Inleiding

Voor u ligt het wijkactieprogramma 2017 voor Noordwest. U leest in dit programma welke projecten, activiteiten en deelprogramma’s de gemeente Utrecht samen met bewoners, ondernemers, woningcorporaties en andere partijen het komend jaar uitvoert om te werken aan de belangrijke vraagstukken in de wijk.

De stad Utrecht is ingedeeld in tien wijken. Naast de indeling in wijken hanteert de gemeente, afhankelijk van het onderwerp, een nadere indeling naar 34 sub-wijken, 111 buurten of 194 sub-buurten. Afhankelijk van de wijk hebben inwoners soms meer affiniteit met de naam van de buurt dan met de naam van de wijk, bijvoorbeeld Zuilen en Noordwest. In de wijkactieprogramma’s staat bij de meeste activiteiten de buurt of de straat genoemd.

Wijkactieprogramma

1. Projecten die bijdragen aan de belangrijkste wijkambities voor de periode 2014–2018; deze wijkambities zijn eerder vastgesteld als richtinggevend kader voor de gezamenlijke inzet van de gemeente Utrecht, bewoners, ondernemers, woningcorporaties en andere partners in de wijk.

2. Complexe projecten waar meerdere gemeentelijke afdelingen en andere partijen bij betrokken zijn.

3. Projecten die deel uitmaken van een gebieds- of buurtaanpak, in die delen van de wijk die bijzondere aandacht vragen.

Totstandkoming

Dit wijkactieprogramma borduurt voort op het wijkactieprogramma 2016. Een aantal projecten en activiteiten is veranderd. Bij een paar krachtwijkprojecten is de omvang van de financiering gewijzigd, andere projecten zijn afgerond. De inzet van het krachtwijkenbudget wordt de komende jaren geleidelijk afgebouwd naar nul euro in 2018. De inzet van zowel het reguliere deel als het krachtwijkenbudget blijft gericht op het realiseren van de wijkambities en sluit daarmee aan op de ambities uit het coalitieakkoord. Bij een aantal andere projecten is inhoudelijk het accent verlegd. Dit gebeurt naar aanleiding van meldingen, signalen van bewoners, professionals en andere partijen in de wijk. Zo heeft de wijkraad Noordwest het afgelopen jaar een aantal inhoudelijke wijkraadadviezen gegeven over onderwerpen uit het wijkactieprogramma, bijvoorbeeld huisvesting van maatschappelijk initiatieven en verkeer en vervoersvraagstukken. Ook heeft de wijkraad een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van dit wijkactieprogramma. Daar waar het kan zijn deze verwerkt in de tekst. Ook over onderwerpen buiten het WAP zit de gemeente met de wijkraad regelmatig elkaar aan tafel. De wijkraad is tevreden over de betrokkenheid van de wijkraad bij de vele facetten van de Ontwikkelstrategie Amsterdamsestraatweg, bijvoorbeeld initiatief Klein Neude en de bredere inzet van Toezicht en Handhaving. Ook het co-creatieproces van de wijkraadpleging met het wijkbureau en partners in de wijk over armoede stemt tot tevredenheid. De wijkraad heeft zorgen over de verzelfstandiging van de speeltuinen en de wil graag met de gemeente en andere partijen in verder gesprek over de ontwikkeling van Oudenoord en Nijenoord.

Leeswijzer

Het wijkactieprogramma begint met een beknopte beschrijving van de wijk. Daarna vindt u de wijkambities en speerpunten voor de periode 2014-2018, en vervolgens leest u welke concrete projecten en activiteiten in 2017 bijdragen aan de realisatie van deze drie wijkambities. We sluiten af met een toelichting op complexe projecten en trajecten en gebiedsaanpakken voor die delen van de wijk die extra aandacht vragen.

Contact en informatie

Voor meer informatie over de wijkambities 2014-2018 en voor de tien wijkactieprogramma's van alle wijken kijk op www.utrecht.nl/wijkambities of www.utrecht.nl/wijkactieprogramma.

Heeft u zelf een plan, idee of initiatief voor de wijk? Of wilt u een bijdrage leveren aan de uitvoering van één van de beschreven projecten? U bent van harte welkom! Neem contact op met het wijkservicecentrum voor een afspraak: telefoon 030 - 286 00 00 of per mail noordwest@utrecht.nl.

De wijk Noordwest

De wijk Noordwest is met 43.340 inwoners qua inwonersaantal de tweede wijk van Utrecht. Er is een lichte lichte daling van het inwonertal ten opzichte van 2015. De wijk bestaat uit de subwijken Pijlsweerd, Zuilen en Ondiep.

Beschrijving van de wijk

Noordwest grenst aan de zuidzijde aan de binnenstad en aan de noordzijde aan de gemeente Stichtse Vecht. Dit betekent dat de wijk van een bijna binnenstedelijk (woon)milieu langzamerhand overgaat naar een meer landelijk gebied aan de noordzijde. Hierdoor verschillen de bebouwing, het groen, de wegen, inrichting van de openbare ruimte per subwijk. Daarnaast kent deze wijk de hoogste bevolkingsdichtheid van Utrecht.

Er zijn positieve en minder positieve ontwikkelingen in de wijk te zien.

Over het algemeen gaat het gestaag beter in Noordwest. Het rapportcijfer voor sociale cohesie stijgt licht. Ook zien we een toename van het aantal initiatieven dat wordt ingediend. Het aantal inbraken en de totale criminaliteit daalt.

