Inleiding

In samenspraak met bewoners zijn de wijkambities 2014-2018 tot stand gekomen. Gebaseerd op deze wijkambities stelt de gemeente jaarlijks voor elke Utrechtse wijk een wijkactieprogramma op. In dit wijkactieprogramma staan activiteiten die de gemeente Utrecht – samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke partijen – wil uitvoeren in 2017 in de wijk Oost.

De stad Utrecht is ingedeeld in tien wijken. Naast de indeling in wijken hanteert de gemeente, afhankelijk van het onderwerp, een nadere indeling naar 34 sub-wijken, 111 buurten of 194 sub-buurten. Afhankelijk van de wijk hebben inwoners soms meer affiniteit met de naam van de buurt dan met de naam van de wijk. In de wijkactieprogramma’s staat bij de meeste activiteiten de buurt of de straat genoemd.

Proces; samenwerking met Wijkraad Oost
Begin 2015gaf de wijkraad aan dat zij graag eerder en beter betrokken wil worden bij het opstellen van het wijkactieprogramma. Bij wijze van pilot is de wijkraad daarom in 2015 vanaf het begin betrokken bij het wijkactieprogramma 2016. Zowel de gemeente als de wijkraad zien de meerwaarde van deze samenwerking. Daarom is het wijkactieprogramma 2017 ook een gezamenlijk product, passend bij het collegemotto ‘Utrecht maken we samen’.

Gezonde stad

Veel activiteiten in de wijk dragen ook bij aan gezonder stedelijk leven. De gemeente Utrecht vindt het belangrijk om samen te werken aan gezond leven en wonen in onze stad. De komende tijd verkennen we hoe in de wijk Oost aan deze ambitie kan worden gewerkt.

Leeswijzer

Het wijkactieprogramma begint met een beknopte beschrijving van de wijk. Daarna vindt u de wijkambities en speerpunten voor de periode 2014-2018, en vervolgens leest u welke concrete projecten en activiteiten in 2017 bijdragen aan de realisatie van deze drie wijkambities. We sluiten af met een toelichting op complexe projecten en trajecten en gebiedsaanpakken voor die delen van de wijk die extra aandacht vragen.

Contact en informatie

Meer informatie over de wijkambities 2014-2018 en de wijkactieprogramma’s vindt u op www.utrecht.nl/wijkambities of www.utrecht.nl/oost. Heeft u vragen over het wijkactieprogramma, neem dan contact op met medewerkers van wijkbureau Oost, het gemeentelijk aanspreekpunt in uw wijk, via telefoonnummer 14030 of e-mail oost@utrecht.nl

Heeft u zelf een plan, idee of initiatief voor de wijk? Kijk dan op utrecht.nl/initiatievenfonds of benader het wijkbureau. Wilt u op de hoogte blijven van zaken die spelen in uw wijk? Abonneer u dan op de digitale nieuwsbrief via de website utrecht.nl/oost

De wijk Oost

In de wijk Oost wonen ongeveer 33.000 inwoners, waaronder opvallend veel jonge mensen, in het bijzonder studenten en pas afgestudeerden. Oost is een veelzijdige wijk om te wonen, te studeren en te werken. Veruit de meeste bewoners doen dat met plezier. Zij waarderen de goede woningen, mooie woonomgeving, het vele groen en het levendige karakter dat voortkomt uit goed bezochte winkelstraten, horecagelegenheden en sportaccommodaties.

Bewoners van Oost geven een relatief hoge waardering aan hun wijk en hebben een positieve kijk op de toekomst van hun buurt. De WOZ-waarde van de woningen ligt gemiddeld beduidend hoger dan in de stad. Het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering is relatief laag. Uit onderzoeken blijkt dat het merendeel van de bewoners zich veilig voelt in de wijk.

De Biltstraat, Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat vormen uitlopers van het winkelgebied in de binnenstad. Met de winkels aan de Ina Boudier Boudier-Bakkerlaan en de Adriaen van Ostadelaan kan iedereen in de buurt winkelen. De singels, de Maliebaan en het Wilhelminapark vormen een kenmerkende monumentale structuur. In grote delen van de wijk staan karakteristieke eengezinswoningen van begin vorige eeuw. In Oost staan relatief weinig sociale huurwoningen, afgezien van studentenwoningen.

Het groene karakter van Oost maakt de wijk aantrekkelijk om te wonen. Het monumentale Wilhelminapark is het meest populaire park, maar ook park Bloeyendaal, de oevers van de Kromme Rijn, de Minstroom en de Biltse Grift zijn geliefd. Veel groen zoals bloembakken en perkjes worden onderhouden door bewoners (zelfbeheer), maar ook in de parken leveren vrijwilligers een grote bijdrage aan het onderhoud. Naast het vele groen in de wijk zijn de natuurgebieden Amelisweerd en Rhijnauwen een aanwinst voor de bewoners van Oost.

De wijk kent vooral in de oostelijke rand veel stedelijke functies. De motor van de groei van de stad is Utrecht Science Park (De Uithof) met haar hogeschool, universiteit, ziekenhuizen en onderzoeks- en kenniscentra. Tussen de Waterlinieweg en de A27 liggen het kantorenpark Rijnsweerd Noord, Stadion Galgenwaard, sportparken en zwembad De Krommerijn. Stedelijke functies in oudere delen van Oost zijn onder andere ziekenhuis Het Diakonessenhuis, revalidatiekliniek De Hoogstraat, het Spoorwegmuseum en Rietveld Schröderhuis.

