Inleiding

Voor u ligt het wijkactieprogramma 2017 voor Vleuten-De Meern. U leest in dit programma welke projecten de gemeente Utrecht samen met bewoners, ondernemers, woningcorporaties en andere partijen het komend jaar uitvoert om te werken aan de belangrijke vraagstukken in de wijk.

De stad Utrecht is ingedeeld in tien wijken. Naast de indeling in wijken hanteert de gemeente, afhankelijk van het onderwerp, een nadere indeling naar 34 sub-wijken, 111 buurten of 194 sub-buurten. Afhankelijk van de wijk hebben inwoners soms meer affiniteit met de naam van de buurt dan met de naam van de wijk. In de wijkactieprogramma’s staat bij de meeste activiteiten de buurt of de straat genoemd.

Vooruitgang Vleuten-De Meern

De wijk Vleuten-De Meern groeit nog steeds. Niet alleen qua inwoners. De planning voorziet in het ontwikkelen van nieuwe locaties Haarrijn en Haarzicht. Ook binnen de bestaande kernen van Vleuten en De Meern vindt er herontwikkeling plaats om de levendigheid en de bereikbaarheid te verbeteren. Er zijn veel bewonersinitiatieven in de wijk en het aantal voorzieningen neemt nog steeds toe. Ook qua buurttevredenheid en gevoel van veiligheid staat Vleuten-De Meern goed op de kaart. Naast de al bestaande wijkambities zal er de komende jaren aandacht nodig zijn voor de bevolkingsopbouw. Er komen in Vleuten de Meern meer jongeren én meer ouderen. De verandering in de bevolkingsopbouw. In 2017 leidt tot andere vragen waarop we in 2017 gaan inspelen. In 2017 zullen we werken aan het stedelijk thema ‘Bouwen aan een gezonde toekomst’.

Leeswijzer

Het wijkactieprogramma begint met een beknopte beschrijving van de wijk. Daarna vindt u de wijkambities en speerpunten voor de periode 2014-2018, en vervolgens leest u welke concrete projecten en activiteiten in 2017 bijdragen aan de realisatie van deze drie wijkambities. We sluiten af met een toelichting op complexe projecten en trajecten en gebiedsaanpakken voor die delen van de wijk die extra aandacht vragen.

Contact en informatie

Voor meer informatie over de wijkambities 2014-2018 en voor de tien wijkactieprogramma's van alle wijken kijkt u op www.utrecht.nl/wijkambities of www.utrecht.nl/wijkactieprogramma.

Heeft u zelf een plan, idee of initiatief voor de wijk? Of wilt u een bijdrage leveren aan de uitvoering van één van de beschreven projecten? U bent van harte welkom! Neem contact op met uw wijkbureau voor een afspraak: telefoon 030 - 286 00 00 of per mail vleutendemeern@utrecht.nl.

De wijk Vleuten–De Meern

Vleuten-De Meern ligt ten westen van Utrecht. De kernen Vleuten en De Meern hebben een dorpskarakter met veel groen. Het landelijke gebied tussen deze kernen heeft voor het grootste deel plaatsgemaakt voor nieuwbouw. Ten noorden van de oude kern Vleuten komen de bouwlocaties Haarzicht en Haarrijn. Het Máximapark is onderdeel van de wijk en een groot en veelzijdig groengebied. Het gebied rondom Haarzuilens wordt ingericht voor recreatiedoeleinden.

Beschrijving van de wijk

Het merendeel van de woningvoorraad bestaat uit eengezinswoningen. Op de nieuwe locaties verrijzen vooral koopwoningen. Ouderen wonen met name in de kernen Vleuten en De Meern. De bewoners van de nieuwe delen zijn vooral jonge gezinnen. Het aandeel jeugd bedraagt ruim een kwart van de inwoners. Het aanbod van voorzieningen is gelijk verdeeld over de kernen Vleuten en De Meern.

De wijk in cijfers:

 • Vleuten-De Meern is qua bevolkingsomvang de grootste wijk van Utrecht. De wijk heeft 46.825 inwoners op 1 januari 2016.
 • In de wijk hebben relatief weinig huishoudens bijstand (2,8%). Het aantal banen per 100 inwoners in Vleuten-De Meern (32) is relatief laag.
 • Vleuten-De Meern heeft van alle wijken de minste woninginbraken (zeven per 1.000 woningen). De jongerenoverlast is 10% en de buurtonveiligheidsgevoelens zijn 22%.
 • De actieve deelname in de buurt is de afgelopen vier jaar toegenomen van 31 % naar 36 %. Bewoners van Vleuten- De Meern zijn positiever over de sociale cohesie dan gemiddeld in andere Utrechtse wijken. Ze hebben minder vaak dan in 2011 een sombere toekomstverwachting voor hun buurt (10%).
 • De staat van de openbare ruimte in Vleuten-De Meern krijgt een 6,9. Dit is het één na hoogste rapportcijfer van alle Utrechtse wijken.
 • Bewoners van Vleuten-De Meern zijn in grote mate tevreden over de fietsparkeergelegenheid in hun buurt (67%). Over de verkeersveiligheid zijn de bewoners van Vleuten-De Meern minder tevreden geworden sinds 2011 (van 49% naar 33%).
 • De gezondheidssituatie van de bewoners van de wijk komt op de meeste indicatoren (zoals ervaren gezondheid en leefstijl) overeen met het gemiddelde van de stad.

Wijkraadpleging

Uit de meest recente wijkraadpleging blijkt dat de wijk op welzijnsgebied goed scoort. De voorzieningen zijn goed bereikbaar en men is tevreden over de zorgkwaliteit. De bekendheid van de Buurtteams is nog niet groot (12% van de 611 respondenten), en ruim 30 % van de respondenten heeft behoefte aan meer sociale activiteiten in de wijk.

Bron: WijkWijzer 2016.

