Lokale heffingen

In deze paragraaf gaan wij in op de lokale heffingen en onze voornemens voor 2017 op dit gebied.

Lokale heffingen bestaan uit belastingen (paragraaf 2.8.1.) en retributies (paragraaf 2.8.2). Het kwijtscheldingbeleid is beschreven in de paragraaf over de belastingen. In paragraaf 2.8.3 wordt tot slot ingegaan op de toekomstige ontwikkelingen.

Meer detailinformatie is opgenomen in de diverse belastingverordeningen die gelijktijdig met deze begroting worden aangeboden. De verordeningen onroerende-zaakbelastingen en leges omgevingsvergunning worden later in dit jaar aangeboden.

Belastingen

Belastingen zijn gedwongen bijdragen van de burger aan de gemeente. De opbrengsten komen in de algemene middelen van de gemeente, waardoor ze voor een uiteenlopend aantal doelen kunnen worden ingezet. Een uitzondering hierop vormen de rioolheffingen en de afvalstoffenheffing. Dit zijn algemene belastingen, maar de opbrengsten mogen alleen ingezet worden om de kosten te dekken die de gemeente voor het rioolstelsel en het inzamelen van afvalstoffen maakt.

Een gemeente mag alleen de belastingen heffen die in de wet zijn opgenomen. In veel gevallen heeft de wetgever de bevoegdheid nader ingekaderd door de belastingplicht en de grondslagen en heffingsmaatstaven in de wettekst op te nemen. Voor zover de wetgever dat niet heeft gedaan resteert er voor de gemeenten nog een (beperkte) vrijheid om dat zelf in te vullen.

Beleid tarieven

Uitgangspunt voor de tariefsvoorstellen is de beleidslijn vastgelegd in de nota lokale heffingen en in ons collegeprogramma, waarin we hebben afgesproken om belastingen met niet meer dan de inflatie te verhogen.

Overzicht tarieven en opbrengsten 2017

Tarief

Opbrengst

2016

2017

2016

2017

Onroerende-zaakbelastingen (*)

92.796

96.118

Eigenaren woningen

0,1091%

Eigenaren niet-woningen

0,2994%

Gebruikers niet-woningen

0,2419%

Rioolheffing (**)

37.755

37.950

 • Aansluitrecht

233,51

220,22

 • 0 – 50.000 m3

1,83

1,72

 • 50.001 – 100.000 m3

1,76

1,66

 • 100.001 – 150.000 m3

1,63

1,54

 • > 150.000 m3

1,48

1,39

Afvalstoffenheffing (**)

28.701

30.133

 • Eenpersoonshuishouden

205,05

205,05

 • Meerpersoonshuishouden

242,84

248,50

Hondenbelasting (**)

561

550

 • Per hond

72,84

73,56

 • Kennel

217,08

219,00

Toeristenbelasting

5%

5%

1.591

1.641

Precariobelasting

Diverse

Diverse

562

580

Parkeerbelastingen(***)

Diverse

Diverse

24.862

25.433

Totaal

186.828

192.405

Opbrengsten in duizenden euro.

(*) opbrengst onroerende-zaakbelastingen inclusief aandeel ondernemersfonds

(**) opbrengst ná kwijtschelding. De cijfers rioolheffing en afvalstoffenheffing zijn inclusief de tariefsvoorstellen 2017, die verwerkt worden in de eerstvolgende begrotingswijziging 2017

(***) het betreft de inkomsten exclusief off-street parkeren (garages). Voor 2016 is de opbrengst hierop aangepast.

Toelichting op de tarieven en opbrengsten

Onroerende-zaakbelastingen

Alle eigenaren van woningen en alle eigenaren en gebruikers van niet-woningen betalen onroerende-zaakbelasting. De grondslag van de belasting is de waarde van een woning of niet-woning. Deze waarde wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

Tarieven

De tarieven voor de onroerende-zaakbelastingen worden op een later moment in het jaar berekend, zodat uitgegaan kan worden van de meest actuele cijfers over de verwachte waardeontwikkeling.

