Inleiding

In het wijkactieprogramma 2017 voor Zuidwest kunt u lezen aan welke belangrijke vraagstukken in de wijk gewerkt wordt door de gemeente, samen met bewoners, corporaties, ondernemers en andere partners. Het is een communicatiemiddel voor alle partijen én wordt gebruikt voor afstemming op wijkniveau.

De stad Utrecht is ingedeeld in tien wijken. Naast de indeling in wijken hanteert de gemeente, afhankelijk van het onderwerp, een nadere indeling naar 34 sub-wijken, 111 buurten of 194 sub-buurten. Afhankelijk van de wijk hebben inwoners soms meer affiniteit met de naam van de buurt dan met de naam van de wijk. In de wijkactieprogramma’s staat bij de meeste activiteiten de buurt of de straat genoemd.

Het wijkactieprogramma

 1. Projecten en activiteiten die bijdragen aan de wijkambities Zuidwest voor de periode 2014-2018 , die in 2013 vastgesteld zijn).
 2. Complexe projecten of activiteiten. Hierbij zijn meerdere gemeentelijke afdelingen en/of andere partijen betrokken.
 3. Projecten en activiteiten die deel uitmaken van een gebieds- of buurtaanpak in die delen van de wijk die bijzondere aandacht vragen.

Veel activiteiten in de wijk dragen ook bij aan gezonder stedelijk leven. De gemeente Utrecht vindt het belangrijk om samen te werken aan gezond leven en wonen in onze stad . De komende tijd verkennen we hoe in de wijk Zuidwest aan deze ambitie wordt en kan worden gewerkt.

Voor Kanaleneiland is expliciet voor het laatste jaar in 2017 de inzet van het gemeentelijk krachtwijkenbudget opgenomen. Het wijkactieprogramma is opgesteld door het Wijkoverleg Zuidwest (gemeentelijke afdelingen) en ter informatie en reactie toegezonden aan de Wijkraad Zuidwest. Het Wijkbureau zal regelmatig overleg hebben met de Wijkraad Zuidwest over dit Wijkactieprogramma.

Leeswijzer

Het wijkactieprogramma begint met een beknopte beschrijving van de wijk. Daarna vindt u de wijkambities en speerpunten voor de periode 2014-2018, en vervolgens leest u welke concrete projecten en activiteiten in 2017 bijdragen aan de realisatie van deze drie wijkambities. We sluiten af met een toelichting op complexe projecten en trajecten en gebiedsaanpakken voor die delen van de wijk die extra aandacht vragen. Bij de projecten en activiteiten die (mede) gefinancierd worden uit het krachtwijkbudget zijn de bedragen expliciet vermeld, evenals –indien van toepassing- de reguliere inzet uit de begroting 2017.

Contact en informatie

Meer informatie over de Wijkambities 2014-2018 van Zuidwest en de wijkambities en –programma’s van andere wijken vindt u op www.utrecht.nl/wijkambities of www.utrecht.nl/wijkprogramma .

Heeft u zelf een plan, idee of initiatief voor de wijk?

Neem dan contact op met wijkbureau Zuidwest, Al-Masoedilaan 188, 3526 GZ Utrecht, telefoon 030-286 9080 of e-mail zuidwest@utrecht.nl

De wijk Zuidwest

Zuidwest typeert zich door de grote diversiteit van de afzonderlijke wijken #. Naast Rivierenwijk, Dichterswijk, Kanaleneiland en Transwijk zijn er ook twee belangrijke 'werklocaties': het bedrijvengebied Kanaleneiland (inclusief Woonboulevard) en de Merwedekanaalzone.

Zuidwest typeert zich ook in de combinatie van haar kracht en kwetsbaarheid. Enerzijds de enorme maatschappelijke en economische kracht (dicht bij het centrum / naast station & spoor / naast A12 / veel en diverse werkgelegenheid / veel aanbod van middelbaar beroepsonderwijs / veel voorzieningen / stadspark Transwijk /Amsterdam Rijnkanaal ) maar anderzijds maatschappelijke opgaven die structureel extra aandacht noodzakelijk maakt. Zo is Kanaleneiland ondanks ontwikkelingen nog steeds een sociaaleconomisch zeer kwetsbare wijk, maar er zijn ook buurten in Rivierenwijk die extra aandacht vragen. De ruim 37.000 inwoners, de locatie in de stad, de economische kracht met daardoor het aanbod van veel werkgelegenheid en gecombineerd met veel onderwijs- en andere voorzieningen en evenementen maken Zuidwest tot een dynamische wijk die volop in ontwikkeling is en waar veel mensen dagelijks naar toe komen. Zuidwest is voor steeds meer mensen een wijk waar het aantrekkelijk wonen, spelen, leren en werken is!

Zuidwest in de Wijkwijzer 2016 geeft het volgende beeld:

 • Volgens de Wijkwijzer 2016 wonen in de wijk Zuidwest 37.340 mensen op 1 januari 2016. De wijk is qua bevolkingsomvang de vierde wijk van Utrecht. Kanaleneiland ligt in Zuidwest. Meer dan één op de tien huishoudens in Zuidwest ontvangt bijstand in 2015. Hiermee komt de wijk op de tweede plek, na Overvecht. De werkgelegenheid in Zuidwest is met 68 banen per 100 inwoners vergelijkbaar met het stedelijke gemiddelde.
 • In Zuidwest zijn onveiligheidsgevoelens gedaald van 41% (2014) naar 36% (2015). Jongerenoverlast is eveneens gedaald van 37% (2014) naar 31% (2015). Het aantal woning-inbraken laat tot slot ook een positieve ontwikkeling zien: van 16 naar 11 woninginbraken per 1.000 woningen (2014 met 2015 vergeleken).
 • Bewoners van Zuidwest geven hun buurt (6,4) en de sociale cohesie (5,5) een lager rapportcijfer dan gemiddeld in Utrecht. In 2015 zet één op de drie bewoners zich actief in voor de buurt, wat onder het Utrechtse gemiddelde uit komt. Het aandeel bewoners met een negatieve toekomstverwachting voor de buurt is hetzelfde als gemiddeld in Utrecht.
 • De staat van de openbare ruimte in Zuidwest krijgt een 6,3, wat ongeveer overeen komt met het stadsgemiddelde. De tevredenheid over de verkeersveiligheid en de parkeergelegenheid voor auto’s en fietsen in de buurt is vergelijkbaar met het stedelijke beeld.

De Wijk Zuidwest kent een grote verscheidenheid in de subwijken. Dit wordt bijvoorbeeld duidelijk als Rivieren-/Dichterswijk vergeleken wordt met Kanaleneiland (bron: 'Gemeente Utrecht, Onderzoek – Subwijk vergeleken – gebaseerd op Inwonersenquête 2013').

Enkele opvallende punten staan hieronder verwoord:

Kanaleneiland

Rivieren- Dichterswijk

Utrecht

% meergezinswoningen

87

55

57

% koopwoningen

25

55

48

Rapportcijfer woning

6,3

7,6

7,5

% mensen dat zich wel een onveilig voelt

52

29

32

% betaald werk

43

72

67

% komt niet goed rond

19

5

8

% onprettige buurt

30

6

9

% matig of slechte gezondheid

29

13

14

 • Wanneer je de gegevens nog verder differentieert op buurtniveau dan zie je nog grotere verschillen in de cijfers.
 • Deze verschillen in Zuidwest wordt dus door het “aggregatieniveau” op wijkniveau relatief ‘weggecijferd’. Echter toch blijven deze cijfers wanneer we meer specifiek gericht kijken naar met name sociaaleconomische factoren (inclusief gezondheid) goed zichtbaar. Deze meer gedifferentieerde “kijk op de wijk” is mede richtinggevend in de verdere uitvoering van het Wijkactieprogramma en o.a. de daarin geformuleerde buurtaanpakken.