Kaart van de wijk

De kaart van Vleuten-De Meern met vier subwijken en twaalf buurten.

Wijkambities 2014-2018: drie speerpunten

De doelstellingen voor de periode 2014–2018 zijn vertaald naar drie speerpunten.

Wijkambitie 1: Optimaliseren van de bereikbaarheid en terugdringen van verkeersoverlast

De verkeersdrukte zal de komende jaren een belangrijk item blijven. Bewoners beleven de ervaren overlast al jaren als grootste ergernis. Apart onderdeel zijn de problemen die bouwactiviteiten geven voor bereikbaarheid van en overlast voor delen van de wijk. Ook zijn er veel klachten over het parkeergedrag. Een ander belangrijk aspect is het sluipverkeer door bestaande kernen. Op het gebied van openbaar vervoer per bus liggen verbeteringen in het verschiet qua inzet van het soort materieel. Ook de verkeersveiligheid in de wijk (snelheid, oversteekplaatsen,fietspaden, bewegwijzering) speelt een belangrijke rol in de beleving van bewoners.

Wijkambitie 2: Investeren in voldoende voorzieningen voor alle bewonersgroepen

Het voorzieningenniveau op het gebied van onderwijs en sport is zonder meer goed te noemen. Knelpunt isde nog te grote concentratie van deelnemers op specifieke momenten in de week. Ook de commerciële centrumvoorzieningen zijn op zich goed geregeld. Maar de voorzieningen voor de grote en snel groeiende groep jongeren in de leeftijdscategorie van 12 tot 17 jaar (in sommige buurten wel 40%) dreigen de komende jaren tekort te schieten. Het Wijkservicecentrum heeft het initiatief genomen om samen met andere partijen te inventariseren of en waar er extra ruimte kan worden ingericht voor jongerenontmoetingsplekken. Ook zal de gemeente aandacht geven aan de groeiende groep ouderen. Sinds 2015 zijn er in de gemeente Buurtteams actief, waar de gemeente mee samenwerkt. Hier werken professionals samen om bewoners die het zelf even niet redden te ondersteunen. Nog niet alle bewoners weten het buurtteam te vinden. De gemeente draagt bij aan de bekendheid van de buurtteams. Meer informatie hierover, en over de andere zorg- en sociale taken, zijn te vinden op www.utrecht.nl/sociale-stad-in-ontwikkeling.

Wijkambitie 3: Het verhogen van de tolerantie van bewoners onderling (bij meervoudig gebruik van de openbare ruimte)

Vleuten-De Meern is niet alleen de grootste wijk van Utrecht, maar heeft ook in bevolkingssamenstelling een paar opvallende eigenschappen. Zo heeft de wijk - op Leidsche Rijn na - het hoogste percentage jonge inwoners. Ruim een kwart (28,9%) van de inwoners is tussen de 0 en 17 jaar oud. Daar tegenover staat dat 11,7% van de inwoners uit 65-plussers bestaat. Het percentage inwoners van niet-westerse afkomst is 12,2%. De wijk is de komende jaren nog fors in beweging, zowel in nieuwe buurten als in bestaande kernen en omliggende agrarische en recreatieve gebieden. Alle groepen gebruiken dezelfde openbare ruimte. Dat uit zich regelmatig in conflicterende belangen, zoals die tussen automobilisten enerzijds en fietsers en voetgangers anderzijds. Tussen parkeren en de wens om de vrije openbare ruimte anders te gebruiken. Tussen hondenbezitters en niet-hondenbezitters. Tussen voetballende jongeren en de daarover klagende bewoners. Tussen hangjongeren en andere bewoners. Veel vragen en klachten die binnenkomen, gaan over deze zaken. De gemeente wil bij alle activiteiten, netwerkbijeenkomsten en het afhandelen van vragen van bewoners meer begrip en tolerantie stimuleren onder bewoners voor elkaars activiteiten. Ook moedigt de gemeente gezamenlijke activiteiten aan.

In 2016 zijn er ook een aantal complexe projecten en gebiedsgerichte aanpakken:

 • Haarzich
 • Hart van de Meern
 • Actualisering woningbouwprogramma Haarrijn
 • Omgevingsvisie Vleuten-De Meern
 • Máximapark

Strandzone Haarrijn.

Wijkambitie 1: Optimaliseren van de bereikbaarheid en terugdringen van verkeersoverlast

Realiseren van 30 km/u-maatregelen op de route Wilhelminalaan, Bottensteinweg, Pastoor Ohllaan en Hindersteinlaan

Op boven genoemde wegen worden snelheidsremmende maatregelen uitgevoerd tot aan een volledige herinrichting. Dit leidt tot minder autoverkeer door Vleuten, tot een verbetering van de verkeersveiligheid en tegelijkertijd tot het behoud van een leefbaar centrum met versterking van het dorpse karakter. In 2016 zijn vooruitlopend op de herinrichting de fietsoversteken op de Wilhelminalaan verbeterd. De maatregelen op de Wilhelminalaan worden zo mogelijk gekoppeld aan onderhoudswerkzaamheden aan de Wilhelminalaan, deze staan gepland voor 2017 (na afronding van de nieuwbouwwoningen Le Parc). Tevens worden de definitieve maatregelen voor de overige wegen gerealiseerd.

Inzet gemeente: Milieu & Mobiliteit.

Stadsingenieurs Utrecht, Stadswerken.

Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern.

Inzet budget: Programma.

Bereikbaarheid/Verkeersfonds.