Echter, op het gebied van veiligheid blijven het onveiligheidsgevoel en de ervaren jongeren overlast een punt van aandacht. Het buurtoordeel is met 6.2 langer dan het stedelijk niveau (7,0) en er blijven problemen met fietsparkeren.

Ondanks het herstel van de economie, ervaart een deel van de inwoners financiële problematiek. Het aantal huishoudens met bijstand is toegenomen. Dit heeft financiële gevolgen en daaruit voortvloeiend weer effecten op de gezondheid en het welzijn van de bewoners.

Relatief gezien gaat het steeds beter met de kinderen in Noordwest wat een gezond gewicht betreft. Het absolute beeld levert een ander plaatje op. Momenteel heeft 17% van de kinderen overgewicht, waarvan 5% obesitas. Stedelijk is dit 12% overgewicht, waarvan 3% obesitas (factsheet januari 2014).

Daarnaast zien we dat diverse ruimtelijke ontwikkelingen weer worden opgepakt door de markt.

Kaart van de wijk

In het kaartje ziet u de verdeling van de vier subwijken en dertien buurten in Noordwest

Wijkambities 2014-2018: drie speerpunten

We hebben bij het bepalen van de wijkambities informatie over de wijk opgehaald bij bewoners, ondernemers en partners in de wijk. In de periode daarna zijn we op verschillende manieren continue in gesprek over de deelonderwerpen die onder de wijkambities vallen. Soms op buurt niveau in het kader van een project, maar ook via de reguliere contacten met bewonersorganisaties en andere actieve partners in de wijk.

Wijkambitie 1: Extra inzet op jeugd en veiligheid

Deze wijkambitie komt voort uit signalen van bewoners en professionals over de diverse aspecten in de ontwikkeling van de jeugd. In Noordwest is jeugd aanwezig die problemen heeft op verschillende psychosociale terreinen en ondersteund moet worden bij het opgroeien tot een volwaardig burger. En ook is er jeugd die overlast veroorzaakt en/of strafbare feiten pleegt. In veel gevallen valt dat samen.

Een positieve ontwikkeling is dat er minder groepen overlast veroorzaken. De groepen die er zijn, veroorzaken minder overlast. In enkele delen van de wijk blijft jeugdoverlast echter een hardnekkig vraagstuk. Ook is de jeugd dynamisch en verplaatst de overlast zich van de ene plek naar de andere. Dit vraagt om een maatwerkaanpak per groep, jeugdigen en per locatie. Omwonenden worden betrokken bij de aanpak en jongeren gestimuleerd om hun talenten te ontwikkelen.

Wijkambitie 2: Integrale aanpak van de Amsterdamsestraatweg

De Amsterdamsestraatweg is een levensader voor de wijk. Hij doorkruist alle subwijken. De inzet van diverse partijen in 2013 is samengevoegd tot een integrale aanpak, de 'Ontwikkelstrategie Amsterdamsestraatweg'. Deze aanpak omvat de inrichting van de openbare ruimte, de veiligheidsaspecten, de invulling van panden, (branchering) en legt de verbinding met andere betrokkenen, zoals bewoners, ondernemers, pandeigenaren en professionals. Gezamenlijk willen we de leefbaarheid en veiligheid op en rondom de Amsterdamsestraatweg vergroten.

Wijkambitie 3: Verbetering van openbare ruimte, groen en verkeer

De openbare ruimte in Noordwest kent een hoge gebruiksdruk. Per buurt zijn er accentverschillen in de aandachtspunten. In Pijlsweerd gaat het om het vergroenen van strategische locaties, de verkeersdynamiek op en rondom de Oudenoord, Kaatstraat, Weerdsingel en Amsterdamsestraatweg. In Ondiep gaat het voornamelijk om het beheer van de buitenruimte en de verkeersdynamiek.

In Zuilen ligt het accent op het gebruik van de buitenruimte in combinatie met verkeersveiligheid.

Naast deze speerpunten zijn er nog twee aandachtspunten voor de wijk: gezondheid en het pedagogisch klimaat.

Wijkambitie 1: Jeugd en Veiligheid

In heel Noordwest is de ontwikkeling van jongeren een belangrijk aandachtspunt. De focus ligt op talentontwikkeling, het behalen van een startkwalificatie en aansluiting op de arbeidsmarkt. Hiermee gaan we door op de ingezette lijn. In de dichtbevolkte wijk Noordwest vinden, van oudsher, veel ontmoeting en ontspanning op straat plaats. Dat geldt ook voor jongeren. De jongeren zijn zeer aanwezig op de straat. Mede door de ruimtelijke inrichting en het drukke gebruik van de openbare ruimte, veroorzaakt hun aanwezigheid ‘an sich’ al op meerdere locaties (over)last voor anderen. Daarnaast geven sommige jongeren(groepen) door hun gedrag overlast Het is de opgave om jongeren te leren – maar ook de ruimte te geven – om op aanvaardbare wijze op straat te zijn. In enkele subwijken zijn er specifieke aandachtsgebieden. In Pijlsweerd ligt de focus op het vroegtijdig signaleren van jeugdproblematiek. Dit gaat om individuele situaties of om specifieke plekken in de buurt (bijvoorbeeld de speeltuinen) waar kinderen en jongeren komen. In Ondiep gaat het om het vasthouden van de positieve trend van de vermindering van jongerenoverlast. In Zuilen richten we ons ook op het verminderen van jongerenoverlast en de ontwikkeling van een toekomstperspectief.