Rioolheffing

Alle eigenaren van een perceel dat is aangesloten op het gemeentelijk rioleringsstelsel betalen een vast bedrag aan rioolheffing. Daarnaast betalen gebruikers die meer dan 250 m3 water afvoeren een gebruikersbelasting afhankelijk van de afgevoerde hoeveelheid water. De opbrengst van de rioolheffing wordt gebruikt om invulling te geven aan de volgende gemeentelijke zorgplichten en taken:

 • een veilige inzameling en transport van afvalwater naar de zuivering, zonder risico’s voor bewoners of het milieu (zorgplicht afvalwater);
 • het zodanig opvangen en verwerken van hemelwater (regenwater), dat wateroverlast wordt voorkomen (zorgplicht hemelwater);
 • het voorkomen en verminderen van structurele grondwateroverlast door te hoge grondwaterstanden in de openbare ruimte (zorgplicht grondwater);
 • het samen met de waterschappen realiseren van veilig, gezond en aantrekkelijk oppervlaktewater waarlangs het goed wonen, werken en recreëren is.

De ontwikkeling van de rioolheffingen volgt de kostenontwikkeling van de gemeentelijke rioleringsactiviteiten. De programmering van deze activiteiten is vastgelegd in de Nota Watertaken 2016-2019. Deze nota is vastgesteld op 25 juni 2015 door uw gemeenteraad.

Sinds 2013 is het tarief voor grootverbruik en voor eigenaren volledig kostendekkend. Sinds 2012 wordt 28,6% van de veegkosten gedekt uit de rioolheffing. In 2017 zijn de tarieven verlaagd met 5,7%. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan motie 2016/126.

Het opleggen van aanslagen rioolheffingen verloopt zonder problemen. De splitsing in rioolaansluitrecht van eigenaren (naar een vast bedrag) en een rioolafvoerrecht van gebruikers (naar bedragen per kubieke meter afvalwater) is breed geaccepteerd.

Afvalstoffenheffing

De gemeente heeft de wettelijke plicht om zorg te dragen voor het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen. De gemeente brengt afvalstoffenheffing in rekening aan de gebruiker van een perceel voor de verwijdering en verwerking van huishoudelijk afval. De afvalstoffenheffing is volledig kostendekkend.

In 2017 verwachten we voor 143.000 objecten afvalstoffenheffing te kunnen heffen, terwijl de verwachting is dat voor 13.676 huishoudens kwijtschelding verleend zal worden. In 2016 waren deze aantallen respectievelijk 138.000 en 13.000.

Voor 2017 is er besloten om het tarief voor een éénpersoonshuishouden conform 2016 te houden en het tarief voor een meerpersoonshuishouden met de index te laten stijgen minus een korting van 0,53 euro. Met handhaving van de kostendekkendheid is dan een minimale onttrekking aan de reserve van 2.000 euro noodzakelijk. Hierin is verwerkt dat ongeveer 1.500 personen geen (automatische) kwijtschelding meer krijgen. Dit is nader toegelicht in het onderdeel kwijtschelding.

Hondenbelasting

De houder van een hond betaalt hondenbelasting. Het houden van blindengeleidehonden en andere honden met een specifieke functie is vrijgesteld van de belasting. De belasting geldt per hond. Kennels kunnen in aanmerking komen voor een apart kenneltarief, onafhankelijk van het aantal honden.

Tarieven

De tarieven zijn verhoogd met het inflatiecijfer. De tarieven zijn zo bepaald dat na deling door twaalf een bedrag resteert dat op twee decimalen nauwkeurig wordt afgerond. Dit in verband met de mogelijkheid om bij begin of einde van de belastingplicht in een kalenderjaar de belasting te heffen over het aantal hele maanden dat de belastingplicht dat jaar duurt.

Het aantal honden is al jaren stabiel rond de 9.000 honden. Het aantal honden in Utrecht is gelet op de omvang van de stad laag. Dat is te verklaren door het feit dat Utrecht relatief veel huishoudens kent, waaronder studenten, die in het algemeen weinig tot geen honden houden. Het bestand wordt actueel gehouden door elk jaar ongeveer 20.000 adressen te controleren. De controle vindt elk jaar in een ander deel van de stad plaats, zodat na verloop van een aantal jaren elk huishouden is gecontroleerd.

Toeristenbelasting

Personen van buiten de stad die in Utrecht overnachten in een hotel, B&B of een andere betaalde gelegenheid betalen toeristenbelasting. De belasting is een vast percentage van de overnachtingsprijs en wordt door de logies biedende ondernemer ingehouden en aan de gemeente afgedragen.

Tarief

Het tarief bedraagt 5% van de overnachtingsprijs. Dit percentage is al jaren ongewijzigd en ook voor 2017 gelijk gehouden.

Precariobelasting

Precariobelasting wordt geheven voor het hebben van voorwerpen op, onder of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. Het gaat bijvoorbeeld om uithangborden en terrassen.

Tarieven

De tarieven zijn verhoogd met het inflatiecijfer.