Verantwoordelijke afdeling: Milieu & Mobiliteit

Onderzoek naar alternatieve maatregelen Maarssenseweg

Om greep te houden op de verkeersintensiteit in het centrum van Vleuten en om de ontwikkeling en realisatie van de locatie Haarrijn te garanderen, is onderzoek gedaan naar infrastructurele en/of verkeerskundige maatregelen die een vergelijkbaar effect hebben als het aanbrengen van een knip op de Maarssenseweg. De gekozen oplossing bestaat uit drie maatregelen (fasen). In fase 1 wordt de kruising Schoolstraat-Maarssenseweg veranderd. Het is de bedoeling dat tegelijkertijd fase 2 wordt gerealiseerd, waarbij er diverse maatregelen worden genomen, waaronder:

 • Aanpassen kruispunt
 • Bushalte veranderen
 • Profielversmallingen aanbrengen.

Mocht uit monitoring van de verkeersintensiteit blijken dat er dan nog teveel auto’s rijden op de Schoolstraat dan zal als fase 3 eenrichtingsverkeer worden ingesteld op de Verbindingsweg – Maarssenseweg ter hoogte van het viaduct op de A2.

Inzet gemeente: Milieu & Mobiliteit.

Bureau NegenTien.

Stadsingenieurs Utrecht.

Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern.

Inzet budget: Meerjaren Programma Bereikbaarheid.

Inzet partners: Gemeente Stichtse Vecht.

Provincie Utrecht, bewoners.

Verantwoordelijke afdeling: Milieu & Mobiliteit.

Onderzoek ontsluitende route Sparrendaal

De Sparrendaal is een ontsluitende route voor één van de deelgebieden van Vleuterweide. Die biedt tevens een verbinding tussen de Europaweg en het (winkel)centrum Vleuterweide. Deze straat is ingericht als 30 km/u-straat. Bewoners klagen over de toenemende verkeersintensiteit. Dit onderwerp is betrokken bij het onderzoek naar de bereikbaarheid van (winkel)centrum Vleuterweide (zie 3.4). Het college van B en W heeft de route rond het winkelcentrum Vleuterweide vastgesteld. De uitvoering is in 2016 gestart en wordt, in 2017 afgerond.

Inzet gemeente: Milieu & Mobiliteit, Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern, Gemeenschappelijke. Exploitatie Maatschappij Vleuterweide.

Inzet budget: Programma Bereikbaarheid.

Verantwoordelijke afdeling: Milieu & Mobiliteit.

Haalbaarheidsonderzoek varianten verkeersstromen centrum Vleuterweide

Bewoners en ondernemers ervaren de verkeerssituatie op de wegen die het centrum van Vleuterweide vanaf de Landschapsbaan ontsluiten als onveilig, zowel voor fiets- als voor autoverkeer. Uit onderzoek is gebleken dat er wijzigingen nodig zijn in de infrastructuur tussen de Landschapsbaan en de spoorlijn Utrecht–Den Haag. Het veranderen van de verkeersstroom rond het winkelcentrum Vleuterweide

zal de veiligheid verbeteren.

Inzet gemeente: Milieu & Mobiliteit, ondernemers, Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij. Vleuterweide, Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern.

Inzet budget: Programma Bereikbaarheid.

Inzet partners: bewoners, winkeliers.

ondernemers, Cultuurcampus.

Verantwoordelijke afdeling: Milieu & Mobiliteit.

Onderzoek doorstroming rondweg Vleuten

De doorstroming op de rondweg Vleuten (Huis te Vleutenbaan, Stroomrugbaan, Parkweg) valt te verbeteren. Dat is gebleken uit de verkeersanalyse Vleuten en omstreken. Met een onderzoek komt er duidelijkheid over verkeers-technische mogelijkheden en financiële haalbaarheid. Dit onderzoek haakt aan op het haalbaarheidsonderzoek varianten verkeerstromen centrum Vleuterweide, omdat dit project ook gevolgen heeft voor de kruising met de Stroomrugbaan. De werkzaamheden aan de herinrichting van de Stroomrugbaan lopen. De verkeersregelinstallatie (VRI) aan de Stroomrugbaan wordt opnieuw ingericht.

Inzet gemeente: Milieu & Mobiliteit.

Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern.

Inzet budget: Programma Bereikbaarheid.

Verantwoordelijke afdeling: Milieu & Mobiliteit.

Bochtdijk en omgeving

In 2016 is een maximaal twee jaar durende pilot gestart, gericht op de vraag of het parkeerterrein van Kasteel de Haar tevens kan voldoen als parkeervoorziening voor het Parkbos De Haar. Indien blijkt dat dit niet voldoet kunnen voorstellen worden gedaan om tot aanpassing van de situatie te komen. In 2016 en 2017 zal de parkeersituatie in het kader van deze pilot gemonitord worden.

Inzet gemeente: Milieu en Mobiliteit, Stadsbedrijven, Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern.

Inzet budget: RodS-budget.

Verantwoordelijke afdeling: Milieu en Mobiliteit.

Wijkambitie 2: Investeren in voldoende voorzieningen voor alle bewonersgroepen

Locatieonderzoek huiskamerproject De Meern

De locatie van het huiskamerproject is tijdelijk. Uit het onderzoek naar een geschikte permanente locatie is gebleken dat de huidige tijdelijke locatie aan Meerndijk 126 (naast Azotod) het meest geschikt is. Om een permanent gebruik mogelijk te maken, is een bestemmingswijziging nodig. In 2017 gaat de gemeente de bestemming wijzigen.

Inzet gemeente: Utrechtse Vastgoed.

Organisatie, Maatschappelijke.

Ontwikkeling, Wijkservicecentrum

Vleuten-De Meern, Veiligheid.

Inzet budget: Programma Maatschappelijke Ondersteuning.

Inzet partners: Jongerenwerk Utrecht.

Verantwoordelijke afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling.

Extra inzet jongerenwerk De Meern en Veldhuizen

Het inzetten van extra ambulant jongerenwerk en het openstellen van extra middagen en avonden van de huiskamerprojecten De Meern en Veldhuizen. Deze verhoogde inzet is beter afgestemd op de groei van het aantal (risico)jongeren in de wijk. In 2017 zal ook vanuit het sociaal makelen inzet gerealiseerd worden voor 12-18 jarigen.

