Prestatiedoelstelling

Programmabegroting 2017

Subsidiedoelstelling

Omschrijving subsidiedoelstelling

Begroting 2017

Waarvan

"vaste" verlening met jaarsubsidies

Meerjarig verleend

ten laste van 2017

Jongerenwerk en veiligheid

Terugdringen van criminaliteit onder en ernstige overlast door jongeren en bieden van een duurzaam toekomstperspectief.

2.180

2.180

Buurtteams jeugd en gezin (veiligheid)

Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling

1.100

1.100

Ondersteuning aanpak jeugd en veiligheid

Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de preventieve activiteiten in het kader van jeugd en veiligheid

73

73

Versnelling Overvecht Veiligheid

Versnelling Overvecht Veiligheid

140

Totaal prestatiedoelstelling 1.2.1 Uitvoeren van de aanpak jeugdgroepen en het regisseren en (doen) uitvoeren van de integrale persoonsgerichte aanpak van jeugdige daders en hun (gezins)systeem

3.493

1.173

2.180

Hulpverlening bij ongevallen en rampen

Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de hulpverlening bij ongevallen en rampen

165

165

Totaal prestatiedoelstelling 2.2.1 Uitvoeren van activiteiten gericht op het voorkomen en/of bestrijden van calamiteiten, crises en rampen

165

165

Totaal programma Veiligheid

3.658

1.338

2.180

Bedragen zijn in duizenden euro's