Parkeerbelastingen

Parkeerbelastingen vormen een regulerende belasting. De belasting verbindt een prijs aan het parkeren in de stad op plaatsen waar de parkeerdruk hoog is. Op die manier wordt het parkeergedrag beïnvloed. Bewoners en bedrijven binnen het betaald parkeergebied kunnen in aanmerking komen voor een vergunning. Bezoekers van bewoners in het betaald parkeergebied kunnen tegen een gereduceerd tarief parkeren, als er bewonerskorting voor bezoek is gekocht. Voor deze korting geldt een maximum van 70 uur per kwartaal. Ook zijn er aparte vergunningen voor personen die om maatschappelijke redenen vaak parkeren in de stad, zoals mantelzorgers en kraamhulpen.

Tarieven

De tarieven zijn met het inflatiecijfer verhoogd.

Bedrijveninvesteringszone

Utrecht kent één Bedrijveninvesteringszone (BIZ). Deze BIZ is gevestigd op de Woonboulevard. De aldaar gevestigde ondernemers betalen een belasting, waarvan de opbrengst door de gemeente weer wordt doorgestort aan een door deze ondernemers opgerichte vereniging die daarmee investeringen pleegt in het openbare gebied.

Kwijtschelding

Inwoners kunnen kwijtschelding krijgen voor hun belastingaanslagen. Kleine ondernemers kunnen ook kwijtschelding krijgen, maar alleen voor de belastingaanslagen die zij als privépersoon ontvangen. Bedrijven komen niet voor kwijtschelding in aanmerking. Kwijtschelding is mogelijk voor de onroerende-zaakbelasting, de rioolheffing voor het eigenarengedeelte, de afvalstoffenheffing en de hondenbelasting voor ten hoogste twee honden.

De normen voor kwijtschelding worden landelijk vastgesteld. Gemeenten mogen zelf kiezen of ze de bijstandsnorm op 90% of 100% stellen. De gemeente Utrecht kiest voor 100% , waarmee de meest ruime kwijtscheldingsnorm wordt gehanteerd.

Het kwijtscheldingsbeleid is door uw raad op 13 december 2012 vastgesteld.

Als van tevoren duidelijk is dat kwijtschelding wordt verleend, wordt er overgegaan tot automatische kwijtschelding. De belastingplichtige hoeft dan geen aanvraag voor kwijtschelding te doen. Met ingang van het belastingjaar 2017 wordt de vermogenstoets voor de kwijtschelding uitgevoerd conform de informatie van de Stichting Inlichtingenbureau. Dit houdt in dat naar verwachting ongeveer 1.500 personen die in 2016 nog automatisch kwijtschelding krijgen, op grond van de vermogensnorm niet meer voor (automatische) kwijtschelding in aanmerking komen.

De bedragen voor kwijtschelding:

Belasting

2016

2017

Bedrag

Aantal

Bedrag

Ozb

11

54

11

Rioolheffing

7

54

13

Afvalstoffenheffing (eenpersoons)

933

7.522

1.543

Afvalstoffenheffing (meerpersoons)

2.052

6.154

1.529

Hondenbelasting

79

1.100

80

Totaal

3.082

3.176

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Oninbaar
Van oninbaarheid is sprake als een belastingschuldige wel moet betalen, maar invordering op de gebruikelijke wijze in de praktijk niet (meer) mogelijk is. Dat doet zich bijvoorbeeld voor als de belastingschuldige failliet is gegaan of de belastingschuldige vertrokken is zonder dat de nieuwe verblijfplaats bij de invorderingsambtenaar bekend is.

Belasting

2017

Ozb

540

Rioolheffing

15

Afvalstoffenheffing

130

Hondenbelasting

4

Toeristenbelasting

0

Precariobelasting

22

Parkeerbelastingen

382

Totaal

1.093

Bedragen in duizenden euro’s.

Retributies

Het aanvragen van een paspoort of een rijbewijs of een vergunning om een dakkapel te bouwen en het sluiten van een huwelijk zijn voorbeelden van dienstverlening die aan individuele burgers wordt verleend. Met retributies kan de gemeente (een deel van) de kosten die gemaakt worden met de dienstverlening verhalen op de burger die om de dienstverlening vraagt.

Retributies zijn leges, gelden of rechten. De legesverordening is de meest algemene verordening. Hieronder vallen onder meer de aanvragen voor paspoorten en rijbewijzen en het sluiten van een huwelijk. De leges voor de aanvraag van een omgevingsvergunning is ondergebracht in een aparte verordening. Met de brug- schut- en havengelden en de marktgelden vraagt de gemeente een vergoeding voor de kosten van het bedienen van de bruggen en schutten, het gebruik van de havens en het mogelijk maken van de markten in de stad. De rechten begraafplaatsen zien op de kosten die de gemeentelijke begraafplaatsen oproepen.