Als we bijvoorbeeld inzoomen op Kanaleneiland dan is het volgende beeld te zien:

 • Krachtwijk Kanaleneiland bestaat uit Kanaleneiland en Transwijk en maakt deel uit van de Wijk Zuidwest. Het aantal inwoners van Kanaleneiland, de beroepsbevolking en het aantal bedrijfsvestigingen zijn allemaal toegenomen sinds 2013. Het percentage niet-Westerse allochtonen blijft stabiel op 54%. In het algemeen zijn de kenmerken van Kanaleneiland niet veranderd sinds 2013, met als positieve uitzonderingen het oordeel over de eigen buurt en de veiligheid.
 • Het oordeel van de inwoners over hun eigen buurt en de sociale infrastructuur is vooruitgegaan, zeker sinds 2007. Nog 13% van de inwoners heeft een negatieve verwachting over de toekomst van de buurt; dit ligt ruim onder de streefwaarde van 19%. Ongeveer één derde van de bewoners zet zich actief in voor de buurt.
 • Het aandeel actieve bewoners is ongeveer gelijk gebleven sinds 2013; de streefwaarde is wel al behaald. De oordelen over de netheid van de omgeving (5,8) en de woning (6,8) blijven onveranderd. De wijk heeft de streefwaarden niet gehaald.
 • Op het gebied van veiligheid is er wel vooruitgang geboekt in Kanaleneiland. In 2013 voelde de helft van de bewoners zich weleens onveilig, in 2015 nog 43%. Ook het aantal woninginbraken is flink gedaald. Overlast door jongeren is wel wat toegenomen tot 40%. Het karakter van de jongerenoverlast is deels veranderd (ook jongere jeugd / 12-min).
 • Gezondheid en welbevinden in de wijk zijn ongeveer gelijk gebleven sinds 2007, één op de vijf bewoners ervaart zijn gezondheid als minder dan goed.
 • Wat betreft leren en opvoeden is het beeld niet eenduidig; er wonen in 2015 minder laagopgeleiden (één derde van de bevolking), maar het percentage behaalde startkwalificaties van jongeren is gelijk gebleven. Een minder gunstige ontwikkeling is te zien bij de verlaagde doorstroom naar havo of vwo (tot één op de vijf kinderen). Kanaleneiland scoort hierbij het laagst van alle krachtwijken op de doorstroom vanaf de basisschool. Wat betreft inkomen is geen verandering te zien in het aantal huishoudens met langdurige bijstandsuitkering. Op dat punt scoort de wijk helaas nog steeds slecht.

Specifiek aandacht vragen de grote gezondheidsverschillen (bron VMU-2014):

"Laagopgeleiden, kinderen uit gezinnen met een lage gezinswelvaart, inwoners met een Turkse of Marokkaanse achtergrond, inwoners die geen partner meer hebben, kinderen van gescheiden ouders en ouderen hebben vaker een slechte (ervaren) gezondheid en lopen meer risico op maatschappelijke uitval. Deze groepen wonen met name in de wijken Noordwest, Overvecht en Zuidwest. De gezondheidsverschillen zijn de afgelopen jaren gelijk gebleven of licht toegenomen.”

Dit vraagt extra aandacht.

Kaart van de wijk

Wijkambities Zuidwest 2014 - 2018

De Wijkambities 2014 – 2018, zoals geformuleerd in 2013 en aangevuld met toelichtingen vanuit de actualiteit (medio 2016).

In 2013 is de inwoners gevraagd wat zij belangrijk vinden voor hun wijk. Hieruit kwam naar voren dat heel Zuidwest vooral vraagt om 'schoon, heel, veilig' en 'prettig samenleven'. Dit is de 'basiskwaliteit' die inwoners verwachten van hun directe leefomgeving. Hiernaast vraagt men om specifieke aandacht voor sociaaleconomische kwetsbare situaties van gezinnen in bepaalde straten en buurten. Daarbij wordt aandacht gevraagd voor al de ontwikkelingen op het terrein van 'zorg en welzijn'.

Schoon, heel en veilig en prettig samenleven

''Samen bouwen aan een leefbare en veilige wijk waar iedereen met plezier kan wonen, leren, spelen en werken' is de ondertitel die we hebben meegegeven aan de Wijkambitie Zuidwest 2014 – 2018. Vanuit alle wijken wordt (vanuit de Wijkdialoog en voortdurende signalen uit het netwerk) gevraagd om 'schoon, heel, veilig' en 'prettig samenleven'. We hebben het dan over een vorm van 'basiskwaliteit' die iedereen verwacht in zijn directe leefomgeving. Dit komt niet vanzelf, dit vereist voortdurende professionele inzet van gemeente, politie, corporaties en instellingen. Daarbij is het voortdurend 'schakelen' tussen dat wat we als professionele organisaties daarin (kunnen) doen en wat mensen vragen. Maar het vereist ook een actieve en open rol van mensen hierin. We benoemen dit dus niet als speerpunt maar wel als de noodzakelijke (dagelijkse) aandacht voor de basiskwaliteit.

Schoon en heel is voor mensen een wezenlijke kwaliteit van hun woon- en werkomgeving; er wordt soms specifieke aandacht gevraagd voor locaties in de wijk of meer thematisch (vervuiling - verkeer & parkeren); specifieke aandacht wordt gevraagd om toenemende druk op de leefomgeving door gebieds- en infrastructurele ontwikkeling (Dichterswijk / Transwijk) en het tijdelijk effect van de uitvoering hiervan (in de hele wijk Zuidwest).

Veilig kunnen wonen en werken in de wijk blijft natuurlijk altijd prioriteit. Speerpunten voor de veiligheidsaanpak in Zuidwest zijn het aanpakken van jeugdgroepen en risicojeugd 10-14 jaar, de aanpak van woonoverlast en pestgedrag (Vreedzaam methode), inzet op High Impact Crime (zoals woninginbraken en overvallen en straatroven) tegengaan en voorkomen van autokraken) en het ondersteunen van bewonersinitiatieven op het gebied van veiligheid. Daarbij vragen ook de volgende specifieke punten extra aandacht: Aanpak 12- min – Meidenaanpak,- Aanpak fietsendiefstal,– School & Veiligheid,- Buurtaanpak Rivierenwijk, Bewonersparticipatie buurtveiligheid , Overlast gevende horeca, Coördinatie incidentenmanagement, Extreem overlast gevende gezinnen-aanpak, begeleiding van de jaarwisseling & Ramadan en de Radicaliseringsaanpak Utrecht zijn we samen.

Prettig samenleven (in een schone, hele en veilige leefomgeving) is voor mensen net zo wezenlijk; nog steeds wordt aandacht gevraagd voor jeugd (-overlast – maar ook leren & werken) en opvallend in Kanaleneiland, Transwijk en Rivierenwijk meer aandacht gevraagd voor ouderen.

Zorg en Welzijn

Ook in 2017 werken gemeente, organisaties en instellingen verder met een andere aanpak in de zorg en ondersteuning voor mensen die het (tijdelijk) niet zelf redden. Het gaat hierbij om drie grote velden:

 • Meedoen naar vermogen - Integrale aanpak voor Utrechters die het (tijdelijk) niet zelf redden.
 • Zorg voor jeugd - Nieuwe aanpak van de zorg voor gezinnen, kinderen en jongeren in de stad.
 • Participatiewet - De kortste weg naar werk, eigen verantwoordelijkheid centraal en ondersteuning bieden waar nodig.

De uitvoering van de buurtteams wordt in 2017 verder geconsolideerd, alle teams komen dan verder op sterkte. Ook wordt verder gebouwd aan de samenwerking van de buurtteams met de jeugdgezondheidszorg, het onderwijs, het jongerenwerk, de sociaal makel organisaties, de wijkverpleging en huisartsen.

De Wijkraad Zuidwest heeft de jaarlijkse wijkraadpleging in 2016 gehouden over de 'Transitie van de zorg in Zuidwest'. Hiermee creëert de Wijkraad inzicht in omissies tussen vraag en aanbod van de zorg voor ouderen in Zuidwest. Verbeterpunten voor 2017 en verder zijn aangegeven in een wijkraadadvies.