Nieuwe ontwikkelingen

Over het algemeen wonen mensen naar tevredenheid in Oost. Uit een buurtverkenning van Volks-gezondheid (gemeente) uit 2015 blijkt dat de buurt Sterrenwijk wat achter blijft, in het bijzonder op het gebied van gezondheid en welbevinden. De gemeente wil daarom in 2017 samen met bewoners, professionals en maatschappelijke partners in Sterrenwijk inzetten op het verbeteren van de leefbaarheid en gezondheid van bewoners in deze buurt. Ook de komst van vluchtelingen is een ontwikkeling, waar bewoners in de wijk Oost mee te maken krijgen. De gemeente Utrecht wil een bijdrage blijven leveren aan de opvang van asielzoekers en gaat met de stad in gesprek over randvoorwaarden voor toekomstige opvanglocaties voor asielzoekers in Utrecht. Vanwege de afgenomen instroom is er geen urgentie om het planproces voor het ontwikkelen van het Pieter Baan Centrum tot asielzoekerscentrum nu op te starten. De locatie blijft voor de gemeente wel in beeld; het is te vroeg om locaties op voorhand los te laten.

Kaart van de wijk

Wijkambities 2014-2018: drie speerpunten

Het merendeel van de bewoners woont naar tevredenheid in Oost. Bewoners waarderen de goede woningen, mooie woonomgeving, het vele groen en het levendige karakter dat voortkomt uit goed bezochte winkelstraten, horecagelegenheden en sportaccommodaties. Er zijn echter ook zaken waar bewoners niet of minder positief over zijn. In samenspraak met betrokken bewoners zijn in 2013 een drietal wijkambities voor Oost benoemd.

Wijkambitie 1: Mobiliteit verbeteren en waar mogelijk de negatieve aspecten ervan beheersen

Veel bewoners storen zich aan het autoverkeer, gebrek aan parkeerplekken, overlast van verkeerd geparkeerde auto’s en fietsen, luchtvervuiling en verkeerslawaai. De gemeente probeert op diverse manieren de ervaren overlast aan te pakken. De gemeente zet onder andere in op verbeteren van fietsroutes, creëren fietsparkeerplekken, stimuleren gebruik van fiets en openbaar vervoer en inrichten woonstraten als 30-km/uur-gebied.


Wijkambitie 2: De gewaardeerde karaktertrekken van de wijk behouden en waar mogelijk versterken

Bewoners van Oost geven een relatief hoge waardering aan hun wijk en hebben een positieve kijk op de toekomst van hun buurt. De inzet van de gemeente is erop gericht om de zeer gewaardeerde karaktertrekken te behouden en waar mogelijk te versterken. Dat kan met adequaat beheer van de openbare ruimte en in het bijzonder van drukbezochte plekken als winkelstraten, speelplekken en parken. Bewonersgroepen die actief deelnemen in het groenbeheer, stellen hoge eisen aan het beheer van de openbare ruimte. Goede afstemming en positief contact met deze betrokken bewoners kost tijd en energie, maar is belangrijk in deze wijk. Een duidelijk signaal uit Oost is dat kansen voor verbetering in de openbare ruimte waar mogelijk gepakt moeten worden. De geplande herinrichting van de Burgemeester Reigerstraat en Nachtegaalstraat en invulling van de Oosterspoorbaan als recreatieplek zijn voorbeelden daarvan.

Wijkambitie 3: Het huidige veiligheidsniveau minstens behouden en zo mogelijk verbeteren

Oost is een relatief veilige wijk. Toch noemen bewoners criminaliteit als één van de buurtproblemen die het hardst om aandacht vragen. Een speerpunt in 2017 is dan ook om het aantal woninginbraken en auto-en fietsendiefstal verder terug te dringen. Daarnaast zet de gemeente in op het tegengaan en aanpakken van overlast door jongeren. Inzet vanuit jongeren-/welzijnswerk is daarbij een voorwaarde. Ook wil de gemeente samen met maatschappelijke partners het relatief hoge alcoholgebruik onder jongeren aanpakken.

Wijkambitie 1: Mobiliteit verbeteren en waar mogelijk de negatieve aspecten ervan beheersen

Verbeteren fietsroutes

De gemeente wil de alternatieve fietsroutes naar het Science Park verbeteren, naast de routes via het Wilhelminapark. Daarnaast worden de singels fietsvriendelijker gemaakt, het deel Maliesingel/

Tolsteegsingel is al aangepakt in de zomer van 2016. Het fietsvriendelijker maken van de ‘singel Oost’ (vanaf Malieblad richting Griftpark) staat gepland voor 2017. Ook is er aandacht voor het veilig bereikbaar maken met de fiets van de sportvelden bij Maarschalkerweerd.

Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Milieu & Mobiliteit

Voldoende fietsparkeerplekken in woonstraten

Veel bewoners ondervinden last van verkeerd geparkeerde fietsen in woonstraten. De gemeente blijft inzetten op realisatie van extra fietsparkeerplekken, onder andere door het toepassen van de zogenoemde ‘2% regeling’ waarbij autoparkeerplekken worden opgeheven om ruimte te creëren voor fietsenrekken. Ook bekijkt de gemeente of er mogelijkheden zijn voor een buurtstalling. Daarnaast worden er vaker weesfietsen- en fietswrakkenacties gehouden zodat er geen ongebruikte oude fietsen in fietsenrekken blijven staan.

Inzet gemeente: Milieu & Mobiliteit, Wijken.

