Prestatiedoelstelling Programmabegroting 2017

Subsidiedoelstelling

Omschrijving subsidiedoelstelling

Begroting 2017

Waarvan

"vaste" verlening met jaarsubsidies

Meerjarig verleend

ten laste van 2017

Ruimtelijke plannen

Bijdrage aan lokaal platform/ initiatieven voor onderzoek, debat, en infovoorziening over architectuur, stedenbouw en landschap

95

95

Totaal prestatiedoelstelling 2.1.1 Initiëren, begeleiden en stinuleren van de uitvoering van ruimtelijke herontwikkelingsplannen

95

95

0

Initiatieven uit samenleving

Aansluiten bij initiatieven uit de samenleving

250

Gebiedsontwikkeling nieuwe stijl

Kennisontwikkeling, netwerk en experimenten (gebiedsontwikkeling nieuwe stijl)

100

Stedelijke Herontwikkeling

Bijdrage aan projecten die bijdragen aan Gemeentelijke ambitie op het terrein van Stedelijke Herontwikkeling

300

Totaal prestatiedoelstelling 2.1.2 Investeren in stedelijke herontwikkeling mede door ondersteuning van (nieuwe) partijen

650

0

0

Toevoegen Woonruimte

Fonds Toevoegen Woonruimte voor uitbreiding woonvoorraad bestaande bouw

800

Politie Keurmerk Veilig Wonen

Subsidie op verkrijgen van Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) bestaande woningen

75

Doelgroepen

Stedelijke huurders participatie en vertegenwoordiging, informatiepunt studentenhuisvesting

165

165

Totaal prestatiedoelstelling 2.2.1. Huisvesting bijzondere doelgroepen

1.040

165

0

Erfgoed

Ondersteuning organisatie Open Monumenten Dag Utrecht en Kerken kijken Utrecht

48

48

Exploitatie Domunder

Ondersteuning exploitatie Domunder

50

50

Totaal prestatiedoelstelling 4.1.1 Monumenten en cultuurhistorische waarden

98

48

50

Totaal programma Stedelijke Ontwikkeling

1.883

308

50

Bedragen zijn in duizenden euro's