Prestatiedoelstelling Programmabegroting 2017

Subsidiedoelstelling

Omschrijving subsidiedoelstelling

Begroting 2017

Waarvan

"vaste" verlening met jaarsubsidies

Meerjarig verleend

ten laste van 2017

Utrecht heeft voldoende werkgelegenheid

Het ondersteunen van mensen richting werk en het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt

155

120

35

Totaal prestatiedoelstelling 1.1.1 Inzet werkgelegenheidsoffensief

155

120

35

Stimuleren maatschappelijke participatie en re-integratie

Dienstverlening voor ex-gedetineerden

70

70

Loonkostensubsidie (*3)

Loonkostensubsidie aan werkgevers die mensen uit de doelgroep WWB in dienst nemen.

1400

Activering jongeren

Stimuleren eigen kracht en activering van kwetsbare jongeren

87

87

Totaal prestatiedoelstelling 2.1.1 Re-integratie

1.557

157

0

Wet Sociale werkvoorziening (*4)

Uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken

16.431

16.431

Totaal prestatiedoelstelling 2.1.2 Sociale Werkvoorziening

16.431

16.431

0

Armoedebestrijding

Ondersteuning van activiteiten die participatie bevorderen en activiteiten aangaande inkomensondersteuning

140

140

Totaal prestatiedoelstelling 3.2.1 Armoedebestrijding

140

140

0

Totaal programma Werk en Inkomen

18.283

16.848

35

Bedragen zijn in duizenden euro's

(*3) Het subsidieplafond is beperkt beschikbaar voor nieuwe aanvragen. Uit subsidies die in voorgaande jaren zijn verleend vloeien doorlopende verplichtingen voort, waarvan de omvang afhankelijk is van externe factoren. Deze verplichtingen komen ten laste van het subsidieplafond voor 2017. Bij de Voorjaarsnota 2017 kan het plafond worden bijgesteld op basis van de ervaringen in het voorgaande jaar en nieuwe (wettelijke) ontwikkelingen. Het bedrag dat nu als plafond is opgenomen op de subsidiestaat is in elk geval beschikbaar voor 2017.

(*4) Voor deze subsidiedoelstelling kunnen geen aanvragen worden ingediend. De subsidie is op basis van een aanwijzingsbesluit uitsluitend bestemd voor UW bedrijven.