Inleiding

Voor u ligt het wijkactieprogramma 2017 voor de wijk Overvecht. U leest in dit programma welke activiteiten en projecten de gemeente Utrecht samen met bewoners, ondernemers, woningcorporaties en andere partijen het komend jaar uitvoert om te werken aan de belangrijke vraagstukken in de wijk.

De stad Utrecht is ingedeeld in tien wijken. Naast de indeling in wijken hanteert de gemeente, afhankelijk van het onderwerp, een nadere indeling naar 34 sub-wijken, 111 buurten of 194 sub-buurten. Afhankelijk van de wijk hebben inwoners soms meer affiniteit met de naam van de buurt dan met de naam van de wijk. In de wijkactieprogramma’s staat bij de meeste activiteiten de buurt of de straat genoemd.

Het wijkactieprogramma bevat

 1. Activiteiten en projecten die bijdragen aan de belangrijkste wijkambities voor de periode 2014–2018; deze wijkambities zijn eerder vastgesteld als richtinggevend kader voor de gezamenlijke inzet van de gemeente Utrecht, bewoners, ondernemers, woningcorporaties en andere partners in de wijk.
 2. Complexe projecten en trajecten én gebiedsaanpakken, in die delen van de wijk die bijzondere aandacht vragen.

Veel activiteiten in de wijk dragen ook bij aan gezonder stedelijk leven. De gemeente Utrecht vindt het belangrijk om samen te werken aan gezond leven en wonen in onze stad. De komende tijd verkennen we hoe in de wijk Overvecht aan deze ambitie wordt en kan worden gewerkt.

Proces

Voor de totstandkoming van dit wijkactieprogramma is door de leden van het (ambtelijk) wijkoverleg Overvecht ( inclusief de corporaties Mitros, Portaal en Bo-Ex) een selectie gemaakt uit die projecten in de gemeentelijke programma’s die qua financiering gedekt zijn in de gemeentelijke begroting of die met externe middelen worden gefinancierd. Het concept wijkactieprogramma is besproken met de wijkraad Overvecht en het Bewonersplatform Overvecht en professionals in de wijk.

WAP 2017 en de Versnelling van Overvecht

De inzet van het kracht wijkenbudget wordt de komende jaren geleidelijk afgebouwd naar nul euro in 2018. De gemeenteraadraad heeft echter bij de Voorjaarsnota 2016 besloten tot een structurele verhoging van de middelen in Overvecht en steunt hiermee het plan de Versnelling Overvecht. Vanaf 2017 tot en met 2020 betekent dit 10 miljoen euro extra voor Overvecht. Door de Versnelling Overvecht wordt de extra aanpak programmatisch en financieel nu niet meer afgebouwd, maar wordt juist een versterkende doorstart gemaakt. Bij de besteding van de extra middelen komt de focus te liggen op gezondheid, sociale problematiek, opvoeden en opgroeien, werk en ondernemerschap en veiligheid. Dit zijn de thema’s die aansluiten bij de wijkambities voor Overvecht en het WAP.

Leeswijzer

Het wijkactieprogramma begint met een beknopte beschrijving van de wijk. Daarna vindt u de wijkambities en speerpunten voor de periode 2014-2018, en vervolgens leest u welke concrete projecten en activiteiten in 2017 bijdragen aan de realisatie van deze drie wijkambities. We sluiten af met een toelichting op complexe projecten en trajecten en gebiedsaanpakken voor die delen van de wijk die extra aandacht vragen.

Contact en informatie

Voor meer informatie over de wijkambities 2014-2018 en voor de tien wijkactieprogramma's van alle wijken, kijk op www.utrecht.nl/wijkambities of www.utrecht.nl/wijkactieprogramma. Heeft u zelf een plan, idee of initiatief voor de wijk? Of wilt u een bijdrage leveren aan de uitvoering van één van de beschreven projecten? U bent van harte welkom! Neem contact op met wijkbureau Overvecht via www.utrecht.nl/overvecht of voor een telefonische afspraak: telefoon 030 - 286 00 00.

De wijk Overvecht

Bewoners, ondernemers, woningcorporaties, de gemeente en andere wijkpartijen staan samen voor de opgave om Overvecht voor de toekomst vorm te geven. Sinds 2007 met extra financiële middelen de zogenaamde Krachtwijken aanpak om een impuls te geven aan het wegwerken van achterstanden. En met resultaat, want er is al veel verbeterd, zowel fysiek als sociaal. Overvecht is er nog niet als we naar de Wijkwijzer 2016 kijken, maar door de Versnelling kunnen we de achterstand verder weg werken.

Overvecht is een atypische wijk. Het percentage van het aandeel sociale huurwoningen is met 72%

(veel ) hoger dan in andere wijken. Dit betekent dat er in Overvecht veel – in potentie - kwetsbare bewoners wonen. Overvecht is een wijk met veel voorzieningen, ruimte en groen. Maar de problemen in de wijk zijn aanzienlijk. Op de meeste lijstjes scoort Overvecht ongunstiger dan andere wijken in onze stad.

Met 34.239 bewoners per 1 januari 2016 is Overvecht de vijfde wijk van Utrecht. Maar ook de enige wijk die in zijn geheel een krachtwijk is. Inmiddels zijn er wel wat verschillen per buurt te zien, maar door de bank heen moet er wijkbreed nog stevig ingezet worden om de vooruitgang vast te houden.

Door de krachtwijken aanpak is er al veel veranderd en verbeterd in Overvecht. Er is fors ingezet op sociaal gebied, op het terrein van opvoeding, scholing, onderwijshuisvesting en activering. De renovatie van de THEMA Dreven (de Tigris-, Haifa-, St. Eustatius-, St. Maarten- en Ankaradreef) wordt voortgezet door Portaal aan de St Maartendreef. Op het Antoniuskwartier zijn het afgelopen jaar de 55 eengezinswoningen van de 1e fase opgeleverd en in 2017 komen er hier nog 149 eengezinswoningen bij. Na de sloop van de Ivoordreef (Bo-Ex) wordt dit gebied vernieuwd met woningen in de sociale huur-, vrije huursector en koopwoningen. De corporaties staan achter de Versnelling en hebben dat gezamenlijk via een brief aan het college van B en W laten weten. Zij investeren de komende jaren veel in renovatie, duurzaamheid en leefbaarheid en maken zich sterk voor een vitaal Overvecht. Zij zien ook de integrale aanpak als oplossing, waarbij de investeringen van alle partijen maximaal op elkaar afgestemd worden. Hierdoor kunnen alle partijen gezamenlijk zorgen voor duurzame verbeteringen in woon- en leefklimaat in Overvecht. Daarnaast is de samenwerking tussen professionals in het sociale domein (zoals buurtteams, zorg, welzijn, scholen en activering) fors toegenomen en/of geconsolideerd.

Maar we zijn er nog niet, er zijn zeker nog belangrijke aandachtspunten. Kijkend naar de Wijkwijzer 2016 scoort Overvecht in vergelijking met de andere Utrechtse wijken niet goed. Overvecht heeft het hoogste aandeel huishoudens met bijstand (18%), bijna drie keer het stedelijk aandeel (6,5%). De werkgelegenheid in de wijk ligt met 40 banen per 100 inwoners ver onder het stedelijk gemiddelde (71). De complexe en samenhangende problematiek van Gezondheid, Armoede en Werkloosheid is niet eenvoudig te doorbreken en vraagt een lange adem. Door het Versnellingsplan hebben we hiervoor meer tijd gekregen.

Het rapportcijfer dat Overvecht krijgt voor de buurt (5,3) en de sociale cohesie (4,7) is het laagst van de stad. Meer dan een kwart van de bewoners heeft een slechte toekomstverwachting voor hun buurt, het hoogste aandeel in de stad en dit is achteruitgegaan sinds 2011. Vergeleken met 2011 zijn evenveel bewoners in Overvecht actief in hun buurt (33%). %). Het aantal inwoners dat in een maat voor ‘sociale uitsluiting’ negatief scoort is opvallend: bij volwassenen voldoet 14% aan de criteria voor sociale uitsluiting en bij jeugd 20% (twee keer zo veel als het gemiddelde van Utrecht).

De openbare ruimte in Overvecht krijgt het laagste rapportcijfer van de stad (6,2). Daarentegen is de tevredenheid over de parkeergelegenheid voor auto’s en fietsen in Overvecht groter dan in de andere wijken van Utrecht. De tevredenheid over de parkeergelegenheid en de verkeersveiligheid zijn gelijk gebleven in vergelijking met 2011.

Op veiligheidsgebied scoort Overvecht erg ongunstig: 50% van de bewoners voelt zich wel eens onveilig in de buurt. Dit is het hoogste van alle Utrechtse wijken en is toegenomen sinds 2011. Ook jongerenoverlast laat een toename zien; 41% ervaart vaak jongerenoverlast, tegenover 33% in 2011. Woninginbraak en geweld komen eveneens (iets) vaker voor dan gemiddeld, maar wel minder vaak dan vier jaar terug.

Gelukkig worden de extra inspanningen voor jongeren (zoals 5.1 Groepsaanpak en 5.2 Zwaar Jongeren werk) gecontinueerd en zijn financieel structureel gemaakt vanaf 2016 door de Voorjaarsnota 2015 en het resterend Krachtwijken budget. Samen met de extra middelen en plannen voor de Versnelling

kunnen we verder werken aan de verbetering van die scores.

De kaart van de wijk met vier wijken en tien buurten.

De 3 Wijkambities 2014 – 2018, zoals geformuleerd in 2013 en aangevuld met toelichtingen vanuit de actualiteit (medio 2016) en de vijf thema’s uit de Versnelling.

De gemeente Utrecht heeft in Overvecht samen met haar partners fysieke en sociale verbeteringen tot stand gebracht. Het blijft noodzakelijk om de huidige intensieve aanpak vast te houden – zeker gezien de cijfers van het aantal bijstand gerechtigden, de gezondheid en werkgelegenheid in Overvecht. De Versnelling maakt het voortzetten van de intensieve aanpak de komende jaren mogelijk. De komst van het asielzoekerscentrum in de Einsteindreef vraagt extra aandacht en biedt nieuwe kansen voor de wijk.

We hebben de wijkambities voor de periode 2014-2018 vertaald naar onderstaande drie speerpunten

Die zijn geformuleerd op basis van de wijkdialogen en onze gedeelde analyse van Overvechts sterke punten, zwakke punten, kansen en uitdagingen. Daarbij hebben we rekening gehouden met zowel de huidige situatie als de ontwikkelingen waar de wijk voor staat.