Sociaal economisch

Kanaleneiland blijft binnen Zuidwest een bijzondere positie innemen. Het negatieve imago dat de wijk heeft, is aan het veranderen. Het imago – staat immers in schril contrast met de positieve ontwikkeling die de wijk doormaakt. De extra inzet vanuit de zgn. Krachtwijkenaanpak heeft zeker zijn vruchten afgeworpen. In het jaar 2017 vinden hiertoe de laatste investeringen plaats. Er is een groeiende tevredenheid onder inwoners over hun wijk. Er zijn vele zichtbare resultaten. Er wordt in 2017 verder geïnvesteerd in juist ook de woningbouw en woonomgeving. De maatschappelijke situatie vraagt ook om het doorzetten van de extra aandacht de komende jaren. Want Kanaleneiland is in vergelijking met andere wijken nog steeds een sociaal economisch zeer zwakke wijk.

Enkele punten die we in 2016 vanuit het wijknetwerk met actieve bewoners en professionals hebben gesignaleerd onderstrepen dit en vragen in 2017 om extra aandacht. Het zijn daarin vooral de maatschappelijke thema’s die achterliggend de vraagstukken in de wijk bepalen: armoede& tweedeling, jeugdproblematiek & onderwijs, ouderen en polarisatie & radicalisering.

Zelforganiserend vermogen

Ook in 2016 hebben we een aantal prachtige initiatieven gezien van bewoners en ondernemers die zich willen inzetten voor hun directe werk- en woonomgeving. Initiatieven die ook in 2017 doorgang zullen vinden. Het is een enorme uitdaging dit organiserend vermogen de komende jaren zo veel mogelijk aan te spreken en zo goed mogelijk tot uiting te laten komen. Dit vereist een andere rol van gemeente en professionals in de wijk. Minder bepalend, sturend, meer richting gevend en verbindend. Hierover zijn we op vele verschillende manieren met initiatiefnemers, stedelijke netwerken, politiek en ambtenaren in gesprek ('Samen leren en werken aan de stad') en in de wijk in gesprek.

De sociale basis versterkt

In 2017 zal daarom vooral veel aandacht zijn voor de verdere versterking van de sociale basis. Daarvoor zijn de volgende speerpunten bepaald:

 • Ruimte voor ontmoeting en activiteiten: accommodaties aansluitend op vraag / ruimte voor initiatief
 • Maatschappelijk initiatief: toegankelijkheid gemeente voor initiatiefnemers – publieke waarde centraal
 • Informele zorg: vrijwillige en professionele inzet op elkaar afstemmen
 • Sociaal makelen: afstemming en samenwerking tussen Buurtteam en Sociaal Makelorganisatie versterken
 • Financiële arrangementen: zoeken naar meer flexibele vormen van fondsen / subsidies bij maatschappelijk initiatief
 • Communicatie: Sociale basis zichtbaar maken in de stad – in de wijk.

De wijkambities 2014-2018

Vanuit de vraagstelling 'Wat is onze gezamenlijke agenda' en 'Hoe kunnen we dit organiserend vermogen in de wijk zo goed mogelijk benutten' zijn we tot drie belangrijke ambities voor Zuidwest gekomen. Deze zijn:

1. Vreedzame Wijk

Mogelijkheden bieden aan kinderen van 0 jaar tot zelfstandigheid om zichzelf –met behulp van ouders en professionals- zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. De Vreedzame school is ook in Rivieren- en Dichterswijk in uitvoering. In Kanaleneiland – Transwijk geven we vorm aan de “Vreedzame wijk 2.0”. Dit betekent het verder stimuleren van het 'eenduidig pedagogisch klimaat' vanuit de basisscholen, ook naar ouders en professionals die rondom kinderen een actieve rol spelen. Beleidsinterventies en netwerken die zich richten op ouderbetrokkenheid worden meer met elkaar verbonden (Vreedzame wijk – gewoon opvoeden – gezonde wijkaanpak).Een extra inzet in 2017 wordt gedaan in het werkgebied van het buurtteam Kanaleneiland- en Transwijk-Noord.

2. Leren, werken en wijkeconomie

Het versterken van de sociale weerbaarheid van wijkbewoners in een sociaaleconomisch kwetsbare situatie en het verbinden van hun eigen kracht met de economische vitaliteit van de wijk. Het door initiatiefnemers/ sociaal ondernemers ontwikkelde Leerwerkbedrijf (Terecht!) is verder doorontwikkeld. Intensieve samenwerking met diverse professionele partners rondom jeugd (ROC’s, JoU, Doenja, Gemeente) moet leiden tot meer gerichte mogelijkheden voor stage- en leerwerk-plekken. Diverse andere initiatieven die zich ook richten op werkgelegenheid worden ondersteund c.q. met elkaar verbonden. In 2017 blijven we dit extra aandacht geven.

3. Buurtaanpak Zuidwest

Een op de buurt afgestemde aanpak voor Rivierenwijk, Dichterswijk en Kanaleneiland Noord, waarbij direct concrete ideeën en opgaven worden uitgevoerd. Deze verbindende buurtaanpakken worden door actieve bewoners en professionals in het wijknetwerk als zeer waardevol ervaren.

Rivierenwijk Centraal

Een gezamenlijke inzet van bewoners, ondernemers, partners in de wijk en gemeente is gericht op verbinding tussen de mensen onderling in Rivierenwijk. Dit betekent extra aandacht voor specifieke plekken in de wijk (de Hotspots Amerhof en Maasplein). Daarnaast is er extra aandacht voor vergroening en verfrissing van de wijk. Herwaardering van het winkelgebied Rijnlaan/ Balijelaan en meer bekendheid waar men met initiatieven terecht kan. De aanpak is erop gericht bewoners en ondernemers een meer actieve rol te geven bij het initiëren van initiatieven in Rivierenwijk. De rol van de gemeente wordt daarmee verbindend, enthousiasmerend en faciliterend.

Dichterswijk verdicht

Vanuit het perspectief van bewoners en ondernemers in samenhang kijken naar de verschillende fysieke gebieds- en infrastructurele ontwikkelingen in en rondom de Dichterswijk. Overzicht bieden in de samenhang en verbinden. Dit betekent ook ruimte bieden aan initiatieven vanuit de buurt voor verbetering van de leefomgeving en vergroting van de sociale samenhang. Daarbij heeft het 'Ringpark Dichterswijk' een beeldende en verbindende functie. Door deze initiatieven ontstaat een vernieuwende vorm van dialoog over de (fysieke) ontwikkelingen in de wijk.

Kanaleneiland Noord

Een meer organische buurtaanpak (diverse interventies losser op elkaar afgestemd) met een goede balans tussen fysieke – en sociaaleconomische ontwikkeling en beheer en in 2017 verbreed voor het werkgebied van het buurtteam. Dit betekent enerzijds vooral extra aandacht voor de fysieke structuur en - leefomgeving, in aansluiting op de nieuwe planontwikkeling van diverse woningbouwlocaties. Tegelijkertijd met actieve bewoners op buurtniveau het gesprek aangaan wat er bij hen leeft. En anderzijds vanuit verschillende invalshoeken de focus richten op de maatschappelijke problematiek in de wijk (vreedzame wijk, 12-min aanpak, data gedreven sturing – buurtverkenning Volksgezondheid 2016/2017).

Wijkambitie 1: Vreedzame wijk

Mogelijkheden bieden aan kinderen van 0 jaar tot zelfstandigheid om zichzelf –en met hulp van ouders en professionals- zo goed mogelijk te ontwikkelen

Doelstellingen van de programma’s 'Vreedzame wijk', 'Gezonde Wijkaanpak' en 'Gewoon opvoeden' worden hierin op elkaar afgestemd. Tevens vindt afstemming plaats met een extra impuls vanuit de Utrechtse Onderwijsagenda (Rijk en breed aanbod). Prioriteit ligt bij Kanaleneiland en Transwijk.

