Inleiding

Voor u ligt het wijkactieprogramma 2017 voor Noordoost. U leest in dit programma welke projecten de gemeente Utrecht het komend jaar uitvoert -samen met bewoners, ondernemers, woningcorporaties en andere partijen- om te werken aan de belangrijke vraagstukken in de wijk.

De stad Utrecht is ingedeeld in tien wijken. Naast de indeling in wijken hanteert de gemeente, afhankelijk van het onderwerp, een nadere indeling naar 34 sub-wijken, 111 buurten of 194 sub-buurten. Afhankelijk van de wijk hebben inwoners soms meer affiniteit met de naam van de buurt dan met de naam van de wijk. In de wijkactieprogramma’s staat bij de meeste activiteiten de buurt of de straat genoemd.

Wijkactieprogramma

1. Activiteiten en projecten die bijdragen aan de belangrijkste wijkambities voor de periode 2014–2018; deze wijkambities zijn eerder vastgesteld als richtinggevend kader voor de gezamenlijke inzet van de gemeente Utrecht, bewoners, ondernemers, woningcorporaties en andere partners in de wijk.

2. Complexe projecten en trajecten in die delen van de wijk die bijzondere aandacht vragen.

Veel activiteiten in de wijk dragen ook bij aan een gezonder stedelijk leven. De gemeente Utrecht vindt het belangrijk om samen te werken aan gezond leven en wonen in onze stad. De komende tijd verkennen we hoe in de wijk Noordoost aan deze ambitie kan worden gewerkt.

Proces

Voor de totstandkoming van dit wijkactieprogramma is door de leden van het (ambtelijk) wijkoverleg Noordoost een selectie gemaakt uit die projecten in de gemeentelijke programma’s die qua financiering zoveel als mogelijk gedekt zijn in de gemeentelijke begroting, of die met externe middelen worden gefinancierd. Het concept wijkactieprogramma is besproken met de wijkraad.

Leeswijzer

Het wijkactieprogramma begint met een beknopte beschrijving van de wijk. Daarna vindt u de wijkambities en speerpunten voor de periode 2014-2018, en vervolgens leest u welke concrete projecten en activiteiten in 2017 bijdragen aan de realisatie van deze drie wijkambities. We sluiten af met een toelichting op complexe projecten en trajecten en gebiedsaanpakken voor die delen van de wijk die extra aandacht vragen.

Contact en informatie

Voor meer informatie over de wijkambities 2014-2018 en voor de tien wijkactieprogramma's van alle wijken, kijk op www.utrecht.nl/wijkambities of www.utrecht.nl/wijkactieprogramma.

Heeft u zelf een plan, idee of initiatief voor de wijk? Of wilt u een bijdrage leveren aan de uitvoering van één van de beschreven projecten? U bent van harte welkom. Neem contact op met wijkbureau Noordoost voor een afspraak: telefoon 030 - 286 00 00 of per mail: noordoost@utrecht.nl.

De wijk Noordoost

Noordoost grenst zowel aan de binnenstad van Utrecht als aan het buitengebied. Deze zeer gunstige ligging is een van de redenen waarom het wonen in de wijk zo populair is. Met 38.001 inwoners is Noordoost de derde wijk van Utrecht.