Inzet gemeente: Wijkservicecentrum.

Vleuten-De Meern, Maatschappelijke Ontwikkeling, Veiligheid.

Inzet budget: Programma Maatschappelijke Ondersteuning (voorzieningen voor de jeugd in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern).

Inzet partners: Jongerenwerk Utrecht.

Verantwoordelijke afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling.

Meer voorzieningen en activiteiten voor jongeren

Extra inzet activiteiten jongeren

Sinds 2015 wordt er jaarlijks een budget beschikbaar gesteld van minimaal 50.000 euro voor het realiseren van extra activiteiten voor jongeren in wijken 9 en 10. De inzet richt zich erop dat jongeren actief meedoen bij de voorbereiding en uitvoering van culturele, sportieve en vrijetijdsactiviteiten.

Inzet gemeente: Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern, Wijkbureau Leidsche Rijn, Maatschappelijke Ontwikkeling

Inzet partners: Cultuur19/KLUB19, Welzaam, Doenja Dienstverlening, Harten voor Sport.

Verantwoordelijke afdeling: Wijken

Jongeren Ontmoetings Plekken

In wijk Vleuten-De Meern zijn enkele officiële JOP’s gerealiseerd. Gezien de substantiële groei van het aantal jongeren en het opheffen van een drukbezochte JOP, is het noodzakelijk om tot uitbreiding van het aantal plekken te komen. In 2016 zijn een aantal potentiele locaties in beeld gebracht. In 2017 wordt gestart met een plan van aanpak en de participatie rond een of meer locaties.

Inzet gemeente: WSC, Wijkveiligheid, MO.

Inzet budget: MO, WSC, Wijkveiligheid.

Inzet partners: St. JOU, Politie.

Verantwoordelijke afdeling: WSC.

Gezondheidscentrum Vleuten

Achter het Wijkservicecentrum kunnenwoningen en een gezondheidscentrum worden ontwikkeld. In 2016 is het startdocument vastgesteld voor dit gebied. Samen met de deelnemers van het een nieuw gezondheidscentrum wordt de realisatie onderzocht op een nieuw gezondheidscentrum. Daarbij wordt ook bekeken of een deel van het gebouw van het wijkservicecentrum kan worden ingezet. Zodra er meer duidelijkheid is over de mogelijkheden, worden omwonenden hierover geïnformeerd.

Inzet gemeente: Bureau NegenTien, Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern.

Inzet partners: Ontwikkelaar Het Gezondheidscentrum, huisartsen, apotheek, fysiotherapie.

Verantwoordelijke afdeling: Bureau NegenTien.

Begraafplaats Hamlaan

Aan de Parkweg net ten noorden van het spoor is het gedeelte met de recreatieve functies van het gebied de Hamlaan inmiddels gerealiseerd. Naast het recreatiegebied wordt er ook gewerkt aan de ontwikkeling van een begraafplaats. Het betreft een openbare algemene begraafplaats die door een private partij geëxploiteerd zal worden. De gemeente is in gesprek met mogelijke kandidaten.

Inzet gemeente: Bureau NegenTien, Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern, Stadswerken.

Inzet budget: Bureau NegenTien.

Inzet partners: Provincie Utrecht en nog te vinden exploitant.

Verantwoordelijke afdeling: Bureau NegenTien.

Aanleg fiets- en wandelpad door gebied ‘De Rivier’

In het gebied tussen de Parkweg en de spoorbaan Utrecht-Den Haag, aangeduid als ‘De Rivier’ worden recreatieve voorzieningen gerealiseerd. De Rivier verbindt het

recreatiegebied Hampoort met Het Wielrevelt en het Parkbos. In het gebied wordt eerst alleen een fiets- en wandelpad aangelegd. De uitvoering van het project vindt in 2016-2017 plaats. Invulling van de aanliggende gronden met recreatieve functies door het Recreatieschap Stichtse Groenlanden in opdracht van de Stuurgroep RodS, volgt later.

Inzet gemeente: Bureau NegenTien, Milieu en Mobiliteit.

Realisatie: Milieu en Mobiliteit.

Inzet partners: Provincie Utrecht,

Recreatieschap Midden-Nederland.

Vmbo-school Via Nova College in Vleuterweide

Aan het stationsplein in Vleuterweide is voorzien in de bouw van een vmbo-school. In 2016 is gestart met de ontwerpfase. Conform de huidige planning start de bouw in het tweede kwartaal 2017 en wordt de school medio 2018 opgeleverd.

Inzet gemeente: Utrechtse Vastgoed.

Organisatie, Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern, Maatschappelijke Ontwikkeling.

Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij Vleuterweide.

Inzet partner: schoolbestuur NUOVO.

Klim- en bouldercentrum

In de noordpunt van het Maximapark wordt een klim- en bouldercentrum gebouwd. Bijzonder aan dit klimcentrum is de grote levensechte rotsbekleding van twintog meter hoog aan de buitenkant van het gebouw. Het centrum biedt klim- en bouldersport aan voor alle leeftijden. De bouw is gestart in 2016, en gereed in 2017.

Inzet gemeente: Bureau NegenTien (aanleg openbare ruimte).

Inzet partners: Neoliet (planontwikkeling).

Indoor skydivecentrum

Op het bedrijventerrein Haarrijn komt een nieuw indoor skydivecentrum. De bouw is gestart. De verwachting is dat het skydivecentrum in het voorjaar van 2017 wordt geopend.

Inzet gemeente: Bureau NegenTien.

Inzet partners: City Sky Dive Centres.