De Gemeentewet vereist dat de begrote opbrengsten van de retributies de begrote kosten niet overstijgen. Deze opbrengstlimiet geldt voor de verordening als geheel. Dat houdt in dat binnen een verordening sommige tarieven meer dan honderd procent mogen zijn, terwijl andere minder dan honderd procent kostendekkend zijn. Dit wordt kruissubsidiëring genoemd.

Beleid tarieven

Uitgangspunt is maximale kostendekkendheid per verordening. Wettelijke maxima, onder meer bij de reisdocumenten, en marktverhoudingen kunnen aanleiding geven tot een kostendekkendheid van minder dan 100%. Voor zover tarieven minder dan 100% kostendekkend zijn, wordt dat toegelicht.

2016

2017

Lasten

Baten

%

Lasten

Baten

%

Algemeen (geen programma)

Leges

1

1

100,0

1

1

100,0

Bewoners en bestuur

Huwelijk en partnerschap

1.015

575

56,6

1.346

483

36,8

Uittreksels/afschriften

1.145

871

76,0

1.194

898

75,2

Reisdocumenten

4.784

4.166

87,1

4.731

4.269

90,2

Rijbewijzen

1.253

976

77,9

1.340

1.055

78,7

Bereikbaarheid

Leges

471

207

44,1

371

202

54,5%

Beheer openbare ruimte

Vergunningen openbare ruimte

829

829

100,0

1.031

1.064

103,2

Evenementen

778

392

50,4

822

369

44,9

Openbare orde en veiligheid

Bibob(1)

3

3

87,6

0

0

0

Vergunning voetbalwedstrijd

18

14

76,6

19

15

75,5

Horeca (gokken en prostitutie)

563

353

62,7

563

280

49,7

Gokken en prostitutie(2)

251

79

31,5

Wonen en monumenten

Woonruimtezaken

417

253

60,8

328

246

75,1

Bestemmingsplannen

504

499

98,8

595

578

97,1

Archeologie

61

60

99,7

61

61

99,7

Totaal legesverordening

11.842

9.199

77,7

12.653

9.600

75,8

Wonen en monumenten

Leges omgevingsvergunning

11.643

11.035

94,8

12.927

12.912

99,9

Beheer openbare ruimte

Begraafplaatsrechten

1.009

884

87,6

1.055

881

83,5

Brug-, schut- en havengelden

1.103

521

47,2

1.242

669

53,9

Marktgelden

697

697

100,0

722

710

98,4

Totaal retributies

26.295

22.336

84,9

28.599

24.772

86,6

1. De leges Bibob mogen niet meer worden geheven en komen daarom niet meer voor in de tarieventabel 2017

2. Vanaf 2017 is het nieuwe vergunningstelsel voor registratie van prostitutie opgenomen in de kosten en baten. Met ingang van de begroting 2017 zijn de leges voor horeca en die voor gokken (kansspelen) en prostitutie apart inzichtelijk gemaakt. Deze splitsing was voor 2016 niet meer mogelijk.

Toelichting op tarieven

LegesBewoners en bestuur

Publiekszaken kent relatief veel dienstverlening waarvan het in rekening te brengen tarief aan een wettelijk maximum is gebonden, zoals de paspoorten en de rijbewijzen. Publiekszaken werkt hard aan het aanbieden van de dienstverlening tegen lagere kosten. Veel producten vereisen echter een minimaal aantal handelingen die bovendien worden voorgeschreven door wet- en regelgeving. Dat beperkt de mogelijkheid om op korte termijn grote kostenreducties te bewerkstelligen. Bij de verstrekking in het kader van de Basisregistratie Personen is gekozen om gebruik te maken van de mogelijkheid om binnen de verordening (in dit geval binnen het onderdeel Publiekszaken) kruissubsidiëring toe te passen.

Leges Beheer openbare ruimte

Het gaat hier om vergunningen voor onder meer het leggen van kabels en leidingen, aanleg riolering, standplaatsen en inname openbare grond.

Leges Evenementen

Het gaat hier om vergunningen voor onder meer buiten- en binnenevenementen. Voor evenementen geldt dat ter stimulering van buitenevenementen in de stad de tarieven op een minder dan kostendekkend niveau zijn vastgesteld. Voor kleine straat- en buurtfeesten is de legesheffing in zijn geheel komen te vervallen, toen de vergunningplicht voor deze kleinschalige evenementen is afgeschaft.

