Algemene informatie

Doelstelling: Het afval- en hemelwater wordt veilig en milieuvriendelijk afgevoerd en de waterkwaliteit is goed.

Beleidskader: Plan Gemeentelijke Watertaken Utrecht 2016-2019

Inhoud: Het Plan Gemeentelijk Watertaken Utrecht 2016-2019 beschrijft de invulling van de wettelijke gemeentelijke zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater. Ook de wijze van beheer van het gemeentelijke oppervlaktewater in Utrecht wordt beschreven, omdat het oppervlaktewater een belangrijke bijdrage levert aan de afvoer en verwerking van hemelwater en het reguleren van de grondwaterstand.

Op basis van deze zorgplichten heeft de gemeente op het gebied van water de volgende taken:

  1. een veilige inzameling en transport van afvalwater, zonder risico's voor de volksgezondheid en het milieu;
  2. het inzamelen en verwerken van hemelwater zonder dat er wateroverlast optreedt;
  3. het voorkomen en verminderen van structurele grondwateroverlast;
  4. het samen met de waterschappen realiseren van veilig, gezond en aantrekkelijk oppervlaktewater waarlangs het goed wonen, werken en recreëren is.

Deze taken vullen we in als volgt:

Wij dragen zorg voor een goede waterkwaliteit door te voorkomen dat (verdund) afvalwater en verontreinigd hemelwater in het oppervlaktewater of in de bodem terecht komt. Maar daarbij voeren we een effectgericht beleid. Hiermee bereiken we effect tegen lagere kosten. We nemen alleen nog maatregelen bij lozingen uit de riolering als deze leiden tot een zichtbare verbetering van het watersysteem of een aantoonbare vermindering van risico's voor de volksgezondheid of bij planten en dieren. Daarnaast willen wij wateroverlast zoveel mogelijk voorkomen zonder daarvoor dure systemen aan te leggen om het water af te voeren. Dit betekent dat wij overtollig hemelwater en grondwater verwerken daar waar het gevallen is door het te laten wegstromen in de bodem of het te bergen in aangrenzend oppervlaktewater. Door het verbreden van deze afkoppeldoelstelling dragen we bij aan het vergroenen van de stad. We vervangen niet functionele verharding door groen en/of oppervlaktewater. Hiermee bereik je hetzelfde effect (minder regenwater in het riool), het kost minder en de maatregel draagt tevens bij aan vermindering van hittestress in de stad en een aantrekkelijkere openbare ruimte. Als gevolg van klimaatontwikkeling is er meer neerslag, afgewisseld door langdurige droge periodes. Als gemeente bereiden wij ons hierop voor in ons waterbeleid. We zetten de financiële middelen voor verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit daar in waar we de grootste effecten kunnen realiseren. Effectief en efficiënt werken aan beheer en onderhoud van de afvoer- en transportsystemen wordt bereikt door intensieve samenwerking met onze waterpartners, zoals de waterschappen en de provincie.

Soort investeringen: Investeringen met een economisch nut

Vervangingsinvesteringen

Vervangingsinvesteringen

Autorisaties t/m 2016

2017

2018

2019

2020

Vervanging rioleringen

n.v.t.

11.900

11.900

11.400

11.400

Totaal vervangingsinvesteringen

11.900

11.900

11.400

11.400

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Het voorkomen en bestrijden van de ongewenste gevolgen van klimaatverandering, gebaseerd op zorgplicht voor het in openbaar gebied treffen van maatregelen om (grond)wateroverlast te voorkomen en/of te beperken, is de komende jaren het belangrijkste doel. Voor het realiseren van gemeentelijke zorgplichten op het gebied van water is het van belang de hiervoor benodigde systemen en objecten in goede toestand te houden. Belangrijk onderdeel van deze aanpak is het jaarlijks relinen (aanbrengen nieuwe inwendige constructie) waardoor oude rioolbuizen een langere levensduur krijgen en (nog) niet vervangen hoeven te worden. Als het noodzakelijk is vervangen we uiteraard de volledige rioolbuis. In totaal, relinen en vervangen, gaat het om ongeveer vijf kilometer verouderde of slecht functionerende riolering.

Uitbreidingsinvesteringen:Niet van toepassing