Stimulering zondagvoetbal

Vanuit de wachtlijsten aanpak is de stimuleringssubsidie Zondagvoetbal ingesteld. Het project is erop gericht om pupillen vanaf 2016 in Utrecht op de zondagcompetitie te laten spelen. Voetbalverenigingen kunnen hier gebruik van maken. Hierdoor komt veldcapaciteit op zaterdag beschikbaar. Om deze cultuuromslag voor elkaar te krijgen, wordt deze subsidie beschikbaar gesteld voor 2016 en 2017.

Inzet gemeente: Maatschappelijke Ontwikkeling: Sport en Samenleving.

Inzet partners: sportverenigingen, VSU, KNVB.

Woonvoorziening Heem 2

Stichting de Heem heeft in 2015 in Rijnenburg aan de Heijcopperkade een tijdelijke woonvoorziening gerealiseerd. Het gaat om kleinschalig beschermde opvang voor ongeveer 20 plaatsen. Bij de realisatie van de woonvoorziening zijn goede afspraken gemaakt met en tussen de betrokken organisaties, omwonenden en andere belanghebbenden over omgevingsbeheer en veiligheid. Deze afspraken zullen elk half jaar via een beheergroep worden geëvalueerd.

Inzet gemeente: Maatschappelijke Ontwikkeling, Wijkservicecentrum Vleuten- De Meern, Veiligheid.

Inzet partners: Stichting de Heem, politie, omwonenden.

Verantwoordelijke afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling.

Wijkambitie 3: Het verhogen van de tolerantie van bewoners onderling bij meervoudig gebruik van de openbare ruimte.

Vreedzame wijk

De methodiek van de Vreedzame Wijk wordt verder geïmplementeerd onder professionals om het pedagogisch klimaat in de wijk te verbeteren. Zo ontstaat een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het prettig opgroeien in Vleuten-De Meern. De stuurgroep is in 2016 uitgebreid en geeft uitvoering aan het verbreden van de Vreedzame Wijk – van alleen Vleuterweide naar andere delen van de wijk.

Inzet gemeente: Wijkservicecentrum, Maatschappelijke Ontwikkeling, volksgezondheid.

Inzet budget: Maatschappelijke Ondersteuning.

Inzet partners: Welzaam, Brede School Weide Wereld, St. JoU, Jeugdgezondheidszorg, Spelenderwijs.

Verantwoordelijke afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling.

Versterken van buurtnetwerken

Sociaal makelaars zijn waar mogelijk aanwezig bij initiatieven en activiteiten die worden georganiseerd door de buurt. Zij onderhouden relaties op buurtniveau en zijn zichtbaar, bereikbaar en toegankelijk voor bewoners. Waar wenselijk neemt Welzaam initiatief tot het organiseren van netwerkbijeenkomsten. Bij dialoogbijeenkomsten in het kader van Utrecht Zijn We Samen speelt Welzaam een actieve rol in samenwerking met het Bondgenotenoverleg. Ook is er de digitale ontmoetingsplek WijkConnect.

Inzet gemeente: Maatschappelijke Ontwikkeling, Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern.

Inzet budget: Programma Maatschappelijke Ondersteuning/Subsidies Sociaal Makelaars.

Inzet partners: Welzijnsorganisatie Welzaam, Wijkconnect, bewoners en diverse wijkorganisaties.

Verantwoordelijke afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling.

Versterken van de participatie en vrijwillige inzet van bewoners

De sociaal makelorganisatie Welzaam ondersteunt nieuwe bewonersinitiatieven gericht op participatie en ondersteunt waar nodig aanvragers van het Initiatievenfonds. Ook worden bewoners gematcht naar vrijwillige inzet, werkervaring en deelnemen aan activiteiten.

Inzet gemeente: MO, WSC.

Inzet budget: MO/subsidie Sociaal Makelorganisatie, Initiatievenfonds.

Verantwoordelijke afdelingen: MO en Wijken.

Versterken van netwerken rond kwetsbaren en ouderen

De netwerken rondom ouderen en kwetsbare bewoners versterken door samenwerking met diverse partners in de wijk. Dit gebeurt door het opzetten van Buurtkamers in buurtcentra, het ondersteunen van Sociale eettafels. Ook wordt de samenwerking Informele Zorg op wijkniveau versterkt. Ontwikkeld worden een sociaal uitzendbureau, 1-loket Ouderen Vleuten-De Meern en digitale bruisplekken in buurtaccommodaties.

Inzet gemeente: Maatschappelijke Ontwikkeling, Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern.

Inzet budget: Programma Maatschappelijke Ondersteuning, op aanvraag Initiatievenfonds.

Inzet partners: Welzijnsorganisatie Welzaam, diverse organisaties (informele) zorg, wonen, welzijn.

Verantwoordelijke afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling.

Versterken van ondernemend sociaal medebeheer

Naast het inzetten van sociaal beheer zorgt de inzet van vrijwilligers en gebruikers voor een prettige en veilige sfeer in de buurtaccommodaties en speeltuinen. De sociaal beheerder van de sociaal makelorganisatie zorgt ervoor dat er goed contact met gebruikers en vrijwilligers is en dat zij periodiek worden betrokken bij het beheer van de accommodatie, in de driehoek van gebruikers, sociaal en facilitair beheer.

Inzet gemeente: Utrechtse Vastgoed Organisatie, Maatschappelijke Ontwikkeling.

Inzet budget: Programma Maatschappelijke Ondersteuning.

Inzet partners: Welzijnsorganisatie Welzaam, bewoners(groepen), diverse wijkorganisaties en (sociaal) ondernemers.

Verantwoordelijke afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling.

Digitale wijk

Niet alle bewoners zijn toegerust om deel te nemen aan de digitale samenleving. Daarom worden digitale bruisplekken in de buurtaccommodaties ontwikkeld.

Inzet gemeente: Maatschappelijke Ontwikkeling, Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern.

Inzet budget: Programma Maatschappelijke Ondersteuning/Subsidies Sociaal Makelaars.