Leges Openbare orde en (wijk)veiligheid

Conform motie 2016/124 wordt er met ingang van 2017 in vier jaar stapsgewijs toegewerkt naar een tarief dat ten minste kostendekkend is. Dit is voor de tarieven die samenhangen met de exploitatie van seksinrichtingen en escortbedrijven. Exploitatievergunningen voor seksinrichtingen en escortbedrijven worden voor drie jaar verstrekt. De baten en lasten voor deze onderdelen betreffende de gemiddelde kosten en opbrengsten per jaar. Vanaf 2017 is het nieuwe vergunningstelsel voor registratie van prostitutie opgenomen in de berekening van de kosten en de baten. Het tarief dat wordt gehanteerd voor de registratie van prostitutie zal in 4 jaar toegroeien naar een kostendekkendheid van 50%.

Leges Wonen en monumenten

De leges woonruimtezaken betreft de onderdelen onttrekkingen, splitsingen en verklaring bestemming en gebruik. Op 26 november 2015 heeft de gemeenteraad beleid vastgesteld voor omzetting, woningvorming en woningsplitsing. Daarbij zijn de tarieven voor deze onderdelen voor zover mogelijk naar kostendekkendheid gebracht. Het verstrekken van splitsingenvergunningen is een dienstverlening die valt onder de Europese Dienstenrichtlijn waarbij de tarieven tot of onder de 100% kostendekkend mogen zijn. Voor de heffing voor het aanvragen van een verklaring bestemming en gebruik, is door de raad bepaald dat dit niet 100% kostendekkend is.

Leges Omgevingsvergunning

Voor de omgevingsvergunning is wettelijk bepaald dat het kostendekkingspercentage niet boven de 100% uit mag komen. Voor 2017 wordt een kostendekkendheid van circa 100% aangehouden. Omdat het bouwvolume in 2017 toeneemt en de inkomsten daarmee stijgen, zullen de tarieven voor 2017 worden verlaagd. In de tarieventabel voor 2017, die voor aanvang van 2017 wordt aangeboden aan de raad, zijn de nieuwe tarieven verwerkt. De minister van Wonen en Rijksdienst heeft aangegeven dat de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB), niet voor 2018 in werking gaat treden. Deze stelselwijziging is derhalve (nog) niet verwerkt in de Omgevingsverordening.

Begraafplaatsrechten

Niet alle kosten die voor het beheer en onderhoud van de begraafplaatsen worden gemaakt mogen op grond van wet- en regelgeving door begraafplaatsrechten worden verhaald. Het totaal van de inkomsten van de begraafrechten dekt 83,5% van de toerekenbare kosten. Het (landelijke) beeld laat een dalende trend zien in het aantal begravingen. De hoogte van de tarieven voor begravingen is mede van invloed op de keuze die burgers maken. Daarbij komt dat ook de tarieven in omliggende gemeenten meespelen in de keuze voor een begrafenis op een van de Utrechtse begraafplaatsen. Dit beperkt de mogelijkheid om de tarieven te verhogen. Om die reden is gekozen om de tarieven te verhogen met het inflatiecijfer, het aantal eenheden te actualiseren op basis van de gerealiseerde eenheden bij de verantwoording 2015 en af te zien van een verhoging naar kostendekkend niveau.

Brug- schut en havengelden

Voor de verordening brug-, schut- en havengelden is voorgesteld weer een tarief voor doorgang door Utrechtse wateren, conform de Havenverordening, op te nemen. Ook het tarief voor het overnachten voor recreatievaart stijgt met meer dan de inflatie. Daardoor wordt een minder groot beslag gelegd op de algemene middelen.

Utrecht heft liggelden van woonschepen die in gemeentewater liggen. Vanaf het belastingjaar 2015 worden de tarieven voor de liggelden van woonschepen in Utrecht stapsgewijs verhoogd om toe te groeien naar het marktconforme tarief dat Rijkswaterstaat hanteert voor woonboten. In 2021 is op deze manier de tariefsverhoging afgerond.

Marktgelden

Indien een deel van voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen wordt gebruikt voor het houden van markten, kunnen voor het innemen van een standplaats marktgelden worden geheven. De marktgelden worden geheven van degene die de standplaats inneemt en kennen, afhankelijk van het gebied in de stad waar de markt plaats vindt, de grootte van de ingenomen standplaats en het al dan niet tijdelijk zijn van de standplaats een apart tarief. De marktgelden zijn kostendekkend. De tarieven zijn met het inflatiecijfer gestegen ten opzichte van 2016.

