Programmavoorziening Bewoners en Bestuur

Omschrijving

Begroot
Saldo
1-1-2017

Mutaties 2017

Begroot
Saldo
1-1-2018

Mutaties 2018

Begroot
Saldo
1-1-2019

Mutaties 2019

Begroot
Saldo
1-1-2020

Wethouderspensioenen

4.109

190

4.299

190

4.489

190

4.679

Wachtgelden oud - wethouders

152

0

152

0

152

0

152

Totaal

4.261

190

4.451

190

4.641

190

4.831

Bedragen zijn in duizenden euro's

Toelichting

Wethouderspensioenen

De Gemeente Utrecht houdt een voorziening aan voor de pensioenaanspraken van de wethouders. Het saldo van de voorziening per 1 januari 2017 is 4,1 miljoen euro. Aan deze Voorziening Wethouderspensioenen wordt jaarlijks 0,19 miljoen euro toegevoegd om de voorziening op peil te houden. Onttrekkingen vinden plaats op het moment dat er pensioenoverdrachten plaats vinden.

Wachtgelden oud-wethouders

De voorziening is ingesteld om aan de wachtgeldverplichtingen van oud-wethouders te kunnen voldoen. De voorziening wordt incidenteel gevoed. Bij de Voorjaarsnota 2015 is er 0,2 miljoen euro toegevoegd. Per 1 januari 2017 bedraagt het saldo van de voorziening 0,15 miljoen euro. Onttrekkingen aan de voorziening zijn niet structureel begroot, maar vinden plaats op het moment dat de Gemeente Utrecht wachtgeld dient uit te betalen.

Programmavoorziening Stedelijke Ontwikkeling

Omschrijving

Begroot
Saldo
1-1-2017

Mutaties 2017

Begroot
Saldo
1-1-2018

Mutaties 2018

Begroot
Saldo
1-1-2019

Mutaties 2019

Begroot
Saldo
1-1-2020

Voorziening negatieve grondexploitatie

9.121

0

9.121

0

9.121

0

9.121

Risicovoorziening

26.830

26.830

26.830

26.830

Totaal

35.951

0

35.951

0

35.951

0

35.951

Bedragen zijn in duizenden euro's

Toelichting

Voorziening negatieve grondexploitaties

De voorziening negatieve grondexploitaties is bedoeld om te verwachten negatieve resultaten op grondexploitaties op te kunnen vangen. De hoogte van de risicovoorziening is conform het Meerjaren Perspectief Stedelijke Ontwikkeling.

Stationsgebied Risicovoorziening

Op grond van de voorschriften BBV (artikel 44) is een voorziening getroffen ter grootte van het verwachte tekort van de grondexploitatie Stationsgebied. Jaarlijks actualiseren we de grondexploitatie en brengen we de stand van de voorziening in overeenstemming met het verwachte resultaat. Voor een toelichting op de actuele stand van de grondexploitatie verwijzen wij naar de Bestuursrapportage Stationsgebied 2016.

Programmavoorziening Duurzaamheid

Omschrijving

Begroot
Saldo
1-1-2017

Mutaties 2017

Begroot
Saldo
1-1-2018

Mutaties 2018

Begroot
Saldo
1-1-2019

Mutaties 2019

Begroot
Saldo
1-1-2020

Voorziening bodemsanering Griftpark

4

0

4

0

4

0

4

Voorziening bodemsanering

9

0

9

0

9

0

9

Voorziening AMEV milieuprijs

57

0

57

0

57

0

57

Voorziening verkeerslawaai stad

92

0

92

0

92

0

92

Totaal

162

0

162

0

162

0

162

Bedragen zijn in duizenden euro's

Toelichting

Bodemsanering Griftpark

De voorziening wordt gebruikt voor de nazorg Griftpark.

Bodemsanering

De voorziening is ingesteld ter dekking van de kosten die zijn voorzien in de uitvoering van het bodemsaneringsprogramma.