Wijkambitie 1:

Vergroten van de kansen voor de jeugd, ook op het gebied van werk

Kinderen zijn de volwassenen van de toekomst. Om te voorkomen dat kinderen uit kwetsbare gezinnen al vanaf jonge leeftijd met een achterstand worden geconfronteerd, zetten we in op het verbeteren van hun toekomstperspectief. Dat doen we door de jeugd (tot en met 23 jaar) en hun ouders te ondersteunen. Succesvolle methodieken en samenwerkingen worden voortgezet, zoals de Vreedzame Wijk, het Buurtteam Jeugd en Gezin, Gewoon Opvoeden, de inzet op taal- en talentontwikkeling en activiteiten om kinderen gezond te laten opgroeien. Om de jeugdwerkloosheid aan te pakken, kiest de gemeente voor extra investeren in de regionale aanpak van jeugdwerkloosheid, zoals o.a. via het Actieplan Jeugdwerkloosheid.

Wijkambitie 2: Investeren in werk, gezondheid, activering en ontmoeting

We dagen mensen uit om de regie over hun leven in eigen hand te nemen en vast te houden. Dit geldt voor veel onderdelen van hun leven, of het nu gaat om het ontwikkelen van ondernemerschap, het verkrijgen van een gezonde levensstijl, het vinden van werk, het zoeken naar de juiste hulpverlening of het organiseren van een (openbare) activiteit in de buurt. Bewoners moeten voor deze zaken meer en meer hun eigen kracht aanspreken, maar we zorgen er als gemeente wel voor dat zij waar nodig hulp krijgen van professionals. Zo willen we hen stimuleren actief deel te nemen aan de maatschappij.

De alliantie Gezonde Wijk Overvecht heeft als doel de gezondheid en het welbevinden van wijkbewoners te behouden en te verbeteren, met name van kwetsbare bewoners. Gezondheid zien we als het vermogen van mensen zich aan te passen en eigen regie te voeren bij fysieke, emotionele en sociale tegenslagen in het leven.

We stimuleren (toekomstig) ondernemerschap in Overvecht, vanuit het programma Wijkeconomie. We juichen het toe dat bewoners, ondernemers en andere wijkpartijen met elkaar in contact willen komen, alleen al omdat mensen zich veiliger voelen als ze hun wijkgenoten kennen. Dat gevoel van veiligheid is voor iedereen belangrijk. Als gemeente krijgen we de vraag om ontmoetingen mogelijk te maken en dat doen we graag. Het gaat daarbij om contact tussen groepen met verschillende sociale en etnische achtergronden; van jong tot oud, van armer tot rijker en van bewoners en scholen tot zzp’ers en grotere ondernemers. Die ontmoetingsactiviteiten vinden plaats in de fysieke en/of openbare ruimte, zoals (laagdrempelige) (horeca)gelegenheden en tijdens festiviteiten. Deze wijk met zoveel flats vraagt om extra plekken waar heel laagdrempelig ontmoeting kan plaatsvinden.

Wijkambitie 3: Verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid zijn van groot belang voor alle bewoners en ondernemers in de wijk. Daarbij hoort een schone, intacte (‘hele’) en veilige openbare ruimte. Ook is er sociaal beheer nodig in en rond openbare gebouwen. Vooral nu de verbetering/ vernieuwing van huurwoningen op een andere wijze en soms op een ander moment plaats gaat vinden, is de samenwerking tussen gemeente en corporaties op het gebied van ‘schoon, heel en veilig’ van belang. Hoog op de agenda staan dan ook het schoonhouden van de buitenruimte rond woningcomplexen en het onderhoud aan wegen en straten vanuit de gemeente. En het inzetten van cameratoezicht in trappenhuizen, de inzet van complex beheerders en de vervanging van stortkokers door ondergrondse containers vanuit de woningcorporaties. Een prettige, schone openbare ruimte heeft ook een positieve invloed op het gevoel van veiligheid. Het aantrekken van sociaaleconomisch sterkere bewoners blijft belangrijk voor het ontwikkelen van een toekomstbestendige wijk. Momenteel zijn gemeente en corporaties bezig om te komen tot nieuwe jaarlijkse prestatie afspraken. Hierin speelt het bestrijden van een ruimtelijke tweedeling in de stad ook een belangrijke rol.

De Versnelling: versnellen in Overvecht

Samen met de bewoners en de in de wijk werkzame professionals werken we in de komende jaren aan een sterker Overvecht. We zetten extra in om de problemen van Overvecht sneller op te lossen – of op zijn minst te verminderen. Vandaar de titel: versnellen in Overvecht. Twee moties van de gemeenteraad (2015/139 en 2016/19) zijn de start geweest voor een ‘versnellingsaanpak’ voor Overvecht. In de eerste maanden van 2016 hebben wijkbewoners en professionals die in Overvecht werken, samen met de gemeentes de problematiek van de wijk verkend. Ter tafel is ook de vraag gesteld welke (extra) professionele en vrijwillige inzet de wijk nodig heeft. Dit is gebeurd in vier thematische ‘focusgroepen’, die elk een dag bijeen zijn gekomen. Vervolgens hebben we in het ‘Versnellingsweekend’ van 5 en 6 maart-) voor bewoners de ideeën voor verbetering getoetst en verrijkt. Om de bewoners voor wie de versnelling bedoeld is, te bereiken zijn er aantrekkelijke en laagdrempelige bijeenkomsten georganiseerd. Met behulp van Stut theater is aan de hand van scène’s gesproken over versnellingsthema’s. Tijdens een maaltijd van Resto-van-Harte zijn onder leiding van een tafelheer/-dame de ideeën uitgediept. Ook ‘huiskamer- inlopen’ en de gesprekstafels in het versnellingskoffie- en theehuis zijn goed bezocht. Aan het weekend hebben rond de 150 personen deelgenomen. Gebaseerd op bovenstaande bijeenkomsten en input presenteren we hier een eerste doorkijk van een plan van aanpak dat we uitwerken en inzetten in en samen met de wijk.

Urgentie en energie

In de wijk hebben wij bij veel bewoners en professionals (zoals huisartsen, buurtteamwerkers, sociaal makelaars, jongerenwerkers en vele anderen) een gevoel van urgentie aangetroffen en - ook veel energie om de problemen van Overvecht aan te pakken. Deze urgentie en energie gaan wij de komende tijd vasthouden, in het belang van de wijk én de stad. Want een stad als de onze, die bouwt aan een gezonde toekomst, kan zich geen wijk permitteren die ver achterloopt. We willen ook hier gezonde en maatschappelijk weerbare bewoners. De genoemde focusgroepen en de versnellingsgroep hebben een analyse van de wijk gemaakt, die samengevat op het volgende neerkomt.

72% sociale huur

Overvecht is een ‘atypische’ wijk. Het percentage van het aandeel sociale huurwoningen is met

72%(veel) hoger dan in andere wijken. Het is bijna twee maal zo hoog als het stedelijk gemiddelde. Overvecht biedt relatief veel woningen voor – in potentie – kwetsbare bewoners. Soms verhuizen die weer, wanneer zij er in slagen zich maatschappelijk op te werken. In dit opzicht vervult Overvecht een positieve rol in de stad. De problemen van de wijk zijn aanzienlijk. Op de meeste lijstjes scoort Overvecht ongunstiger dan de andere wijken in onze stad. Dat geldt voor gezondheid, veiligheid, schuldenproblematiek, werk en bijstand, en de kansen voor kinderen op een goede toekomst. Veel bewoners zeggen van zichzelf dat zij niet ‘meedoen’ aan de samenleving. De portiekflats en de anonieme buitenruimtes versterken het sociaal isolement nog. Aan het einde van dit hoofdstuk vindt u een aantal cijfers.

Doelen van de versnelling

Met de versnelling willen we bereiken dat meer wijkbewoners volwaardig ‘meedoen’ aan de samenleving en dat kinderen een faire kans krijgen op een goede toekomst. Het motto van de versnelling is ‘op orde komen, meekomen en verder komen’. Wie bijvoorbeeld kampt met schulden en verslaving (in Overvecht gaat het vaak over ‘gestapelde’ problematiek) moet eerst op orde komen. Pas dan kan hij meekomen in opleiding, vrijwilligerswerk, betaald werk en sociale activiteiten. En wie eenmaal meekomt, kan weer dromen van verder komen en, van een betere toekomst, voor zichzelf en vooral voor de kinderen.

Versnellen op vijf thema’sVeranderen van de eenzijdige woningvoorraad is een zaak van erg lange adem. Waar zich kansen voordoen blijven we die benutten. In de komende jaren leggen we de focus vooral op de sociaal-maatschappelijke problematiek . De focusgroep Samenleven en Zorg heeft het voortouw. We gaan versnellen op de volgende vijf thema’s: Gezonde wijk, Samenleven en Zorg Opvoeden en opgroeien, Werken ondernemerschap, Veiligheid

Gezonde wijk
In Overvecht werken gedreven hulp- en zorgverleners in de medische basiszorg, de sociale basiszorg (buurtteams), het welzijn en de aanvullende specialistische zorg. Er ligt een stevig fundament voor de samenwerking. Er is winst te boeken (betere gezondheid, lagere kosten) door planmatige verbreding en verdieping tussen de partijen in de wijk, vanuit een gezamenlijk werkplan. We versterken de jeugdgezondheidszorg. En we blijven sporten en bewegen stimuleren om de gezondheid en vitaliteit van bewoners te verbeteren.

Aanpak samenleven en zorg (voorheen sociale problematiek)

De psychosociale problematiek in Overvecht is groot. Het gaat van schulden tot verslaving en sociaal isolement. De sociale samenhang wordt beperkt door de woningbouw (de 10-hoog portiekflats), de verschillende ‘culturen’ in de wijk en het gebrek aan ruimtes waar bewoners elkaar kunnen treffen. In het kader van de versnelling versterken we de Buurtteams Sociaal. Zo verkorten we de wachttijd en creëren we capaciteit voor outreachend werken, zodat ook mensen worden bereikt die zorg hard nodig hebben maar uit zichzelf niet komen. Daarnaast versterken we de sociaal makelfunctie en realiseren we kleinschalige en laagdrempelige ontmoetingsruimten voor bewoners en professionals ('bijenkorven').

Bijenkorven zijn zichtbare plekken in de wijk die door behoefte van bewoners ontstaan. Het zijn plekken waar ontmoeting voorop staat. Zij versterken de economische zelfredzaamheid door de combinatie van ontmoeting, vrijwillige inzet, arbeidsmatige dagbesteding, bedrijvigheid en ondernemerschap. Plekken waar de functies “op orde komen’, ‘meekomen’ en ‘verder komen’ gecombineerd worden.