Wijkveiligheidsprogramma Noordwest, onderdeel gericht op jeugd

In het bijzonder gaat het om de onderdelen die zich richten op de aanpak van jongerenoverlast, de aanpak van jeugdgroepen, het tegengaan van middelengebruik en de daarmee gepaard gaande overlast en het betrekken van ouders en bewoners in die aanpak.

Inzet gemeente: Veiligheid, Maatschappelijke Ontwikkeling, Volksgezondheid.

Inzet budget: Programma Veiligheid en

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Veiligheid.

Inzet partners: politie, JoU, Victas, bewoners en buurtteams Jeugd en Gezin.

Extra jongerenactiviteiten, coaching en veilige vindplaats

Extra inzet op diverse projecten ten behoeve van de vaardigheden van jongeren en het terugdringen van jongerenoverlast op specifieke plekken, ambulant jongerenwerk in Zuilen, Ondiep en Pijlsweerd-noord, coaching van jongeren die op straat hangen en dagbesteding.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Maatschappelijke Ontwikkeling.

Inzet budget: Krachtwijken 162.50 euro.

Inzet partners: JoU, diverse vrijwilligersorganisaties, Mekaar, politie.

Extra inzet aanpak jeugdgroepen

Integrale aanpak (samenwerkingsverband van gemeente, politie en justitie) van jeugdgroepen, met dwang- en drangmaatregelen bij strafbare feiten gepleegd door jongeren. Daarnaast gaat het om inspanningen ten behoeve van jongeren die uit detentie komen, zodat ze snel hun draai weer vinden.

Inzet gemeente: Veiligheid en Maatschappelijke Ontwikkeling.

Inzet budget: Krachtwijken 39.000 euro.

Inzet partners: Politie, JoU.

Verantwoordelijk: Maatschappelijke Ontwikkeling.

Jobmatch

Jongeren goed voorbereiden voor de arbeidsmarkt door coaching, gesprekken met jongeren en aanbieden van informatie over de arbeidsmarkt.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Werk en Inkomen.

Inzet budget: Krachtwijken: 8.750 euro.

Inzet partner: JoU., diverse vrijwilligersorganisaties.

Handhavingsprogramma 2017, onderdeel gericht op jeugd

Deelname aan het overleg aanpak jeugdgroepen. In samenwerking en afstemming met het politie en het jongerenwerk het aanspreken van jeugdgroepen en contact onderhouden met bewoners die een ontmoetingsplek voor jongeren in hun omgeving hebben.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

Inzet partners: Politie, JoU, bewoners en ondernemers.

Actieplan Utrecht zijn we samen

Het gaat hier om een inclusieveaanpak om radicalisering tegen te gaan. Onder andere door inzet van jongerenwerk om gevoelens van sociale uitsluiting te voorkomen, organiseren van gesprekken en vreedzame netwerken te versterken.

Inzet gemeente: MO, Veiligheid.

Inzet budget: Programma Utrecht zijn we samen.

Inzet partners Mekaar, bewoners, scholen, moskeeën.

Verantwoordelijk: Maatschappelijke Ontwikkeling.

Wijkambitie 2: Integrale aanpak van de Amsterdamsestraatweg

De Amsterdamsestraatweg loopt van het Paardenveld tot Maarssen en is de vitale levensader van de wijk. De leefbaarheid op en rondom de Amsterdamsestraatweg is van belang voor alle drie de subwijken van Noordwest. In 2014 is gestart met een integrale aanpak die circa10 jaar duurt en zich richt op een duurzame toekomst voor (de omgeving van) de Amsterdamsestraatweg.

De Amsterdamsestraatweg is de levensader voor de wijk. Hij doorkruist alle subwijken. Er zijn honderden grote en kleine ondernemers gevestigd op de Amsterdamsestraatweg en dat biedt veel werkgelegenheid.

Duizenden mensen wonen met veel plezier aan de Amsterdamsestraatweg of daar in de buurt. Zij willen een leefbare buurt en genieten van het diverse aanbod van voorzieningen op de Amsterdamse-straatweg. Voor velen is de Amsterdamsestraatweg een fijne straat met prachtige historische plekken. Praktijken die er niet thuishoren of overlast veroorzaken, worden keihard aangepakt. Stap voor stap werken we met elkaar aan de ontwikkeling van de Amsterdamse-straatweg tot een vitale en leefbare straat. Zo ontwikkelt de Amsterdamsestraatweg zich door - zoals de straat dat al twee eeuwen doet - als meest ondernemende straat van Utrecht, waar het goed toeven is voor iedereen.