AMEV Milieuprijs

In 1976 is door de gemeenteraad een schenking aanvaard van 0,045 miljoen euro. Aan de voorziening wordt jaarlijks rente toegerekend en wordt een prijs uitgekeerd.

Verkeerslawaai Stad

De voorziening is ingesteld voor de dekking van de kosten van de werkzaamheden Geluid. De voorziening dient te worden aangehouden omdat definitieve vaststelling over de lopende jaren nog zal plaatsvinden en daarmee finale afrekening van de verstrekte bijdragen (terugbetalingsverplichting) in het kader van bovengenoemd (project)financieringsprogramma.

Programmavoorziening Bereikbaarheid

Omschrijving

Begroot
Saldo
1-1-2017

Mutaties 2017

Begroot
Saldo
1-1-2018

Mutaties 2018

Begroot
Saldo
1-1-2019

Mutaties 2019

Begroot
Saldo
1-1-2020

BTW combikaarten P+R

101

0

101

0

101

0

101

Totaal

101

0

101

0

101

0

101

Bedragen zijn in duizenden euro's

Toelichting

BTW combikaarten P+R

In afwachting van de bezwaarprocedure over het lage BTW-tarief van de combikaarten P+R met de Belastingdienst is het verschil in de belastingafdracht voorzien.

Programmavoorziening Bereikbaarheid

Omschrijving

Begroot
Saldo
1-1-2017

Mutaties 2017

Begroot
Saldo
1-1-2018

Mutaties 2018

Begroot
Saldo
1-1-2019

Mutaties 2019

Begroot
Saldo
1-1-2020

Onderhoud Grifthoek

157

-10

147

-10

137

-10

127

Totaal

157

-10

147

-10

137

-10

127

Bedragen zijn in duizenden euro's

Toelichting

Onderhoud Grifthoek

De eigenaren van parkeerplaatsen in de Grifthoek garage hebben in 2006 het onderhoud voor een looptijd van 20 jaar éénmalig afgekocht. Jaarlijks wordt voor het onderhoud 0,01 miljoen euro hieruit onttrokken.

Programmavoorziening Openbare Ruimte en Groen

Omschrijving

Begroot
Saldo
1-1-2017

Mutaties 2017

Begroot
Saldo
1-1-2018

Mutaties 2018

Begroot
Saldo
1-1-2019

Mutaties 2019

Begroot
Saldo
1-1-2020

Voormalig personeel (FPU-wachtgeld)

2.663

0

2.663

0

2.663

0

2.663

Voorziening frictie contourenschets SW

803

0

803

0

803

0

803

Derving opbrengsten door leegstand SW

231

0

231

0

231

0

231

Risicovoorziening ICT

136

0

136

0

136

0

136

Totaal

3.833

0

3.833

0

3.833

0

3.833

Bedragen zijn in duizenden euro's

Toelichting

Voormalig personeel

Conform de huidige BBV-regelgeving is in 2010 een voorziening gevormd in verband met toegezegde en contractueel vastgelegde uitkeringen aan voormalig personeel betreffende met vervroegd pensioen gaan (suppletie FPU), uitvoering regelingen CBW (WIA/WAO en ZW) en reorganisatie of disfunctioneren (wachtgeld, overplaatsbaar, non actief). Er is sprake van een niet jaarlijks vergelijkbaar volume gedurende meerdere jaren. De onttrekkingen betreffen de uitkeringen op basis van de gemaakte afspraken. Bij de Verantwoording van ieder jaar wordt bekeken of het nodig is de voorziening op peil te brengen door de prognoses te actualiseren. Afhankelijk van de actualisatie eind 2015 en de onttrekkingen in de loop van 2015 kan de werkelijke stand van de voorziening nog wijzigen.

Frictie Contourenschets Stadswerken

Gezien de verwachte kosten samenhangend met de uitvoering van de Contourenschets Stap voor Stap Beter van Stadswerken is bij de Verantwoording 2012 een voorziening gevormd van 1,0 miljoen euro. Afhankelijk van de onttrekkingen in 2015 zal de werkelijke stand van de voorziening per 1 januari 2016 wijzigen.