Toekomstige ontwikkelingen

Het Kabinet onderzoekt de mogelijkheden om het lokale belastinggebied te hervormen. Kern is het vergroten van het lokale heffingengebied via een verbreding van de OZB en de mogelijkheid van het invoeren van een ingezetenenheffing. Kleinere belastingen, zoals de hondenbelasting en de reclamebelasting, worden mogelijk afgeschaft. In aanloop hiernaar is wetgeving in voorbereiding die precariobelastingen voor ondergrondse kabels en leidingen niet meer mogelijk maakt. Dit heeft voor Utrecht geen praktische gevolgen omdat kabels en leidingen al buiten de heffing van precariobelasting blijven. Ook is wetgeving in voorbereiding die het verplicht stelt om de maatstaf van heffing van de rioolheffing afhankelijk te maken van het gebruik. Dit is in Utrecht al het geval, waardoor ook deze wetswijziging geen gevolgen zal hebben voor de Utrechtse belastingpraktijk.

Conform het BBV worden voor de belastingen en retributies waarvoor een maximale kostendekkendheid geldt, de kosten en opbrengsten in kaart gebracht, inclusief de toerekening van de overhead. Een algemeen overzicht van de kosten en opbrengsten per verordening zijn opgenomen in de paragraaf Lokale Heffingen in de Programmabegroting 2017. Verwezen wordt tevens naar de Financiële Verordening, waar de methode voor het toerekenen van (overhead) kosten aan de heffingen is vastgelegd.

In deze paragraaf wordt per verordening dan wel per afzonderlijk onderdeel van de verordening een beknopte opstelling gegeven van de kosten en opbrengsten en de kostendekkendheid. Als er sprake is van kruissubsidiëring binnen een verordening of onderdeel is dat nader toegelicht.

Rioolheffing

Tarieven

Toelichting kostendekkendheid

Kosten

Kosten taakveld

€ 28.098.000

Toegerekende kosten

Overhead

€ 4.323.000

€ 1.811.000

BTW

€ 3.718.000

Kwijtschelding

€ 13.000

Totale kosten

€ 37.963.000

Opbrengst heffingen

€ 37.963.000

Kostendekkendheid 100%

Afvalstoffenheffing

Tarieven

Toelichting kostendekkendheid

Kosten

Kosten taakveld

€ 21.272.000

Toegerekende kosten

Kwijtschelding

Overhead

€ 4.944.000

€ 3.072.000

€ 3.714.000

BTW

€ 3.255.000

Totale kosten

€ 36.257.000

Opbrengsten

Baten heffingen

Onttrekking reserve

Opbrengst afval

€ 33.205.000

€ 2.000

€ 3.050.000

Totale opbrengsten

€ 36.257.000

Kostendekkendheid

100 %

LegesHuwelijk en Partnerschap

Kosten

Kosten taakveld

€ 1.012

Overhead

€ 334

BTW

€ 0

Totale kosten

€ 1.346

Opbrengst heffingen

€ 483

Kostendekkendheid

36,8%

Toelichting

De hoogte van deze leges is niet gebonden aan een wettelijk maximum. Dat houdt in dat de tarieven in beginsel vrij kunnen worden vastgesteld. Uitgangspunt is dat de totale kosten worden gedekt uit de totale legesopbrengsten. Niettemin geldt voor de huwelijken dat de gemeente zich bevindt in een markt van concurrentie. Te hoge tarieven kunnen aanstaande huwelijksparen doen besluiten om een locatie buiten de gemeente te kiezen.

Uittreksels /afschriften

Kosten

Kosten taakveld

€ 745

Overhead

€ 448

BTW

€ 0

Totale kosten

€ 1.194

Opbrengst heffingen

€ 898

Kostendekkendheid

75,2%

Toelichting

De leges zijn opgebouwd uit de kosten die de gemeente moet maken voor deze dienstverlening. Uitgangspunt is dat de totale kosten worden gedekt uit de totale legesopbrengsten.

Binnen deze categorie wordt kruissubsidiëring toegepast. Het product afschrift Basisregistratie kent een hogere kostendekking. Dit komt omdat de tarieven in het kader van een in 2014 uitgevoerde herijking van de leges Publiekszaken zijn verhoogd om de overige kosten te compenseren. Dit tarief is in tegenstelling tot de andere tarieven ook vrij door de gemeente te bepalen. De overige tarieven voor de uittreksels zijn door het Rijk veelal voorgeschreven. Deze tarieven zijn dan ook niet volledig kostendekkend.