Vreedzame wijk 2.0

Partners in Kanaleneiland werken vanuit een eenduidige pedagogische visie waarbij aangesloten wordt bij de uitgangspunten van de Vreedzame School, een programma voor democratisch burgerschapsontwikkeling voor basis-en voortgezet onderwijs en MBO. Het streven is om in het kader van een pedagogische civil society de werelden van kinderen en jongeren op een voor hen herkenbare wijze aan elkaar te verbinden zodat houding en vaardigheden op het gebied van burgerschap in zoveel mogelijk verschillende contexten kunnen worden ontwikkeld. Hierbij wordt uitgegaan van de volgende domeinen (pijlers):

 1. een positieve sociale gemeenschap
 2. taken en verantwoordelijkheid (eigen en algemeen belang)
 3. conflicthantering en mediation
 4. diversiteit (inclusieve samenleving).

In Vreedzaam 2.0 ligt de focus op het intensiveren van het aandeel van ouders/bewoners in het pedagogisch klimaat in de werelden van hun kinderen (in en om de school, de straat, de wijk). Dit vraagt inzet en bereidheid tot samenwerken op andere wijze dan de gebruikelijke van alle partijen (school/ouders/organisaties).

De inzet voor Vreedzame wijk is ook in Rivieren- en Dichterswijk actief.

Inzet gemeente: MO-VG-WB, samen met (wijk)partijen.

Gezonde wijkaanpak

Volksgezondheid werkt – samen met iedereen die zich betrokken voelt en toont in de wijk – vanuit drie thema’s aan een gezonde wijkaanpak:

Veerkrachtige ouders

We investeren in Utrecht in een gezonde en kansrijke toekomst van kinderen (gezonde start). We willen graag dat Utrecht een stad is waar kinderen gezond en veilig opgroeien en de mogelijkheid hebben om hun talenten te ontwikkelen en zich maximaal te ontplooien.

Laaggeletterdheid van ouders

We gaan (verder)in kaart te brengen wat er al gebeurt, wat er nog nodig is en wie daar een rol in kan spelen. Daar waar mogelijk sluiten we aan bij bestaande overleggen. Op inhoud zorgen we dat er waar nodig advies komt van deskundigen. We agenderen het thema vanuit twee perspectieven: het versterken van taal – en gezondheids-vaardigheden en het beter aansluiten bij Utrechters in Kanaleneiland die laag geletterd zijn en over ‘lage gezondheidsvaardigheden’ beschikken.

Gezond gewicht bij kinderen

Er gebeurt al veel op het gebied van ‘gezond gewicht bij kinderen’. Zo hebben diverse partijen in de wijk aandacht voor gezonde voeding en dagelijks bewegen. Er is gezond beleid op de peutercentra en de basisscholen. Er is een ketenoverleg in de wijk met diverse partners (huisarts, buurtteam) over kinderen die al overgewicht hebben. Er is een pilot ketensamenwerking overgewicht waarbij JGZ nog meer een centrale coördinatie-rol krijgt. Vanuit volksgezondheid (en meer specifiek vanuit de Jeugdgezondheidszorg) gaan we de samenwerking met scholen en voorscholen versterken en de zichtbaarheid van de JGZ voor ouders vergroten. We maken verbinding met thema’s als armoede en voeding/voedsel. En we zetten vooral de bestaande inzet op dit thema door in 2017.

Belangrijke algemene aandachtspunten:

 1. Beter bereiken van de Turkse doelgroep.
 2. Armoede en gezondheid (rondkomen).
 3. De gezonde keus aantrekkelijk maken.

Inzet gemeente: Volksgezondheid met bewoners wijkpartners

Gewoon Opvoeden (- doe je samen)

Inzet is om vanuit de gewenste ontwikkeling van de Basiszorg bij te dragen aan een ‘sterke basis’: in het gezin, op straat / in de buurt en wijk en ook op school en andere basisvoorzieningen.

De kapstok voor onze inzet wordt bepaald door de gemeenschappelijke thema’s:

 1. Een heldere, actief uitgedragen pedagogische visie
 2. Sterke professionals, in het bijzonder waar het gaat om effectieve, vroegtijdige signalering. Soms om snel gespecialiseerde kennis in te schakelen, soms om juist te voorkomen dat zaken geproblematiseerd worden
 3. Samenwerking tussen professional en ouders; partnerschap met ouders en jongeren
 4. Mogelijkheden voor ouders om uit te wisselen met andere ouders en hun eigen kennis en competenties op het vlak van opvoeding en ontwikkeling te vergroten.

Jeugdgezondheidszorg van de Gemeente Utrecht en Spelenderwijs Utrecht hebben een facebook-pagina gemaakt: ‘Gewoon Opvoeden doe je samen’. Dit deden zij om de samenwerking en samenhang tussen professionals en vrijwilligers die werken met jonge kinderen te versterken. Samenwerking met de partners binnen Gewoon Opvoeden.

Inzet gemeente: VG-JGZ en MO-Onderwijs met JoU, Buurtteam J&G, Spelenderwijs.

Utrechtse Onderwijs Agenda

Bestuurlijke en uitvoerende verbinding van partners, initiatieven en activiteiten die werken aan de bevordering van talentontwikkeling voor alle kinderen. Ervan uitgaande dat die verbinding een rijk en breed aanbod creëert en de talentontwikkeling stimuleert. De Tafel wil dialoog en uitwisseling bevorderen tussen alle partners, inclusief ouders, rondom het kind. Het gaat om onder andere:

 • Rijke, ruime speel en leer omgeving
 • Breed educatief aanbod
 • Partnerschap van ‘opvoeders’
 • Verbinding van formeel en informeel leren
 • Brede vorming en talentontwikkeling
 • Stimuleren van ‘advanced skills’.

Allereerst is gekozen om in de wijk Kanaleneiland deze Tafel vorm te geven; bij succes zou de Tafel in meer wijken van de stad kunnen worden ‘neergezet’. Start voorbereiding 2016 – uitvoering 2016-2017

Inzet gemeente: MO-Onderwijs – VG – Wijkbureau met wijkpartners en ouders & kinderen

Schoolmaatschappelijk werk,

Reguliere uitvoering schoolmaatschappelijk werk in Zuidwest op hulpverlening en opvoedingsondersteuning bij alle basisscholen in Kanaleneiland.

Inzet gemeente: Maatschappelijke Ontwikkeling, uitvoering door JES030.

Vrijetijdsbesteding

Uitvoering van de werkmethode Verdient een Tien op een aantal locaties in Kanaleneiland en Transwijk. Deze extra inzet van kinderwerk richt zich op het vergroten van de betrokkenheid van kinderen op elkaar en het stimuleren van ouderbetrokkenheid.

Inzet gemeente: Maatschappelijke Ontwikkeling, uitvoering door Doenja dienstverlening.

Inzet krachtwijkenbudget:25.000 euro.

Verantwoordelijk: Maatschappelijke Ontwikkeling.

Jongerenwerk

Uitvoering van het reguliere jongerenwerk in Zuidwest met extra inzet in Kanaleneiland.

Inzet gemeente: Maatschappelijke Ontwikkeling, stedelijk budget, uitvoering door JoU samen met diverse (wijk)partijen.

Inzet krachtwijkenbudget: 87.500 euro.

Verantwoordelijk: Maatschappelijke Ontwikkeling.

Tiener Veilige Vindplaats

Uitvoering van het reguliere jeugd- en tienerwerk via de methode Veilige Vindplaats met extra (middag)aanbod voor tieners en doorgeleiding naar hulpverlening in Kanaleneiland.

Inzet gemeente: Maatschappelijke Ontwikkeling, uitvoering door JoU samen met diverse (wijk)partijen).

Inzet krachtwijkenbudget: 35.000 euro.

Verantwoordelijk: Maatschappelijke Ontwikkeling.

Aanpak Woonoverlast

Gerichte hulpverlening (casemanagement) aan multi-problem gezinnen in Kanaleneiland.

Inzet gemeente: Maatschappelijke Ontwikkeling.