Uitwerking Ontwikkelstrategie

De uitvoering richt zich op een totale aanpak voor de Amsterdamsestraatweg. Eind 2016 wordt het nieuwe bestemmingsplan aan de gemeenteraad voorgelegd. Het bestemmingsplan geeft richting aan de ambities van de Ontwikkelstrategie. In 2017 richten we ons op de uitvoering van de diverse pleintjes: Boorstraat- Bethlehemstraat, Ludgerusstraat en de voorbereiding van de verandering van het plein bij de Watertoren. In 2017 faciliteren we pandeigenaren en initiatiefnemers die een bedrage leveren aan de doelen van de Ontwikkelstrategie. Ook starten we de invoering van de 30-kilometer. zone met de middelen die de gemeenteraad hiervoor ter beschikking heeft gesteld en nadat een uitvoeringsstrategie is opgesteld. Daarnaast faciliteren we en verbinden we de initiatieven van bewoners, ondernemers en vastgoedeigenaren. Bij deze laatste groep faciliteren we in het bijzonder het omzetten van winkels naar wonen in de ‘ontwikkelgebieden’ die in het bestemmingsplan zijn opgenomen. We continueren de inzet van de winkelstraatmanager die de opgaven van de Ontwikkelstrategie samen met ondernemers verder vorm geeft. Hiermee geven we uitvoering aan het economisch brancheplan, dat onderligger is van de Ontwikkelstrategie. Veiligheid en Toezicht en Handhaving voeren acties uit om de veiligheid te handhaven. Het wijkservicecentrum verzorgt de uitwerking en implementatie van de Ontwikkelstrategie, in samenwerking met diverse gemeentelijke onderdelen.

Inzet gemeente: Wijkservicecentrum Noordwest, Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Stadswerken, Vergunningen Toezicht en Handhaving, Veiligheid, Project Organisatie Stationsgebied, Milieu&Mobiliteit.

Inzet budget: Krachtwijken 115.000 euro, programma Mobiliteit en Bereikbaarheid.

Inzet partners: Bewoners en ondernemers, initiatiefnemers, politie, Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM).

Verantwoordelijke afdeling: Wijkservicecentrum Noordwest.

Proces- en communicatiekosten integrale toekomstvisie Amsterdamsestraatweg

Organisatie- en proceskosten voor de verdere uitwerking van de ontwikkelstrategie. Het budget is bedoeld voor onder meer het stroomlijnen van de interne organisatie stroomlijnen, de organisatie van bijeenkomsten met Adviesgroep, stakeholders en andere betrokkenen, het ophalen en faciliteren van hun initiatieven en het uitdragen van de integrale aanpak bij alle partners. Daarnaast worden projecten gecoördineerd en uitgevoerd in het kader van de Opgeruimde straatweg. Afstemming met en begeleiden van het opstellen Uitvoeringsstrategie 30 km-zone. Contact onderhouden met de Wijk Ontwikkelingsmaatschappij (WOM)en strategiebepaling van de inzet van de WOM.

Communicatie rondom de planvorming van de pleinen (via REO).

Inzet gemeente: Wijkservicecentrum Noordwest, Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Veiligheid, Stadswerken, Vergunningen, Toezicht & Handhaving, Milieu &Mobiliteit.

Inzet budget: Krachtwijken 25.000 euro.

Inzet partners: Bewoners, ondernemers, Verantwoordelijk: Wijkservicecentrum Noordwest.

Maatregelen ter verbetering van de openbare ruimte Amsterdamsestraatweg

Dit jaar wordt gewerkt aan de voorbereiding en mogelijk ook de uitvoering van een aantal maatregelen om de openbare ruimte en omgeving te verbeteren, in lijn met de visie van de ontwikkelstrategie. Het gaat onder meer om de omgeving van de Boorstraat – Bethlehemstraat, Ludgerusplein en de omgeving van de watertoren.

Inzet gemeente: Milieu & Mobiliteit, Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Stadswerken, Projectorganisatie Stationsgebied, wijkservicecentrum Noordwest.

Inzet budget: Economisch Investeringsfonds voortkomend uit het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht (ALU).

Inzet partners: Bewoners en ondernemers.

Verantwoordelijke afdeling: Ruimtelijke en Economische ontwikkeling.

Wijkveiligheidsprogramma 2017 Noordwest, onderdeel Amsterdamsestraatweg

In dit programma is er aandacht voor de aanpak van overlast gevende horeca, dienstverlenende bedrijven en/of detailhandelszaken. Betrokken partijen werken aan een gezamenlijke aanpak om de wet- en regelgeving rondom bedrijfsvoeringen te handhaven, de overlast en criminaliteit terug te dringen en het bevorderen van (het gevoel van) veiligheid. Druggerelateerde overlast wordt tegengegaan.

Inzet gemeente: Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Veiligheid.

Inzet budget: Programma Veiligheid.

Inzet partners: Politie, justitie, bewoners ondernemersvereniging, belastingdienst, W&I

Verantwoordelijke afdeling: Veiligheid.

Dagelijks beheer wijkonderhoud en service

Inzet is de Amsterdamsestraatweg en omgeving schoon, heel en veilig te houden. Dit vraagt veel inspanningen vanwege de hoge gebruiksdruk door een combinatie van functies aan en rondom de Amsterdamsestraatweg.

Inzet gemeente: Stadsbedrijven, Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

Inzet budget: Programma Openbare ruimte.

Inzet partners: Ondernemers en bewoners.

Verantwoordelijke afdeling: Stadswerken (team Wijkonderhoud & Service).

Wijkambitie 3: Openbare ruimte, groen en verkeer

'Openbare ruimte', 'groen' en 'verkeer' zijn thema’s die voor alle subwijken van Noordwest belangrijk zijn. We willen de openbare ruimte van alle subwijken vergroenen. Samen met bewoners kijken we hier welke stukjes groen in zelfbeheer kunnen. Door het splitsen en omzetten van woningen in enkele buurten, merken we dat de gebruiksdruk en parkeerdruk ter plaatse omhoog gaan. Dit vraagt om keuzes ten aanzien van de inrichting van de openbare ruimte met draagvlak van diverse betrokkenen.