Leges Reisdocumenten

Kosten

Kosten taakveld

€ 3.945

Overhead

€ 786

BTW

€ 0

Totale kosten

€ 4.731

Opbrengst heffingen

€ 4.269

Kostendekkendheid

90,2%

Toelichting

Voor deze tarieven geldt een door het Rijk vastgesteld maximumtarief.

Zolang er nog geen maximale kostendekkendheid is, hanteert Utrecht de maximaal toegestane tarieven.

Leges Rijbewijzen

Kosten

Kosten taakveld

€ 1.049

Overhead

€ 290

BTW

€ 0

Totale kosten

€ 1.340

Opbrengst heffingen

€ 1.055

Kostendekkendheid

78,7%

Toelichting

Voor deze tarieven geldt een door het Rijk vastgesteld maximumtarief.

Zolang er nog geen maximale kostendekkendheid is, hanteert Utrecht de maximaal toegestane tarieven.

Leges Bereikbaarheid

Kosten

Kosten taakveld € 236.192

Overhead € 119.857

BTW € 14.925

Totale kosten € 370.974

Opbrengst heffingen € 202.204

Kostendekkendheid 54,5%

Toelichting

Het betreft de leges voor verkeersontheffingen, gehandicaptenparkeerkaarten, taxivergunningen en milieuzone.

De kostendekkendheid voor de verkeersontheffingen bedraagt 40%. Destijds is bij overdracht van deze taak van de politie naar de gemeente besloten om de tarifering, zoals gebruikt door de politie, op hetzelfde niveau te houden en alleen jaarlijks te indexeren.

De tarieven voor de gehandicaptenparkeerkaarten zijn niet kostendekkend (37%) om de kosten voor de doelgroep laag te houden

Het tarief voor een taxivergunning, is in samenspraak met de taxibranche tot stand gekomen en de kostendekkendheid bedraagt 32%.

De kostendekkendheid van de ontheffingen voor de milieuzone bedraagt 288%. Er is geen sprake van kruissubsidiëring binnen de tarieven.

Leges Vergunningen openbare ruimte

Kosten

Kosten taakveld

€ 788.589

Overhead

€ 233.436

BTW

€ 9.169

Totale kosten

€ 1.031.194

Opbrengst heffingen

€ 1.063.789

Kostendekkendheid

103,2%

Toelichting

Het gaat hier om vergunningen voor o.a. het leggen van kabels en leidingen, aanleg riolering, standplaatsen en inneming openbare grond. Voor deze producten is de totale kostendekkendheid jaarlijks ca. 100%. Afhankelijk van het aantal vergunningaanvragen fluctueert de kostendekkendheid jaarlijks licht.

Leges Evenementen

Kosten

Kosten taakveld

€ 502.271

Overhead

€ 308.996

BTW

€ 10.873

Totale kosten

€ 822.140

Opbrengst heffingen

€ 369.355

Kostendekkendheid

44,9%

Leges vergunning voetbalwedstrijd

Kosten

Kosten taakveld

€ 14.590

Overhead

€ 4.656

BTW

€ 0

Totale kosten

€ 19.246

Opbrengst heffingen

€ 14.540

Kostendekkendheid

75,5%

Toelichting

De tarieven voor evenementen en vergunning voetbalwedstrijd worden jaarlijks trendmatig verhoogd. Voor evenementen geldt dat de tarieven op minder dan kostendekkend niveau zijn vastgesteld ter stimulering van buitenevenementen. Voor kleine straat- en buurtfeesten is de legesheffing in zijn geheel komen te vervallen, toen de vergunningplicht voor deze kleinschalige evenementen is afgeschaft.

Leges Horeca

Kosten

Kosten taakveld

€ 345.933

Overhead

€ 209.010

BTW

€ 8.447

Totale kosten

€ 563.390

Opbrengst heffingen

€ 279.618

Kostendekkendheid

49,6%

Toelichting

Voor vergunningen op het gebied van de Drank en Horecawet is door de raad besloten om de tarieven niet kostendekkend te laten zijn.

Het verstrekken van horecavergunningen is een dienstverlening die valt onder de Europese Dienstenrichtlijn waarbij de tarieven tot of onder de 100% kostendekkend mogen zijn.

Leges Kansspelen

Kosten

Kosten taakveld

€ 15.502

Overhead

€ 9.346

BTW

€ 270

Totale kosten

€ 25.119

Opbrengst heffingen

€ 33.564

Kostendekkendheid

133,6%

Toelichting

De tarieven voor de aanwezigheidsvergunningen voor speelautomaten wordt jaarlijks door het Rijk vastgesteld. De overige tarieven worden door de gemeente vastgesteld.