Gederfde opbrengsten leegstand

In verband met vertrek van een aantal onderdelen ontstaat leegstand in de gebouwen van SW. Conform wet BBV is in 2013 een voorziening gevormd voor de duur van de verwachte leegstand. Deze voorziening wordt jaarlijks geactualiseerd bij de verantwoording.

Risicovoorziening ICT

In 2014 zijn de werkplekken van de Gemeente Utrecht gemigreerd naar een nieuwe werkomgeving. Dit heeft geleid tot een aantal problemen, die ultimo 2014 nog niet waren opgelost. Daarom is in 2014 is deze voorziening gevormd om de in 2014 ontstane problemen, die leiden tot een verlies in 2015, op te lossen. Naar verwachting zal de voorziening in 2015 volledig benut worden.

Programmavoorziening Openbare Ruimte en Groen

Omschrijving

Begroot
Saldo
1-1-2017

Mutaties 2017

Begroot
Saldo
1-1-2018

Mutaties 2018

Begroot
Saldo
1-1-2019

Mutaties 2019

Begroot
Saldo
1-1-2020

Voorziening Grondbank

1.907

0

1.907

0

1.907

0

1.907

Groot onderhoud begraafplaatsen

309

0

309

0

309

0

309

Totaal

2.217

0

2.217

0

2.217

0

2.217

Bedragen zijn in duizenden euro's

Toelichting

Grondbank

De voorziening is gevormd ter dekking van:

  • geschatte saneringskosten vervuilde grond in depot;
  • geschatte saneringskosten bij opheffing depot;
  • risico dat milieueisen worden aangescherpt;
  • risico van nagekomen claims.
  • De stand per 1 januari 2016 bedraagt 2,007 miljoen euro. Afhankelijk van nu niet te voorspellen stortingen en/of onttrekkingen in 2015 zal dit de stand van de voorziening per 1 januari 2016 beïnvloeden.

Groot onderhoud begraafplaatsen

Bij de Programmabegroting 2014 is besloten deze voorziening te vormen om jaarlijks sterk wisselende kosten voor groot onderhoud op te kunnen vangen en de hoogte van de grafrechten te stabiliseren. Mutaties in de loop van 2015 zullen het saldo per 1 januari 2016 beïnvloeden.

Programmavoorziening Werk en Inkomen

Omschrijving

Begroot
Saldo
1-1-2017

Mutaties 2017

Begroot
Saldo
1-1-2018

Mutaties 2018

Begroot
Saldo
1-1-2019

Mutaties 2019

Begroot
Saldo
1-1-2020

Entreegeld vordering coöperatie

25

0

25

0

25

0

25

Voorziening Reorganisatie personele kosten W&I

241

0

241

0

241

0

241

Voorziening deelneming in UW Holding BV

91

0

91

0

91

0

91

Voorziening Correctie BCF

884

0

884

0

884

0

884

Garantstelling lening renovatie Niels Bohrweg

250

0

250

0

250

0

250

Totaal

1.491

0

1.491

0

1.491

0

1.491

Bedragen zijn in duizenden euro's

Toelichting

Entreegeld vordering coöperatie Wigo4it

Op 7 september 2007 is de Coöperatie Wigo4it (uitgesloten aansprakelijkheid) opgericht. Volgens de statuten dienen de deelnemers een entreegeld te betalen van 0,025 miljoen euro. Bij uittreding wordt dit entreegeld verrekend met de uittredingsvergoeding als gevolg van het afwikkelen van verplichtingen van de coöperatie. Daarom wordt de vordering op nihil gewaardeerd.

Reorganisatie personele kosten

Voor de kosten van flankerend beleid voor overplaatsbare medewerkers is gemeentebreed een voorziening gevormd. Bij de vorming van die voorziening zijn de kosten voor Werk en Inkomen niet meegenomen. Met de voorziening ‘reorganisatie personele kosten’ sluit Werk en Inkomen aan bij het gemeentebrede beleid.

