Prestatiedoelstelling

Programmabegroting 2017

Subsidiedoelstelling

Omschrijving subsidiedoelstelling

Begroting 2017

Waarvan

"vaste" verlening met jaarsubsidies

Meerjarig verleend

ten laste van 2017

Ambulant jongerenwerk

Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling

1.660

1.660

Kinder- en jongerenwerk

Meidenwerk, circus, jeugdverenigingen

112

112

Versnelling Overvecht Opvoeden en Opgroeien

Versnelling Overvecht Opvoeden en Opgroeien

608

Prestatiedoelstelling 1.1.1

Utrecht, een stad waar inwoners

gezond en veerkrachtig zijn

2.380

12

1.660

Buurtteams jeugd en gezin

Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling.

13.000

1.040

11.960

Totaal prestatiedoelstelling 1.1.2

Een stedelijk dekkend, goed

functionerend netwerk van

buurtteams Jeugd & Gezin

13.000

1.040

11.960

Jeugdhulp

Trajectmanagement, woonbegeleiding, onderwijshulpverlening en intensieve hulp bij opgroeiproblemen voor jongeren

484

484

Zwerfjongeren

Preventie en duurzaam herstel uitgaande van participatie en eigen kracht van zwerfjongeren door tijdelijke intensieve acties

968

968

Totaal prestatiedoelstelling 1.1.3

Aanvullende jeugdhulp

1.452

968

484

Totaal Programma Jeugd

16.832

2.120

14.104

Bedragen zijn in duizenden euro's