Inrichten woonstraten als 30 kilometer/uur-gebied
In het gemeentelijke mobiliteitsplan ‘Slimme routes, slim regelen, slim bestemmen’ is vastgelegd dat 30 kilometer per uur de toegestane snelheid in woonstraten moet zijn, met uitzondering van straten die deel uit maken van de hoofdstedelijke verbindingsroute. Dat vergroot de leefbaarheid en verkeersveiligheid. Op dit moment zijn nog niet alle straten in Oost waar de snelheidslimiet van 30 kilometer per uur geldt, als zodanig ingericht. De gemeente wil de inrichting in een aantal straten verbeteren, bijvoorbeeld in de Oudwijkerdwarsstraat. Gezien de financiele consequenties kiest de gemeente ervoor om de aanpassing van de inrichting te combineren met geplande onderhoudswerkzaamheden.

Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Milieu & Mobiliteit.

Verlagen parkeer-/verkeersdruk auto’s
Mensen maken zich zorgen over de verkeersintensiteit in Oost. De gemeente overlegt met bedrijven op Utrecht Science Park, kantorenpark Rijnsweerd en de Kromhoutkazerne hoe medewerkers gestimuleerd kunnen worden om voor woon-werk-verkeer te kiezen voor de fiets of het openbaar vervoer. Waar mogelijk worden extra parkeerplekken aangelegd, waaronder ruim twintig extra parkeerplekken; deze zijn gepland bij de Prinsessenlaan in2017.

Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Milieu & Mobiliteit.

Verbeteren luchtkwaliteit
De gemeente blijft inzetten op het verbeteren van de luchtkwaliteit in het algemeen en een sterke vermindering van de negatieve effecten van het autoverkeer op de Waterlinieweg en te zijner tijd de (geplande) uitbreiding van de A27 nabij Utrecht Oost.

Wijkambitie 2: De gewaardeerde karaktertrekken van de wijk behouden en waar mogelijk versterken

Herinrichting Burgemeester Reigerstraat en Nachtegaalstraat

De gemeente gaat de Burgemeester Reigerstraat en de Nachtegaalstraat herinrichten. Bewoners, ondernemers en gebruikers kunnen meedenken in de ontwerpfase die plaatsvindt in 2016/2017. Elementen hierbij zijn verkeersveiligheid, economische aantrekkelijkheid en prettig verblijfsgebied.

De uitvoering staat gepland in 2018/2019.

Inzet gemeente: Wijken, Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Milieu & Mobiliteit.

Inzet partners: bewoners, ondernemers en gebruikers.


Drukbezochte gebieden zoals winkelstraten en parken schoonhouden
Met ondernemersverenigingen worden activiteiten afgestemd op het gebied van het schoonmaken en schoonhouden van winkelstraten. In het Wilhelminapark zorgt de gemeente voor flexibele inzet op drukke momenten in het park. Daarnaast zetten de vrijwilligers van Stichting Wilhelminapark zich in om wekelijks zwerfvuil uit het park te verwijderen. In Park Bloeyendael zorgen de vrijwilligers van Stichting Bloeyendael voor het onderhoud.

Inzet gemeente: Stadsbedrijven, Toezicht en Handhaving.
Inzet partners: ondernemersverenigingen, Stichting Wilhelminapark en Stichting Bloeyendael.

Groene recreatiegebieden creëren en onderhouden
De behoefte aan recreëren in het groen is groot, waardoor het op mooie dagen vaak erg druk is in de parken, met name in het Wilhelminapark. Om de druk op de parken te verminderen, adviseert de wijkraad Oost om aantrekkelijke recreatieplekken te creëren op en rondom Utrecht Science Park.

Een voorbeeld van een nieuwe recreatieplek is het parkje bij studentencomplex De Sterren (Rijnsweerd) dat op initiatief van studenten in 2016 is gerealiseerd. De gemeente werkt ook aan het verbinden van groengebieden met het project ‘Groene agenda Maarschalkerweerd’. Een belangrijke nieuwe groene recreatieplek is de Oosterspoorbaan; een 900 meter groene strook met fiets-/wandelpad dat eind 2016 wordt opgeleverd. De bewoners hebben een kerngroep opgericht die nadenkt over de initiatieven die mogelijk zijn aan de Oosterspoorbaan

Inzet gemeente: Stadsbedrijven, Milieu & Mobiliteit, Wijken.

Inzet partners: sportverenigingen, bewoners, ondernemers.

Voldoende sportvelden

De Gemeente laat een actualisatie maken van de prognoses van de veldsportbehoefte. Dit rapport zal inzicht geven in de verwachte behoefte aan velden voor hockey, voetbal en tennis. De gemeente bespreekt met sportverenigingen de uitkomsten en mogelijke oplossingen.

Inzet gemeente: Maatschappelijke Ontwikkeling, Stadsbedrijven.

Inzet partners: sportverenigingen.

Samenwerking met bewoners/vrijwilligers

Onderhoud van het groen in Oost gebeurt op veel plekken samen met beheergroepen en omwonenden. Met vrijwilligers van de beheergroepen van de parken vindt afstemming plaats over taakverdeling en onderhoudswerkzaamheden. Stadsbedrijven biedt ondersteuning aan zelfbeheerders en stemt met hen de taakverdeling af. Er vindt jaarlijks overleg plaats met grotere beheergroepen.

Inzet gemeente: Stadsbedrijven, Wijken.

Inzet partners: beheergroepen van de parken, zelfbeheerders en omwonenden.

Wijkambitie 3: Het huidige veiligheidsniveau behouden en zo mogelijk verbeteren

Veiligheid Oost zet, afhankelijk van de actuele veiligheidscijfers, in op locaties waar de onveiligheid op dat moment het grootst is op het gebied van woning-/autoinbraken, fietsendiefstal en geweld. Voorlichting en preventie zijn daarbij van belang.

