Taakmutaties

Volledig door te vertalen

2016

2017

2018

2019

2020

WMO (met name huishoudelijke hulp)

Ja

373

851

851

851

983

Maatschappelijke opvang en OGGz

Ja

303

1.058

1.058

1.058

1.058

Vrouwenopvang

Ja

157

75

171

171

171

Green Deal

Ja

55

0

0

0

0

Expeditiestraat Stationsplein oost

Ja

2.146

0

0

0

0

Faciliteitenbesluit opvangcentra

Ja

63

0

0

0

0

Innovatieprogramma Stedelijke Vernieuwing

Ja

175

0

0

0

0

Voorschoolse voorziening peuters

Ja

189

378

568

757

946

decentralisatie AWBZ naar WMO

Ja, vanaf 2017

1.510

2.130

2.870

2.933

2.670

decentralisatie jeugdzorg

Ja

1.221

-2.372

-1.889

-1.965

-2.072

decentralisatie Participatiewet

Ja

-149

-579

-646

-574

-600

Referendum Oekraïne

Ja

201

0

0

0

0

Basisregistratie Grootschalige Topografie

Ja

0

150

150

150

150

European Conference on Mobility Management

Ja

70

Totaal mutatie algemene uitkering

6.314

1.691

3.133

3.381

3.306

Door te vertalen naar de inhoudelijke programma's

-4.804

-1.691

-3.133

-3.381

-3.306

Mutatie financieel beeld

1.510

0

0

0

0

WMO (met name huishoudelijke hulp)

Dit is de integratie uitkering voor de hulp bij huishouden en een deel van de individuele verstrekkingen. De loon- en prijscompensatie voor 2016 bedraagt circa 0,3 miljoen euro structureel. Vanaf 2017 vindt er een structurele toevoeging plaats van circa 0,6 miljoen euro (oplopend naar 0,7 miljoen euro vanaf 2020) voor maatregelen ten behoeve van 'de arbeidsmarktpositie van specifieke groepen' en 'vernieuwing maatschappelijke ondersteuning' (de huidige huishoudelijk hulp toeslag, waarmee door een bepaalde groep inwoners tegen een gereduceerd tarief hulp bij huishouden kan worden ingekocht ). In 2016 is incidenteel een bedrag van 0,081 miljoen euro toegevoegd ter compensatie van de eigen bijdragen die onder de Wlz worden geïnd en daardoor niet bij gemeenten terecht komen. De genoemde toevoegingen zijn nodig om het bestaande beleid uit te kunnen voeren.

Maatschappelijke opvang en OGGz

Door actualisatie van de maatstaven van het objectieve model waarmee de uitkering over gemeenten wordt verdeeld valt de uitkering voor Utrecht structureel 0,3 miljoen euro hoger uit vanaf 2016. Tevens zijn er middelen toegevoegd voor begeleiding aan gebruikers van de maatschappelijke opvang. Door deze aanpassing wordt de uitkering aan Utrecht vanaf 2017 circa 0,750 miljoen euro hoger. Deze toevoegingen zijn nodig om het bestaande beleid uit te kunnen voeren.

Vrouwenopvang

Door actualisatie van de maatstaven op basis waarvan de uitkering over gemeenten wordt verdeeld aan de meest recente gegevens, valt de uitkering hoger uit. Daarnaast is voor de jaren 2016 en 2017 geld toegevoegd voor de opzet van Centra voor Seksueel Geweld. De uitkering wordt vanaf 2017 lager vanwege de nieuwe objectieve verdeling van de middelen voor mannenopvang.

Vanaf 2018 stijgt de uitkering structureel met 0,09 miljoen euro vanwege de toevoeging van de AWBZ middelen voor begeleiding die werd ingezet bij vrouwenopvang. In 2017 was hiervoor al 0,171 miljoen euro toegevoegd, daar wordt nu 0,09 miljoen euro uitgenomen ter correctie. Bovenstaande toevoegingen zijn nodig om het bestaande beleid uit te kunnen voeren.