Opvoeden en opgroeien
In Overvecht heeft veel opvoedproblematiek van jongeren die ontsporen of thuis zitten –. Daarom versterken we de buurtteams Jeugd & Gezin en het jongerenwerk in de wijk. De zogenoemde ‘RMC- pilot’ herhalen we. Deze succesvolle pilot was bedoeld om jongeren te activeren die thuis zitten zonder werk, opleiding en uitkering - en die daarom moeilijk traceerbaar zijn. Bij herhaald succes maken we de pilot structureel. De 'Vreedzame wijk'-aanpak krijgt in Overvecht een frisse impuls.

Werk en ondernemerschap
Overvecht is de wijk met het hoogste percentage bijstandsontvangers in de stad. We zoeken hen op. ‘Werk en inkomen’ zal vaker, zichtbaarder en laagdrempelig in de wijk aanwezig zijn. Ook onderzoeken we de kansen van een ‘Overvecht-krediet’ – een te ontwikkelen variant van het ‘microkrediet’ - om het opzetten van eigen bedrijfjes te stimuleren. Ook in het kader van het programma ‘Werken aan werk’ vinden activiteiten plaats, die bijdragen aan banen voor wijkbewoners. Het gaat onder meer om reactivatie van het bedrijventerrein en renovatie van woningen.

Veiligheid
Op het gebied van veiligheid scoort Overvecht verhoudingsgewijs slecht. Dit geldt zowel voor de geregistreerde criminaliteit en de overlast door jongeren als de veiligheidsbeleving van de bewoners. We organiseren ‘casusregie’ voor de meest problematische jongeren, breiden toezicht op straat en ‘zwaar’ jongerenwerk uit. Daarnaast brengen we de georganiseerde criminaliteit beter in beeld en trainen we onderwijzers en leerkrachten in het beter signaleren van polarisatie en radicalisering.

Uitgangspunten voor de uitvoering

Voor de uitvoering van de versnelling hanteren we de volgende uitgangspunten:

 • Structureel versterken en uitbreiden wat werkt, géén festival van nieuwe, incidentele projecten.
 • Versterking van de uitvoering, zonder optuigen van allerlei nieuwe coördinatiefuncties. De ‘versnellers’ zullen zo veel mogelijk zichtbaar zijn in de wijk.
 • De meest ervaren uitvoerders naar Overvecht.
 • Mobiliseren van zoveel mogelijk partners, zoals corporaties, huisartsen, leraren, ondernemers, politie.
 • Mobiliseren van zoveel mogelijk bewoners; ook aandacht voor ‘sterke’ bewoners; verbinding van sterk en zwak, binnen de wijk en tussen Overvecht en andere wijken.
 • Versterking van samenwerking met en tussen partners in de wijk.
 • De onevenwichtige woningvoorraad (72% sociale huur) beschouwen als gegeven, dat alleen op lange termijn valt te veranderen. (Maar kansen hiervoor wel benutten).

Een meerjarige uitdagingDe versnelling is een meerjarige opgave. We gaan ervan uit dat we tien jaar nodig hebben om Overvecht wezenlijk te versterken. In de versnelling zullen prioriteiten in de loop van de jaren verschuiven. Regelmatig zullen we met bewoners en professionals de vinger aan de pols houden, bepalen hoever we zijn en de versnelling zo nodig bijsturen. Dit betekent dat de verdeling van het budget, zoals weergegeven in de tabel op pagina 12 gaandeweg kan wijzigingen. Over de resultaten van de versnelling rapporteren wij in de programma-cyclus en in de rapportages die IB Onderzoek met regelmaat uitbrengt over ontwikkelingen in de wijken Statistiek .Onderstaande cijfers zijn een kleine selectie uit de statistische informatie die over Overvecht beschikbaar is. Het zijn cijfers die de positie van de wijk markeren.

Overvecht

Utrecht

Aantal inwoners

33.732

334.295

% Inwoners van niet westerse herkomst

46.8 %

21.9 %

% Sociale huurwoningen

72 %

38 %

% Huishoudens met een bijstandsuitkering

18,2 %

6,3 %

% bewoners die een onveilig gevoel hebben in de buurt

46,7 %

32,4 %

% bewoners die vaak overlast van jongeren ervaren

39,6 %

22,2 %

% bewoners die vaak last hebben van vernielingen in de buurt

26 %

10 %

% Bewoners dat zich matig of zeer eenzaam voelt

51 %

35 %

Levensverwachting in als goed ervaren gezondheid

59,7 jaar

67,3 jaar

% Bewoners met twee of meer chronische aandoeningen

54 %

37 %

Rapportcijfer: algemeen oordeel over de buurt

5,6

7,0

Bron: Inwonersenquête

Extra financiën voor de Versnelling Overvecht

Versnelling Overvecht

2016

2017

2018

2019

2020

structureel

Gezonde wijk

200

400

400

400

250

250

Aanpak sociale Problematiek

325

675

675

375

375

375

Opvoeden en opgroeien

325

675

675

675

375

375

Werk en ondernemerschap

150

250

250

250

150

150

Veiligheid

250

500

500

500

350

350

Totaal versnellingsplan

1.250

2.500

2.500

2.500

1.500

1.500

Dekking binnen programma Maatschappelijke Ontwikkeling (zie ook paragraaf 3.5)

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Totaal

250

1.500

1.500

1.500

500

500

Bedragen zijn in duizenden euro's

In het programma Werken aan werk komt voor 2016 en 2017 een budget beschikbaar voor 350.000 euro voor projecten in Overvecht

Artikel 5 Begrotingsvoorbehoud

Subsidies die zullen worden bekostigd ten laste van een begroting die nog niet door de gemeenteraad is vastgesteld, worden verleend onder de voorwaarde dat de begroting c.q. de begrotingswijziging die voor hun bekostiging noodzakelijk is, door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

Wijkambitie 1: Vergroten van kansen voor de jeugd, ook op het gebied van werk

In het kader van de versnelling versterken we de buurtteams sociaal, jeugd en gezin en het jongerenwerk in de wijk . Zo verkorten we de wachttijd en creëren we capaciteit voor ‘outreachend’ werken, zodat ook mensen die zorg hard nodig hebben maar uit zichzelf niet komen, worden bereikt

De ‘Vreedzame wijk’-aanpak geven we in Overvecht een frisse impuls.

Daarnaast versterken we de sociaal makel functie en realiseren we kleinschalige en laagdrempelige ontmoetingsruimen voor bewoners en professionals (‘bijenkorven’). De zogenoemde ‘RMC-pilot’, bedoeld om jongeren die thuis zitten zonder werk, opleiding en uitkering (en die daarom moeilijk traceerbaar zijn) herhalen we. Bij herhaald succes maken we de pilot structureel. Vanaf 2015 hebben we in heel Overvecht buurtteams waarbij bewoners die het (even) niet zelf redden terecht kunnen. Het buurtteam bestaat uit professionals die zijn opgeleid om inwoners, zowel alleenstaanden als gezinnen te ondersteunen Alle inwoners van de wijk kunnen de buurtteams gemakkelijk en laagdrempelig bereiken. De buurtteams bieden één ingang in de buurt waar alle inwoners, hun omgeving of netwerk terecht kunnen voor ondersteuning op verschillende levens-terreinen. Via onder andere huisartsen, woningcorporaties, politie en scholen komen de buurt-teammedewerkers in contact met inwoners in de wijk die de weg naar het buurtteam (nog) niet kunnen vinden. De buurtteam medewerkers zijn van alle markten thuis en bouwen aan een goed netwerk in Overvecht. Door de inzet van de buurtteams Jeugd & Gezin beoogt de gemeente het bieden van integrale zorg en ondersteuning aan kinderen, gezinnen en scholen in Overvecht. Elke school in de wijk staat in verbinding met het buurtteam. Iedere school heeft een vast contactpersoon vanuit het buurtteam die regelmatig op school aanwezig is. In het kader van de versnelling worden de buurtteams sociaal en jeugd en gezin versterkt. Want de wachttijd moet korter en de aanpak moet ‘outreachend’. Hierdoor worden mensen die niet uit zichzelf komen, maar wel zorg hard nodig hebben ook bereikt. Ook vroeg signalering is belangrijk. Hierin kunnen sociaal beheerders en buurtbeheerders een rol spelen. Een goede samenwerking en op tijd doorverwijzen naar buurtteam werkt preventief. De gemeente heeft de zelfstandige stichtingen Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht (voor volwassenen) en Lokalis (voor jeugd en gezin) opdracht gegeven uitvoering te geven aan het buurtteamwerk. De gemeente betaalt het buurtteamwerk en stelt daarvoor de kaders. De uitvoering is de verantwoordelijkheid van de buurtteam organisaties.

Meer informatie op www.utrecht.nl/sociale-stad-in-ontwikkeling

De Jeugdgezondheidszorg volgt de ontwikkeling van alle kinderen vanaf de geboorte tot 18 jaar. Uitgangspunt is dat we met zijn allen elke dag bijdragen aan het opvoeden van de kinderen. We investeren in een Gezonde Start, waarbij ouders/verzorgers primair verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hun kinderen en gezinnen snel kwalitatief goede informatie, ondersteuning en zo nodig zorg kunnen krijgen.

We willen jongeren ondersteunen bij het vinden van een bijbaan of stageplek. Het terugbrengen van de jeugdwerkloosheid en extra begeleiding van kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt is in tijden van economische crisis zeer belangrijk. Juist nu blijft deze inzet extra hard nodig. Daarom gaan we in 2017 ook door met de projecten ‘Jobmatch’ en Stagestraat. Deze projecten zijn in samenwerking met Werk en Inkomen en diverse partijen in Overvecht. Naast bovenstaande werkzaamheden wordt in Overvecht extra geïnvesteerd in het sneller inlopen van achterstand. Zie de volgende projecten.

Extra schoolmaatschappelijk werk en jeugdmaatschappelijk werk

De werkzaamheden van school maatschappelijk werk zijn over gegaan naar de buurtteams.

Outreachende hulpverlening Jeugd & Gezin en Multi Probleem Gezinnen

De extra WAP/Krachtwijkmiddelen zijn de afgelopen jaren benut om verschillende werksoorten (van voorheen b.v. YES030) te integreren in de Buurtteam organisaties. Het Buurtteam biedt daarmee generalistische basiszorg waarbij ze cliënten op verschillende leefgebieden kunnen ondersteunen en begeleiden. In Overvecht wonen relatief veel gezinnen waarbij sprake is van problematiek op meerdere leefgebieden: de Buurtteams hebben de expertise in huis om deze gezinnen passende, generalistische basiszorg te bieden. Daarbij werken zij vanuit krachtige leidende principes: zo houdt de cliënt de regie, wordt gewerkt aan een positief pedagogisch klimaat, de eigen kracht maximaal benut en gewerkt volgens één gezin, één plan. In het kader van de versnelling versterken we de Buurtteams jeugd en gezin, waardoor meer capaciteit beschikbaar komt om ‘outreachend’ te werk te gaan: zo worden gezinnen die zorg hard nodig hebben, maar uit zichzelf niet bij de buurtteams komen, bereikt

Extra ‘Speel mee’ en speeltuinwerk

In alle buurten wordt het spelen onder begeleiding van ouders (‘Speel mee’) aangeboden. Hierdoor kunnen meer kinderen veilig buiten spelen en groeit de ouderbetrokkenheid. Het doel is het bevorderen van vrijwillige inzet en een overdracht van verantwoordelijkheid.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Maatschappelijke Ontwikkeling.