Inzet partners: Welzijnsorganisatie Welzaam, Wijkconnect, Mira Media, Taal doet Meer, Bibliotheekbewoners en diverse wijkorganisaties.

Verantwoordelijke afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling.

Wijkgroenplan

Verdere uitvoering van het in 2014 opgestelde wijkgroenplan. Dit plan bestaat uit projecten die door bewoners uit de wijk worden aangedragen. Deze projecten dragen bij aan de toename van het groen in de buurt of aan een verbetering van de kwaliteit of toegankelijkheid ervan. Projecten die worden gestart en zo mogelijk gerealiseerd in 2017 zijn onder meer:

 • De oevers van de Leidsche Rijn waardevoller qua ecologie
 • Bloembollen langs de Leidsche Rijn
 • Gevarieerder groen in De Tol
 • Meer ecologie in Vleuten De Meern (in samenwerking met wijkgroenplan Leidsche Rijn)
 • Aanvulling meidoornhaag Haarpad
 • Gevarieerde oeverbeplanting langs de Utrechtse heuvelrug
 • Bomen in de Trompetbloemlaan
 • Groenstroken bij de Weide Wereld
 • Bomen in de Zilverschoonlaan
 • Noten- en fruitbomen Amabilispad
 • Aanpassing beheer Oudenrijnsingel.

Inzet gemeente: Milieu & Mobiliteit, Stadsbedrijven, WSC.

Inzet budget: Programma Openbare Ruimte en Groen (meerjarenprogramma groen).

Inzet partners: bewoners (groepen).

Verantwoordelijke afdeling: Milieu en Mobiliteit.

Wijkwaterplan

De gemeente Utrecht en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) werken samen aan schoner en gezonder water. Ze nemen maatregelen om urgente knelpunten op te lossen, zoals wateroverlast, grootschalige vissterfte, blauwalg, botulisme en stank. Deze maatregelen zijn vastgelegd in de wijkwaterplannen, als onderdeel van de aanpak om te voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). In 2016 is gestart met het wijkwaterplan Vleuten De Meern. De bewonerswensen die een bijdrage leveren aan schoner en gezonder water worden in het plan meegenomen. In 2017 wordt het wijkwaterplan naar verwachting vastgesteld en start de uitvoering van de hieruit voortkomende projecten.

Verantwoordelijke afdeling: Stadsbedrijven, afdeling Stedelijk Beheer.

Mede opdrachtgever: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Financiering gemeentelijke deel: Programma Openbare ruimte, deelprogramma riolering en water.

Gezonde wijkaanpak

Utrecht bouwt aan een gezonde toekomst. Gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en eigen regie te voeren bij fysieke, emotionele en sociale tegenslagen in het leven. Ook in de wijk Vleuten-De Meern wil de gemeente de gezondheid en het welbevinden van bewoners verbeteren. Dit gebeurt door het versterken van de samenwerking tussen partijen op sociaal-medisch vlak en het stimuleren van initiatieven op gebied van Healthy Urban Living (bijvoorbeeld moestuinen, voedselbos). De samenwerking en afstemming moeten leiden tot een duurzame infrastructuur en tot focus op de meest relevante thema’s en een gecoördineerde aanpak. Het initiatief in 2016 tot een Gezondheidsdag voor de wijk wordt toegejuicht en uitgebouwd in 2017.

Inzet gemeente: Volksgezondheid, Jeugd en Gezin en Maatschappelijke Ontwikkeling.

Inzet partners: Julius Gezondheidscentrum, Harten voor Sport, Zorgverslimmingsplatform, Doenja Dienstverlening, Welzaam, Buurtteam.

Bewonersparticipatie / initiatieven in de openbare ruimte

Door de gehele wijk zijn er vele initiatieven van bewoners(groepen) waar het gaat om zelfbeheer van de openbare ruimte. Variërend van grote, tot ook heel veel kleine initiatieven verspreid over de wijk.

Inzet gemeente: Wijken, Stadsbedrijven.

Inzet partners: actieve betrokken bewoners.

Bewustwording bij de jeugd over het (zwerf)vuil

In de wijk is er steeds meer zwerfvuil, vooral op en langs de doorgaande wegen/fietspaden; de routes van middelbare scholen naar winkelcentra en vice versa en de hangplekken. Deze plekken vragen veel aandacht omdat ze snel vervuilen. De gemeente onderzoekt of het mogelijk is om een bewustwordingsactie, bij voorkeur in samenwerking met middelbare scholieren, op te zetten.

Inzet gemeente: Stadsbedrijven, MO, Onderwijs, Wijken.

Inzet partners: WWO, scholen.

Complexe projecten en trajecten

Onder de complexe projecten vallen de ontwikkeling van Haarzicht, het Hart van De Meern, woningbouwprogramma Haarrijn en de omgevingsvisie.

Woningbouw Haarzicht

Ontwikkeling van woningbouwlocatie aan de rand van Vleuten tot een woonwijk van maximaal 555 woningen en een school met gymzaal. Na vaststelling van het Stedenbouwkundig Plan in 2016 is de bestemmingsplanprocedure in gang gezet. Deze is waarschijnlijk, afgerond 2e kwartaal van 2017. Daarna volgt het bouwrijp maken van de locatie door de ontwikkelaars. Naar verwachting zal tweede helft 2017 gestart worden met de bouw van de eerste woningen en de school.

Inzet gemeente: Bureau NegenTien, afdeling Ruimtelijke regie, Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern.

Inzet partners: Ontwikkelaars van de Groep Haarzicht.

Verantwoordelijke afdeling: Bureau NegenTien.