Leges prostitutie

Kosten

Kosten taakveld

€ 141.895

Overhead

€ 78.525

BTW

€ 5.627

Totale kosten

€ 226.047

Opbrengst heffingen

€ .47.515

Kostendekkendheid

21,0%

Toelichting

De kostendekkendheid van de registratie van prostitutie zal in vier jaar toegroeien naar 50%. Het verschil tussen de legesopbrengsten voor de registratie en de kosten zal worden gedekt uit de huuropbrengst van het Nieuwe Zandpad.

Leges Woonruimtezaken

Kosten

Kosten taakveld

€ 207.150

Overhead

€ 117.139

BTW

€ 4.241

Totale kosten

€ 328.529

Opbrengst heffingen

€ 246.863

Kostendekkendheid

75,1%

Toelichting

De leges woonruimtezaken betreft de onderdelen onttrekkingen, splitsingen en verklaringen bestemming en gebruik. De kostendekkendheid daalt, omdat de complexiteit van deze onderdelen toeneemt en meer inzet vraagt.

Leges Bestemmingsplannen

Kosten

Kosten taakveld

€ 498.187

Overhead

€ 85.210

BTW

€ 11.878

Totale kosten

€ 595.275

Opbrengst heffingen

€ 578.088

Kostendekkendheid

97, 1%

Leges Archeologie

Kosten

Kosten taakveld

€ 49.900

Overhead

€ 0

BTW

€ 10.500

Totale kosten

€ 60.400

Opbrengst heffingen

€ 60.600

Kostendekkendheid

99,7%

Toelichting

Er worden geen overheadkosten toegerekend aan de totale kosten bij de archeologieleges, omdat de werkzaamheden extern worden uitgevoerd. Conform motie 2016/124 wordt er met ingang van 2017 in vier jaar stapsgewijs toegewerkt naar een tarief dat ten minste de kosten van het in behandeling nemen van de aanvragen voor deze vergunningen dekt.

Leges Omgevingsvergunning

Kosten

Kosten taakveld

€ 8.875.358

Overhead

€ 3.741.172

BTW

€ 311.000

Totale kosten

€ 12.927.530

Opbrengst heffingen

€ 12.912.000

Kostendekkendheid

99,9%

Begraafplaatsrechten

Kosten

Kosten taakveld

€ 914.000

Overhead

€ 141.000

Totale kosten

€ 1.055.000

Opbrengst heffingen

€ 881.000

Kostendekkendheid

83,5%

Toelichting

Niet alle kosten die voor het beheer en onderhoud van de begraafplaatsen worden gemaakt mogen op grond van wet- en regelging door begraafplaatsrechten worden verhaald. Het (landelijke) beeld laat een dalende trend zien in het aantal begravingen. De hoogte van de tarieven voor begravingen is mede van invloed op de keuze die burgers maken. Daarbij komt dat ook de tarieven in omliggende gemeenten meespelen in de keuze voor een begrafenis op een van de Utrechtse begraafplaatsen. Dit beperkt de mogelijkheid om de tarieven te verhogen.

Brug- schut en havengelden

Kosten

Kosten taakveld

€ 813.000

Overhead

€ 429.000

Totale kosten

€ 1.242.000

Opbrengst heffingen

€ 669.000

Kostendekkendheid

54,5 %

Toelichting

De havens in Utrecht maken deel uit van een competitieve markt. Dit vermindert de mogelijkheden om de tarieven van de havengelden te verhogen.

Utrecht heft liggelden van woonschepen die in gemeentewater liggen. Vanaf het belastingjaar 2015 worden de tarieven voor de liggelden van woonschepen in Utrecht stapsgewijs verhoogd om toe te groeien naar het marktconforme tarief dat Rijkswaterstaat hanteert voor woonboten. In 2021 is op deze manier de tariefsverhoging afgerond.

Bij de Voorjaarsnota 2010 is besloten met ingang van 2011 geen brug- en schutgelden in rekening te brengen tijdens diensturen. Met ingang van 2017 willen we deze belastingplicht weer invoeren om het beslag op de algemene middelen te verkleinen.

Marktgelden

Kosten

Kosten taakveld

€ 371.000

Overhead

€ 228.000

Toegerekende kosten

€ 123.000

Totale kosten

€ 722.000

Opbrengst heffingen

€ 633.000

Bijdrage POS

€ 77.000

Totale opbrengsten

Kostendekkendheid

€ 710.000

98,4 %