Cultuurhuis Kanaleneiland

Uitvoering van het wijkcultuurprogramma conform de meerjarenafspraken.

Inzet gemeente: Maatschappelijke Ontwikkeling, uitvoering door Stichting Jongeren Cultuurhuis.

Wijkambitie 2: Leren, werken en wijkeconomie

Het versterken van de sociale weerbaarheid van wijkbewoners in een sociaaleconomisch kwetsbare situatie en het verbinden van hun eigen kracht met de economische vitaliteit van de wijk.

Keurmerk Veilig Ondernemen

Het uitvoeren van keurmerk gerelateerde activiteiten in diverse winkelgebieden en bedrijventerreinen in Zuidwest.

Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Wijken, Veiligheid en Stadswerken, uitvoering door Economische Zaken samen ondernemers(verenigingen).

Werkgelegenheidsoffensief

Ondersteuning van vraag en aanbod op arbeidsmarkt door onder meer het opzetten van laagdrempelige activiteiten voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Inzet gemeente: Maatschappelijke Ontwikkeling(Onderwijs/Werk en Inkomen) en Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Economische Zaken samen met diverse (wijk)partijen/netwerken

Toeleiding naar werk

Inzet van jobcoaches gericht op een betere aansluiting tussen school, stage en werk voor jongeren uit Kanaleneiland.

Inzet gemeente: Maatschappelijke Ontwikkeling, uitvoering door JoU samen met relevant (wijk)netwerk en ondernemers

VechtclubXL

Bedrijfsverzamelgebouw voor startende en gevestigde zelfstandige ondernemers in voormalig OPG complex. Het gaat om een particulier initiatief

De Pionier

Bedrijfsverzamelgebouw voor startende en gevestigde ondernemers in voormalig ROC Grebbeberglaan.

Het is een initiatief van Mitros

Diverse initiatieven

Verbinden van diverse initiatieven, die zich richten op de fysieke- en/of sociale ontwikkeling van de wijk, om werkplekken te creëren. Opnieuw een actieve rol hierin nemen specifiek voor Zuidwest in 2017.

Inzet door Wijkbureau met W&I, EZ, initiatiefnemers en sociale partners in de wijk.

Wijkambitie 3: buurtaanpak Zuidwest

Gerichte buurtaanpak voor Rivierenwijk, Dichterswijk en Kanaleneiland Noord vanuit het perspectief van bewoners, ondernemers en professionals om te komen tot een gezamenlijke (nadere) analyse, ontwikkeling en beheer van de 3 subwijken.

Rivierenwijk

Rivierenwijk Centraal

Een met de buurt afgestemde gezamenlijke inzet gericht op meer verbinding tussen de mensen onderling in Rivierenwijk.

Wij zijn de wijk

Buurtinitiatief van het Grafisch Lyceum waarbij leerlingen en wijkbewoners en ondernemers samen (kunst)projecten realiseren gericht op het verbeteren van de leefbaarheid.

Inzet partners: Grafisch Lyceum, ondernemers en zzp-ers.

ZZP-netwerk DIRK

Organisatie van en voor ZZP-ers in Rivieren- en Dichterswijk, die diverse activiteiten en bijeenkomsten organiseert en onderlinge verbondenheid tussen zzp-ers en van zzp-ers met de wijk stimuleert.

Inzet partner: DIRK.

Jongeren en sport

Buurtinitiatief waarbij jongeren onder leiding van bewoners en de stichting Tamount sporten in buurthuis de Nieuwe Jutter en op de Amerhof.

Inzet partners: organiserende bewoners en stichting Tamount.

De Nieuwe Jutter

Buurthuis in zelfbeheer waar vele activiteiten plaatsvinden voor en door bewoners, zoals 'Buren voor buren' (buurtmaaltijden).

Inzet partners: bewoners/beheerders de Nieuwe Jutter.

Goede burenclub

Actief netwerk van buurtbewoners en ZZP-ers op straatniveau, waarbij op verschillende vlakken onderling voor elkaar wordt gezorgd en genetwerkt.

Inzet partners: bewoners en professionals uit de buurt.

Samen

In vervolg op Hoograven is in Rivieren-/Dichterswijk dit project ingevoerd, waarbij ouderen met een hulpvraag met elkaar en met mensen die hierbij kunnen ondersteunen in contact worden gebracht. Er ontstaan nieuwe netwerken.

Inzet partners: Doenja, zorgpartijen en vrijwilligers.

Buurttuin De Zandloper

Verzelfstandiging van de speeltuin.

Inzet partners: Stichting speeltuin de Zandloper/bewoners.

FYSIEKE PROJECTEN

Woningbouw Altrechtpand (Jutfasepunt)

Het t voormalig Altrechtpand is getransformeerd naar 31 woningen. Extra aandacht is nodig voor het beheer buitenruimte.

Woningbouw voormalige sauna La Mar (Jutfasepunt)

Betreft voormalige sauna La Mar. Gaat om sloop-nieuwbouw met 46 woningen. Is in aanbouw.

Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Inzet partner: De Goede Holding.

Reitdiepstraat 2efase

Sloop van sociale huurwoningen en de bouw van 105 nieuwe huur- en koop- woningen op deze en de naastgelegen voormalige (werk) locatie van Bo-Ex en Stadswerken aan de Jutfaseweg. Planning is nog niet vastgelegd.

Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.

Inzet partner: Bo-Ex.

Dichterswijk

Dichterswijk Verdicht

Vanuit het perspectief van bewoners en ondernemers en in samenhang kijken naar verschillende beoogde fysieke gebieds- en infrastructurele ontwikkelingen in en rondom Dichterswijk.

Woningbouw Kruisvaart

Op dit moment worden plannen ontwikkeld voor woningbouw. In co-creatie met bewoners. Voormalig Tankstation is onderdeel van de planvorming. Door de plannen wordt ook een deel van het Ringpark Dichterswijk gerealiseerd. Voorliggend plan (juli 2016) richt zich op 215 vrije sector appartementen; ongeveer 73 in twee woonblokken van vijf en van veertien verdiepingen en 142 grote stadswoningen.

Inzet partners: onder andere NS Poort.

Rabobrug

Verbindingsbrug voor fietsers en voetgangers verbindt zuidwest en Binnenstad met elkaar - begin 2017 gereed.

Inzet partner: Rabo/Corio.

Station Vaartsche Rijn

Realisatie van een nieuw buurttreinstation en overstappunt voor de Uithoflijn. Opening 22 augustus 2016 – verdere aandacht voor beheer.

Inzet partner: NS.

Ringpark Dichterswijk

Initiatief bewoners - zzp-ers die meerdere initiatieven bij elkaar brengt voor de versterking van de groenstructuur - om verschillende (her in te richten of aangelegde) groene openbare ruimten in Dichterswijk met elkaar te verbinden. Uitvoering eerste plandelen 2016/2017.

Inzet gemeente: Milieu en Mobiliteit/Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.

Inzet partners: initiatiefnemers Dichterswijk.

Buurttuin de Boog

Verzelfstandiging van de speeltuin met een plus.

Inzet partners: Stichting speeltuin de Boog/bewoners.

Woningbouw locatie Intertaste

Er ligt een initiatief om de soepfabriek (destijds Royco) te verplaatsen en woningbouw te realiseren op deze locatie. Het is bij Intertaste de bedoeling om voor het eind van 2016 daarvoor de haalbaarheid te bepalen en begin 2017 daarover een besluit te nemen. De locatie staat niet op zichzelf. Ook de herontwikkeling van de naastliggende Borentlocatie en verdere uitwerking van het laatste deel van Parkhaven is daarbij aan de orde.

Inzet partners: Intertaste in combinatie met ontwikkelaar/belegger CBRE.

Gemeente: ReO.