Beschrijving van de wijk

De wijk bestaat uit drie subwijken en elf buurten, die allemaal een eigen karakter hebben: Vogelenbuurt, Tuinwijk-Oost, Tuinwijk-West, Lauwerecht, Staatsliedenbuurt (samen Votulast), Tuindorp, Tuindorp-Oost, Voordorp, Wittevrouwen, de Zeeheldenbuurt en de Huizingabuurt. Bewoners van Noordoost zijn positief over hun buurt en de sociale cohesie. Ze geven hiervoor de hoogste rapportcijfers van de stad. Het aandeel bewoners dat zich actief inzet voor de buurt is in Noordoost toegenomen sinds 2011 tot 38%. Wat gezondheid betreft scoort de wijk Noordoost ook hoog. De bewoners zijn zowel lichamelijk als psychisch erg gezond. De gemiddelde levensverwachting is 81,5 jaar; voor de hele stad ligt die leeftijd op 79,6 jaar. In vergelijking met de stad is het alcohol-gebruik onder jongeren en volwassenen relatief hoog. Van de jongeren in de tweede en vierde klas van het voortgezet onderwijs heeft 14% in de laatste vier weken alcohol gedronken. Dat is significant meer dan de 9% gemiddeld in Utrecht. De staat van de openbare ruimte in Noordoost wordt even goed gewaardeerd als in 2011. De tevredenheid over de parkeergelegenheid voor auto’s en fietsen is gedaald en is lager dan op stadsniveau. Over de verkeersveiligheid in Noordoost zijn bewoners relatief tevreden. Relatief weinig huishoudens in Noordoost ontvangen bijstand: 2,9%, stedelijk zijn dat er twee keer zoveel (6,3%). De werkgelegenheid is relatief klein met 26 banen per 100 inwoners. De veiligheidssituatie in Noordoost is relatief gunstig. Gevoelens van onveiligheid komen er wel meer voor dan in 2011, maar deze blijven ruim onder het stadsniveau. Jongerenoverlast is er relatief weinig en dit blijft stabiel. Woninginbraak is in vier jaar tijd gehalveerd en komt in 2015 uit op het stedelijk niveau.

Actuele ontwikkelingen

Diverse (deels leegstaande) kantoorpanden in Lauwerecht-Noord worden de komende jaren getransformeerd naar woningen voor studenten en starters, zoals het voormalige belastingkantoor en de bedrijfspanden aan de Willem Dreeslaan. Verder zijn er nieuwbouwplannen voor woningbouw op het terrein van Careyn (zorgcentrum Tuindorp-Oost), op de vroegere locatie van het Gerrit Rietveld College, aan de Cohenlaan en Van Lieflandlaan. De woningbouw op het voormalige Veemarktterrein vordert gestaag. Inmiddels zijn diverse woningen bewoond en wordt de openbare ruimte ingericht.

De gezonde stad, gezonde wijk
Utrecht wil een stad zijn waar bewoners gezond zijn en veerkrachtig, waar we met elkaar graag wonen, werken en leven, en waar iedereen de moeite waard is. Voor Noordoost zijn de volgende onderwerpen daarbij relevant: aandacht voor fietsers en voetgangers; veilige en functionele openbare ruimte die uitnodigt tot ontmoeting; functioneel rioolstelsel; gescheiden afvalinzameling; ruimte voor spelen en sporten; alcolholpreventie onder de jeugd.

Kaart van de wijk

Hieronder ziet u de kaart van Noordoost met drie subwijken en elf buurten.

Wijkambities 2014-2018: drie speerpunten

Noordoost is een sterke, gevarieerde wijk. Dat karakter willen we zoveel mogelijk behouden en –waar nodig- versterken. Daarbij maken we gebruik van de kracht van bewoners en ondernemers. De diversiteit van de wijk blijkt onder meer uit het brede scala aan onderwerpen waar bewoners en ondernemers graag aandacht voor zien. Volgens de resultaten van de peiling onder het bewonerspanel (mei 2013) vindt men het belangrijk de komende jaren vooral in te zetten op onderstaande speerpunten.

Wijkambitie 1: Verkeer en parkeren

Veel bewoners maken zich zorgen over de verkeersintensiteit, de slechte luchtkwaliteit langs belangrijke doorgaande routes, het gedrag van de verkeersdeelnemers en de overlast van geparkeerde fietsen en auto’s.

Doelstellingen:

  • verhogen verkeersveiligheid.
  • meer ruimte voor fietsparkeren.

Wijkambitie 2: Wonen, welzijn en zorg

De betrokkenheid van bewoners bij hun woonomgeving is groot. Velen zijn bereid zelf de handen uit de mouwen te steken om de kwaliteit van de woonomgeving te behouden en te verbeteren.