Green Deal

Het betreft de derde en laatste tranche van de bijdrage ter uitvoering van de Green Deal-afspraken. De bijdrage betreft het project met betrekking tot de CO2-footprint, businesscases verduurzaming Utrechtse bedrijven en het WKO-loket Energie Bodem.

Expeditiestraat Stationsplein oost

Het betreft de bijdrage voor de expeditiestraat Stationsplein oost Utrecht, die via de algemene uitkering beschikbaar wordt gesteld.

Faciliteitenbesluit opvangcentra

Gemeenten die opvang bieden aan asielzoekers die nog niet zijn ingeschreven in de Basisregistratie Personen ontvangen jaarlijks een bijdrage op grond van het Faciliteitenbesluit opvangcentra van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De uitkering dient ter compensatie van gelden die gemeenten normaliter via de algemene uitkering ontvangen.

Innovatieprogramma Stedelijke Vernieuwing

Het gaat om middelen (IPSV) die in 2003 zijn toegekend voor het kunstprogramma Beyond Leidsche Rijn, in totaal een bedrag van 0,894 miljoen euro. Het restantbedrag van 0,175 miljoen euro wordt uitgekeerd in 2016. Oorspronkelijk zou de looptijd van het kunstprogramma van 2003 tot 2016 zijn. Toen in 2008 bekend werd dat we in 2009 het kunstprogramma (grootscheeps) zouden afsluiten, is met het ministerie besproken of de uitkering van dit restant ook naar voren gehaald zou kunnen worden. In 2009 bleek dit niet mogelijk. Toen heeft de gemeente Utrecht besloten om dit bedrag voor te financieren uit de voor kunst in het Stationsgebied bestemde middelen.

Voorschoolse voorziening peuters

Rijk en gemeenten hebben bestuurlijke afspraken gemaakt over een aanbod voor alle peuters

Er gaan circa 40.000 peuters nu niet naar de kinderopvang of peuterspeelzaal. Met deze afspraken wordt alle peuters de mogelijkheid gegeven om naar een voorschoolse voorziening te gaan. Via de afspraken zetten gemeenten zich actief in om een aanbod te realiseren voor de groep peuters zonder recht op kinderopvangtoeslag die nu niet naar een voorschoolse voorziening gaat.

Decentralisatie AWBZ naar WMO

Onderdeel Wmo gemeentetaak

In het onderdeel Wmo gemeentetaak vindt een structurele toevoeging plaats voor de loon- en prijsindexatie 2016 van 0,5 miljoen euro. Er wordt vanaf 2017 structureel 0,4 miljoen euro uitgenomen voor de verstrekking van hulp bij huishouden aan cliënten onder de Wet langdurige zorg (Wlz). De kosten gaan dan ook over naar de Wlz. In 2016 en 2017 wordt incidenteel ca. 0,3 miljoen euro uitgenomen voor de uitvoeringskosten SVB. Het restant van de afwijkingen wordt veroorzaakt door het terugdraaien van uitnamen ten behoeve van inkoop door de VNG. Dit komt ten gunste van ons budget, maar de werkelijke kosten zullen vanaf nu ook ten laste van ons budget komen.

Onderdeel Wmo centrumtaak

Er hebben twee structurele toevoegingen plaatsgevonden: de loon- en prijscompensatie 2016 van circa 1,2 miljoen euro vanaf 2016 en de structurele verwerking van het definitieve 'verbeterde historisch verdeelmodel' dat leidt tot een bijstelling van circa 1,3 miljoen euro vanaf 2017. Voor 2016 is de correcte verdeling al incidenteel verwerkt in de decembercirculaire 2015. De structurele verdeling is verwerkt in de inkoopkaders en contractering voor 2017.

