterken Sociale Basis

400

400

Versnelling Overvecht Aanpak Sociale Problematiek

Versnelling Overvecht Aanpak Sociale Problematiek

608

Totaal prestatiedoelstelling P.1.1.1

Basisvoorzieningen zijn georganiseerd

en initiatieven, vrijwilligers en

mantelzorges ondersteund

23.870

15.201

7.579

Buurtteams Sociaal

Oprichting, doorontwikkeling en uitvoering van de buurtteams en het leveren van hoogwaardige sociale basiszorg. In co-creatie met de gemeente Utrecht leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van een nieuw en eenvoudiger stelsel van zorg en ondersteuning.

14.962

2.462

12.500

Clientondersteuning

Faciliteren en organiseren van clientondersteuning. Positioneren van het maatschappelijk werk in de wijken als een spilfunctie in de aanpak van sociaal kwetsbaren

3.972

3.972

Totaal prestatiedoelstelling P 1.1.2 Een stad dekkend, goed functionerend netwerk van buurtteams Sociaal

18.934

2.462

16.472

Voorkomen huiselijk geweld

Voorkomen van huiselijk geweld bij alle slachtoffers. Bij ernstige dreiging en gevaar van huiselijk wordt een veilige situatie gecreëerd in de (crisis) opvang, onderduikaders, bij familie of via de informele netwerken. In alle gevallen is sprake van (groeps) begeleiding en/of (ambulante) hulpverlening al dan niet door de vrouwenopvang zelf.

108

108

Innovatiemiddelen opvang en beschermd wonen

Stimuleren van innovatie en versterking van de eigen regie en zelfredzaamheid van inwoners die nu gebruik maken van opvang en beschermd wonen.

1.439

1.439

Asielzoekers, ongedocumenteerden en vluchtelingen

Regeliere ondersteuning van vluchtelingen, het continueren van de noodopvang voor (uitgeprocedeeerde) asielzoekers en het steunpunt Perspectief voor ex-AMA's (voormalig alleenstaande minderjarige asielzoekers).

2.084

2.084

Totaal prestatiedoelstelling P 1.1.4 Effectieve uitvoering van taken als centrumgemeente

3.631

3.631

0

Totaal Programma Maatschappelijke Ondersteuning

46.435

21.294

24.051

Bedragen zijn in duizenden euro's