De bevolkingsopbouw laat zien dat er in Noordoost veel ouderen wonen en dat het aandeel van deze leeftijdsgroep in de toekomst verder stijgt.

Doelstellingen:

  • behoud en versterking van de inzet van vrijwilligers.
  • aansluiting vraag en aanbod huisvesting en voorzieningen voor ouderen.

Wijkambitie 3: Openbare ruimte en duurzaamheid

Bewoners uit alle delen van Noordoost hechten groot belang aan groenvoorzieningen en aan het onderhoud van de openbare ruimte. In de oude buurten grenzend aan de binnenstad is weinig openbare ruimte en groen. Geveltuinen en plantenbakken -in zelfbeheer onderhouden- compenseren het tekort aan groenvoorzieningen hier enigszins. Op het gebied van milieu en duurzaamheid zijn in Noordoost de nodige initiatieven van start gegaan. Daarbij zoeken bewoners en lokale ondernemers de samenwerking op.

Doelstellingen:

  • behoud kwaliteit openbare ruimte en groenvoorzieningen.
  • vernieuwende initiatieven op het gebied van milieu en duurzaamheid.

Wijkambitie 1: Verkeer en parkeren

Veel bewoners maken zich zorgen over de verkeersintensiteit, de slechte luchtkwaliteit langs belangrijke doorgaande routes, het gedrag van de verkeersdeelnemers en de overlast van geparkeerde fietsen en auto’s.

Doelstelling: verhogen verkeersveiligheid

Herinrichting Griftstraat

In nauw overleg met bewoners van de Griftstraat heeft de gemeente een plan ontworpen. Dit plan is in mei 2016 voorgelegd aan de straatbewoners. Organisatie van de bijeenkomst lag in handen van de bewoners zelf.

Inzet gemeente: Milieu & Mobiliteit; Stadsbedrijven; Wijken.

Inzet partners: bewoners Griftstraat,

Inzet budget: programma Verkeersveiligheid.

Verantwoordelijke afdeling: Mobiliteit.

Verkenning herinrichting Alexander Numankade/Jan van Galenstraat

Na het verdwijnen van de buslijn door deze straten, wordt op verzoek van bewoners een herinrichtingsplan ontwikkeld. Stedelijk Beheer gaat in 2017 de riolering in een deel van de Jan van Galenstraat vervangen. Ook wordt in de Zeeheldenbuurt een hemelwaterriool worden aangelegd. Het streven is om hier werk met werk te maken.


Inzet gemeente: Milieu en Mobiliteit; Stadsbedrijven; Wijken.

Inzet budget: programma Riolering en Water; financiering voor verkeersmaatregelen wordt nader bekeken.

Verantwoordelijke afdeling: Mobiliteit.

Verkenning haalbaarheid fietsroute Talmalaan

Een vrij liggend fietspad was onderdeel van de oorspronkelijke plannen voor herinrichting van de Talmalaan. Op aandringen van enkele bewoners is het fietspad er nooit gekomen. In de huidige situatie wordt er veel op de stoep en op de rijbaan gefietst. Verzoek om mogelijkheden te onderzoeken voor de aanleg van een fietspad langs de oostzijde van de Talmalaan.

Inzet gemeente: Milieu en Mobiliteit.

Inzet budget: wordt nader bekeken.

Verantwoordelijke afdeling: Mobiliteit.

Verkenning herinrichting Adelaarstraat, Willem van Noortstraat, Antonius Mattheuslaan, Pieter Nieuwlandstraat, Juliusstraat

Er is veel doorgaand verkeer over genoemde straten wat niet past bij de huidige functie. In de Nota Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen is de herinrichting van deze route als uitvoeringsproject benoemd. Dit gebeurt zo mogelijk in aansluiting op de herinrichting van de Kaatstraat.

Inzet gemeente: Milieu & Mobiliteit; Stadsbedrijven.

Inzet budget: wordt nader bekeken.