Kanaleneiland Noord

Voor Kanaleneiland Noord komt er een meer organische buurtaanpak waarbij de diverse interventies op elkaar afgestemd worden. Hierdoor zal een goede balans ontstaan tussen de fysieke en de sociaaleconomische ontwikkelingen en het beheer. Dit geldt specifiek in Kanaleneiland Noord en de deelgebieden 4 en 5 van het Centrumgebied. Wat de sociale ontwikkelingen betreft, komt vanuit de verschillende invalshoeken de focus te liggen op de problemen in de wijk (vreedzame wijk, 12-min aanpak, data gedreven sturing – buurtverkenning Volksgezondheid 2016/2017, veiligheidsspeerpunten).

Kanaleneiland Noord FASE 1:

Betreft vernieuwing van zowel de bestaande woningen als herinrichting van de woonomgeving. De renovatie van de blokken 4&5 is gereed :er zijn sociale huurwoningen gerealiseerd met onder meer woningen op de begane grond. De herinrichting van het plein (Pearsonlaan) tussen de blokken vier en vijf is uitgevoerd. Bij Blok 7 is de renovatie in uitvoering, waarbij. Worden weer sociale huurwoningen van Mitros. Blok 6: wordt gerenoveerd en verkocht. Daar was voldoende draagvlak voor. Voor de aanpak openbare ruimte in de Spaaklaan tussen de blokken 6 en 7 is budget. Uitvoering komt nadat de renovatie van de blokken 6 en 7 is afgerond. Inmiddels ligt er een IPVE/FO voor de herinrichting van de Spaaklaan en wordt een VO/DO daarvoor voorbereid. Daarbij zal de participatie worden georganiseerd.

Kanaleneiland Noord Noord FASE 2

Blok 1: Renovatie van sociale huurwoningen. Blok 2: Renovatie en verkoop. Blok 3&8: Renovatie van sociale huurwoningen en bij natuurlijke mutatie naar vrije sector. Er zijn meer financiële middelen beschikbaar gesteld voor de openbare ruimte Kanaleneiland. Het lijkt logisch om gekoppeld aan de investeringen die Mitros en Hurks doen in de flats/woningen, een deel van die financiële middelen in te zetten in de resterende openbare ruimte in Kanaleneiland Noord-Noord, aansluitend op de uitvoering van de renovatie van de woonflats. Daarvoor zal een programmeringsvoorstel worden gedaan.

Inzet gemeente: ReO / SW met Mitros en Hurks.

Kanaleneiland Noord, verkoop en herontwikkeling Bernadottelaan 13

Inmiddels dient zich het initiatief aan voor sloop-nieuwbouw met woningen van het huidige kantorencomplex Bernadottelaan 13. Het pand staat te koop en er wordt gesproken met initiatiefnemers.

Kanaleneiland Centrum. Deelgebied 4 en 5

In deelgebieden 4 en 5 worden vooral woningen in de acht flatblokken gerenoveerd en verkocht (deels particulier en deels aan een belegger). Daarnaast worden er nieuwe woningen gerealiseerd langs de Churchillaan en komen er kluswoningen.

Renovatie 1e flat in deelgebied 4a is gereed en woningen zijn verkocht. Renovatie 2e flat in deelgebied 4a loopt en verkoop ervan ook. Tien kluswoningen in deelgebied 4a zijn verkocht. Renovatie van de vier flats in de deelgebieden 4b en 5a zullen komend jaar plaatsvinden. De voorbereiding van de renovatie van twee flats in deelgebied 5b loopt. De bouw van vier woontorens met zo'n 230 woningen voor Vesteda wordt voorbereid. Herinrichting van de openbare ruimte in deelgebied 4 en 5 wordt voorbereid. In deelgebied 5b komen nog kluswoningen, waarvan de verkoop nog moet starten. In de ARK-zone komt een horecavoorzieningen. Er zijn financiële middelen om rond de horecavoorziening dat deel van de ARK-zone her in te richten.

Inzet gemeente en partners: Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij waarin deelnemen Heijmans, Portaal, Mitros en gemeente.

Kanaleneiland Centrum, Deelgebied 6, Groot Winkelcentrum Kanaleneiland (GWK)

In het GWK worden regelmatig winkels verbouwd. Het GWK kan beperkt uitbreiden (maximaal 1.500 m2 bvo). De (openbare) parkeerplaats rond het GWC worden verkocht aan de eigenaar.

Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.

Inzet partner: Interstate/winkeliers.

'Herontwikkening Ziekenhuisterrein Oudenrijn Naam: Up Living'

Het betreft de herontwikkeling van voormalig ziekenhuisterrein. Er komen zo'n 790 woningen daarvan zijn er 37 eengezinswoningen inmiddels al gerealiseerd. Vrij snel zal gestart worden met een woon toren voor studentenhuisvesting van circa 80 meter met 514 studenteneenheden. Daarna komen er in het middengebied 113 starterswoningen, 42 middelgrote appartementen en 82 grote appartementen. Intussen is besloten het voormalig beddenhuis te slopen. In de bestaande laagbouw op de hoek van de Beneluxlaan en Van Heuven Goedhartlaan komt nog een aanvullend programma met zo'n 2.500 m2. Het is de bedoeling dat het gehele complex in 2018 is herontwikkeld.

Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling verzorgt planbegeleiding.

Inzet gemeente: REO.

Inzet partner: OCO Ontwikkeling.

3-Generatiecentrum

Bewonerscentrum in zelfbeheer in Kanaleneiland Noord.

Inzet gemeente: Maatschappelijke Ontwikkeling.

Inzet krachtwijkenbudget 11.220 euro.

Inzet partners: Bestuur 3G en vrijwilligers en bijdragen derden, onder andere Mitros en Resto van Harte.

Verantwoordelijk: Maatschappelijke Ontwikkeling

Resto VanHarte

Eten en ontmoeten, versterken sociale binding en een plek voor individuele bewoners in de wijk

Particulier initiatief.

Horeca ARK-zone

Particulier initiatief om in de voormalige woonhuizen in de ARK-zone bij de prins Clausbrug buurthoreca tot ontwikkeling te brengen bleek in 2016 niet haalbaar. Een nieuw initiatief is in voorbereiding.

Inzet gemeente: ReO planbegeleiding.

Complexe projecten en trajecten in Zuidwest in 2017

Hieronder zijn een aantal complexe projecten en trajecten verwoord die in 2017 spelen

Stadseiland

Voor het gebied Stadseiland (tussen het Merwedekanaal en Amsterdam-Rijnkanaal, gelegen in de wijken Zuidwest als West) worden de principes van een gezonde stad en gezonde verstedelijking nader uitgewerkt bij bijvoorbeeld bij de transformatie in de Merwedekanaalzone, de vernieuwing in Kanaleneiland, het rondje stadseiland en de ontwikkelingen in Transwijk. Daarvoor wordt samen met een aantal andere EU-steden een EU-subsidie-aanvraag voorbereid, gericht op Nature-Based-Solutions (NBS). Het Rondje Stadseiland (11 km) is opgenomen in de Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU) en er zijn in het Meerjarenprogramma Stedelijke Ontwikkelingen (MPSO) wat financiële middelen opgenomen om er verder in te investeren. Er is startdocument voor het Rondje Stadseiland in voorbereiding. De bedoeling is om bij het verder ontwikkelen het Rondje Stadseiland completer te maken door het aanleggen van een recreatieve wandel- en fietsroute en te zorgen voor een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte.

Inzet gemeente: ReO – M&M – MO – VG – WB.

Met zeer vele partners waaronder Rijkswaterstaat.

HOV Zuidradiaal

Aanleg hoogwaardig openbaar vervoer. Uitvoering van deel Z80 van Overste den Oudenlaan tot Prins Clausbrug start eind 2016/begin 2017. De verdere planontwikkeling en aanhechting aan randen gebeuren in 2017. De uitvoering Z90, het deel (met name Van Zijstweg) komt later. Bij het 5 mei plein en het Anne Frankplein komt een HOV-tunnel.

Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Milieu en Mobiliteit en Stadswerken.

Kanaleneilandschoon

Onder regie van Stadswerken worden de openbare ruimten en de buitenruimten van Portaal en Mitros (gevel tot gevel aanpak) schoongehouden in Kanaleneiland Noord en Zuid.

