Een object met een meerjarig nut dat een substantieel beslag legt op het vermogen, noemen we een investering. In deze begroting gaan we in op de investeringen in ontwikkeling waarvoor reeds kredieten zijn vastgesteld. Daarnaast noemen we de geplande investeringen die nog nadere uitwerking en besluitvorming vragen.

De investeringen zijn onderverdeeld in twee categorieën:

  • Vervangingsinvesteringen
  • Uitbreidingsinvesteringen

De uitbreidingsinvesteringen worden verder onderverdeeld in A- en B- projecten

Voor een korte toelichting per categorie wordt verwezen naar de betreffende alinea binnen deze paragraaf.