Verminderen woning-/ autoinbraken en fietsendiefstal

Inzet van gemeente en politie is het verminderen van het aantal woning-/ autoinbraken en fietsendiefstal. Dit gebeurt onder andere door voorlichting, huisbezoeken en schouwen. In gebieden waar met regelmaat wordt ingebroken, waarschuwt de gemeente bewoners en geeft het via een wijkbericht tips om de kans op inbraak en diefstal te verkleinen.

Inzet gemeente: Veiligheid, Toezicht en Handhaving, Stadsbedrijven.

Inzet partners: politie, woningbouwcorporaties, bewoners, ondernemers.

Aanpak jongerenoverlast

De gemeente werkt met jongerenwerk en politie aan een stevige aanpak voor ernstige overlastveroorzakers en criminele jongeren. Ouders van overlastgevende jongeren worden hier zoveel mogelijk bij betrokken. In Oost wordt met name preventief ingezet op jeugd, om vroegtijdig in te spelen op het ontstaan van overlast gevende groepen jongeren.

Inzet gemeente: Veiligheid, Toezicht en Handhaving.

Inzet partners: politie, jongerenwerk Utrecht, Openbaar Ministerie, ouders/opvoeders.

Deelname bewoners bij veiligheidsprojecten

Bewoners kunnen bijdragen aan de veiligheid. Niet alleen door melding te maken van onveiligheid en overlast, maar ook door zelf preventieve maatregelen te nemen. Ze kunnen goed hang- en sluitwerk gebruiken, geen waardevolle zaken in de auto achterlaten en hun fiets met een goed slot vastzetten. De gemeente stimuleert deelname aan Burgernet.nl en Waaks.nl (waakzame hondeneigenaren). Daarnaast ondersteunt de gemeente bewoners die een buurt-alertgroep willen starten.

Inzet gemeente: Veiligheid, Wijken, Toezicht en Handhaving.

Inzet partners: politie, bewoners/ondernemers.

Verminderen alcoholgebruik en voorlichting

Alcoholgebruik onder jongeren in de wijk Oost blijft relatief hoog. Dat blijkt uit onderzoek (emovo-vragenlijst) dat jaarlijks onder de schoolgaande jeugd wordt uitgevoerd. Jeugdverpleegkundigen brengen het probleem onder de aandacht op scholen, maar de vraag is of dat voldoende is. In 2017 wordt in overleg met betrokken partners bekeken hoe we dit onderwerp verder kunnen brengen.

Ook worden verschillende interventies ingezet zoals het geven van voorlichting aan jeugd, training aan docenten en spreekuur op schoollocaties door Victas.

Vanuit de gemeente (VTH) wordt er gecontroleerd en gehandhaafd op het naleven van de leeftijdsgrenzen bij de verkoop van alcohol bij horecagelegenheden, supermarkten, slijterijen en sportverenigingen. Naast de verkoop van alcohol aan jongeren zonder leeftijdscontrole, is het ook voor jongeren zelf verboden om op voor het publiek toegankelijke plaatsen in het bezit te zijn van alcohol. Onder ‘voor het publiek toegankelijke plaatsen’ wordt o.a. verstaan parken, hangplekken, straat, schoolpleinen, portieken, maar ook cafés. Wanneer geconstateerd wordt dat een jongere in het bezit is van alcoholhoudende drank op een publiek toegankelijke plaats kan een boete worden opgelegd.

Inzet gemeente: Volksgezondheid, Maatschappelijke Ontwikkeling, Veiligheid, VTH.

Inzet partners: scholen, buurtteam, Victas, ouders/verzorgers, eerstelijnszorg, sportverenigingen.

Complexe projecten en buurtaanpakken

Utrecht Science Park
Het Utrecht Science Park is naast Leidsche Rijn en het Stationsgebied één van de economische kerngebieden van Utrecht. Op Utrecht Science Park komen onderwijs, onderzoek, ondernemerschap en gezondheidszorg samen. Het is een dynamisch gebied met ruim 80 bedrijven, 22.000 medewerkers, 2.600 bewoners en ruim 50.000 studenten. Concentratie van kennis en hoogwaardige technologie maakt het Science Park een interessante plek voor zowel nationale als internationale bedrijven. De gemeente zoekt de samenwerking met de verenigde partners binnen Stichting Utrecht Sciencepark om de betrokkenheid van het Science Park bij de stad en andersom te verbeteren.

De komende twee jaar vinden er vele bouwprojecten op het Utrecht Science Park plaats. Naast de aanleg van de tramlijn, komt er nieuwbouw van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en het College ter beoordeling van Geneesmiddelen (RIVM/CBG), het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie, de Hogeschool Utrecht, Genmab en de faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht. De bouwprojecten leggen een grote druk op de leefbaarheid van het gebied. Voor het Utrecht Science Park (USP) is een leefbare en aantrekkelijke campus een belangrijke voorwaarde voor haar succes. De komende jaren is het daarom extra belangrijk om initiatieven te ondersteunen die bijdragen aan het vergroten én versterken van de leefbaarheid op het USP. Het opgerichte Leefbaarheidsfonds vervult hierin de komende jaren een belangrijke rol. Het fonds heeft als doel om initiatieven van studenten, medewerkers en ondernemers die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het USP, financieel te ondersteunen. Het Leefbaarheidsfonds is tot stand gekomen in samenwerking met de provincie Utrecht, gemeente Utrecht, Stichting Studenten Huisvesting (SSH), BAM en stichting Utrecht Science Park.