Inzet gemeente: Stadswerken40.000 euro.

Inzet krachtwijkenbudget: 30.000 euro.

Inzet partners: Mitros en Portaal 55.000 euro.

Verantwoordelijk: Stadswerken

Gebiedscommunicatie Kanaleneiland

Middelen voor communicatiedoeleinden gericht op de uitvoering van het programma in Kanaleneiland, waaronder opdrachten aan wijktelevisie U in de Wijk in de afbouw naar verzelfstandiging.

Inzet gemeente: Wijken, krachtwijkenbudget: 15.000 euro.

Verantwoordelijk: Wijken.

Bewonersinitiatieven

Initiatievenfonds Zuidwest 367.000 euro.

Gebiedsaanpak in Zuidwest

Kanaleneiland Zuid

Vernieuwing in Kanaleneiland Zuid

Uitvoering van de door de raad vastgestelde gebiedsaanpak 'Vooruit in Kanaleneiland Zuid' en het zuidelijk deel van Kanaleneiland Centrumgebied. Enkele corporaties renoveren nog delen van hun bezit in Kanaleneiland Zuid. In het noordelijke deel zijn na renovatie van de flats van de corporaties de binnenterreinen heringericht. In het zuidelijk deel van Kanaleneiland Zuid is dat nog niet gebeurd onder anderen door het ontbreken van de financiële middelen daarvoor. Komende tijd zal nog worden bepaald of gekoppeld aan renovatie van de flats van corporaties de openbare ruimte zou moeten worden aangepakt en of daarvoor dan dekking is te vinden.

Deelgebied 3 Kanaleneiland Centrum

Oplevering 111 huurwoningen en woonvoorziening hoek Churchilllaan – Beneluxlaan.

Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.

Inzet partner: Mitros.

Stanleylaan Zuid

Herinrichting woonomgeving aansluitend op hoog niveau renovatie flats Portaal en overige herinrichting Stanleylaan.

Inzet gemeente: Stadswerken, krachtwijkbudget 2016 .

Verantwoordelijk: Stadswerken.

Alexander de Grotelaan Noord

Herinrichting woonomgeving aansluitend op hoog niveau renovatie flats.

Inzet gemeente: Stadswerken, krachtwijkbudget 2017: 428.000 euro

Verantwoordelijk: Stadswerken

Stanleylaan Zuid

Renovatie 48 flatwoningen.

Inzet partner: Bo-Ex.

Kanaleneiland Centrum, deelgebied 2 – Krachtstation

Verbouwing van voormalige ROC tot Krachtstation. Krachtstation Kanaleneiland heeft als doel woonruimte te creëren voor studenten en jongeren. Verder komt er goedkope bedrijfsruimte voor organisaties uit en voor de wijk, sport en horeca. Inmiddels zijn sinds mei de vluchtelingen uit het complex en kan de renovatie van het complex plaatsvinden. Verwachting is dat eind 2016 of begin 2017 het Krachtstation in gebruik genomen kan worden.

Tussen deelgebied 1 in Kanaleneiland Centrum en Krachtstation zit een strook grond die is te herontwikkelen. Daarvoor hebben zich al twee initiatieven aangediend: a. Initiatief woongemeenschap Quabila en b. Initiatief tinyhouses van Heijmans. Binnen de gemeente is besloten om deze locatie te tenderen (op de markt aan te bieden voor herontwikkeling). De voorbereidingen daarvoor worden getroffen.

Merwedekanaalzone

Merwedekanaalzone (MWKZ) - ruimtelijke transformatie

Voor de transformatie van de deelgebieden 4,5 en 6 van de Merwedekanaalzone wordt momenteel een Structuurvisie en Plan-MER opgesteld.

Nieuwbouw van woningen Twogether (MWKZ deelgebied 5) + herinrichting rond Max

In augustus 2016 worden 260 nieuwe woningen in het complex Twogether opgeleverd. Betreft middel dure huur, starterskoop en overige koop. Na de oplevering van Twogether wordt de openbare ruimte rond MAX heringericht en zal het deel van de parallelweg rond Twogether en MAX 30 km/uur-gebied worden.

Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.

Inzet partner: Achmea, Jebber, BVD.

Woningbouw Wilhelminawerf (MWKZ deelgebied 4)

Betreft 162 appartementen, deels beleggershuur en deels koop gelegen aan een binnenhaven met een horecagelegenheid. Het bestemmingsplan voor de ontwikkeling zal in 2016 ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.

Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.

Inzet partner: MAPRON.

Meermerwede (MWKZ deelgebied 5)

Het gebied staat inmiddels goedop de kaart en er ontstaat al veel levendigheid, onder andere door de tijdelijke functies op het OPG-terrein en het daarbij toestaan van tijdelijke horeca (De Klub, La Lotta). Partijen werken in dit deelgebied samen aan de transformatie. Daarvoor ligt er een concept Ontwikkelingskader.

Inzet partners: o.a. ZZP-ers, Vechtclub XL, Alchemist.

Gemeente: ReO.

Tijdelijke functie- en herontwikkeling OPG-terrein

Het OPG-terrein is ruim tien jaar geleden aangekocht door de gemeente, vooruitlopend op de gewenste transformatie. Sinds die tijd wordt nagenoeg alle 40.000 m2 bedrijfs- en kantoorruimten tijdelijk verhuurd (tot 2020). Zo zitten er bijvoorbeeld bedrijven als het fietsdepot, de Vechtclub XL en Alchemist. Een verdieping van het voormalig hoofdkantoor van de GVU (Europalaan 2) kan nog tijdelijk verhuurd worden (tot 2020). Drie partijen in het gebied willen daar gebruik van maken. Die partijen zullen na de zomer een presentatie houden in het gebiedsteam op basis waarvan er een keuze wordt gemaakt voor één van die partijen. Naast de tijdelijke functies zullen de komende scenario's op een rij worden gezet voor de toekomst van het terrein. Daarvoor is een startdocument in voorbereiding.

Defensieterrein & Jongeriuscomplex

Planvoorbereiding nieuwbouw van circa 600 woningen. Gemeentelijk deel (garage Geurts) is gesloopt. Sanering Defensie wordt voorbereid. Op het terrein kunnen zo'n 450-550 woningen (eengezinswoningen/sociale sector/starterswoningen) worden gerealiseerd. Op 7 juli 2016 heeft de gemeenteraad het SPVE vastgesteld. Onderdeel daarvan is de aankoop en sloop van de vier eengezinswoningen aan de Overste den Oudenlaan om ruimte te maken voor gestapelde nieuwbouw. Een langzaam verkeersverbinding over het Merwedekanaal wordt ruimtelijk mogelijk gemaakt. Kantoor Jongerius complex zal de komende tijd worden gerestaureerd. Onderzoek naar beperking van de invloed van de Hulpwarmtecentrale (HWC) loopt.

Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.

Inzet partner: Bouwfonds - Stichting Jongerius.

Woningbouw Vliegendhertlaan (MWKZ 6)

Initiatief van Citypads voor transformatie van voormalig kantoor Vliegendhertlaan tot circa 260 studio's. Startdocument is vastgesteld.

Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.

Inzet partner: City Pads.

Woningbouw Eendrachtslaan (MWKZ 6)

Betreft initiatief van Oke-groep voor sloop-nieuwbouw van kantoorpand met realisatie van circa 150 woningen.

Inzet partners: Oke-groep.

Gemeente: ReO.

Herontwikkeling Eendrachtslaan 100-260

De eigenaar van deze locatie wil de locatie vernieuwen.

Partners: Particulier.

Gemeente: ReO.

Woningbouw Europalaan 100-500 (MWKZ 6)

Nu circa 40.000 m2 kantoren (deels leeg) staat te koop. Wens tot transformatie naar woningbouw (circa 1.500 woningen, deels transformatie en deels nieuwbouw).

