Er is sprake van een uitbreidingsinvestering indien als gevolg van de investering het volume of de kwaliteit van het gemeentelijk eigendom toeneemt. Wij maken onderscheid tussen twee categorieën uitbreidingsinvesteringen:

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

Categorie A betreft investeringen waarover al eerder besluitvorming heeft plaatsgevonden of waarvan wij vinden dat geen verdere besluitvorming vereist is aangezien het project past binnen al eerder vastgesteld beleid. Met de vaststelling van deze programmabegroting autoriseert u per project de middelen voor de in 2017 te starten uitbreidingsprojecten van categorie A, waarna wij deze middelen voor het betreffende project gaan inzetten.

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

alle programma’s

Autorisaties

t/m 2016

2017

2018

2019

2020

Stadsontwikkeling: Stationsgebied

49.150

0

0

0

0

Stedelijke ontwikkeling: voorzieningen Leidsche Rijn

22.785

5.729

0

248

0

Bereikbaarheid

542.595

33.399

0

0

0

Onderwijs

35.468

9.333

19.381

25.129

24.487

Maatschappelijke Ondersteuning

575

0

0

0

0

Cultuur: geen nieuwe projecten

0

0

0

0

0

Sport

10.855

0

0

0

0

Vastgoed

9.140

0

0

0

0

Totaal uitbreidingsinvesteringen categorie A

670.568

48.461

19.381

25.377

24.487

Uitbreidingsinvesteringen categorie B

Categorie B betreft investeringen waarover wij uw gemeenteraad nog verder willen informeren via een raadsvoordracht alvorens wij met het project van start gaan. De benodigde middelen worden nog niet geautoriseerd bij de programmabegroting. Wij wachten met de inzet van deze middelen tot uw gemeenteraad heeft ingestemd met de betreffende raadsvoordracht.

Uitbreidingsinvesteringen categorie B

alle programma’s

Autorisaties

t/m 2016

2017

2018

2019

2020

Bereikbaarheid

Binnenstedelijke verbindingsring inrichten als stadboulevard

1.200

8.000

0

0

0

Herinichting Nachtegaalstraat-Reigerstraat

150

5.400

0

0

0

Herinrichting Wittevrouwenstraat-Voorstraat

0

5.000

0

0

0

Totaal uitbreidingsinvesteringen categorie B

1.350

18.400

0

0

0