Actualisatie financieel beeld

In de Programmabegroting nemen wij het financieel beeld uit de Voorjaarsnota 2016 als uitgangspunt. Onderstaand worden de ontwikkelingen toegelicht die zich na het vaststellen van de Voorjaarsnota hebben voorgedaan.

Het financieel beeld

2017

2018

2019

2020

Stand Voorjaarsnota 2016

0

0

0

0

Meicirculaire 2016

2,0

1,5

0,7

1,6

Saldo

2,0

1,5

0,7

1,6

Bedragen in miljoenen euro's, - is negatief voor het financieel beeld

Het financieel beeld is structureel sluitend met 1,6 miljoen euro positief. De afzonderlijke jarenschijven sluiten allemaal positief, cumulatief is er een overschot in de meerjarenraming van 5,8 miljoen euro positief.

Meicirculaire 2016

De gevolgen van de maatregelen, die zijn beschreven in de meicirculaire, leiden tot nieuwe inzichten. Hierover hebben wij u geïnformeerd in commissiebrief16.504707.

Gevolgen meicirculaire 2016

2016

2017

2018

2019

2020

Accres

0,6

0,8

0,3

-0,5

0,4

Overige ontwikkelingen

2,5

1,2

1,2

1,2

1,2

Corresponderende posten

1,5

0

0

0

0

Totaal

4,6

2,0

1,5

0,7

1,6

Bedragen in miljoenen euro's, - is negatief voor het financieel beeld

Accres

Op basis van de informatie uit de meicirculaire zijn de accressen opnieuw berekend. De accressen zijn gekoppeld aan de groei en krimp van een selectie van de Rijksuitgaven, deze staan bekend als de Netto Gecorrigeerde Rijksuitgaven (NGRU). Diverse ontwikkelingen op de Rijksbegroting leiden tot mutaties in de NGRU. Naar huidig inzicht geven alle jaren, met uitzondering van 2019, een positievere uitkomst dan waar in de Voorjaarsnota 2016 mee is gerekend.

Overige ontwikkelingen

Bij het berekenen van het gemeentefonds door het Rijk worden de landelijke aantallen van onder andere, inwoners, woonruimten, leerlingen, uitkeringsgerechtigden, WOZ-waarden enzovoort geprognosticeerd. De prognose voor 2016 van de groei van deze aantallen blijkt te hoog. Omdat de verdeling van het gemeentefonds werkt met een vast bedrag per eenheid zou de verlaging van het aantal eenheden leiden tot een lagere uitkering. Echter het gemeentefonds wordt in zijn geheel uitbetaald. Het verschil wordt naar verhouding verdeeld tussen de gemeenten. Omdat voor Utrecht de groei wel op het verwachte niveau zit, levert dit 2,5 miljoen euro extra op. Dit effect is deels structureel, voor 2017 en verder bedraagt het 1,2 miljoen euro.

Corresponderende posten

Naast accressen bevat de meicirculaire ook corresponderende posten.

Corresponderende posten meicirculaire

2016

2017

2018

2019

2020

Mutatie algemene uitkering corresponderende posten

6,3

1,7

3,1

3,4

3,3

Doorvertalen aan de inhoudelijke programma's

-4,8

-1,7

-3,1

-3,4

-3,3

Mutatie financieel beeld

1,5

0

0

0

0

Bedragen in miljoenen euro's, - is negatief voor het financieel beeld

De noodzakelijkheid van het door vertalen van de corresponderende posten naar de inhoudelijk programma’s is getoetst aan de hand van de beantwoording op de onderstaande vragen:

  • Wat zijn de huidige uitgaven aan de taak die is gerelateerd aan de corresponderende post?
  • Hoeveel is er daadwerkelijk (extra) nodig om deze(extra/geïntensiveerde) taak uit te voeren?
  • Zijn we verplicht deze taak uit te voeren?
  • Wat zijn de maatschappelijke effecten als we de niet verplichte taak wel gaan uitvoeren?
  • Negatieve corresponderende posten worden wel door vertaald, tenzij dat op grond van vastgesteld gemeentelijk beleid in redelijkheid niet kan.

Indien het niet nodig is om een budget toe te voegen aan een inhoudelijk programma val dit in beginsel vrij aan de algemene middelen. In bijlage XX vindt u de correspondeerde posten.

Na besluitvorming worden de budgetten middels een begrotingswijziging gemuteerd op de betreffende inhoudelijke programma’s.

Groot onderhoud gemeentefonds

De definitieve consequenties van de aanpassing van de verdeling van het gemeentefonds voor het deel Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Stedelijke Vernieuwing(VHROSV) is op 8 juli door de Minister van Binnenlandse zaken Koninkrijksrelaties gepubliceerd. Deze brief loopt vooruit op de septembercirculaire 2016. De minister heeft besloten om een deel van het herverdeeleffect als gevolg van het onderzoek naar bovengenoemd cluster niet door te voeren, dit is in het voordeel van Utrecht. Hiermee komt het nadelig herverdeeleffect op 3,5 miljoen euro structureel vanaf 2017, dit is 3 miljoen euro lager dan het maximale effect van 6,5 miljoen euro structureel. Conform onze financiële spelregels nemen we dit onderwerp te samen met de overige effecten van de septembercirculaire 2016 mee bij het opstellen van het financieel beeld bij de Voorjaarsnota 2017.

Verdeelmodel Inkomensdeel WWB

Het verdeelmodel voor de bijstand in 2016 resulteert in een tekort. Utrecht komt in aanmerking voor de vangnetregeling van het Rijk wat betekent dat het tekort maximeert tot 7,5% van het budget. Voor 2016 is in de Voorjaarsnota 2015 uitgegaan van een tekort op de bijstand van 10,0 miljoen euro. Na toepassing van de vangnetregeling heeft Utrecht een verwacht tekort van 8,5 miljoen euro. Voor het financiële beeld in 2016 leidt dit tot een voordeel van 1,5 miljoen euro.

Het verdeelmodel 2017 is naar verwachting verbeterd ten opzichte van 2016. Echter verwachten wij voor Utrecht nog steeds een tekort. In oktober 2016 ontvangt Utrecht het voorlopig budget voor 2017. Dan hebben wij een beter inzicht in de gevolgen voor Utrecht. Voor 2017 is 5,0 miljoen euro gereserveerd dit is besloten in de Voorjaarsnota 2015.

Integratie-uitkering sociaal domein

In commissiebrief 16.504707hebben wij u ingelicht over de veranderingen van de bedragen binnen de integratie-uitkering sociaal domein. Er hebben zich sindsdien geen nieuwe ontwikkelingen voorgedaan. De mutaties zijn onderdeel van de corresponderende posten.

Culturele voorziening Leidsche Rijn

Conform raadsbrief 16.504222 verlagen wij de opbrengst van de grondwaarde in de grondexploitatie Leidsche Rijn ten behoeve van de culturele voorzienig met 50% tot 1,425 miljoen euro. Deze afboeking financieren we uit het, op de begroting van 2017 gereserveerde, budget voor de culturele voorziening in Leidsche Rijn Centrum. Hiermee verwachten wij de toekomstige haalbaarheid van initiatieven te vergroten.