Verantwoordelijke afdeling: Mobiliteit.

Doorfietsroute

Overvecht - Utrecht Science Park

Op het tracé Mr Tripkade, Kardinaal de Jongweg, Jan van Galenstraat, Huizingalaan, Karel Doormanlaan, wordt de fietsroute opgewaardeerd. Dit gebeurt door de inrichting van de straat sneller, comfortabeler en beter herkenbaar te maken.

Inzet gemeente: Milieu & Mobiliteit.

Inzet budget: rijksbijdrage Beter Benutten Vervolg; programma Fiets.

Verantwoordelijke afdeling: Mobiliteit.

Herinrichting Eykmanlaan

In 2016 is een ontwerp voorbereid voor de Eykmanlaan. De herinrichting is erop gericht om de oversteekbaarheid voor langzaam verkeer te verbeteren en daarmee de verkeersveiligheid te verhogen. Een en ander conform de Visie Eykmanlaan, die in 2010 door de gemeente is vastgesteld.

Gelijktijdig met de herinrichting vindt groot onderhoud aan het asfalt plaats en wordt de riolering vernieuwd.

Inzet gemeente: Milieu & Mobiliteit; Stadsbedrijven; Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.

Inzet budget: programma Bereikbaarheid; programma Riolering en Water; programma Onderhoud Openbare Ruimte.

Verantwoordelijke afdeling: Mobiliteit.

Doelstelling: meer ruimte voor fietsparkeren

Plaatsing fietsenrekken

Aanvragen voor extra fietsenrekken kent de gemeente toe, onder voorwaarde dat plaatsing technisch mogelijk is en dat er voldoende draagvlak is.

Inzet gemeente: Stadsbedrijven; Milieu & Mobiliteit; Wijken; Veiligheid.

Inzet budget: programma Bereikbaarheid; Initiatievenfonds.
Verantwoordelijke afdelingen: Mobiliteit; wijkbureau.

Opheffen autoparkeerplaatsen ten behoeve van fietsparkeren

Met het vaststellen van de parkeernota is het mogelijk geworden een betaalparkeerplaats op te heffen in ruil voor bijvoorbeeld fietsparkeren. Dit kan op verzoek van bewoners tot maximaal 2% van het aantal betaalparkeerplaatsen.

Inzet gemeente: Milieu & Mobiliteit; Stadsbedrijven; Wijken.

Inzet budget: programma Bereikbaarheid.

Verantwoordelijke afdeling: Mobiliteit.

Weesfietsen-en fietswrakkenacties

De gemeente labelt in de hele stad fietsen en verwijdert de fietswrakken en weesfietsen twee keer per jaar. Waar nodig worden er kleinschalige, aanvullende acties gehouden zoals aangegeven in het handhavings-programma.

Inzet gemeente: Milieu & Mobiliteit; Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte; Wijken.

Inzet budget: programma Bereikbaarheid.
Verantwoordelijke afdeling: Mobiliteit.

Stimuleren om (buurt)fietsenstallingen te realiseren

In buurten grenzend aan de Binnenstad is een ernstig tekort aan fietsparkeerplaatsen. Waar mogelijk zijn op de stoepen al fietsenrekken geplaatst. Uitbreiding wordt gezocht in inpandige (buurt)fietsenstallingen.

Inzet gemeente: Milieu & Mobiliteit.

Inzet budget: programma Fiets.

Verantwoordelijke afdeling: Mobiliteit.

Creëren extra fietsparkeerplaatsen bij station Overvecht, Tuindorp-zijde

Volgens een prognose van ProRail blijkt een tekort aan fietsvoorzieningen bij station Overvecht, Tuindorp-zijde. In gesprek met NS en ProRail wordt bekeken hoe uitbreiding van het aantal fietsparkeerplaatsen mogelijk is.

Inzet gemeente: Milieu & Mobiliteit; Wijken.

Inzet budget: programma Fiets.

Inzet partners: ProRail; Bestuur Regio Utrecht.