Inzet budget: Krachtwijken 13.000 euro.

Inzet partners: Wijk & Co en ouders.

Brede school: ontwikkeling en –vernieuwing

In de Brede School Overvecht werken de basisscholen samen aan de verbetering en vernieuwing van een activiteitenpakket dat aansluit bij het 'binnenschoolse' programma .Binnen de verbetering en vernieuwing van het activiteitenpakket gaat het om VreedzameWijk/Vreedzame School, ouderbetrokkenheid, aandacht voor muziek en techniek en een goede organisatie.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Maatschappelijke Ontwikkeling

Inzet budget: krachtwijken 10.000 euro.

Inzet partners: Alle basisscholen in de wijk en ouders

Bredeschool: talentontwikkeling

De Brede School Overvecht heeft een carrouselprogramma ontwikkeld voor talentontwikkeling. Dat programma is op elf basisscholen geïmplementeerd. Deze implementatie vraagt om een enorme inzet van alle scholen. Dit project gaat ook door in 2017.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Maatschappelijke Ontwikkeling.

Inzet budget: Krachtwijken 10.000 euro.

Inzet partners: Basisscholen.

Bredeschool: ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid betreft gelijkwaardige samenwerking tussen ouders, school en wijk. Deze verbinding krijgt vorm via ‘ouder-inlopen’ met inzet van Wijk & Co en in samenwerking met scholen en ouders.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Maatschappelijke Ontwikkeling.

Inzet budget: Krachtwijken 20.000 euro.

Inzet partners: Wijk & Co, scholen en ouders.

Jobmatch

Jongeren uit risicogroepen in Overvecht hebben een grotere afstand tot de arbeids- markt gezien hun vaak lager opleidingsniveau (vmbo) en omgeving waarin zij opgroeien. Zij zijn minder toegerust met vaardigheden die horen bij werknemerschap. Jobmatch begeleidt deze groep jongeren naar bijbanen en vakantiebanen waardoor zij werkervaring op kunnen doen en beter toegerust zijn voor de arbeidsmarkt. Daarbij gaat Jobmatch uit van de eigen kracht van jongeren en steunt ze met informatie en in het verwerven van de benodigde vaardigheden.

Inzet gemeente en verantwoordelijk:

Werk & Inkomen.

Inzet budget: Krachtwijken 0 euro.

Inzet partners: JoU, scholen, werkgevers, jongeren en het jongerenloket.

Vergroten werkkansen voor jeugd

Om de jeugdwerkloosheid aan te pakken, investeren we in Overvecht extra in een aantal integrale projecten. Samen met partners als scholen en werkgevers ondersteunt de gemeente (werkgeversservicepunt, onderwijs) jongeren bij de overgang van school naar werk. Er wordt werkgelegenheid gecreëerd door bv. stages, loopbaanoriëntatie, werk ervaringsplekken en betaalde banen. In 2017 gaan we door met het wijkgerichte project Stagestraat. Het doel is om in 2017 dit project uit te breiden naar de andere winkelcentra dan het groot winkelcentrum Overvecht en het bedrijventerrein. In dit project bieden ondernemers aan stagiairs, zes maanden lang en vier dagen per week, een werk ervaringsplaats aan. Werk en Inkomen selecteren een poule van gemotiveerde jongeren en/of herintreders uit Overvecht die werkervaring op willen doen. De projectleider van Stagestraat koppelt de stagiairs aan de ondernemers. De stagiairs lopen meestal drie maanden aaneengesloten stage bij één ondernemer. Daarna kunnen ze rouleren, om bij een tweede ondernemer in de straat andere werkervaring op te doen. Vier dagen per week stage lopen biedt de stagiairs voldoende tijd om ook te solliciteren en/of een opleiding te volgen.

Inzet gemeente: Wijken, Werk & Inkomen en Economische Zaken.

Inzet budget: Krachtwijken 40.000 euro.

Inzet partners: Werkgeversservicepunt, scholen, werkgevers en anderen

Impuls vreedzame wijk

Dit project is gestopt; de impuls Vreedzame Wijk is in 2015 afgerond. De reguliere aanpak Vreedzame wijk gaat gewoon door.

Wijkambitie 2: Investeren in werk, gezondheid, activering en ontmoeting

We ‘zoeken de bijstandsontvangers op’ door met ‘Werk en inkomen’ vaker en zichtbaarder in de wijk aanwezig te zijn. Ook in het kader van het programma ‘Werken aan werk’ vinden activiteiten plaats, die bijdragen aan banen voor wijkbewoners. We gaan voor een betere gezondheid en lagere kosten door verdere verbetering van de samenwerking tussen zorgpartijen in de wijk. We versterken de jeugdgezondheidszorg in de wijk en we blijven sporten en bewegen stimuleren om de gezondheid en vitaliteit van bewoners te verbeteren.

Bewoners krijgen ondersteuning om de regie over hun leven in eigen hand te nemen en te houden. Onze boodschap aan bewoners en bedrijven, vervat in het motto ‘Doe mee in Overvecht!’, onderstrepen we met onze uitbreiding van buurtteams, de voortzetting van de website ‘Je Kunt Meer’, het versterken van netwerken de uitvoering van Agenda 22, het Stedelijk Kompas en de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers. Doel is dat bewoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Daar wordt op ingezet door diverse organisaties in de wijken, die elkaar regelmatig treffen. De basis hierbij is de beleidsnotitie ‘Welkome Wijken’. Die is gerelateerd aan de kadernota ‘Meedoen naar Vermogen’ en aan beleidsdoelstellingen.

De Gezonde Wijkaanpak Overvecht is een alliantie die stuurt op het verbeteren van de ervaren gezondheid van mensen. De bedoeling van de Gezonde Wijk is om de visie op eigen kracht en regie in de praktijk met elkaar te ontwikkelen en de beweging van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag, functioneren en participeren te maken. De veerkracht van bewoners wordt versterkt door inzet op preventie, gezond meedoen en leefstijl en toegankelijke zorg en ondersteuning. De relatie met gezonde leefomgeving en verbinding met wonen en armoede wordt gelegd en de focus op jeugd wordt versterkt. Het draait om anders werken en anders organiseren met elkaar vanuit een gezamenlijke opdracht en verantwoordelijkheid.

Onder de reguliere taken van de afdeling Economische Zaken valt het faciliteren van (ondernemers)initiatieven die de economische vitaliteit van de wijk Overvecht versterken en/of in stand houden. De taak van de gemeente omvat het onderhouden van contacten met winkeliersverenigingen, zpp’ers en grotere ondernemers; het leveren van straatmanagers in de winkelgebieden Overkapel/ Gagelhof/De Klop; het initiëren van het Keurmerk Veilig Ondernemen in de winkelgebieden; het ondersteunen van ondernemersinitiatieven die opkomen voor en door de wijk; het revitaliseren van bedrijventerrein Nieuw Overvecht en tenslotte het faciliteren van vestigingsverzoeken. Via het programma Werken aan werk vinden activiteiten plaats die bijdragen aan banen voor wijkbewoners. Het gaat hierbij onder andere om reactivatie van het bedrijventerrein en renovatie van woningen. Ook onderzoeken we de kansen van een ‘Overvecht-krediet’ – een te ontwikkelen variant van het ‘microkrediet’ - om het opzetten van eigen bedrijfjes te stimuleren.

Vanuit de gemeente stimuleren wij graag initiatieven en steunen particuliere en private partijen die investeren in duurzame voorzieningen voor de wijk. We stimuleren en faciliteren bewoners die willen bijdragen aan eigen beheer en richten ons op het wegnemen van barrières. In dit hoofdstuk staan er twee beschreven bij 4.9 Cultuurhuis Stefanus en 4.10 Voedseltuin Gagelsteede.

Naast de bovenstaande werkzaamheden wordt in Overvecht extra geld ingezet om de achterstand die te maken heeft met de genoemde thema's sneller in te lopen. Deze investering is van toepassing op de volgende projecten.

Bevorderen ondernemerschap

De gemeente stimuleert de bedrijvigheid in Overvecht door extra geld te investeren in (startende) ondernemers en het ontwikkelen van de wijkeconomie. Het extra budget is nodig om meer ondersteuning te geven aan het ondernemersnetwerk en het digitaal ondernemerspunt, dat in 2014 door DOK 030 is opgezet. Ook wordt gewerkt aan samenwerking tussen het bedrijfsleven, het onderwijs en werkgelegenheidsprojecten.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.

Inzet budget: Krachtwijken 8.000 euro.

Inzet partners: Samenwerking met relevante ondernemers(netwerken) en scholen.

Doe Mee Centrum De Gagel

Het Doe Mee Centrum (DMC) is een tijdelijk bruisend en laagdrempelig centrum in de buurt van de THEMA-dreven. En in eerste instantie opgezet voor de renovatie van de omliggende flatgebouwen. Het is bedoeld voor vragen van bewoners, activering, nieuwe burgerinitiatieven en overleg. Vanaf 2014 is er een omslag gemaakt naar een meer zelfstandig beheer door actieve bewoners. Daarnaast wordt het DMC gebruikt als werk- en leer plek voor bewoners die wel een actieve rol willen spelen, maar nog niet goed weten hoe. Dit project is een samenwerking tussen Portaal, Mitros en het wijkbureau Overvecht. De woningcorporaties financieren hierbij het gebouw, beheer en onderhoud. Het wijkbureau financiert het gebruik, de programma’s e.d. De uitvoering voor invulling en beheer wordt gedaan door de wijkwelzijnsorganisatie, Wijk & Co en het Wijkbedrijf. Het Doe Mee Centrum blijft open tot 2018. In de loop van 2017 hebben de bovenstaande partijen het doel om in die omgeving een zogenaamde bijenkorf op te richten waarin ook de functies van de huidige DMC een plek krijgen.

Inzet gemeente: Wijken.

Inzet budget: Krachtwijken 15.000 euro.

Inzet partners: Mitros, Portaal, Wijk & Co, Wijkbedrijf.

Verantwoordelijk: Mitros, Portaal en Wijken.