Inzet gemeente: Stadsbedrijven, Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Milieu en Mobiliteit, Wijken. Inzet partners: Stichting Utrecht Science Park, universiteit, hogeschool, kenniscentra, ziekenhuizen UMC en WKZ, samenwerkingsverband Alliantie Utrecht Oost.

Buurtaanpak Sterrenwijk
Over het algemeen wonen mensen naar tevredenheid in Oost. Uit een buurtverkenning van Volksgezondheid (gemeente) uit 2015 blijkt echter dat de buurt Sterrenwijk wat achter blijft, in het bijzonder op het gebied van gezondheid en welbevinden. De gemeente wil daarom in 2017 samen met bewoners, professionals en maatschappelijke partners in Sterrenwijk inzetten op het verbeteren van de leefbaarheid en de gezondheid van de bewoners in deze buurt. In 2016 wordt gewerkt aan een plan van aanpak. Inzet is het terugdringen van gezondheidsachterstanden en eenzaamheid, bevorderen sociale cohesie en welbevinden bewoners en ondersteunen bij vraagstukken rondom het opvoeden van kinderen. Belangrijke voorwaarde is dat bewoners, professionals en gemeente samenwerken en dezelfde doelen nastreven. Sociaal makelorganisatie Vooruit speelt een actieve rol bij het verbinden van de diverse betrokkenen.

Inzet gemeente: Volksgezondheid, Maatschappelijk Ontwikkeling, Veiligheid, Wijken, Stadsbedrijven.

Inzet partners: Stichting Vooruit (welzijn), jongerenwerk JoU, eerstelijns hulpverleners.

Asielzoekerscentrum Gansstraat

De gemeente gaat in gesprek met de stad over randvoorwaarden voor toekomstige opvanglocaties voor asielzoekers in Utrecht. De instroom van asielzoekers is afgenomen. Er is momenteel geen dringende vraag naar opvangplekken. Hierdoor is er geen urgentie om het planproces voor het ontwikkelen van het Pieter Baan Centrum tot asielzoekerscentrum nu op te starten. Het aantal vluchtelingen schommelde de afgelopen periode erg. De vraag naar opvangplekken is zeer lastig te voorspellen. De locatie blijft daarmee voor de gemeente wel in beeld; het is te vroeg om locaties op voorhand los te laten.

Het is in ieder geval belangrijk dat de locatie Pieter Baan Centrum - zodra deze vrijkomt - een nieuwe bestemming krijgt die goed aansluit bij de omgeving. De inzet is de herontwikkeling tot een woonbestemming, die flexibiliteit biedt voor de huisvesting van verschillende groepen mensen. De huisvesting van asielzoekers, al dan niet tijdelijk, is in een dergelijk opzet in te passen.

Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Maatschappelijke Ontwikkeling, Wijken.

Inzet partners: Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Gezonde stad

De gemeente Utrecht vindt het belangrijk om samen te werken aan gezond leven en wonen in onze stad. De komende tijd verkennen we hoe in de wijk Oost aan deze ambitie kan worden gewerkt, bijvoorbeeld door het ondersteunen van initiatieven die bijdragen aan een gezonde wijk zoals watertappunten in de buitenruimte. De gemeente zoekt daarbij de samenwerking met eerstelijns professionals in de wijk.
In het kader van gezonde wijk is het te overwegen om een onderzoek te houden onder studenten in Oost om zo een goed beeld te krijgen van hun gezondheid(sbeleving) en welbevinden. Een kwart van de bewoners van Oost is tussen de 17 en 24 jaar oud, waaronder veel studenten.

BIJLAGE 1
Projectenoverzicht

Wijkambitie 1: Mobiliteit verbeteren

3.1

Verbeteren fietsroutes

3.2

Voldoende fietsparkeerplekken

3.3

Inrichten woonstraten als 30 km/uur-gebied

3.4

Verlagen parkeer-/verkeersdruk auto’s

3.5

Verbeteren luchtkwaliteit

Wijkambitie 2: Karaktertrekken behouden en versterken

4.1

Herinrichting Burgemeester Reigerstraat en Nachtegaalstraat

4.2

Drukbezochte gebieden zoals winkelstraten en parken schoonhouden

4.3

Groene recreatiegebieden creëren en onderhouden

4.4

Voldoende sportvelden

4.4

Samenwerking met bewoners/vrijwilligers

Wijkambitie 3: Huidige veiligheidsniveau behouden en versterken

5.1

Verminderen woning-/ autoinbraken en fietsendiefstal

5.2

Aanpak jongerenoverlast

5.3

Deelname bewoners bij veiligheidsprojecten

5.4

Verminderen alcoholgebruik en voorlichting

Complexe projecten en trajecten

6.1

Utrecht Science Park

6.2

Buurtaanpak Sterrenwijk

6.3

Asielzoekerscentrum Gansstraat

6.4

Gezonde stad

BIJLAGE 2

Input wijkraad Oost voor wijkactieprogramma 2017

Input Wijkraad Oost

Reactie gemeente

Verkeer en parkeren

Ontwerp Malieblad, is afgerond. Realisatie in 2017. Advies: evalueer ontwerp en totstandkoming ontwerp eind 2017.

Maliebaan: er is opnieuw discussie ontstaan over de kruising Maliebaan/Nachtegaalstraat. Op 2 juni 2016 heeft wethouder Van Hooijdonk in de raadscommissie afgesproken om vier varianten te onderzoeken: de bestaande situatie met stoplichten, de ovonde, initiatief Park Maliebaan, en een variant initiatief Park Maliebaan 'light'.