Bouw van een Hotel van der Valk aan de Winthontlaan (MWKZ 6)

Betreft herontwikkeling met sloop van voormalig kantoorpand naar nieuwbouw van een Van der Valkhotel (vier sterren) met 10.000 m2 aanvullend programma. Circa 200 hotelkamers. Hoogste punt is bereikt. Oplevering najaar 2016.

Herontwikkeling Winthontlaan 8-10.

Er ligt een particulier initiatief voor herontwikkeling van deze locatie. Dat zal nog moeten blijken.

Woonboulevard

Woonboulevard

revitalisering woonboulevard.

Herinrichting omgeving centraal plein op woonboulevard

De financiële middelen om te investeren in de openbare ruimte van de woonboulevardzijn beperkt. Er wordt nu aan gedacht om de middelen in te zetten in een beperkt deel van de Hollantlaan. Dat plan moet nu verder worden uitgewerkt en worden uitgevoerd.

Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling en Stadswerken .

Herontwikkeling Kantoorpand De Drommedaris

Op de hoek van de Europalaan en Hollantlaan staat het kantoorgebouw De Drommedaris. De eigenaar (Green Realestate) heeft het initiatief om het pand te slopen en er een toren (ca. 60 meter) te realiseren met daarin horeca, kantoor, hotel/shortstay/longstay en woondetailhandel (aan zijde Hollantlaan) met gebouwd parkeren er achter. Een eerste besluit over het startdocument wordt in het najaar 2016 genomen; in 2017 vindt verdere besluitvorming plaats.

3e fase gebiedsontsluitingweg Woonboulevard

De 3e fase van gebiedsontsluitingsweg voor de woonboulevard (deel ten zuiden van de A12) is in uitvoering en zal in het najaar van 2016/begin 2017 worden opgeleverd.

Transwijk

Transwijk

Ontwikkelingen in- en rondom het park die elkaar kunnen versterken vragen extra aandacht in 2017.

Zorghotel Albert van Koningsbruggen

Er ligt een initiatief van Axion-continu om in het voormalig zorgcomplex Albert van Koningsbruggen grenzend aan in het zuidelijk deel van park Transwijk een (2e) zorghotel te realiseren.

Woningbouw Lomanlaan 55

Er ligt een initiatief van ontwikkelaar Re-shape Propertise voor sloop en nieuwbouw van het kantoorpand Lomanlaan 55 aan park Transwijk. Het gaat om een initiatief voor 119 woningen. Het startdocument is in juni 2016 vastgesteld.

Verkeerstuin Transwijk

Een particulier initiatief van individuele betrokkenen en gebruikers/partijen in Park Transwijk om mogelijkheden tot her- en/of voortgezet gebruik van de intussen gesloten verkeerstuin te onderzoeken en uitkomsten aan college voor te leggen.

Food for Good

Op locatie in Park Transwijk wordt in samenwerking tussen verschillende partijen op particulier initiatief stadslandbouw bedreven, waaraan tevens dagbesteding is gekoppeld in de tuin en op de andere locaties in het park.

Tien Stratenplan Transwijk

Activiteiten voor en door bewoners(organisaties) voor elkaar in Transwijk Zuid. Naast individuele bewoners uit de tien straten nemen zorginstellingen, ROC’s en anderen actief deel. Uitwerking van dit particulier initiatief krijgt zijn beslag in 2017.

Bijlage

Activiteiten en projectenoverzicht

Wijkambitie 1: Vreedzame Wijk

3.1. Vreedzame wijk 2.0

3.2. Gezonde wijkaanpak

3.2.1 Veerkrachtige ouders

3.2.2 Laaggeletterdheid van ouders

3.2.3 Gezond gewicht bij kinderen

3.3 Gewoon Opvoeden (- doe je samen)

3.4 Utrechtse Onderwijs Agenda

3.5 Schoolmaatschappelijk werk

3.6. Vrijetijdsbesteding

3.7. Jongerenwerk

3.8. Tiener veilige vindplaats

3.9 Aanpak woonoverlast

3.10 Cultuurhuis Kanaleneiland

3.11 Alcohol- en drugsprogramma

3.12. Programma seksuele gezondheid en relaties

Wijkambitie 2: Leren, werken en wijkeconomie

4.1. Keurmerk Veilig Ondernemen

4.2. Werkgelegenheidsoffensief

4.3. Toeleiding naar werk

4.4. VechtclubXL

4.5. De Pionier

4.6. Diverse initiatieven

Wijkambitie 3: Buurtaanpak Zuidwest

5.1. Rivierenwijk Centraal

5.1.1. Wij zijn de wijk

5.1.2. ZZP-netwerk DIRK

5.1.3. Jongeren en sport

5.1.4. De Nieuwe Jutter

5.1.5. Goede burenclub

5.1.6. Samen

5.1.7. Buurttuin De Zandloper

5.1.8. Woningbouw Altrechtpand (Jutfasepunt)

5.1.9. Woningbouw voormalige sauna La Mar (Jutfasepunt)

5.1.10.Reitdiepstraat 2e fase

5.2. Dichterswijk Verdicht

5.2.1. Woningbouw Kruisvaart

5.2.2. Rabobrug

5.2.3. Station Vaartsche Rijn

5.2.4. Ringpark Dichterswijk

5.2.5. Buurttuin de Boog

5.2.6. Woningbouw locatie Intertaste

5.3. Kanaleneiland Noord

5.3.1. Kanaleneiland Noord FASE 1: 5.3.9 Horeca ARK-zone

5.3.2. Kanaleneiland Noord FASE 2

5.3.3. Kanaleneiland Noord, verkoop en herontwikkeling Bernadottelaan 13

5.3.4. Kanaleneiland Centrum. Deelgebied 4&5

5.3.5 Kanaleneiland Centrum, Deelgebied 6, Groot Winkelcentrum Kanaleneiland (GWK)

5.3.6. Herontwikkening Ziekenhuisterrein Oudenrijn Naam: Up Living

5.3.7. 3-Generatiecentrum

5.3.8. Resto VanHarte

5.3.9 Horeca ARK-zone

Complexe projecten en trajecten in Zuidwest

6.0. Stadseiland

6.1. HOV Zuidradiaal

6.2. Kanaleneiland schoon

6.3. Gebiedscommunicatie Kanaleneiland

6.4. Bewonersinitiatieven

Gebiedsaanpak in Zuidwest

7.1. Kanaleneiland Zuid

7.1.1. Deelgebied 3 Kanaleneiland Centrum

7.1.2. Stanleylaan Zuid

7.1.3. Alexander de Grotelaan Noord

7.1.4. Stanleylaan Zuid

7.1.5 Kanaleneiland Centrum, deelgebied 2 – Krachtstation

7.2. Merwedekanaalzone (MWKZ) - ruimtelijke transformatie

7.2.1. Nieuwbouw van woningen Twogether (MWKZ deelgebied 5) + herinrichting rond Max

7.2.2. Woningbouw Wilhelminawerf (MWKZ deelgebied 4)

7.2.3. Meermerwede (MWKZ deelgebied 5)

7.2.4. Tijdelijke functie- en herontwikkeling OPG-terrein

7.2.5. Defensieterrein & Jongeriuscomplex

7.2.6. Woningbouw Vliegend hertlaan (MWKZ 6)

7.2.7. Woningbouw Eendrachtslaan (MWKZ 6)

7.2.8. Herontwikkeling Eendrachtslaan 100-260

7.2.9. Woningbouw Europalaan 100-500 (MWKZ 6)

7.2.10. Hotel van der Valk Winthontlaan (MWKZ 6)

7.3. Woonboulevard

7.3.1. Herinrichting omgeving centraal plein op woonboulevard

7.3.2. Herontwikkeling Kantoorpand De Drommedaris

7.3.3. 3e fase gebiedsontsluitingweg Woonboulevard

7.4. Transwijk

7.4.1. Zorghotel Albert van Koningsbruggen

7.4.2. Woningbouw Lomanlaan 55

7.4.3. Verkeerstuin Transwijk

7.4.4. Food for Good

7.4.5. Tien Stratenplan Transwijk