Uit de resultaten van de van de nulmeting openbare ruimte blijkt dat de kwaliteit van de openbare ruimte in Noordwest vergeleken met andere wijken in de stad matig scoort op het totaal van de onderdelen inrichting, gebruik en beheer.

In Pijlsweerd hebben de toenemende verkeersdruk, het beperkte groen en de ontwikkelingen rondom de Oudenoord, de Weerdsingel, het Paardenveld en de Amsterdamsestraatweg grote impact op de wijk.

In Ondiep gaat om het om het beheer van de openbare ruimte. Deze is nogal divers door de verschillende renovatie- en herstructureringsprojecten in de wijk. De bijdragen van bewoners en partners in de wijk zijn cruciaal om deze wijkambitie te kunnen realiseren. Bewoners zetten zich onder andere in het Julianapark en het Noordsepark.

Stedelijk programma Ruimtelijke en Economische ontwikkeling, onderdeel Oudenoord

Faciliteren van initiatieven die passen binnen het Ontwikkelkader en aansluiten op wijkraadpleging. Voorbereiding herinrichting Oudenoord vanaf Jacobstraat tot aan de Kaatstraat.

Inzet gemeente: Ruimtelijke Economische Ontwikkeling, Vergunningen, Toezicht & Handhaving, Milieu en Mobiliteit, Stadswerken.

Inzet budget: Programma Stedelijke Ontwikkeling.

Inzet partners: Bewonersinitiatieven, ondernemers Projectontwikkelaars.

Verantwoordelijke afdeling: Ruimtelijke en Economische zaken

Programma Stedelijk beheer, onderdeel groen

Binnen dit programma zijn er werkzaamheden om de Marnixbrug op te knappen en de noordzijde van het Heukelompark te verbeteren, de herinrichting van het Nifterlakeplantsoen.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Stadsbedrijven.

Inzet budget: Programma Openbare ruimte.

Dagelijks beheer wijkonderhoud en service

Inzet om de wijk schoon, heel en veilig te houden.

Inzet gemeente: Stadsbedrijven, Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

Inzet budget: Programma Openbare Ruimte en Groen.

Inzet partners: Bewoners en ondernemers, woningcorporaties.

Verantwoordelijke afdeling: Stadswerken (team wijkonderhoud & service).

Verbeteren verkeersveiligheid en doorstroming

In het kader van het verbeteren van de verkeersveiligheid worden de volgende locaties in 2017 voorbereid of aangepakt: de Jozeflaan en Marnixlaan (ook wel westelijke stadsboulevard genoemd) en fietsstraat Hogelanden.

Inzet en verantwoordelijk: Milieu en Mobiliteit.

Inzet budget: Programma Mobiliteit en Bereikbaarheid.

Inzet partners: scholen en ouders.

Verantwoordelijke afdeling: Milieu & Mobiliteit.

Flexibele straat- en herstelploeg

Er werkt nog altijd een vaste ploeg van medewerkers die de wijk goed kennen om flexibel te kunnen inspelen op de lokale situatie in Ondiep en de directe omgeving (onder andere Amsterdamsestraatweg). Het team houdt het dagelijkse beheer van de openbare ruimte - schoon, heel en veilig - op orde.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Stadsbedrijven.

Inzet budget: Krachtwijken 32.500 euro.

Inzet partners: Bewonersinitiatieven en ondernemers, woningcorporaties.

Verantwoordelijke afdeling: Stadsbedrijven.

Aanleg groenstrook langs het Amsterdam Rijnkanaal)

Aanleg van een fietspad en inrichting van groene zone. Aansluiten bij het groeninitiatief van bewoners.

Inzet gemeente: REO, Milieu en Mobiliteit.

Inzet budget: Milieu en Mobiliteit.

Inzet partners: eigenaren, bewoners.

Verantwoordelijke afdeling: Ruimtelijk en Economische ontwikkeling.

Fortlaan

Voorbereiding herontwikkeling (woningbouw) locatie.

Inzet gemeente: REO.

Inzet budget: nader te bepalen.

Inzet partners: in vervolgfase.

Vechtlocatie

Ontwikkellocatie, verwacht start bouw in2017, daarna laatste werkzaamheden aan het park.

Inzet gemeente: Ruimtelijke economische Ontwikkeling.

Inzet budget: externen.

Inzet partners.

Complexe projecten en trajecten: pedagogisch klimaat, gezondheid, participatie, initiatieven en armoede

In alle drie de subwijken maken we de slag van Vreedzame School naar Vreedzame Wijk. Dit draagt bij aan de talenten en toekomstontwikkelingen van kinderen (en volwassenen) en daarmee aan de wijkambitie Jeugd en Veiligheid. Het gaat om een succesvolle combinatie van talentontwikkeling en sociale vaardigheden van kinderen (en volwassenen), waardoor de startpositie van kinderen en jongeren verbetert. Daarnaast werken we aan de versterking van een gezonde leefstijl van de inwoners van Noordwest. Hierbij gaat specifieke aandacht uitgaat naar gezinnen met een klein netwerk en het stimuleren van een gezond gewicht. Deze manier van benaderen staat ook centraal bij de wijkgerichte armoede aanpak. In aanvulling op de nieuwe aanpak stedelijke armoedebestrijding richten we ons specifiek op de behoefte in Noordwest. We merken dat bewoners veel initiatieven op vele thema's ontplooien. Echter de weg van initiatief tot realisatie is soms weerbarstig. We ondersteunen de initiatieven op verschillende wijze, naar gelang wat nodig is.