WIJ 3.0

Het Wijkbedrijf is in 2015 gefuseerd met Altrecht Talent en GIDS. De nieuwe organisatie heet WIJ 3.0.De naam Wijkbedrijf Utrecht blijft gewoon bestaan. Het Wijkbedrijf richt zich vooral op jongeren en helpt hen te activeren als zij werkloos zijn geraakt. Hierin werkt het Wijkbedrijf samen met de afdeling Werk en Inkomen. Daarnaast zoekt en helpt het Wijkbedrijf met stage mogelijkheden voor leerlingen van het Trajectum College en ROC Midden-Nederland. Deze leerlingen voeren opdrachten en klussen uit voor partijen in de wijk. Ook heeft het Wijkbedrijf ‘de computerwijk’ opgezet. Sinds 2016 werken zij samen met Miramedia, scholen en Wijk & Co wat betreft de lopende taal- en digivaardigheidstrainingen.

Inzet gemeente: Wijken, Werk & Inkomen.

Inzet budget: Krachtwijken 30.000 euro.

Inzet partners: Relevante wijkpartijen, bewoners, scholen.

Verantwoordelijk: Wijken.

Buurtgerichte gezondheidsbevordering

Buurtgerichte gezondheidsbevordering sluit aan bij initiatieven in de wijk en het netwerk van de Gezonde Wijk Overvecht. De inzet van extra financiële middelen betekent dat we extra activiteiten kunnen faciliteren of zo nodig opstarten die bijdragen aan het verkleinen van gezondheids-achterstanden en aan een gezonde leefstijl. Initiatieven worden ondersteund en verbonden aan het netwerk van Gezonde Wijk, Gezonde Stad en Gezonde Start/Gewoon Opvoeden.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Volksgezondheid.

Inzet budget: Krachtwijken 35.000 euro.

Inzet partners: o.a. initiatiefnemers in de wijk, Stichting Overvecht Gezond, buurtteam, JGZ, Harten voor Sport, Wijk en Co, Indigo, 1e lijn.

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)

Het resultaat waar we op aansturen in Overvecht is: een lager percentage kinderen met overgewicht. Met het extra budget financieren we samenwerking, kennisvergroting en initiatieven in de wijk, communicatie over de activiteiten en onderzoek naar de effectiviteit ervan.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Volksgezondheid.

Inzet budget: Krachtwijken 20.000 euro.

Inzet partners: o.a. initiatiefnemers in de wijk, scholen en voorscholen, Harten voor Sport, Stichting Overvecht Gezond, Careyn, verloskundigen, kraamzorg.

Beweegmakelaar volwassenen en beweegactiviteiten

De beweegmakelaar legt contact met bewonersgroepen en helpt hen activiteiten op te zetten op het gebied van bewegen en sport. Ook brengt de beweegmakelaar initiatiefrijke bewoners in contact met relevante organisaties en instellingen.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Maatschappelijke Ontwikkeling.

Inzet budget: Krachtwijken 8.000 euro.

Inzet partners: Diverse bewonersgroepen.

Jeugdsport en verenigingsondersteuning

We gaan in 2017 verder met het extra inzetten op aanvullende ondersteuning bij minder vitale sportverenigingen. Met versterking van het kader en het werken vanuit van (jeugd)beleidsplannen zijn sportverenigingen beter instaat leden te verwerven en te behouden en draagt de vereniging bij aan het verhogen van de sportdeelname van met name de jeugd in Overvecht. We willen de verenigingen behouden voor de wijk. De nieuwe sport- en buurtvereniging Vechtzoom wordt ondersteund in het verder vormgeven van de sport en buurtfunctie van sportpark Vechtzoom.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Maatschappelijke Ontwikkeling.

Inzet budget: Krachtwijken 20.000 euro.

Inzet partners: sportverenigingen, Vereniging Sport Utrecht, jeugd.

Activering door middel van taal en digivaardigheid

Het beheersen van de taal is een belangrijke voorwaarde om te kunnen participeren. De kracht van dit project is dat het veel kwetsbare bewoners bereikt en gericht is op activering. Veel taalcursisten stromen door naar een opleiding of vrijwilligerswerk. Naast taalcursussen worden ook digivaardigheidscursussen meegenomen in dit project. Hier is behoefte aan bij de kwetsbare doelgroep waarop ‘activering door middel van taal en digivaardigheid' zich richt. De (digi) taalvrijwilligers worden versterkt zodat zij de cursussen steeds meer zelfstandig kunnen organiseren. Dankzij Motie 46 van de gemeenteraad is het gelukt om Taal doet meer via reguliere middelen te laten financieren.

Inzet gemeente: Maatschappelijke Ontwikkeling.

Inzet budget: Krachtwijken 25.000 euro.

Inzet partners: Wijk & Co, Taal doet meer, Taal voor het leven, Miramedia, het Wijkbedrijf en relevante wijkpartijen.

Initiatief cultuurhuis ZIMIHC Stefanus

De werkzaamheden met betrekking tot de uitbreiding van een horeca gelegenheid in cultuurhuis ZIMIHC Stefanus zijn in 2015 en 2016 uitgevoerd. Resto Van Harte beheert de horecagelegenheid in het cultuurhuis. De horecagelegenheid gaat niet alleen goed aansluiten en versterkend werken bij de programmering van ZIMIHC, maar zal ook andere doelgroepen bewoners aantrekken die een kopje koffie en/of (avond)eten komen nuttigen. In het cultuurhuis komt een intensieve culturele agenda, een leerwerkplek, een flexwerkplek voor zzp- ers (met café) en een horecagelegenheid voor alle doelgroepen in de wijk. De investering voor dit initiatief is gedragen door ZIMIHC, Stichting Werkruimtes voor Kunstenaars (SWK) en de gemeente. In 2016 is een ontwerp gemaakt voor de buitenruimte. Om onder andere aan de buitenkant een terras mogelijk te maken. Het ontwerp is nog in de beginfase.

Inzet budget: nog niet bekend.

Inzet partners: Stadsbedrijf, Wijkbureau en ZIMIHC.

Verantwoordelijk: Wijkbureau Overvecht.

Project Voedseltuin Gagelsteede

Overvecht heeft na twee jaar een gezamenlijke moestuin voor de wijk. Een plek waar iedereen graag komt om eigen groente te verbouwen, een praatje te maken of om even lekker in het groen te zitten. Lokaal voedsel en sociale horecain Overvecht vormt hierbij een lokale, duurzame keten van voedselproductie tot consumptie. Deze keten bestaat uit de volgende schakels:

Verbouwen en produceren in de wijk voor lokale bereiding en verkoop. Bewoners, cliënten van lokale instellingen, scholieren, ondernemers en anderen verbouwen gezamenlijk groenten en fruit. Iedereen die mee werkt krijgt een deel van de oogst. De rest is bestemd voor lokale verwerking en bereiding van eten.

Vanuit het merk Proeflokaal Overvecht verkoopt de voedseltuin groenten en fruit aan lokale horeca, cateraars en kookinitiatieven. De opbrengsten hiervan worden weer geïnvesteerd in de voedseltuin.

Het is ook een sociaal initiatief: het biedt stageplekken, (leer)werkplekken en een plek voor startende ondernemers op meerdere plekken in de keten. Het initiatief is gericht op ontmoeting, samenwerking en verbinding met lokale initiatieven, wijkbewoners en organisaties. Het gaat om maatschappelijk verantwoord en sociaal ondernemerschap, uitgaand van een groeimodel. In 2016 is met behulp van meerdere financiële partijen, ‘crowdfunding’ en vrijwilligers werk de moestuin meer toegankelijk gemaakt voor niet valide bewoners. De financiering vanuit Rijksgeld Bewonersinitiatieven is volgens afspraak na 2 jaar beëindigd.

Initiatiefnemers zijn: BOOM Business Point, ComunYdaad/Netwerk, BuitenRuimte voor Contact, DOK 030, De Kook & Bakfiets, Vosjan Management op Maat.

Inzet budget: Krachtwijken 0 euro.

Inzet partners: Ondernemersfonds Utrecht, Gemeente Utrecht, Rabo Stimuleringsfonds, Stichting Utrecht Natuurlijk.

Verantwoordelijk: Wijkbureau Overvecht.

Wijkambitie 3: Verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid

We organiseren ‘casusregie’ voor de meest problematische jongeren, breiden toezicht op straat en ‘zwaar’ jongerenwerk uit. Daarnaast brengen we de georganiseerde criminaliteit beter in beeld en trainen we leerkrachten in het beter signaleren van polarisatie en radicalisering.

De anonimiteit is er groot, de mutatiegraad hoog en er wonen veel culturen bij elkaar. Hierdoor staat de leefbaarheid van de gemeenschappelijke ruimten, in en om de flat, voortdurend onder druk. Ook in 2017 willen we blijven investeren in leefbaarheid en veiligheid, en in de buurtgerichte aanpak van de sociale wijkontwikkeling. Kern is de inzet op probleemjongeren, sterke netwerken van sociaal makelaarschap en buurtteams Sociaal met woningcorporaties, gemeente en politie.

In het wijkactieprogramma’s van Overvecht is in de afgelopen jaren extra geld voor het jongerenwerk opgenomen. Besloten is het extra geld voortaan structureel toe te kennen. Eén van de redenen voor het verhogen van het structurele budget zijn de belangrijke inspanningen rond het bestrijden en voorkomen van radicalisering

We sturen op het vergroten van de samenwerking in de reguliere aanpakken en financiering vanuit reguliere budgetten. Dit is haalbaar doordat partners in de wijk, zoals de woningcorporaties, ook in de openbare ruimte (blijven) investeren. De goede ervaringen van de afgelopen jaren met buurtbeheerders bij de flats hebben ertoe geleid dat ze nu gefinancierd worden vanuit eigen middelen van de woningcorporaties in plaats vanuit krachtwijkenbudget. Momenteel zijn gemeente en corporaties bezig om te komen tot nieuwe jaarlijkse prestatie afspraken.Hierin speelt het bestrijden van een ruimtelijke tweedeling ook een belangrijke rol.

Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte wordt nagenoeg volledig binnen het gemeentelijke beleid opgevangen. In 2017 wordt verder gegaan met het inrichten van ondergrondse inzamelpunten in Overvecht.

In Overvecht gebeurt nog meer dan bovenstaande werkzaamheden op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. Er wordt extra geld ingezet om de achterstand sneller in te lopen. Het gaat om de volgende projecten.

Groepsaanpak overlast gevende jeugdgroepen

Individuele dwang- en drangmaatregelen en trajectbegeleiding voor leden van criminele groepen.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Maatschappelijke Ontwikkeling.

Inzet budget: Krachtwijken 60.000 euro.

