Prestatiedoelstelling Programmabegroting 2017

Subsidiedoelstelling

Omschrijving subsidiedoelstelling

Begroting 2017

Waarvan

"vaste" verlening met jaarsubsidies

Meerjarig verleend

ten laste van 2017

Voorschoolse Educatie & Peuterspeelzaalwerk

De startpositie van jonge kinderen verbeteren die het risico lopen op een achterstand in (taal)ontwikkeling door middel van o.a. Voorschoolse Educatie & Peuterspeelzaalwerk.

11.539

1.929

9.610

Versterken van taal

Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12. Dit door middel van de inzet van Vroegschoolse educatie, Professionalisering van professionals op de vroegschool, Ouderbetrokkenheid op de vroegschool, Schakelen gr. 3, 4, Leertijduitbreiding (LTU), Brede School Academie (BSA), Zomerschool/taalstimulering in de vakantie perioden en taalactiviteiten.

4.672

4.672

Taalschool: taal onderwijs voor
nieuwkomers van 4 t/m 12 jaar

Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12. Dit door middel van de voorziening de Taalschool waar nieuwkomers (leerlingen in het PO) de Nederlandse taal leren zodat zij na ca. 1½ jaar Taalschool bij uitstroom naar het reguliere onderwijs Nederlands spreken, lezen en schrijven – passend bij het vastgestelde uitstroomniveau.

614

614

Verkeersexamen in de wijken

Resultaat Verkeersveiligheid PO groep 7/8 afsluiten met theoretisch en praktisch examen

30

30

Schoolmaatschappelijk werk PO

Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school (Buurtteams)

1.203

1.203

Overgang PO naar VO

Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Schoolloopbaan 12-23.

205

205

Leerlingenbegeleiding PO

Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht 2015, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Zorg 0-12.

1.031

1.031

Onderwijsondersteuning woonwagen- en Romaleerlingen PO

Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school

88

88

Conciërges PO

Leerlingen en personeel voelen zich veilig in en rondom de school

276

276

Combinatiefuncties onderwijs, activiteiten brede talentontwikkeling en programma Brede Scholen

Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Talentontwikkeling 0-12. Dit door middel van de inzet van een combinatiefunctionaris die zorgt voor samenhang in binnen- en buitenschools aanbod op brede talentontwikkeling, ouderbetrokkenheid en pedagogische aanpak.

1.240

1.240

Uitvoerende Combinatiefuncties Cultuur

Organisatie en uitvoering van culturele activiteiten op het terrein van talentontwikkeling in samenhang met het programma op (brede) scholen

139

139

Uitvoerende Combinatiefuncties Sport

Organisatie en uitvoering van talentontwikkeling op het terrein van sport, in samenhang met het programma op de (brede) scholen

832

832

Burgerschap PO

Vredeseducatie

26

26

Cultuureducatie (onderwijs)

Kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs in contact brengen met een breed aanbod van kunst en cultuur in en rondom de school. De scholen stimuleren om planmatig hun onderwijs cultuureducatie vorm te geven.

1.582

1.582

Cultuureducatie onderwijs (UCK)/amateurkunsteducatie

Kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs in contact brengen met een breed aanbod van kunst en cultuur in en rondom de school. De scholen stimuleren om planmatig hun onderwijs cultuureducatie vorm te geven. Amateurkunsteducatie, vrije cursusaanbod in de stad

1.245

1.245

Totaal prestatiedoelstelling 2.1.1 Voorbereiden van leerlingen in hun schoolloopbaan en ontwikkeling van hun talenten in en om de school

24.722

15.112

9.610

Internationale Schakel Klassen (ISK): taal onderwijs voor nieuwkomers (VO) van 12 t/m 18 jaar.

Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 12-23. Dit door middel van de voorziening de ISK waar nieuwkomers (leerlingen in het VO) de Nederlandse taal leren zodat zij na onderwijs te hebben ontvangen op het ISK kunnen uitstromen naar het reguliere onderwijs op het niveau naar vermogen.

82

82

OPDC De Utrechtse School

Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Zorg 12-23 Dit door middel van de voorziening de OPDC De Utrechtse School waar overbelaste jongeren met meervoudige problematiek die dreigen uit te vallen op school worden versterkt in hun gedragsrepertoire en duurzaam teruggeleid naar de school van herkomst, of doorgeleid naar een andere passende school, of naar de arbeidsmarkt.

755

755

Schoolmaatschappelijk werk VO

Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school (Buurtteams)

755

755

Ontwikkelen passend en dekkend onderwijsvoorzieningenaanbod VO

Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Zorg 12-23.

49

49

Brede School VO –
talentontwikkeling en sport op
school

Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Talentontwikkeling 12-23. Dit door middel van de organisatie en uitvoering van activiteiten mbt talentontwikkeling.

632

632

Onderwijsondersteuning woonwagen- en Romaleerlingen VO

Leerlingen ondersteunen bij het doorlopen van hun schoolloopbaan

102

102

Combinatiefuncties uitvoerend VO

Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Talentontwikkeling 12-23. Dit door middel van de inzet van een combinatiefunctionaris die zorg draagt voor de organisatie van activiteiten in lijn met de visie Brede School VO, zodat leerlingen deelnemen aan talentontwikkelingsactiviteiten op het gebied van bijv. sport, kunst en cultuur.

266

266

Coördinatie loopbaan oriëntatie VO naar MBO

Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Schoolloopbaan 12-23.

153

153

Burgerschap

Vredeseducatie en Homo-emancipatie LHTB

56

56

VSV

Schoolverzuim en -uitval terugdringen waardoor leerlingen de kans krijgen hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk te doorlopen en daarmee het perspectief op het behalen van een startkwalificatie vergroten.

1.080

1.080

RMC

Regionale meld- en coördinatie voortijdig schoolverlaten

1.033

1.033

Onderwijsimpuls voor kwaliteit en excellentie

Het geven van een impuls aan de kwaliteit van het onderwijs en het stimuleren van onderwijsinnovatie in Utrecht.

1.166

1.166

Totaal prestatiedoelstelling 2.2.1 Toerusten van leerlingen in hun schoolloopbaan en ontwikkeling van hun talenten in en om de school zodat zij een startkwalificatie halen

6.129

6.129

0

Bibliotheek Utrecht

De Bibliotheek Utrecht laagdrempelig bereikbaar, toegankelijk en aantrekkelijk houden.

10.960

10.960

Totaal prestatiedoelstelling 3.1.1 Innoveren klantgerichte dienstverlening en activiteiten gericht op individuen en met scholen

10.960

10.960

0

Totaal programma Onderwijs

41.811

32.201

9.610

Bedragen zijn in duizenden euro's