Pedagogisch klimaat

Extra inzet is eveneens nodig voor andere initiatieven in deze sfeer, zoals opvoedingsondersteuning, coaching van ouders en de aanpak van multi probleem-gezinnen. Voor deze gezinnen is ook de uitbreiding van de buurtteams van betekenis. De teams spelen daarnaast actieve rol bij armoedebestrijding.

De inspanningen van bewoners richten zich vooral op activiteiten in en/of rondom scholen, ouderlokalen, speeltuinen of rondom de moskee als vindplaats. Hierbij gaat het om de organisatie van bijeenkomsten over opvoeding, gezondheid, sociale vaardigheden en andere activiteiten.

Onderwijs: activiteiten brede school en ouderparticipatie

Doorontwikkeling van methodiek brede school: verdere implementatie en versterking van de aanpak, ontwikkeling en uitbreiding van activiteiten in ouderlokalen en ouderbetrokkenheid.

Tevens Gezondheid op School, een cultuurplan voor meerdere scholen en blijvende aandacht voor de vreedzame school en wijk.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Maatschappelijke Ontwikkeling (team Onderwijs) en Volksgezondheid.

Inzet budget: Programma Onderwijs en Volksgezondheid.

Inzet partners: basisscholen, Me'kaar, sportverenigingen, culturele organisaties, ouders

Buurtteams

De inzet is gericht op het begeleiden van bewoners bij diverse vragen en (financiële) problemen waar zij thuis tegenaan lopen. De begeleiding zorgt ervoor dat bewoners zelfredzamer worden of voldoende ondersteuning krijgen. Daarnaast werken buurtteams aan een stevige verbinding met de diverse professionals in de wijk.

Inzet gemeente: Maatschappelijke Ontwikkeling in samenwerking met Volksgezondheid, Werk en Inkomen.

Inzet budget: Programma Maatschappelijke Ondersteuning.

Verantwoordelijke afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling in samenwerking metVolksgezondheid.

Opvoedingsondersteuning

Inzet van een sociaal makelaar voor kinderen, stimulering van opvoedvaardigheden bij ouders en ondersteuning van gezinnen. Ook de JGZ geeft opvoedondersteuning, zowel in gesprekken met ouders over de gezonde ontwikkeling van het kind en de rol die ouders daarbij spelen, als op specifieke vragen van ouders, buiten de vaste contactmomenten met het kind. In dialoog met partners zoals scholen, kinderdagverblijven, speeltuinorganisaties geven de JGZ professionals ook voorlichting in groepen over alles wat met opvoeden en gezond en veilig opgroeien te maken heeft.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Maatschappelijke Ontwikkeling.

Inzet budget: Programma Maatschappelijke Ondersteuning/Welzijn.

Inzet partners: Me'Kaar, ouders.

Meedoen op straat

Inzet van een sociaal makelaar voor intensivering van actief spelen op verschillende pleinen onder meer in Zuilen, Ondiep en Pijlsweerd-Noord opvoedvaardigheden bij ouders en ondersteuning van gezinnen.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Maatschappelijke Ontwikkeling.

Inzet budget: Krachtwijken 21.000 euro.

Inzet partners: Me’kaar, ouders, Harten voor Sport.

Jeugdopbouwwerk

Het vroegtijdig signaleren van probleemkinderen het betrekken van hun ouders bij de aanpak. De wensen, behoeften en mogelijkheden van kinderen en ouders in kaart brengen.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Maatschappelijke Ontwikkeling.

Inzet budget: Programma Maatschappelijke ondersteuning.

Inzet partners: Mekaar, JoU, basisscholen, ouders, JGZ.

Ontwikkeling culturele focus van bewoners

Versterking van de identiteit en positieve imago van de wijk. Tevens bespreken hoe bewoners, vanuit een culturele diverse achtergrond met elkaar omgaan in de wijk. Bewoners, jong en oud leren elkaar kennen en doen actief en passief mee aan culturele activiteiten.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Maatschappelijke Ontwikkeling (afdeling Culturele Zaken).

Inzet budget: Krachtwijken 27.500 euro.

Inzet partners: Zimihc, Me'Kaar en bewoners, onder andere de Stichting Kunstkasteel.

Gezondheid: integrale gebiedsaanpak van gezondheidsachterstanden

De ambitie is het realiseren van een integrale gebiedsaanpak van gezondheidsachterstanden, waarbij de meeste inzet gericht zal zijn op die gebieden waar de achterstanden het grootst zijn: Ondiep en Zuilen-Oost. Veel bewoners kampen met meerdere vraagstukken tegelijk, bijvoorbeeld met schulden, niet passende huisvesting, laaggeletterdheid en opvoedvraagstukken. In deze context richten we ons, daar waar mogelijk, op het verbeteren van de fysieke omstandigheden en stimuleren we kennis over een gezonde leefstijl en voeding bij bewoners en professionals. Ook is er winst te behalen door wijkbrede verbanden te leggen op het vlak van welzijn, zorg en sociale ontwikkeling. De ambitie is de ervaren gezondheid van bewoners te verbeteren.