Zwaar jongerenwerk

De inzet van zwaar jongerenwerk is gericht op het leggen van contact met groepen jongeren die op een aantal locaties in de wijk voor veel en hardnekkige overlast zorgen. Zwaar jongerenwerk wordt geleverd door jongerenwerkers met veel ervaring met zware doelgroepen (jongeren met criminele antecedenten, die ernstige overlast plegen, radicaal gedachten goed hebben, uit gezinnen met multi-problematiek komen, en dergelijke) en met integrale aanpakken (in samenwerking met politie, OM, reclassering en dergelijke) Ze zijn zichtbaar aanwezig zijn op straat op hotspots, en hot times. Zij stellen, duidelijke grenzen en bieden tegelijkertijd ondersteuning en werken actief aan perspectief (school, werk en zinvolle vrijetijdsbesteding) voor jongeren.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Maatschappelijke Ontwikkeling.

Inzet budget: Krachtwijken 40.000 euro.

Sociale wijkontwikkeling en buurtaanpakken

Het vervolg van de buurtaanpak in 2017 is gericht op het stimuleren en ondersteunen van bewoners om de ruimte te pakken die er ligt voor eigen initiatieven in en voor de buurt op het gebied van leefbaarheid, veiligheid en ontmoeting. Ook wordt extra ingezet op het activeren van ouders bij het waarborgen van een veilig en pedagogisch speelklimaat op straat. Verbinding tussen sterke en zwakke bewoners is een aandachtspunt.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Wijken.

Inzet budget: Krachtwijken 50.000 euro.

Inzet partners: bewoners(groepen).

Verbeteren van de woonomgeving en openbare ruimte

Voor de leefbaarheid in de wijk is een schone, hele en veilige openbare ruimte essentieel. Het extra geld gaat naar de verbetering van de openbare ruimte binnen en rondom complexen waar woningcorporaties renovatie werkzaamheden hebben gepleegd. Daarnaast is er inzet voor verbeteringen van de openbare ruimte nodig rondom nieuwe gymzalen die in de wijk gerealiseerd worden. Ook op andere locaties, zoals het winkelcentrum, is een extra impuls voor de fysieke verbeteringen in de openbare ruimte nodig. Binnen deze bouwprojecten wordt samengewerkt tussen Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling en Stadswerken.

Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling en Stadswerken.

Inzet budget: Krachtwijken 364.000 euro.

Inzet partners: Woningcorporaties Mitros.

Portaal en Bo-Ex.

Verantwoordelijk: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.

Schoon, heel & veilig

Het betreft extra inzet op de openbare ruimte, vooral bij het groot winkelcentrum Overvecht.

Dit jaar komt ook extra inzet bij de aanstaande renovaties en sloop van woningen van de woningcoöperaties.

Inzet gemeente: Stadswerken

Inzet budget: Krachtwijken 30.000 euro.

Verantwoordelijk: Stadswerken.

Inzet Utrecht maken we samen

Met het actieplan 'Utrecht zijn we samen' zet de gemeente in op het zoveel mogelijk voorkomen van polarisatie en radicalisering. De invulling van dit actieplan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met professionele partners en het maatschappelijk middenveld in Utrecht. Door het werken aan het verminderen van de voedingsbodems voor radicalisering en polarisatie werken we toe naar een meer inclusieve samenleving. Het actieplan is een doorgaande lijn van preventie tot en met repressie, dit doen we langs drie sporen. Ook kent het actieplan diverse werkgroepen die werken aan thema’s die een belangrijke rol spelen in het dagelijkse leven. De werkgroepen zijn : Werk, Opvoeden, Onderwijs, Acceptatie & Integratie, Signalering & Hulpverlening en Communicatie. De aanpak in het actieplan is vooral een versterking van wat er al is in de stad, in wijken. Dit kunnen kleine en grote initiatieven zijn. Samen met verschillende samenwerkingspartners werken we hier steeds meer naar toe. Een voorbeeld is het bondgenotennetwerk, een samenwerking tussen sleutelfiguren, politie en gemeente. Maar ook het opstellen van de anti-discriminatieagenda, samen met diverse samenwerkingspartners.. Zoals gezegd werken we langs de preventieve kant, maar schromen zeer zeker niet als het gaat om doorpakken indien dit nodig is. Hiertoe hebben we de volgende sporen uitgewerkt:

'Utrecht zijn we samen' werkt vanuit drie sporen:

 1. Inclusieve samenleving, waar iedereen tot zijn recht kan komen. Het maakt niet uit welke culturele achtergrond, gender, leeftijd, talenten of beperkingen iemand heeft. Iedereen neemt op een gelijkwaardige manier deel aan de maatschappij. Mensen worden aangesproken op hun mogelijkheden, niet op hun beperkingen
 2. Signaleren: Signaleren van mogelijke probleemsituaties is belangrijk om tijdig te kunnen ingrijpen. Stoppen van het proces van radicalisering en polarisatie kan incidenten met ernstige gevolgen voorkomen.
 3. Hulpverlening en repressie,waarbij de hulpverlening met name is gericht op het bieden van kansen op het terrein van bijvoorbeeld werk, huisvestingonderwijs. Waar nodig worden repressieve maatregelen ingezet.

Inzet gemeente: Maatschappelijke Ontwikkeling en Veiligheid.

Inzet budget: Krachtwijken 15.000 euro.

Inzet partners: Bondgenoten Overvecht, bewoners, Politie, Buurtteams, JoU, SMN, Wijk &Co, Vreedzame wijk, scholen.

Verantwoordelijk: MO & Veiligheid.

Project Springlevende Wijk in Vulcanusdreef

In de Springlevende Wijk in Vulcanusdreef zetten 4 studenten zich vanaf 2016 in voor de leefbaarheid van de Vulcanusdreef. In opdracht van het wijkbureau en Mitros en samen met Academie van de Stad, bewoners en wijkorganisaties bedenken studenten relevante en waardevolle deelprojecten in de Vulcanus en zetten die op. Ter ondersteuning van hun rol als studentcoördinator krijgen ze tijdelijk een woning met huurkorting. Zo dragen de studenten als medebewoner bij aan hun eigen buurt. Het project loopt goed in de Vulcanusdreef, de studenten hebben in 2016 veel met de bewoners bereikt. Maar de sociale samenhang is nog kwetsbaar. Het project wordt daarom verlengd met als doel de taken van de studenten aan de bewoners zelf over te dragen.

Inzet gemeente: Wijken.

Inzet budget: Krachtwijken 10.000 euro (uit budget Ruimte voor Initiatieven).

Inzet partners: Mitros, Stichting Academie van de Stad, Veiligheid, bewoners, Buurtteams.

Verantwoordelijk: Wijkbureau en Mitros.

Complexe projecten en trajecten

Voor de herinrichting van diverse locaties in de wijk is geen structureel budget beschikbaar. Vernieuwing moet via subsidies en projecten gestalte krijgen. Dit geldt ook voor de volgende complexe projecten in Overvecht.

De afgeronde projecten zijn voor de volledigheid vermeld

Voormalig Ziekenhuis Stichting Antonius

Deze locatie verandert van voormalig ziekenhuisterrein in een woningbouwlocatie. In twee fases worden eengezinswoningen gebouwd die koopprijzen krijgen in de lage en midden categorie. In totaal worden 204 woningen gerealiseerd. De eerste fase met 55 woningen wordt in 2016 opgeleverd. De tijdelijke verhuring van het voormalige ziekenhuis aan circa 120 studenten is per juli 2016 gestopt. Dan wordt gestart met de tweede fase van het plan met 149 woningen. Dit project draagt bij aan het vergroten van de woningdifferentiatie in Overvecht.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.

Inzet partners: Ontwikkelaar Timpaan.

Baggeren en vervangen beschoeiing Vechtdijk

Het project is afgerond.

Herinrichting Vechtdijk

Vechtroute

Utrecht heeft de ambitie om naast het hoofdfietsnetwerk, aantrekkelijke routes aan te leggen voor afstanden tot 15 km, de zogenaamde doorfietsroutes. Doorfietsroutes zijn rustige routes die vaak parallel lopen aan de doorgaande (drukkere) routes. Vaak lopen ze door woonbuurten waar de auto een minder prominente rol heeft. Hierdoor ontstaan prettige en veilige routes met een goede doorstroming en minder verkeerslichten. De Vechtdijk is onderdeel van de in het actieplan fiets en meerjarenprogramma bereikbaarheid 2015 voorgestelde doorfietsroute Vechtroute. Met de Vechtroute ontstaat een comfortabele, herkenbare en snelle fietsverbinding tussen de binnenstad van Utrecht en de gemeente Maarssen. Om werk met werk te maken is de realisatie van de Vechtdijk, als onderdeel de Vechtroute, vooruit getrokken. De Vechtdijk zal worden ingericht als fietsstraat. Een fietsstraat is een straat die ingericht is als fietsroute, maar waarop ook auto's zijn toegestaan. Dit autogebruik wordt echter beperkt door de inrichting van de fietsstraat. Het plan is op onderdelen nog aangepast. De uitvoering is in 2017.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Stadswerken en Ruimtelijke & Economische Ontwikkeling.

Wijkgroenplan Overvecht

Het wijkgroenplan is afgerond.

Aanpak (instroom) sociaal kwetsbare bewoners

In Overvecht wonen relatief veel sociaal kwetsbare bewoners. Dit komt onder andere door het grote aanbod van sociale huurwoningen in combinatie met een relatief groot aantal toewijzingen naar woningen vanuit gereguleerde instroom. De toegang tot de hulpverlening en begeleiding is sterk verbeterd. Eén toegangspoort tot begeleiding en zo nodig aanvullende zorg, dicht bij huis. Begeleid wonen voorzieningen zijn afgebouwd in het kader van scheiden van wonen en zorg. Daarnaast is ook het aantal klinische bedden afgebouwd. Dit betekent dat er een groter beroep wordt gedaan op de zelfstandigheid van bewoners in de wijk met een begeleidings- of zorgvraag. Hierbij wordt ook nadrukkelijk een beroep gedaan op de zorg voor elkaar. Op zich positieve ontwikkelingen maar ook risicovol in een wijk waarbij geen sprake is van een gezond evenwicht tussen kwetsbare en draagkrachtige bewoners. De ervaring wijst uit dat de meeste sociaal kwetsbaren met ambulante zorg goed kunnen functioneren. Een klein deel veroorzaakt echter forse problemen en ernstige overlast. Het gaat dan vaak om mensen die geen ondersteuning en zorg krijgen of willen terwijl ze dit wel nodig hebben. We willen samen met betrokken partners in de wijk de samenwerking versterken om in een zo vroeg mogelijk stadium problemen te signalen en in te grijpen. Dit in het belang van de kwetsbare bewoners maar ook in het belang omwonenden in de directe omgeving.

Inzet gemeente: Wijken, Volksgezondheid en Veiligheid.

Inzet partners: Woningcorporaties, zorginstellingen, sociaal makelaars en politie.

Verantwoordelijk: Veiligheid.