Verantwoordelijke afdeling: Mobiliteit.

Wijkambitie 2: Wonen, welzijn en zorg

De betrokkenheid van bewoners bij hun woon en leefomgeving is groot. Velen zijn bereid zelf de handen uit de mouwen te steken om de kwaliteit van de woonomgeving te behouden en te verbeteren. De bevolkingsopbouw laat zien dat er in Noordoost veel ouderen wonen en dat het aandeel van deze leeftijdsgroep in de toekomst verder stijgt.

Doelstelling: behoud en versterking van de inzet van vrijwilligers.

Ondersteuning vrijwillige inzet

Vrijwilligers krijgen ondersteuning van zowel de gemeente, als van diverse externe partijen en organisaties.

Inzet gemeente: Maatschappelijke Ontwikkeling; Wijken; Stadsbedrijven.

Inzet partners: Vrijwilligerscentrale; Wijk & Co; Vereniging Sport Utrecht (VSU); KEES; ZIMIHC.

Inzet budget: programma Maatschappelijke Ondersteuning; Initiatievenfonds.

Verantwoordelijke afdelingen: Sport en Samenleving; wijkbureau; Wijkonderhoud en Service.

Waardering tonen voor vrijwillige inzet

Waardering voor de vrijwilligers wordt onder andere getoond door ze te vermelden op de wijkwebsite en in de digitale nieuwsbrief van het wijkbureau. Ook door ze voor te dragen voor gemeentelijke prijzen en onderscheidingen, en door regelmatige werkbezoeken vanuit de gemeente af te leggen.

Inzet gemeente: Maatschappelijke Ontwikkeling; Wijken; Stadsbedrijven.

Inzet budget: programma Maatschappelijke Ondersteuning.

Verantwoordelijke afdelingen: Sport en Samenleving; wijkbureau; Wijkonderhoud en Service.

Doelstelling: aansluiting vraag en aanbod huisvesting en voorzieningen voor ouderen.

Netwerken rondom zorg en welzijn onderhouden en verstevigen

Er zijn verschillende netwerken op het gebied van zorg en welzijn binnen Noordoost. Doel van de bijeenkomsten is, elkaar te informeren en te ondersteunen op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

Inzet gemeente: Maatschappelijke Ontwikkeling; Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling; Wijken.

Inzet budget: programma Maatschappelijke Ondersteuning.

Inzet partners: Wijk & Co; Careyn; woningcorporaties; buurtteams.

Verantwoordelijke afdeling: Meedoen naar vermogen.

Ondersteuning kwetsbaren en ouderen

Door samenwerking met diverse partners in de wijk krijgen ouderen en kwetsbaren ondersteuning bij het opzetten van activiteiten. Bij Wijk & Co werkt een sociaal makelaar die zich met name richt op ouderen. Ook het project Samen Noordoost richt zich op ondersteuning van kwetsbaren en ouderen.

Inzet gemeente: Maatschappelijke Ontwikkeling; Wijken.

Inzet budget: programma Maatschappelijke Ondersteuning.

Inzet partners: Wijk & Co; U-centraal; Vrijwilligerscentrale; Buurtteam Noordoost; bewoners.

Verantwoordelijke afdeling: Meedoen naar vermogen.

Matching vraag en aanbod ouderenhuisvesting in Tuindorp en Tuindorp-Oost

De wijkraad Noordoost heeft het initiatief genomen om woonbehoefte en woonaanbod voor ouderen in Tuindorp en Tuindorp-Oost beter op elkaar te laten aansluiten. In deze buurten wonen relatief veel 65-plussers in eigen koopwoningen. Een deel van hen heeft de wens kleiner te gaan wonen in hun eigen woonbuurt. De gemeente heeft budget beschikbaar gesteld voor de inzet van een ouderenverhuisadviseur. De gemeente is verder in VNG-verband gestart om een website op te zetten, die ouderen beter de weg moet wijzen naar passende huisvesting.

Inzet gemeente: Maatschappelijke Ontwikkeling; Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.