Jeugdgezondheidzorg

De JGZ is dé plek waar ouders en jongeren terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien. Zij zijn er voor alle (toekomstige) ouders, kinderen en jongeren uit de gemeente Utrecht. Ze bieden preventieve en lichte ondersteuning en als het nodig is, verwijzen ze ouders en jongeren naar andere vormen van jeugdhulp. De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) beschermt, bevordert en bewaakt hiermee structureel de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van alle kinderen van – negen maanden tot negentien jaar in de stad Utrecht. In 2017 is de JGZ in NW specifiek alert op ouders met een klein netwerk en op het stimuleren van een gezond gewicht.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Volksgezondheid.

Inzet budget: Programma Volksgezondheid.

Inzet partners: Scholen, ouders, 1e lijnszorg, U-centraal, Me'kaar, JoU.

Gezonde wijkaanpak

De Gezonde Wijkaanpak Noordwest is een integrale en gebiedsgerichte aanpak om gezondheidsachterstanden te verminderen. We nemen deel aan het wijknetwerk. De bedoeling van het wijknetwerk is het delen van kennis en expertise van de gezondheidstoestand en het verkleinen van gezondheidsverschillen, het gezamenlijk bepalen van doelen, focus aanbrengen op gezondheidsvraagstukken in de wijk en het benutten van kansen om samen te leren.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Volksgezondheid.

Inzet budget: Programma Volksgezondheid.

Inzet partners: Zilveren Kruis, Harten voor Sport, Indigo, Careyn, Gezond Ondiep/Zuilen. gezondheidscentra in de wijk, Me'kaar, buurtteams, fysiotherapeuten, sportaanbieders, JGZ.

Jongeren op gezond gewicht

Extra activiteiten ter bevordering van een gezonde leefstijl, gericht op het stimuleren van gezond gewicht. Hierbij valt te denken aan het programma LEFF,het leefstijlprogramma Lifestyle, Energy, Fun and Friends voor kinderen tussen 7 en 13 jaar boven een gezond gewicht. En aan voorlichting over gezondheid en gezonde voeding op plekken waar jongeren komen, al dan niet samen met hun ouders.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Volksgezondheid.

Inzet budget: Krachtwijken 10.000 euro.

Inzet partners: JoU, Me’Kaar, Careijn.

Initiatieven, participatie en armoede

Dit nieuwe complexe project omvat het stimuleren en faciliteren van participatie en initiatieven en de wijk- en buurtgerichte aanpak van (preventie van) armoede. We merken dat er veel bewoners, organisaties in de wijk actief zijn, maar dat de weg van een goed idee tot concrete uitvoering nog wel aandacht behoeft. Daarnaast merken we dat armoede een steeds groter probleem wordt bij diverse bevolkingsgroepen in verschillende sub buurten. Communicatie heeft een belangrijke rol bij initiatieven en (preventie) van armoede. Door specifieke wijkgerichte communicatie weten mensen meer wat er in de buurt speelt en weten mensen de weg naar de goede partijen in de wijk.

Bewonersinitiatieven

Voor de bewoners van Ondiep en Zuilen – Oost is een specifiek rijksbudget bewonersinitiatieven vanuit de rijksmiddelen van het krachtwijkenprogramma beschikbaar.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Wijkservicecentrum Noordwest.

Inzet budget: rijksbudget bewonersinitiatieven Inzet partners: Bewoners en initiatiefnemers.

Extra interne ondersteuning

Noordwest is een wijk met twee krachtwijken. Voor een goede sturing en regie op het vlak van planning, budget en uitvoering vraagt dit om extra ondersteuning op wijkniveau van het krachtwijkenprogramma.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Wijkservicecentrum Noordwest.

Inzet budget: Krachtwijken 20.000 euro.

Initiatieven sociaal ondernemers in Ondiep en Zuilen-oost

Vanuit de praktijk van de krachtwijkenaanpak weten we dat (semi-)professionele partijen en sociaal maatschappelijk ondernemers en organisaties in de wijk in de loop van het jaar met initiatieven komen die zeer actueel zijn, een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de (kracht)wijkenaanpak, inspelen op de lokale kansen in buurten en snel kunnen worden uitgevoerd. Hiermee benutten we optimaal de energie en 'doe-kracht' in de buurt en wijk.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Wijkservicecentrum Noordwest.

Inzet budget: Krachtwijken 75.000 euro.

Inzet partners: (semi-)professionele partijen en sociaal maatschappelijk ondernemers.

Aanpak armoede, wijkgerichte initiatieven en activiteiten.

Op stedelijk niveau is de nieuwe Armoede aanpak vastgesteld met een accent op (voorkomen van) sociale uitsluiting. Op wijk en buurtniveau sluiten we hier op aan door initiatieven van partners, bewoners en andere wijkorganisaties te ondersteunen die zich richten op preventie van armoede en beperken van sociale uitsluiting. Hierbij borduren we voort op de uitkomsten en initiatieven van de wijkraadpleging 2016. We denken hierbij aan initiatieven voor taalondersteuning, aansluiting op digitale snelweg, talentontwikkeling, cursus zakgeldbeheer voor kinderen, speciale aandacht voor jongeren en geld, toeleiding naar werk, etcetera

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Wijkservicecentrum Noordwest.

Inzet budget: Krachtwijken 90.000 euro.