Wijkring en 30 kilometergebieden

De Wijkring en de 30 kilometer gebieden zijn afgerond.

Programma- en gebiedscommunicatie

De inzet op een goede communicatie die bewoners informeert en uitnodigt om mee te doen, wordt voortgezet maar wel financieel afgebouwd. We gaan bijvoorbeeld door met de aanpak vanuit Echt Overvecht en bijdragen aan Dreefnieuws. In 2016 zijn de diverse kanalen, die naast informatie ook de positieve branding van Overvecht moeten uitdragen, aan elkaar gekoppeld. Dreefnieuws en Echt Overvecht fuseren gedeeltelijk en de samenwerking met andere partijen wordt geïntensiveerd. Ook Sociale media worden ingezet om bewoners in de wijk te bereiken. In juni 2016 heeft de Facebookpagina van Echt Overvecht bijna 3.700 volgers (likes). Hiermee naderen we het in 2015 gestelde streefgetal van 4.000 voor eind 2016. Sociale media stimuleren betrokkenheid en gemeenschapszin en zijn een laagdrempelig middel om veel mensen te bereiken. Ook in Overvecht worden steeds meer de voordelen van digitaal ingezien.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Wijkbureau Overvecht.

Inzet budget: Krachtwijken 40.000 euro.

Werk budgetten sociale wijkversterking

Voor het oplossen van knelpunten in de in de wijk op sociaal en openbaar gebied. En voor wijkbijeenkomsten met diverse partijen in de wijk.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Wijken.

Inzet budget: Krachtwijken 70.000 euro.

Ruimte voor nieuwe initiatieven

Ruimte geven aan nieuwe initiatieven en projecten in de wijk. Voorbeeld hiervan is de Springlevende wijk in de Vulcanusdreef van de Academie van de stad (zie 5.7)

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Wijken.

Inzet budget: Krachtwijken 80.000 euro.

Inzet partners: Bewoners, ondernemers en andere wijkpartijen

Toekomstvisie groot winkelcentrum

Het SPvE (met daarin de ruimtelijke en functionele randvoorwaarden) voor herontwikkeling van de zogenaamde NPD-strook bij winkelcentrum Overvecht is in april 2016 vrijgegeven voor inspraak. In dit kader worden ook ontwikkelaars gevraagd om hun visie ten aanzien van de programmering , fasering en afzetbaarheid te geven. Eind 2016 wordt besluitvorming door de Raad over de uitgangspunten verwacht.

Ook worden plannen gemaakt om verbeteringen van de openbare ruimte te bewerkstelligen. Daarnaast wordt er medio 2016 een overeenkomst gesloten met de eigenaren van het winkelcentrum voor verbeterplannen van het winkelcentrum zelf.

Inzet gemeente en partners: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Stadswerken, Wijken, woningcorporaties, bewoners en projectontwikkelaars.

Nieuwe locatie prostitutiezone ,'Het Nieuwe Zandpad'.

Na veel voorbereidende werkzaamheden (tender ten behoeve van investeerder, vaststellen bestemmingsplan en ontwerp buitenruimte, consultatie van de buurt in de vorm van klankbordgroep en info avonden) is de planning dat in het voorjaar 2017 de eerste fase van het Nieuwe Zandpad in gebruik wordt genomen. De eerste fase bestaat uit circa 60 tot 100 werkruimten. Eind 2017 zal de hele zone in gebruik genomen zijn. Medio 2016 is gestart met het bouwrijp maken.

Inzet gemeente en partners (OM): Veiligheid, Stadswerken, Volksgezondheid, Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.

Verbetering Noordelijke Randweg Utrecht (NRU)

De NRU bestaat uit de Karl Marxdreef, Albert Schweitzerdreef en de Eindhovendreef. Verbetering van de randweg langs Overvecht is van belang voor de bereikbaarheid, aantrekkelijkheid en gezondheid van de stad en Overvecht. Met een betere doorstroming op de NRU is het mogelijk om verkeer van en naar Overvecht en aangrenzende wijken anders te routeren. Hierdoor neemt de verkeersdruk op een aantal plekken in de wijk af en kunnen die wegen aantrekkelijker worden gemaakt voor fietsers en voetgangers.

De afgelopen jaren heeft de gemeente samen met bewoners toegewerkt naar een aantal belangrijke uitgangspunten voor de NRU. Deze zijn in maart 2014 door de gemeenteraad vastgesteld in een zogenaamde gemeentelijke voorkeursvariant, en zijn: twee keer twee rijstroken, een maximum snelheid van 80 km/uur, een groene uitstraling, drie ongelijkvloerse kruisingen. Binnen het beschikbare budget kan één van de verkeerspleinen verdiept (onderlangs) worden aangelegd. Bewoners willen graag dat dit alle pleinen verdiept worden. In het voorjaar van 2015 is een participatiewerkgroep van ondernemers en bewoners opgericht die de gemeente adviseert. In de toekomst is er geen rechtstreekse aansluiting meer van de Moldaudreef op de NRU. Verkeer dat nu gebruik maakt van deze aansluitingen om op de NRU te komen, moet na de aanpak van de NRU een andere route nemen. Hiervoor zijn in 2015 verschillende varianten onderzocht waarbij ook gekeken is naar de gevolgen op andere wegen binnen Overvecht. In 2016 is nader bezien wat de gevolgen zijn voor het wijkwinkelcentrum Overkapel. In 2016 is gestart met de werkzaamheden om te komen tot een keuze welk plein verdiept wordt aangelegd. En is gestart met het opstellen van een Integraal Programma van Eisen. In 2017 is besluitvorming voor de Moldaudreef, de pleinen en het IPvE/FO voorzien. Streven is om in 2020 te starten met de uitvoering.

Het gemeentelijke ambitiedocument Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar(UAB) ziet een goede verkeersveiligheid als belangrijke voorwaarde voor een gezonde, sociale en economisch aantrekkelijke stad. Uit dit ambitiedocument komt het actieplan verkeersveiligheid 2015-2020 voort. Het actieplan bundelt maatregelen vanuit de eerdergenoemde gemeentelijke programma’s en vult deze aan met extra acties. Het doel van het plan: de objectieve én ervaren verkeersveiligheid in onze stad vergroten.

Inmiddels is de kruisingCarnegiedreef-Paranadreef opnieuw ingericht en is de snelheid op de Einsteindreef en de Fransiscusdreef verlaagd van 70 naar 50 kilometer per uur.

Winkelcentrum de Klop

De verbetering van de openbare ruimte voor de Lidl in het winkelcentrum aan de Klop heeft nog niet plaats gevonden. Dit heeft te maken met de ontwikkelingen rondom de verbouwing en uitbreiding van de Lidl. Het plan is om de Lidl uit te breiden door de leegstaande winkelruimtes naast de huidige Lidl te verbouwen ten behoeve van de supermarkt. De tussengelegen passage wordt bij de nieuwe supermarkt betrokken. Op de huidige supermarkt komt een grotere en hogere bouwlaag dan nu aanwezig is. De Lidl kan hierdoor worden uitgebreid met onder andere een bake-off afdeling en een uitgebreide groente- en fruitafdeling. Met dit plan voor de uitbreiding van de Lidl willen we de levendigheid van het gehele winkelcentrum de Klop verbeteren. De planning van de uitvoering is in voorbereiding.

Inzet gemeente: Wijken, Milieu en Mobiliteit, Stadswerken.

Inzet partners: Bewoners en relevante wijkpartijen.

Opvang asielzoekers Einsteindreef

De verbouwing van de Einsteindreef 101-139 kost meer tijd dan gepland. Eind november 2016 verwacht de COA de eerste asielzoekers. De opvanglocatie sluit op 30 november 2018. Op de Einsteindreef komen maximaal 400 asielzoekers; gezinnen, mannen en vrouwen. Deze locatie biedt vanaf september 2016 ook (tijdelijke) woonruimte voor Utrechtse jongeren. Jongerenorganisatie Socius gaat hiervoor in een apart deel van het gebouw, 25 wooneenheden inrichten. Er komen activiteiten en cursussen voor asielzoekers en wijkbewoners. Asielzoekers die in de Einsteindreef komen, gaan daarna in principe door naar een azc in Utrecht. Als zij een verblijfsvergunning krijgen, betekent dit dat ze ook in Utrecht woonruimte krijgen, de stad waar ze dan inmiddels (mee) bekend zijn. Er is een klankbordgroep opgericht, bestaande uit wijkbewoners, het COA, de politie en de gemeente. Besproken is wat er nodig is voor de leefbaarheid en (verkeers)veiligheid rondom de opvanglocatie. De afspraken worden vastgelegd in een beheerplan. Net zoals bij de andere opvanglocaties in Utrecht zijn er ook op de Einsteindreef 24 uur per dag medewerkers van het COA en/of beveiligers in het pand aanwezig. Daarnaast zorgt de gemeente voor extra toezichthouders in de buurt. Er wordt ook een start gemaakt om na te denken over wat er met de bestemming na 30 november 2018 moet gebeuren.

Gebieds- en buurtaanpakken: Spoorzone en de Gagel

In Overvecht zijn de gebiedsaanpakken Spoorzone en de Gagel zo goed als afgerond. Er is nu vooral sprake van fysieke wijk- en buurtaanpakken. Voor sociale wijkontwikkeling en sociale buurtaanpakken verwijzen we naar hoofdstuk vijf (5.3).

Spoorzone

Camera Obscuradreef

De plannen van Woningcorporatie Mitros voor de Camera Obscuradreef en omgeving zijn veranderd van sloop/nieuwbouw naar renovatie. Als onderdeel van dit project is medio 2016 een experiment gestart met energie-neutraal renoveren; nul-op-de-meter genoemd. In eerste instantie wordt gestart met renovatie van acht woningen (een trappenhuis) op deze wijze. De resultaten hiervan worden gedurende een jaar gemonitord. Als het experiment lukt, dan worden meer woningen op deze wijze gerenoveerd. Mitros doet de investering hiervoor samen met de gemeente, via de inzet van middelen uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 3 (ISV3).

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.

Inzet budget: Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing.

Inzet partner: Mitros.

Mariakwartier

Het project is afgerond.

Kindercluster Teun de Jagerdreef

De gebouwen van de Jenaplanscholen Cleophas aan de Winterboeidreef en de Openbare Basisschool Overvecht aan de Teun de Jagerdreef krijgen één nieuw schoolgebouw. Dat complex komt aan de Teun de Jagerdreef 5. De bestaande sporthal met twee gymzalen wordt in de nieuwbouw ingepast. In dit Kindercluster is ook plaats voor buurthuis de Bram die hier naar toe verhuist van de Rhônedreef. De Bram blijft de wijkbewoners in het zuiden van Overvecht volop ruimte en faciliteiten bieden voor de organisatie van activiteiten en bijeenkomsten. Het kindercluster Teun de Jagerdreef is het resultaat van samenwerking tussen de onderwijsbesturen en de gemeente. De investering komt vanuit het Masterplan Primair Onderwijs. Dit project is medio 2017 gereed.