Dit kan ook nog van invloed zijn op het ontwerp Malieblad.

Ontwerp kruising Maliebaan/Nachtegaalstraat

Ontwerp zal in 2016 worden afgerond.

De Nachtegaalstraat en de Reigersstraat zijn te smal voor a) winkelende voetgangers en geparkeerde fietsen b) fietsers op eigen fietspad c) parkeerhavens d) tweevolledige rijbanen in het midden. Advies: nadruk leggen op fiets en winkelen. Maak plan om binnenstad radialen aan te pakken, zowel Biltstraat als Nachtegaal/Reigerstraat, met straatprofiel van gevel tot gevel.

In het najaar van 2016 start een projectgroep met ontwerpfase voor herinrichting Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat. Fietsers en voetgangers staan daarbij centraal. Complex in verband met diversiteit verkeersgebruikers (bus, auto, fiets, voetganger). Start uitvoering: 2018

Het ontwerp dat wordt gemaakt kijkt naar de hele straat, van gevel tot gevel. Dat er keuzes gemaakt moeten worden is duidelijk.

Utrecht Science Park is een belangrijke banenmotor, maar het effect op files en luchtkwaliteit staat ter discussie.

Advies: met werkgevers in dialoog om te bezien hoe regels over woon-werkverkeer kunnen worden aangepast richting verlagen (auto) verkeersdruk. Druk houden op overheid voor ontwikkeling 2e tramlijn.

In het kader van de Alliantie Utrecht Oost wordt gekeken welke maatregelen op ICT/MT genomen kunnen worden om de bereikbaarheid te verbeteren. Voor de IT bekijkt men wat nodig is om ook in de toekomst de bereikbaarheid te garanderen. Dit gebeurt in de gebiedsverkenning.

Parkeeroverlast van kantoren Galgenwaard en Kromhoutkazerne in omgeving bij sportvelden en zwembad. Met werkgevers bezien hoe zij gebruik van fiets en OV kunnen stimuleren. Advies:

  • Evaluatie van maatregelen van kazerne (2e helft 2016)
  • Opstarten overleg met Galgenwaard om ook maatregelen te nemen om overlast te beperken

Gemeente heeft afspraken gemaakt met Kromhoutkazerne over terugdringen parkeerdruk en houdt vinger aan de pols. Kromhoutkazerne heeft in 2015 extra parkeerplekken op eigen terrein aangelegd, 200 stuks in totaal, en gaat evalueren of dat afdoende is voor faciliteren eigen personeel.

Herinrichting 30-km/u-straten; wijkraad denkt dat de geslaagde aanpak met smallere rijbanen met verlaagd profiel en herkenbare fietspaden op diverse locaties navolging verdient. Bijvoorbeeld Julianalaan, Homeruslaan, Oudwijkerdwarsstraat of Jan van Scorelstraat.

De Homeruslaan en Oudwijkerdwarsstraat zijn al 30 km/u-straten maar de inrichting als zodanig is nog niet optimaal. Julianalaan en Jan van Scorelstraat moeten eigenlijk nog worden omgezet naar 30 km/u in plaats van 50. Volgens ‘slimme routes, slim regelen’ horen alle straten die geen ‘hoofdstedelijke verbindingsroute’ zijn, worden ingericht als 30 km/u gebied. Gezien de financiële consequenties wordt gekeken of dit gecombineerd kan worden met gepland werk zoals onderhoud riolering en dergelijke.

Verbetering bereikbaarheid van Diakonessenhuis met OV.
Advies: gemeente moet druk houden op provincie om Diakonessenhuis te voorzien van goede ov-aansluiting.

Is verantwoordelijkheid Provincie. Druk zetten is zinloos, de betreffende buslijn was niet rendabel en daarom door Provincie stopgezet.

Fietswrakken vaker verwijderen op de hoofdroutes; vier keer in plaats van twee keer per jaar.

Als hier voldoende ambtelijke capaciteit voor is, wordt dit uitgevoerd.

Herinrichting Herculesplein;maak een studie van een herinrichting van het gehele Herculesplein zodat in 2018, als de tram gaat rijden en bus 12(s) verdwijnt, het gehele plein voortvarend kan worden heringericht.

Gemeente moet in 2017 bezien welke aanpassingen nodig zijn in verband met verdwijnen buslijn.

Verwijderen parkeerplekken Wilhelminapark; langs het Wilhelminapark zijn een twintigtal parkeerplaatsen gecreëerd. De bestemming van deze parkeerplekken is eigenlijk ‘park’. De wijkraad roept de gemeente op deze parkeerplekken, die weinig worden gebruikt, weer toe te voegen aan het Wilhelminapark.

Gemeente overlegt met Stichting Wilhelminapark over de mogelijkheden om parkeerplaatsen op te heffen.

Parkeerplaats voor het stadion Galgenwaard; haalbaarheidsstudie naar opknappen parkeerterrein.

Het beheer van de parkeerterreinen rondom het stadion Galgenwaard is in handen van de eigenaar van het stadion, Memid Galgenwaard, niet bij de gemeente Utrecht. De wijkraad wordt voor dit ingebrachte punt dan ook naar deze partij doorverwezen.

Groen

Oosterspoorbaan (zuidelijk deel);overleg continueren over herinrichting. Realiseer een pad langs het rangeerspoor op het traject Zonstraat-Abstederdijk. Dat is van belang voor studentencomplex IBB, scholen en verbinding stad-landschap.

Voor het gedeelte Oosterspoorbaan tussen Zonstaat en Abstederdijk is een variantenstudie gedaan, één variant zal verder uitgewerkt worden.

