Algemene informatie

Doelstelling: De openbare ruimte is heel, veilig en functioneel.

Beleidskader: Meerjarennota Onderhoud kapitaalgoederen Openbare Ruimte 2016 – 2019 ‘Buiten gewoon op orde’.

Inhoud:De Gemeente Utrecht streeft naar economisch rationeel beheer waarbij we de risico’s hebben geïnventariseerd. Het in 2013 geïntroduceerde keuze instrument PRIOR (Projecten rangschikking vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte) helpt bij het maken van keuzes op het vlak van vervangingsinvesteringen, ongeacht de soort kapitaalgoed. In deze nota is beschreven op welke wijze het regulier onderhoud en de vervangingsinvesteringen worden bepaald.

Soort investeringen:Het betreft vervangingsinvesteringen met maatschappelijk nut, exclusief begraafplaatsen en investeringen voor ondergrondse containers.

Vervangingsinvesteringen

Vervangingsinvesteringen

Autorisaties t/m 2016

2017

2018

2019

2020

Projecten uit Nota Kapitaalgoederen

0

17.045

18.745

19.050

19.202

Wal- en Kluismuren

10.090

0

0

0

0

Afvalinzameling ondergrondse containers

0

8.004

2.131

2.163

1.933

Totaal vervangingsinvesteringen

10.090

25.049

20.876

21.213

21.135

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Door het prioriteringssysteem voor de vervangingen zijn er ook in 2017 enkele tientallen projecten in de openbare ruimte geselecteerd. Deze projecten zijn afgestemd met de wijken en andere programma’s om synergie en kostenbesparing in de uitvoering te bereiken en om overlast voor bewoners zo veel mogelijk te beperken. Een van de grotere projecten in 2017 is de Waterlinieweg. Voor het vergroten van de verkeersveiligheid vervangen we ook in 2017 weer verkeersregelinstallaties die aan het einde van hun levensduur zijn en vernieuwen we delen van de openbare verlichting in combinatie met de uitvoering wegenprojecten en vervanging van de riolering. In 2017 was het investeringsbedrag oorspronkelijk 4 miljoen euro lager dan de jaren daarvoor. Dit heeft te maken met de terug betaling van de investeringsimpuls uit 2009. Deze was bij Voorjaarsnota 2012 hersteld voor 2013 en verder, maar niet voor 2017. Een aantal dringend gewenste investeringen in de openbare ruimte konden daardoor binnen het beschikbare budget niet worden uitgevoerd. Bij Voorjaarsnota 2016 is besloten van het ontbrekende bedrag 2,3 miljoen euro toe te voegen aan budget 2017 en 1,4 miljoen euro in 2016 beschikbaar te stellen. Het gaat hierbij om het Domplein, beeldbepalend voor het gezicht van de historische binnenstad en onderhoudswerk aan de Vaartscherijnbrug en Vondelbrug. Mede met het oog op de komende opening van het NS-station Vaartscherijn gaan we dit snel aanpakken. Conform besluit bij Voorjaarsnota 2010 is in totaal 35,6 miljoen euro beschikbaar gesteld voor wal- en kluismuren. Na de uitvoeringsperiode 2016 zullen we de aanpak evalueren en de totaalkosten van het hele project herijken. Het benodigde budget voor 2017 zal begin 2017 aan de projectreserve worden onttrokken. Sinds 1995 investeert de gemeente Utrecht in ondergrondse containers. Met de kapitaallasten voor deze investeringen wordt rekening gehouden in het tarief van de afvalstoffenheffing.

Uitbreidingsinvesteringen

Uitbreidingsinvesteringen

Autorisaties t/m 2016

2017

2018

2019

2020

Afvalinzameling ondergrondse containers

4.342

2.814

Totaal uitbreidingsinvesteringen

4.342

2.814

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Conform het beleid, vastgesteld in de Nota Afval is grondstof, wordt het inzamelen middels zakken steeds meer vervangen door inzameling via ondergrondse containers.