Deelneming in UW Holding BV

De Gemeente Utrecht is 100% aandeelhouder in UW Holding BV. Bij een eventuele opheffing van de BV kan een uitkering volgen. Maar de kans erop wordt klein geacht. De deelneming wordt op nihil gewaardeerd.

Correctie BTW-compensatiefonds

Door Werk en Inkomen is in 2014 een suppletie aangifte ingediend bij de belastingdienst over voorgaande jaren. De controle op deze aangifte heeft in 2015 plaatsgevonden. De suppletie aangifte is gebaseerd op een nieuwe interpretatie van de regelgeving. De voorziening is gecreëerd om een eventuele correctie op de aangifte op te kunnen vangen. Er wordt verwacht dat de voorziening in 2016 wordt afgewikkeld.

Garantstelling lening renovatie Niels Bohrweg

De raad heeft in mei 2015 ingestemd met een garantstelling voor een lening van 9,1 miljoen euro voor de renovatie en aanpassing van het pand van UW Holding aan de Niels Bohrweg. De lening wordt in twee tranches opgenomen, namelijk 4,6 miljoen euro per 1 februari 2016 en 4,5 miljoen euro per 1 september 2016. Eind 2015 is de bouw gestart. De voorziening is ter dekking van de risico’s die de gemeente loopt en wordt in 2015 en 2016 gevormd (0,25 miljoen euro in beide jaren). De dotatie 2016 moet nog plaatsvinden en is daarom in de tabel niet zichtbaar.

Programmavoorziening Volksgezondheid

Omschrijving

Begroot
Saldo
1-1-2017

Mutaties 2017

Begroot
Saldo
1-1-2018

Mutaties 2018

Begroot
Saldo
1-1-2019

Mutaties 2019

Begroot
Saldo
1-1-2020

Frictiekosten Personeel

742

0

742

0

742

0

742

Totaal

742

0

742

0

742

0

742

Bedragen zijn in duizenden euro's

Toelichting

Frictiekosten Personeel

De voorziening, gevormd in 2013, is ter dekking van frictiekosten (voormalig) personeel naar aanleiding van in 2015 beëindigde taken.

Programmavoorziening Algemene Ondersteuning

Omschrijving

Begroot
Saldo
1-1-2017

Mutaties 2017

Begroot
Saldo
1-1-2018

Mutaties 2018

Begroot
Saldo
1-1-2019

Mutaties 2019

Begroot
Saldo
1-1-2020

Voorziening frictiekosten

4.847

0

4.847

0

4.847

0

4.847

Totaal

4.847

0

4.847

0

4.847

0

4.847

Bedragen zijn in duizenden euro's

Toelichting

Voorziening frictiekosten

Voorziening ten behoeve van de frictiekosten als gevolg van de reorganisatie in 2012.

Programmavoorziening Algemene Ondersteuning

Omschrijving

Begroot
Saldo
1-1-2017

Mutaties 2017

Begroot
Saldo
1-1-2018

Mutaties 2018

Begroot
Saldo
1-1-2019

Mutaties 2019

Begroot
Saldo
1-1-2020

Pensioenfonds Bijzonder Kleuteronderwijs

99

0

99

0

99

0

99

Liquidatiefonds Interimdienst

1

0

1

0

1

0

1

Liquidatiefonds Vleuten-

de Meern

28

0

28

0

28

0

28

Liquidatiefonds woonruimtezaken

150

0

150

0

150

0

150

Totaal

278

0

278

0

278

0

278

Bedragen zijn in duizenden euro's

Toelichting

Liquidatiefondsen/pensioenfondsen

De liquidatiefondsen/pensioenfondsen zijn ingesteld om betalingen van pensioenen en wachtgeld aan de deelnemers van deze fondsen uit te kunnen keren. Onttrekkingen aan de voorzieningen zijn niet structureel begroot, maar vinden plaats op het moment dat de Gemeente Utrecht pensioenen en wachtgelden uitbetaalt aan de deelnemers.