Inzet gemeente: Utrechtse Vastgoed Organisatie, Maatschappelijke Ontwikkeling (Onderwijs).

Inzet partners: Betrokken scholen en buurthuis De Bram.

Verantwoordelijk: Utrechtse Vastgoed Organisatie.

Stationsgebied station Overvecht

Het project betreft de aanpak van de openbare ruimte in de stationsomgeving van Overvecht. Het gaat om het verbeteren van de verblijfskwaliteit voor reizigers, bezoekers, bewoners en werknemers van het stationsgebied en enkele knelpunten met betrekking tot parkeren op te lossen. Het station is een belangrijke entree van de wijk en daarmee ook een visitekaartje. De Tiberdreef fungeert als een barrière tussen het station, de winkelstrip en de moskee. Ook is de inrichting rommelig en onoverzichtelijk. Het totale gebied mist een herkenbare uitstraling en de bereikbaarheid voor langzaam verkeer van het station is niet optimaal. Na een informatiebijeenkomst in 2015 zijn er belangrijke aanpassingen aan het plan gedaan. Vooral het weghalen van de rotonde leidde tot veel weerstand in verband met de verwachtte verslechtering van de (verkeers)veiligheid. Begin 2016 zijn de nieuwe plannen gepresenteerd. Besluitvorming hierover heeft medio 2016 plaatsgevonden. De uitvoering zal in 2017 plaats vinden.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.

Inzet budget: Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 3.

De Gagel

Kindercluster Ibisdreef

Bij het ‘kindercluster’ aan de Ibisdreef komen de Mattheusschool (Ghanadreef 2) en de Openbare School (Grote Trekdreef 4), onder één dak. Hier is ook een wijkvoorziening aan gekoppeld in de vorm van een multifunctioneel te gebruiken ruimte en een ouderlokaal. De investering komt vanuit het Masterplan Primair Onderwijs. Dit project is medio 2017 gereed.

Inzet gemeente: Utrechtse Vastgoed Organisatie en Maatschappelijke Ontwikkeling (Onderwijs).

Inzet budget: Programma Onderwijs.

Inzet partners: Basisscholen.

Verantwoordelijk: Utrechtse Vastgoed Organisatie.

Multifunctionele accommodatie Gagel Noord

Dit betreft de nieuwbouw van twee basisscholen in het noordoostelijke deel van Overvecht. De Johannes aan de Pagodedreef en de openbare school aan de Beiroetdreef kunnen niet meer de gewenste bouwkundige en onderwijskundige kwaliteit bieden. Het realiseren van een nieuwe schoolvoorziening is opgenomen in het Masterplan Primair Onderwijs en wordt gefinancierd uit dit masterplan. Het project wordt in de loop van 2017 uitgevoerd.

Daarnaast wordt een nieuwe gymzaal gebouwd op de locatie aan de Pagodedreef, waar voorheen de Johannesschool stond. In het verlengde van dit plan wordt de openbare ruimte eromheen verbeterd. Doordat het bouwvlak van de gymzaal kleiner is dan van de eerdere basisschool kan er vergroening van het terrein plaats hebben. Hierover wordt met omwonenden overlegd hoe dit er dan kan gaan uitzien.

Inzet gemeente: Utrechtse Vastgoed Organisatie en Maatschappelijke Ontwikkeling.

Inzet budget: Programma Onderwijs.

Inzet partners: Basisscholen en diverse wijkpartijen voor multifunctionele voorzieningen.

Verantwoordelijk: Utrechtse Vastgoed Organisatie.

Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling is verantwoordelijk voor het plan voor de herinrichting openbare ruimte nabij de nieuwe gymzaal.

Flats THEMA-dreven dreven en aanpak openbare ruimte

Na lang onderzoek is besloten om de flats aan de zogenaamde THEMA-dreven (-, Haifa-, St. Eustatius-, St. Maarten- en Ankaradreef) niet te slopen. In 2012/2013 is besloten dat de gemeente investeert in de aanpak van de buitenruimte en de corporaties de flats renoveren. Portaal heeft in 2015 als eerste de flat aan de Ankaradreef hoogwaardig gerenoveerd. In 2016 is Portaal gestart met de renovatie van de St Maartendreef. De oplevering is medio 2017. Tegelijkertijd wordt in 2017 gestart met de voorbereiding van de renovatie van de Ibisdreef. Er gaat een renovatietrein door Overvecht. Want daarna zijn de vier flats van Mitros aan de beurt, op zijn vroegst vanaf 2019. De gemeente heeft afgelopen jaren gewerkt aan een inrichtingsplan voor de aanpak van de buitenruimte. Er zijn n ondergrondse vuilcontainers geplaatst voor alle 6 flats. Na renovatie van de Ankaraflat is de buitenruimte vernieuwd. De laatste fase is gestart in het voorjaar van 2016 te weten de aanpak van het grote speelterrein tussen de flats Ankaradreef en Tigrisdreef en de aanpak van het park tussen Tigrisdreef en Gangesdreef. Deze werkzaamheden worden afgerond in het plantseizoen najaar 2016 en voorjaar 2017. Voor de financiering zet de gemeente middelen in uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 3 (ISV3), het stadsbedrijf heeft de ondergrondse containers voor haar rekening genomen.

Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Stadswerken en Wijken.

Inzet budget: Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing.

Inzet partners: Portaal en Mitros.

Verantwoordelijk: Ruimtelijke en Economische.

Flats KwaZeGa-dreven

Het project van de renovatie van de flats en de herinrichting van de buitenruimtes is afgrond.

Ivoordreef

Het project behelst de sloop van de hoogbouw van woningcorporatie Bo-ex aan de Ivoordreef

en deze te vervangen door nieuwbouw. Daardoor is er nu de kans om het gebied integraal te verbeteren zoals eerder in het Gebiedsplan de Gagel werd aangegeven. Er zijn 174 sociale huurwoningen in deze tien–hoog flat. Bo-ex wil circa 100 –150 woningen in de sociale sector terugbouwen om het aantal sociale huurwoningen in de stad op te peil te houden. Gezien de groei van het tekort aan sociale huurwoningen, zoals gebleken uit de Prestatie Afspraken, zet Bo-Ex in op de bovenkant van deze range. Voor het overige programma kunnen woningen in zowel de koop als de vrije sector huur gerealiseerd worden. Doelstelling is vernieuwing van het gebied, het leveren van een bijdrage aan een meer gedifferentieerde woningvoorraad in Overvecht en verbeteren van de sociale veiligheid en zo bij te dragen aan een gezonde verstedelijking.

In 2015 is het proces van herhuisvesting voorspoedig verlopen. Naar verwachting zullen in 2017 nog slechts enkele woningen in de flat door reguliere huurders worden bewoond. In 2016 is ook de planontwikkeling voor de nieuwbouw officieel gestart. De aantrekkende woningmarkt stemt optimistisch over de kans van slagen. Medio 2016 is na de besluitvorming over het startdocument door de raad van bestuur van Bo-ex en B&W de planontwikkeling gestart. De verwachting is dat in 2017 daar ook omwonenden kunnen worden geïnformeerd over de planontwikkeling. De daadwerkelijke sloop wordt niet eerder dan eind 2017 voorzien.

Inzet partner: Bo-Ex.

Bijlage

Projectenoverzicht voor 2017

Wijkambitie 1: Vergroten van kansen voor de jeugd, ook op het gebied van werk

3.1

Extra schoolmaatschappelijk werk en jeugdmaatschappelijk werk

3.2

Extra ‘outreachende’ hulpverlening voor jeugd en ouders

3.3

Aanpak multi problem gezinnen

3.4

Extra ‘Speel mee’ en speeltuinwerk

3.5

Brede schoolontwikkeling en – vernieuwing

3.6

Brede school: talentonwikkeling

3.7

Brede school: ouderbetrokkenheid

3.8

Jobmatch

3.9

Vergroten werkkansen voor jeugd

Wijkambitie 2: Investeren in werk, gezondheid, activering en ontmoeting

4.1

Bevorderen ondernemerschap

4.2

Doe Mee Centrum De Gagel en ‘Participeren kun je leren’

4.3

Wijkbedrijf is nu WIJ 3.0

4.4

Buurtgerichte gezondheidsbevordering

4.5

Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)

4.6

Beweegmakelaar volwassenen en beweegactiviteiten

4.7

Jeugdsport en verenigingsondersteuning

4.8

Activering door middel van taal en digivaardigheid

4.9

Initiatief cultuurhuis ZIMIHC Stefanus

4.10

Project Voedseltuin Gagelsteede

Wijkambitie 3: Verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid

5.1

Groepsaanpak overlast gevende jeugdgroepen

5.2

Zwaar jongerenwerk

5.3

Sociale wijkontwikkeling en buurtaanpakken

5.4

Verbeteren van de woonomgeving en openbare ruimte

5.5

Schoon, heel & veilig

5.6

Inzet Utrecht maken we samen

5.7

Project Springlevende wijk in Vulcanusdreef

Complexe projecten en trajecten

6.1

Voormalig Ziekenhuis St Antonius

6.2

Baggeren en vervangen beschoeiing Vechtdijk

6.3

Herinrichting Vechtdijk

6.4

Wijkgroenplan Overvecht

6.5

Aanpak (instroom) sociaal kwetsbare bewoners

6.6

Wijkring en 30 km-gebieden (dit project vervalt, is afgerond in 2015)

6.7

Programma- en gebiedscommunicatie

6.8

Werkbudgetten sociale wijkversterking

6.9

Ruimte voor nieuwe initiatieven

6.10

Toekomstvisie groot winkelcentrum

6.11

Nieuwe locatie prostitutiezone

6.12

Verbetering Noordelijke Randweg Utrecht (NRU)

6.13

Actieplan Verkeersveiligheid 2015-2020

6.14

Winkelcentrum de Klop

6.15

Opvang asielzoekers Einsteindreef

Gebieds- en buurtaanpakken

7.1

Spoorzone

7.1.1

Camera Obscuradreef

7.1.2

Mariakwartier (dit project vervalt, is afgerond in 2015)

7.1.3

Kindercluster Teun de Jagerdreef

7.1.4

Stationsgebied station Overvecht

7.2

De Gagel

7.2.1

Kindercluster Ibisdreef

7.2.2

Multifunctionele accommodatie Gagel Noord

7.2.3

Flats Thema-dreven

7.2.4

Flats Kwango-, Zebra-, Gambia-dreven (dit project vervalt, is afgerond in 2015)

7.2.5

Ivoordreef