Hart De Meern

Herinrichting Meerndijk

De Meerndijk krijgt gefaseerd een nieuwe inrichting. Er is een rotonde aangelegd op de kruising Meerndijk – Laan 1954. Aanpassingen die aan de noordzijde van de Meerndijk worden gedaan, zullen aansluiten bij ontwikkelingen in de nabije toekomst in het Hart van De Meern. Met deze herinrichting wordt de snelheid gereguleerd en de veiligheid op de Meerndijk verbeterd. In 2016 is een verkeersveiligheidsaudit gemaakt en zijn de aanbevelingen verwerkt in het planontwerp. Daarnaast is een 3D animatie gemaakt in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland. Het plan is verder uitgewerkt en voor de gedetailleerde invulling voorgelegd aan de omwonenden. Uitvoering is gepland in het voorjaar van 2017.

Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Milieu & Mobiliteit, Ingenieursbureau Utrecht, Stadswerken (saneren bomen), Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern.

Inzet budget: Programma Bereikbaarheid.

Verantwoordelijke afdeling: Bureau Negentien.

Herinrichting openbare ruimte rondom Marekerk

Vooruitlopend op mogelijke initiatieven van particuliere partijen gaat de gemeente de openbare ruimte rondom de Marekerk opnieuw inrichten. Het gebied rondom de Marekerk, in het centrum van De Meern, wordt een dorpsplein waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Het Definitief Ontwerp voor het dorpsplein is in 2016 gereed gekomen. In het ontwerp is rekening gehouden met de wensen van de bewoners. In 2016 is gestart met de herinrichting. De werkzaamheden zullen in het voorjaar van 2017 worden afgerond.

Inzet gemeente: Bureau NegenTien, Stadswerken, Milieu & Mobiliteit, Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern.

Inzet budget: Programma Stedelijke Ontwikkeling.

Verantwoordelijke afdeling: Bureau NegenTien.

Ontwikkeling Hart van de Meern

Voor het Noordwest kwadrant van het Hart van de Meern, het gebied tussen de Castellumlaan en de begraafplaats, is in 2016 gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan binnen het vastgestelde Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor het Hart van de Meern Noord. Daarbij is de ontwikkeling van het terrein van Scholtens betrokken. De besluitvorming over het bestemmingsplan zal in 2017 plaatsvinden. Voor Rhenomare is een verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan. De sloop van de opstallen is in 2016 gestart. Naar verwachting zal de bouw van 39 appartementen en 24 grondgebonden woningen begin 2017 starten.

Inzet gemeente: Bureau NegenTien, Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern.

Inzet partners: ontwikkelaar BON-groep.

Verantwoordelijke afdeling: Bureau NegenTien.

Actualisering woningbouwprogramma Haarrijn.

In 2016 is gewerkt aan een precisering en de vaststelling van het Stedenbouwkundig Plan woningbouw Haarrijn. In 2017 wordt het bestemmingsplan voor dit plangebied voorbereid en in procedure gebracht.

Inzet budget: Gemeente Utrecht.

Inzet partners en verantwoordelijk: Bureau NegenTien, UVO, M&M, Urbis Bureau voor Stadsontwerp, DS Landschapsarchitecten.

Omgevingsvisie Vleuten-De Meern

De omgevingsvisie is een nieuw instrument. De gemeente Utrecht wil een eerste omgevingsvisie maken voor de wijk Vleuten-De Meern en de ervaringen gebruiken in de andere Utrechtse wijken. Om de omgevingsvisie Vleuten-De Meern een visie van de wijk te laten zijn wordt in het planproces veel aandacht besteed aan participatie. Deze participatie wordt naar verwachting in de tweede helft van 2016 afgerond en daarna kan de omgevingsvisie Vleuten-De Meern worden opgesteld en in het proces van bestuurlijke besluitvorming (2017) worden gebracht.

Inzet gemeente: Bureau NegenTien, Projectmanagementbureau, Milieu en Mobiliteit, Stedenbouw en Planologie, Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern.

Inzet budget: Programma Stedelijk Ontwikkeling.

Verantwoordelijke afdeling: Bureau NegenTien.

Gebiedsaanpakken: Maximapark en strandzone Haarrijn

Onder de gebiedsaanpakken vallen het Máximapark en de Strandzone Haarrijn.

Máximapark

Samenwerking Parkorganisatie Máximapark

In 2016 is de parkorganisatie van start gegaan. In het kader van Utrecht maken we samen is een samenwerkingsorganisatie tussen publieke en maatschappelijke organisaties vormgegeven. Deze samenwerking heeft als ambitie om op gebied van ontwikkelen, beheren, programmeren en communiceren een hogere kwaliteit in het park te realiseren. Nieuwe initiatieven en projecten worden in koppels van ambtenaren en inwoners getoetst en gefaciliteerd. Het Wijkservicecentrum vervult een rol bij de invulling van het parksecretariaat en in de koppels of werkgroepen. De parkorganisatie gaat in 2017 de eerste jaarplannen op de vier sporen (te weten: ontwikkelen, beheren, programmeren en communiceren) maken. De projecten binnen het Máximapark die al opgenomen waren in het WAP 2016, en nog niet afgerond zijn, worden nu meegenomen in het WAP 2017. Voor 2018 wordt mogelijk een separaat actieprogramma voor het park opgesteld (waar deze projecten eventueel in terugkomen.)

Inzet gemeente: Wijkservicecentrum, Bureau NegenTien, Stadsbedrijven, VTH, Maatschappelijke Ontwikkeling, Veiligheid.

Maatschappelijke partners: Vrienden van het Máximapark, Stichting Landschapsbeheer, Stichting Bosspeeltuin, partners Castellum Hoge Woerd, Vlinderhof, inwoners.

Verantwoordelijke afdeling: Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern.

Sportpaviljoen Fletiomare Oost

Een nieuw sportpaviljoen dat de sterk verouderde kleed- en clubgebouwen vervangt van drie

sportverenigingen. De bouw is gestart in juli 2016; de oplevering van het sportpaviljoen staat gepland voor mei 2017. Daarna moet nog een voetbalveld aangelegd en het buitenterrein van het sportpark verbeterd worden.