Inzet partners: wijkraad Noordoost; Careyn; Zenzo; Stade.

Inzet budget: Programma Maatschappelijke Ontwikkeling; Wonen.

Verantwoordelijke afdelingen: Meedoen naar vermogen; Wonen.

Alcoholpreventie onder jeugd
Alcoholgebruik onder jongeren in de wijk Noordoost is relatief hoog. Jeugdverpleegkundigen brengen het onder de aandacht op scholen, maar de vraag is of dat voldoende is. In 2017 wordt onderzocht welke vorm van preventie het beste past om het alcoholgebruik onder minderjarigen in deze wijk te laten dalen.

Inzet gemeente: Volksgezondheid; Maatschappelijke Ontwikkeling; Veiligheid, Wijken.
Inzet partners: scholen; buurtteam; Victas, eerstelijnszorg; sportverenigingen.

Verantwoordelijke afdeling: Volksgezondheid.

Wijkambitie 3: Openbare ruimte en duurzaamheid

Bewoners uit alle delen van Noordoost hechten groot belang aan groenvoorzieningen en het onderhoud van de openbare ruimte. In de oude buurten grenzend aan de binnenstad is er weinig openbare ruimte en groen. Geveltuinen en plantenbakken - in zelfbeheer onderhouden - compenseren het tekort aan groenvoorzieningen hier enigszins. Op het gebied van milieu en duurzaamheid zijn in Noordoost de nodige initiatieven van start gegaan. Daarbij zoeken bewoners en lokale ondernemers de samenwerking op.

Doelstelling: behoud kwaliteit openbare ruimte en groenvoorzieningen.

Ondersteunen van zelfbeheerders

Onder zelfbeheerders van groenvoorzieningen bestaat behoefte aan een netwerk, om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren. De gemeente levert waar mogelijk een bijdrage aan initiatieven die kunnen leiden tot het gewenste netwerk.

Inzet gemeente: Stadsbedrijven; Wijken.

Inzet partners: Stichting Groen Moet je Doen; zelfbeheerders.

Verantwoordelijke afdeling: Wijkonderhoud en Service.

Groene Kop

In samenhang met de herontwikkeling van zorgcentrum Tuindorp-Oost is een plan ontwikkeld voor een aaneengesloten park met veel water, moeras en een jongeren-ontmoetingsplaats. Het park zal een functie vervullen voor omwonenden en de leerlingen van het Gerrit Rietveld College. In 2017 wordt de1e fase afgerond. De 2e fase (samen met herontwikkeling zorgcentrum Tuindorp-Oost) start eind 2017.

Inzet gemeente: Milieu & Mobiliteit; Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling; Veiligheid; Stadsbedrijven; Wijken.

Inzet partners: Volkstuinencomplex De Driehoek; Het Lachende Paard; buurtcomité Tuindorp-Oost; wijkraad; Gerrit Rietveld College; JOU; Careyn.

Inzet budget: Meerjaren Groenprogramma; programma Riolering en Water; Veiligheid.

Verantwoordelijke afdeling: Milieu.

Aanpak overlast op de waterspeelplaats Voorveldsepolder

Al jaren ondervinden bezoekers van de waterspeelplaats in de Voorveldsepolder ernstige hinder van glasscherven en vernielingen. Gezamenlijk wordt onderzocht hoe dit probleem kan worden aangepakt.

Inzet gemeente: Veiligheid; Handhaving en Toezicht; Stadsbedrijven.

Inzet partners: politie; JOU; bewoners.

Verantwoordelijke afdeling: Veiligheid.

Doelstelling: vernieuwende initiatieven op het gebied van milieu en duurzaamheid.