Groene Agenda Maarschalkerweerd; drie deeltrajecten:

  1. Verbinding langs HOV om de zuid (busbaan)
  2. N-Z wandelpad tussen jaagpad en Koningsweg, direct oostelijk van Fort Lunet 1
  3. Doortrekken Rijndijk naar fietspad richting NS station Lunetten

Mogelijk haalbaarheidsstudie in 2016/2017.

  1. Staat ingepland (in relatie tot Oosterspoorbaan);
  2. Onderzoek loopt, in overleg met betrokken partijen (Scouting, Hof van Eden) naar de mogelijkheden om een nieuwe route te kunnen realiseren.
  3. Betreft geen traject vanuit de Groene agenda

Creër aantrekkelijke recreatieplekken in gebieden rondom Utrecht Science Park. Groene hotspots om recreatieve druk op groenplekken/parken in Oost te verminderen. Daarnaast groene recreatieve routes aanleggen die deze plekken met elkaar verbinden; op het Science Park, bij studentencomplex De Sterren (Rijnsweerd) en op het terrein van University College.

Het Science Park ligt in een groene omgeving. De samenwerkende partijen uit de Alliantie Utrecht Oost bekijken hoe het Utrecht Science Park beter verbonden kan worden met het omringend groen. Op korte termijn wordt de Hortus beter toegankelijk gemaakt en wordt gekeken naar het aanleggen van trapveldjes en studeerplekken in het groen.

Sport en recreatie

Zorg voor voldoende sportvelden in Oost, momenteel tekort aan hockeyvelden.

De Gemeente heeft het Mulier instituut gevraagd een actualisatie te maken van de prognoses van de veldsportbehoefte. Dit rapport zal op verschillende schaalniveaus (stad, wijk, sportpark) inzicht geven in de verwachte behoefte aan velden voor hockey, voetbal en tennis. De uitkomsten worden met de sportverenigingen besproken en gezamenlijk formuleren we oplossingen. In Oost wordt ook ingezet op een samenwerking met Olympos om daar gebruik te maken van de hockeyvelden.

Er is een groot tekort aan roeiwater en er zijn wachtlijsten.

Advies: onderzoek haalbaarheid roeibaan in Oost en laat weten wanneer uitkomsten worden verwacht

De haalbaarheid voor een roeibaan in Oost wordt onderzocht door de universiteit. De gemeente is daar niet de trekker van.

Input Wijkraad Oost

Reactie gemeente

Economie

Wifi netwerk voltooien en actieplan formuleren om het portaal van het netwerk te vullen. Leidt onder andere tot het aanstellen van een digitale kwartiermeester. Advies: toeristische website of app, met highlights Oost.

Wifi netwerk: Connectiviteit van Oost vergroten, verbindingen leggen met initiatiefnemers in Oost onder andere rond het stadion om toepassingen op wifi te stimuleren.

Het aantrekkelijker en zichtbaarder maken belangrijkste winkelgebieden in Oost. Ook aandacht voor initiatief van Ondernemersvereniging Biltstraat voor 'Biltstraat 3.0'.

Winkelstraten Nachtegaalstraat/Burgemeester Reigerstraat worden heringericht. Voor grootschalige herinrichting Biltstraat heeft gemeente komend jaar geen budget.

Locaties zoeken voor vestiging van de Internationale schoolin Oost. Advies aan gemeente: faciliteer dit.

De gemeente onderzoekt welke gebouwen hiervoor beschikbaar zijn in Oost of elders in Utrecht-stad.

De toeristische waarde van Oost uitwerken en benutten. Denk aan architectuur, Rietveld Schroderhuis, Spoorwegmuseum, Hortus. Cultuur en erfgoed . Advies: meer aandacht voor Oost op toeristisch gebied (uitingen gemeente/VVV)

Toerisme Utrecht heeft inderdaad geen wijkspecifieke opdracht, maar een stadsbrede opdracht met aandacht voor de regio. Voor een toerist gelden geen gemeentegrenzen en zeker geen wijkgrenzen. Het gaat om de iconen van de stad, zoals Rietveld Schröderhuis, het Spoorwegmuseum, Utrecht Science Park, Museum Oud Amelisweerd (eigenlijk gemeente Bunnik), maar ook de Dom, Kasteel de Haar, Castellum Hoge Woerd enzovoorts. De toeristische thema’s zijn zakelijk toerisme, toeristisch gebruik van erfgoed, evenementen en de fiets. In diverse uitingen wordt de afgelopen jaren stadsbreder gecommuniceerd, dus niet alleen de binnenstad, maar juist de prachtige pareltjes in binnenstad én de omgeving. Het motto Live like a local biedt kansen aan winkeliers om aan te haken en draagt er aan bij dat er kaarten en campagnes worden ontwikkeld die de stad in al haar facetten laat zien. Toerisme Utrecht werkt ook in opdracht, bijvoorbeeld voor Centrum Management Utrecht. Indien er vanuit de winkeliers in Oost behoefte is aan uitgebreide promotie dan kunnen ze met Toerisme Utrecht in gesprek gaan en/of zaken doen.

Veiligheid

Verminderen van het aantal woninginbraken, auto-inbraken en fietsdiefstal door voorlichting, huisbezoeken en schouwen. Preventieve voorlichting op hotspots, gebieden waar met regelmaat wordt ingebroken/gestolen Zo nodig kunnen ook fysieke maatregelen (verlichting/ snoeien) deel laten uitmaken van de aanpak. Heeft dit het beoogde resultaat opgeleverd?