Inzet gemeente: Utrechtse Vastgoed Organisatie, Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern.

Inzet partners: Sportverenigingen, PVCV Vleuten, Eendracht, Fiducia.

Nieuwbouw kerk Alendorperweg

De Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Leidsche Rijn (GKV) en RijnWaarde hebben een plan voor nieuwbouw met ruimte voor welzijn religie aan de Alendorperweg. De GKV maakt nu gebruik van een oude kerk aan de Alendorperweg die te weinig ruimte biedt. Vanwege haar monumentale status kan deze kerk niet verder worden uitgebreid. RijnWaarde heeft geen eigen ruimte en maakt nu gebruik van een ruimte in een basisschool in de buurt Veldhuizen. Het streven is eind 2016 start bouw.

Inzet gemeente: Bureau NegenTien, Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern.

Inzet budget: Particulier.

Inzet partners en verantwoordelijk: Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Leidsche Rijn, Rijnwaarde.

Nieuwbouw Tempel Hoge Woerd

De hindoetempel is een initiatief van de stichting Shri Sanatan Dharm Trishul. De tempel moet ruimte bieden aan welzijn en cultuur aan de Pratumplaats in Hoge Woerd. In 2016 is het budget nog niet volledig beschikbaar. De voortgang in 2017 daarmee onzeker.

Inzet gemeente: Bureau NegenTien, Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern.

Inzet budget: Particulier.

Inzet partner en verantwoordelijk: Stichting Shri Sanatan Dharm Trishul.

Gebiedsaanpak strandzone Haarrijn

Het Haarrijnse strand is een vrij toegankelijke, lokale voorziening waar bezoekers van alle leeftijden recreëren. Het terrein is in eigendom van de gemeente en in beheer van een recreatieschap. Daarnaast is strandtent Key West hier neergestreken. Vanaf 2014 is het recreatiegebied verdubbeld. De verdubbeling bestaat voor 30% uit zandstrand en de overige 70% is groen/ligweiden. Het doel van deze maatregel is het verdunnen van het aantal bezoekers; minder personen op een vierkante meter. In een gebiedsaanpak wordt samengewerkt met betrokken partijen om de veiligheid van recreanten te waarborgen en de overlast op het strand en rondom het strand te beperken.

Aandachtspunten:

Op topdagen bezoekt een zeer groot aantal bezoekers het strand (3000 – 3500), in sommige opzichten te groot voor de capaciteit van het strand en de bijhorende voorzieningen. Er komen veel jongeren naar het strand. Een aantal jongeren(groepen) zorgen voor overlast. De jongeren komen niet alleen uit de wijk maar ook uit omliggende wijken en randgemeenten. Parkeren: er is een parkeerplan opgesteld om vooral het parkeren van auto’s in goede banen te leiden.

Inzet gemeente: Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern, Veiligheid, Toezicht & Handhaving

Inzet partners: Recreatieschap Midden Nederland, stichting Jongerenwerk Utrecht, politie.

Bijlage

Projectenoverzicht

Optimaliseren van de bereikbaarheid en terugdringen van verkeersoverlast

3.1

Realiseren van 30 km/u-maatregelen op de route Wilhelminalaan, Bottensteinweg, Pastoor Ohllaan en Hindersteinlaan

3.2

Onderzoek naar alternatieve maatregelen Maarssenseweg

3.3

Onderzoek ontsluitende route Sparrendaal

3.4

Haalbaarheidsonderzoek varianten verkeerstromen centrum Vleuterweide

3.5

Onderzoek doorstroming rondweg Vleuten

3.6

Bochtdijk e.o.

Investeren in voldoende voorzieningen voor alle bewonersgroepen

4.1

Locatieonderzoek huiskamerproject De Meern

4.2

Extra inzet jongerenwerk De Meern en Veldhuizen

4.3.1

Extra inzet activiteiten voor jongeren

4.3.2

Jongeren Ontmoetings Plekken

4.4

Gezondheidscentrum Vleuten

4.5

Begraafplaats Hamlaan

4.6

Aanleg fiets- en wandelpad door gebied ‘De Rivier’

4.7

Vmbo-school Via Nova college in Vleuterweide

4.8

Klim- en bouldercentrum

4.9

Indoor skydivecentrum

4.10

Stimulering zondagvoetbal

4.11

Woonvoorziening Heem 2

Het verhogen van de tolerantie van bewoners onderling bij het meervoudig gebruik van de openbare ruimte

5.1

Vreedzame Wijk

5.2

Versterken van buurtnetwerken

5.3

Versterken van de participatie en vrijwillige inzet van bewoners

5.4

Versterken van netwerken rond kwetsbaren en ouderen

5.5

Versterken van ondernemend sociaal (zelf)beheer

5.6

Digitale wijk

5.7

Wijkgroenplan

5.8

Wijkwaterplan

5.9

Gezonde wijkaanpak

5.10

Bewonersparticipatie / initiatieven in de openbare ruimte

5.11

Bewustwording (zwerf)vuil Jeugd

Complexe projecten en trajecten

6.1

Woningbouw Haarzicht

6.2.1

Herinrichting Meerndijk

6.2.2

Herinrichting openbare ruimte rondom Marekerk

6.2.3

Ontwikkeling Hart van de Meern

6.3

Actualisering woningbouwopgave Haarrijn

6.4

Omgevingsvisie

Gebiedsaanpakken: Máximapark en Strandzone Haarrijn

7.1.1

Samenwerking Parkorganisatie Máximapark

7.1.2

Sportpaviljoen Fletiomare Oost

7.1.3

Nieuwbouw kerk Alendorperweg

7.1.4

Nieuwbouw Tempel Hoge Woerd

7.2

Gebiedsaanpak Haarrijnse strand