Omdat er in 2016 voldoende middelen beschikbaar zijn op het programma Maatschappelijke Ondersteuning (zie 2e Berap) is het niet nodig de corresponderende post voor het jaar 2016 door te vertalen. De niet geclaimde middelen betreffen de indexering 2016 van de integratie-uitkering. Aangezien we deze in 2016 niet meer doorzetten in de contracten aan de aanbieders laten we deze voor 2016 vrijvallen aan de algemene middelen. Voor 2017 wordt deze wel verwerkt in de contracten met de aanbieders. Daarnaast is het overschot in 2016, zoals ook gepresenteerd in de tweede berap, deels incidenteel omdat het ook terugontvangen middelen PGB uit 2015 betreffen. Met de (verwachte) uitnamen bij de mei- en septembercirculaire en de hogere uitgaven voor de Hulp bij het Huishouden, is het in 2017 niet de verwachting dat we een dergelijk overschot zullen hebben.

Decentralisatie jeugdzorg

De negatieve verschuiving in het budget voor Jeugdhulp vanaf 2017 vindt plaats doordat een deel van de middelen voor jeugdhulp aan 18-plussers en kinderen met een voogdijmaatregel niet langer historisch maar objectief worden verdeeld. Voor het deel dat nog wel op basis van historisch gebruik wordt verdeeld, worden geactualiseerde gebruikscijfers gehanteerd (2015 in plaats van 2013). Het totaal van deze aanpassingen schatten wij in op 3,5 miljoen euro negatief. We hebben nadere informatie opgevraagd bij de VNG en het Rijk over de achterliggende cijfers en oorzaken

Daarnaast zijn in het budget de volgende structurele toevoegingen gedaan: de loon- en prijsindexatie 2016 van circa 1,0 miljoen euro, de compensatie voor de afschaffing van de ouderbijdrage van 0,5 miljoen euro en de overheveling van orthocommunicatieve behandeling autisme naar de Jeugdwet circa 0,1 miljoen euro. Tevens zijn er nog een tweetal uitnamen; de uitvoeringskosten SVB ( 0,173 miljoen euro in 2017) en de uitname voor hulp die door de VNG wordt ingekocht (0,295 miljoen euro in 2017

De budgetten worden zoals eerder afgesproken beschikbaar gehouden en in het geval van negatieve bedragen, verrekend binnen het sociaal domein.

Decentralisatie Participatiewet

De bijstellingen in budget voor participatie hebben geen gevolgen voor het behalen van de doelstellingen.

Een structurele toevoeging betreft de verwerking van de loon- en prijscompensatie van circa 0,080 miljoen euro in 2017. Het Rijk heeft in 2015 voor de uitkering Participatie een rekenfout gemaakt in de verdeling van het budget voor re-integratie. Omdat dit al bekend was, is geen rekening gehouden met deze extra middelen. De rekenfout is nu hersteld, wat leidt tot een uitname van circa 0,500 miljoen euro in 2017 oplopend tot 0,675 miljoen euro in 2020. Het budget voor Wsw wordt jaarlijks in mei vastgesteld op basis van het daadwerkelijke ingevulde plekken, voor 2016 is het budget 0,149 miljoen euro lager vastgesteld. De budgetten worden zoals eerder afgesproken verrekend binnen het sociaal domein.

Referendum Oekraïne

Het landelijke referendum ten behoeve van het associatieverdrag met de Oekraïne wordt financieel gecompenseerd in het gemeentefonds.

Basisregistratie Grootschalige Topografie

De algemene uitkering wordt vanaf 2017 verhoogd in verband met een bijdrage in de beheerkosten van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De wet BGT is op 1 januari 2016 in werking getreden en op 1 januari 2017 zijn naar verwachting alle gemeenten aangesloten.

In de wet BGT wordt aan gemeenten een belangrijk deel van het bijhouden van de grootschalige topografie opgedragen. De BGT is voor gemeenten de opvolger van de GBKN (Grootschalige Basiskaart Nederland) of een eigen GBK. Het bijhouden van de GBKN door gemeenten werd, naast een eigen bijdrage, gefinancierd uit bijdragen van het Kadaster, netbeheerders en verkopen aan derden. De toevoeging aan het gemeentefonds strekt ter vervanging van deze vroegere bijdragen van derden.

European Conference on Mobility Management

Het betreft een bijdrage voor het organiseren van de European Conference on Mobility Management 2015.