Het aantal woninginbraken is in 2015 afgenomen met 38% ten opzichte van 2014, dit is gunstiger dan de stedelijke afname van 20%. Het aantal autokraken is net als vorige jaar met 3% gestegen maar is hiermee onder de stijging van 5% stedelijk gebleven. Het aantal fietsendiefstallen is helaas toegenomen met 56%. Aan het begin van het jaar het WAFV-team ingezet van Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte in Buiten Wittevrouwen en Oudwijk gedurende een periode van twee weken. Dit is een team bestaande uit zes medewerkers dat wordt ingezet tussen 15.00 en 23.00 uur wanneer in een gebied sprake is van een toename van woninginbraak, autokraak, fietsendiefstal en/of vernielingen (WAFV). Daarnaast is er een babbeltructraining voor ouderen georganiseerd in Podium Oost en werd er een fietsgraveeractie gehouden.

Input Wijkraad Oost

Reactie gemeente

Voortzetten alcoholaanpak Oost, in samenwerking met decanen, scholen, sportverenigingen, supermarkten, Jongerenwerk Utrecht, Victas en de politie. Doel is het verhogen van de leeftijd waarop men start met alcohol, verminderen alcoholgebruik en vroegsignalering en begeleiding problematische gebruikers.
Wat heeft dit opgeleverd?

Op verschillende momenten is er aandacht gevraagd voor alcoholgebruik van de jeugd onder anderetijdens het scholenoverleg en informatie uitgewisseld over hoe scholen hier mee omgaan. Zo heeft Victas een project gestart op Kranenburgerschool en het Pels College in 2014. Hierbij worden verschillende interventies ingezet zoals training aan docenten, ouderavond en spreekuur op locatie door Veldwerk Jeugd en Preventie. Daarnaast bespreekt het jongerenwerk het thema met de jongeren die bij haar binnenkomen bij activiteiten dan wel waarmee contact is op straat. Samen met Victas heeft jongerenwerk JoU met deze jongeren diverse keren gesproken over hun middelengebruik. Bij individuele hulpvragen verwijst JOU de jongere naar de juiste instantie. Afgelopen jaar heeft er geen gezamenlijke bijeenkomst plaatsgevonden met samenwerkingspartners op dit specifieke thema. Binnen de gemeente wordt bekeken hoe dit onderwerp meer onder de aandacht kan worden gebracht.

Gezondheid & ouderen

Vanuit Volksgezondheid is onderzoek gedaan naar de gezondheid bewoners Sterrenwijk.

Wijkraad is benieuwd naar uitkomsten onderzoek en wil weten welke actie naar aanleiding van onderzoek worden genomen.

Uitkomsten van de verkenning:

Sterrenwijk is van oudsher een arbeiders- en volksbuurt met een sterke sociale cohesie. De laatste tien jaren is de populatie wat veranderd. Er wonen nu meer mensen van niet-westerse afkomst, studenten en bewoners met een gemiddelde sociaal economische status. Professionals en bewoners maken onderscheid tussen de kern van autochtone bewoners met een lage sociale economische status (oude Sterrenwijkers) en de ‘nieuwe’ Sterrenwijkers. Tussen deze groepen zijn spanningen door andere waarden, normen, gedragspatronen, dagbesteding en vooroordelen. Tevens hangt er een sterk wij/zij gevoel in de buurt, wat zijn weerslag heeft op de sociale cohesie.

Met name de groep 'oude' Sterrenwijkers kampt met diverse gezondheidsproblemen. Ze hebben relatief vaak overgewicht (ongeveer 40% van de kinderen), men ervaart weinig regie te hebben over het eigen leven en de alcohol- en sigarettenconsumptie is hoog. Oorzaken die hiervoor aangedragen worden zijn geringe gezondheidsvaardigheden (laaggeletterdheid) en opvoedvaardigheden (moeite met nee zeggen), sociale druk en het ontbreken van kennis.

Buurtteam meldt dat eenzaamheideen belangrijke issue is in Oost. Daarnaast speelt het een rol bij overmatig alcohol gebruik. Daarom is het versneld uitrollen van depilot Samen in de stad voor Oost van belang.

Uit de jaarlijkse onderzoeken door de gemeente (Volksgezondheid) komt niet naar voren dat ‘eenzaamheid’ in Oost veel voorkomt.

Input Wijkraad Oost

Reactie gemeente

Uit wijkpeiling blijkt duidelijk dat ouderengraag in deze wijk blijven wonen. Er zijn tegenstrijdige geluiden over de vraag of er voldoende mogelijkheden zijn voor woningaanpassing/voldoende geschikte woningen. Advies: onderzoek vraag (ouderen) en aanbod (geschikte woningen). Wellicht beleid aanpassen; zorgen dat alle woningen levensloopbestendig zijn.

Gemeente onderzoekt vraag en aanbod, resultaten worden in 2016 bekend gemaakt en besproken met de wijkraad.

Communicatie, groei inwonertal

Gemeente mikt op groei inwonertal van 300.000 naar 400.000 inwoners in komende vijftien jaar. Wat betekent deze groei voor Oost?

Gemeente start in 2016/2017 een denktank ‘Utrecht groeit, wat kan Oost doen?’.

Meer bekendheid hoe burgers zaken kunnen melden. Wijkraad wil meer weten over communicatie met bewoners.

Wijkbureau communiceert via wijksite (Utrecht.nl/oost), twitter, wijkberichten en digitale nieuwsbrief (2500 leden). In nieuwsbrief plaatst de gemeente een bericht over de wijze waarop bewoners meldingen kunnen doen.