Prestatiedoelstelling Programmabegroting 2017

Subsidiedoelstelling

Omschrijving subsidiedoelstelling

Begroting 2017

Waarvan "vaste" verlening met jaarsubsidies

Meerjarig verleend ten laste van 2017

Groene daken en gevels

Verminderen van CO2 emissie door energiebesparing , voorkomen van wateroverlast, verbetering luchtkwaliteit en woonkwaliteit

40

Totaal prestatiedoelstelling 2.2.1

Ontwikkelen van een aantrekkelijke

groene leefomgeving

40

0

0

Totaal programma Openbare Ruimte en Groen

40

0

0