Programma Utrechtse Energie

Utrecht heeft de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Onderdeel van de strategie is de geleidelijke uitfasering van fossiel gas (aardgas). We brengen per (samenhangend) gebied relevante eigenschappen in beeld in energiedatakaarten en bepalen samen met betrokken partijen de kansen voor deze gebieden. Kansen zijn bijvoorbeeld geplande renovaties of vervanging van de (gas-)infrastructuur. In 2017 wordt weer een inloop energiebijeenkomst Slim Wonen georganiseerd in het gebied. Deze wordt georganiseerd en inhoudelijk ingevuld met de wijknetwerken. Tijdens zo’n bijeenkomst bespreken we wat een “buurt zonder aardgas” betekent voor deze wijk en wat daar allemaal voor nodig is. Met STEDIN bekijken we of we dit kunnen combineren met de uitrol van de Slimme meter binnen het gebied.

Inzet gemeente: Milieu & Mobiliteit.

Inzet partners: wijkraad; bewonersgroepen; lokale ondernemers.

Verantwoordelijke afdeling: Milieu.

Het Nieuwe Inzamelen

In 2016 is in Noordoost Het Nieuwe Inzamelen ingevoerd. In 2017 wordt bekeken welke maatregelen nodig zijn om bewoners en ondernemers te stimuleren om gescheiden in te zamelen. Dat kan betekenen dat er ondergrondse containers bijgeplaatst moeten worden.

Inzet gemeente: Stadsbedrijven.

Inzet partners: bewoners en ondernemers.

Verantwoordelijke afdeling: Inzameling, Markten en Havens.

Aanpak wateroverlast Zeeheldenbuurt

in 2016 heeft de gemeente besloten om de wateroverlast in de Zeeheldenbuurt (en Lombok) gezamenlijk met bewoners aan te pakken. Bewoners nemen maatregelen op eigen terrein en de gemeente gaat een hemelwaterriool aanleggen. Aanleg van het riool staat gepland tussen 2017 en 2019. Tot die tijd wordt er in verschillende werkgroepen gewerkt aan de uitwerking van de maatregelen.

Inzet gemeente: Stadsbedrijven.

Inzet partners: bewoners Zeeheldenbuurt.

Inzet budget: programma Riolering en Water.

Verantwoordelijke afdeling: Stedelijk Beheer.

Complexe projecten en trajecten

Binnen Noordoost zijn de nodige ruimtelijke ontwikkelingen gaande, waardoor het aantal inwoners en woningen de komende jaren fors toeneemt. Deze ontwikkelingen concentreren zich in drie gebieden: Lauwerecht-Noord, Tuindorp en Tuindorp-Oost (omgeving Eykmanlaan) en het voormalige Veemarktterrein.

Lauwerecht-Noord

In het gebied ten westen van de Talmalaan staat de komende jaren veel te gebeuren. Er komen ruim 800 woningen bij, waaronder veel appartementen en studio’s voor studenten en starters. Onderlinge afstemming van deze projecten is daarbij van groot belang, qua programma, uitvoering, de relaties met de openbare ruimte en het waarborgen van de kwaliteit van het geheel.

Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling; Stadsbedrijven; Milieu en Mobiliteit; Vergunningen; Toezicht en handhaving.

Inzet budget: Programma Stedelijke Ontwikkeling; projectontwikkelaars.

Inzet partners: projectontwikkelaars; zelfbouwgroepen.
Verantwoordelijke afdeling: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.

Omgeving Eykmanlaan

Aan weerszijden van de Eykmanlaan vinden de komende tijd diverse ruimtelijke ontwikkelingen plaats. Zoals de voorbereiding van de sloop- en nieuwbouw van zorgcentrum Tuindorp-Oost; de herinrichting van de Groene Kop; woningbouw op het voormalige Gerrit Rietveld College en aan de Cohenlaan; herontwikkeling van De Lichtkring; nieuwbouw basisschool Fier aan de Winklerlaan; herontwikkeling winkelcentrum de Gaard; en de herinrichting van de Eykmanlaan en de Kapteynlaan. De samenhang van deze ontwikkelingen zijn beschreven in de visie Eykmanlaan. In totaal worden hier circa 400 nieuwe woningen gerealiseerd en wordt de kwaliteit van het groen en de openbare ruimte verbeterd. Onderlinge afstemming van deze projecten is daarbij van groot belang, vooral gelet op de samenhang in de planning, de veranderende vervoersstromen in de toekomst en de inrichting van de openbare ruimte.

Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling; Milieu & Mobiliteit; Stadsbedrijven.

Inzet partners: vastgoedeigenaren; projectontwikkelaars; corporaties.

Verantwoordelijke afdeling: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.

Nieuwe woonbuurt Veemarkt

Naar verwachting zijn de geplande 730 woningen op het voormalige veemarktterrein in 2018 gerealiseerd. Inmiddels zijn daarvan ca. 250 woningen, 50 studenteneenheden en 56 zorgeenheden opgeleverd en bewoond. De komende tijd worden steeds meer delen van de openbare ruimte overgedragen naar de beherende instanties van de gemeente. Extra inspanningen zijn daarbij nodig om deze nieuwe woonwijk goed aan te laten sluiten bij de rest van de wijk Noordoost en de stad. De wijkraad Noordoost heeft in 2016 diverse buurtgesprekken georganiseerd, om zicht te krijgen op wat er onder bewoners zoal speelt in de buurt. De gemeente draagt de zorg voor een zorgvuldige overdracht van de terreinen, voor een goede interne organisatorische afstemming en participatie richting bewoners.

Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling; Stadsbedrijven; Wijken.

Inzet budget: programma Stedelijke Ontwikkeling.

Inzet partners: projectontwikkelaars; corporaties; zelfbouwgroepen; wijkraad; bewoners.
Verantwoordelijke afdeling: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.

Bijlage

Projectenoverzicht

Wijkambitie 1:

Verkeer en parkeren

3.1

Herinrichting Griftstraat (vervolg)

3.2

Verkenning herinrichting Alexander Numankade/Jan van Galenstraat

3.3

Verkenning haalbaarheid fietsroute oostzijde Talmalaan

3.4

Verkenning haalbaarheid herinrichting Adelaarstraat, Willem van Noortstraat, Antonius Mattheuslaan, Pieter Nieuwlandstraat, Juliusstraat

3.5

Doorfietsroute Overvecht- Utrecht Science Park (nieuw)

3.6

Herinrichting Eykmanlaan (nieuw)

3.7

Plaatsing fietsenrekken (doorlopend)

3.8

Opheffen autoparkeerplaatsen ten behoeve van fietsparkeren (doorlopend)

3.9

Weesfietsen-en fietswrakkenacties (doorlopend)

3.10

Stimuleren om (buurt)fietsenstallingen te realiseren (doorlopend)

3.11

Creëren extra fietsparkeerplaatsen station Overvecht, Tuindorpzijde (vervolg)

Wijkambitie 2:

Wonen, welzijn en zorg

4.1

Ondersteuning vrijwillige inzet (doorlopend)

4.2

Waardering tonen voor vrijwillige inzet (doorlopend)

4.3

Netwerken rondom zorg en welzijn onderhouden en verstevigen (doorlopend)

4.4

Ondersteuning kwetsbaren en ouderen (doorlopend)

4.5

Matching vraag en aanbod ouderenhuisvesting in Tuindorp en Tuindorp-Oost (nieuw)

4.6

Alcoholpreventie onder jeugd (nieuw)

Wijkambitie 3:

Openbare ruimte en duurzaamheid

5.1

Ondersteunen van zelfbeheerders (doorlopend)

5.2

Groene Kop (afronding)

5.3

Aanpak overlast op de waterspeelplaats Voorveldsepolder (nieuw)

5.4

Programma Utrechtse Energie (doorlopend)

5.5

Het Nieuwe Inzamelen (afronding)

5.6

Aanpak wateroverlast Zeeheldenbuurt (nieuw)

Complexe projecten en trajecten

6.1

Lauwerecht-Noord

6.2

Omgeving Eykmanlaan

6.3

Nieuwe woonbuurt Veemarkt