Inzet partners: bewoners, woningcorporatie, Maatschappelijke Ontwikkeling, Me'Kaar, bewoners, buurtteams, Taal doet Meer, Voedselbank.

Programma- en gebiedscommunicatie Ondiep en Zuilen-Oost

Middelen voor communicatiedoeleinden gericht op de uitvoering van het krachtwijkenprogramma, stimuleren van communicatie initiatieven in Ondiep, Pijlsweerd en Zuilen-Oost.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Wijkservicecentrum Noordwest.

Inzet budget: Krachtwijken 40.000 euro.

Inzet partners: Woningcorporatie Mitros en bewonersinitiatieven, Zo is Zuilen, U in de Wijk.

Gebieds- en buurtaanpakken

Noordwest heeft een aantal gebieden en buurten die om een specifieke aanpak vragen. Gebiedsaanpakken richten zich op veranderingen op de langere termijn. De buurtaanpakken richten zich juist op concrete acties voor de korte termijn.

Programma Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling: 2eDaalsedijk

Dit programma ondersteunt en begeleidt de ontwikkeling van de transformatie naar een gemengd stedelijk gebied voor werken en van de Spoorzone/2e Daalsedijk. In deelgebied 1, het noordelijkste deel, zal gestart worden met de bouw. Voor deelgebieden 2, 3 en 4 zal de planvorming verder gaan. Verder zal er in cocreatie met bewoners en ondernemers worden gewerkt aan de inrichting van het evenwijdig aan het spoor liggendpark. Het definitief ontwerp wordt vastgesteld.

Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Milieu & Mobiliteit.

Inzet budget: Externe financiering door NS.

Inzet partners: vastgoedeigenaren bewoners, ondernemers.

Verantwoordelijke afdeling: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.

Programma Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling: Zijdebalen

De oplevering van het eerste blok vind plaats. Vervolgens start de uitvoering van de inrichting van de openbare ruimte.

Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Milieu en Mobiliteit.

Inzet budget:

Inzet partners: vastgoedeigenaar, ontwikkelaar.

Verantwoordelijke afdeling: Ruimtelijk en Economische Ontwikkeling.

Buurtaanpak diverse buurten

Rondom diverse slooplocaties en nieuw- en herstructureringsbouw locaties in Ondiep en Zuilen is gekozen voor een buurtaanpak. In de wijk Ondiep richt deze zich op het voorkomen en aanpak van armoede. Daarnaast werkt in Ondiep corporatie Mitros, samen met partners, aan de doorontwikkeling van multifunctionele accommodatie De Speler. In Zuilen zijn er de renovatie en vergroeningsaanpak in de Rode driehoek en de buurtaanpak Plein 11.

Inzet gemeente: Wijken, Maatschappelijke ontwikkeling, Stadsbedrijven. Veiligheid.

Inzet partners: JoU, Me’Kaar, Mitros, politie.

Verantwoordelijke afdeling: Wijkservicecentrum Noordwest.

Bijlage

Projectenoverzicht

Extra inzet op Jeugd en Veiligheid

3.1

Wijkveiligheidsprogramma Noordwest, onderdeel gericht op jeugd

3.2

Extra jongerenactiviteiten, coaching en veilige vindplaats

3.3

Extra inzet aanpak jeugdgroepen

3.4

Jobmatch

3.5

Handhavingsprogramma 2016, onderdeel gericht op jeugd

3.6

Actieplan Utrecht zijn we samen

Integrale aanpak van de Amsterdamsestraatweg

4.1

Uitwerking Ontwikkelstrategie Amsterdamsestraatweg

4.2

Proces- en communicatiekosten Integrale toekomstvisie Amsterdamsestraatweg

4.3

Maatregelen ter verbetering van de openbare ruimte Amsterdamsestraatweg

4.4

Wijkveiligheidsprogramma 2016 Noordwest, onderdeel Amsterdamsestraatweg

4.5

Dagelijks beheer Wijkonderhoud en service

Verbetering van openbare ruimte, groen en verkeer

5.1

Stedelijk programma Ruimtelijke en Economische ontwikkeling, onderdeel Oudenoord

5.2

Programma Stedelijk beheer, onderdeel groen

5.3

Dagelijks beheer Wijkonderhoud en service

5.4

Verbeteren verkeersveiligheid en doorstroming

5.5

Flexibele straat- en herstelploeg

5.6

Verbreding Amsterdam – Rijnkanaal

5.7

Fortlaan

5.8

Vechtlocatie

Complexe projecten en trajecten

6.1

Pedagogisch klimaat

6.1.1

Onderwijs: activiteiten brede school en ouderparticipatie

6.1.2

Buurtteams

6.1.3

Opvoedingsondersteuning

6.1.4

Meedoen op straat

6.1.5

Jeugdopbouwwerk

6.1.6

Ontwikkeling culturele focus van bewoners

6.2

Gezondheid: integrale gebiedsaanpak van gezondheidsachterstanden

6.2.1

Jeugdgezondheidszorg

6.2.2

Gezonde wijkaanpak

6.2.3

Jongeren op gezond gewicht

6.3

Initiatieven, participatie en armoede

6.3.1

Bewonersinitiatieven

6.3.2

Extra interne ondersteuning

6.3.3

Initiatieven voor sociaal ondernemers in Ondiep en Zuilen-oost

6.3.4

Aanpak armoede, wijkgerichte initiatieven en activiteiten

6.3.5

Programma- gebiedscommunicatie Ondiep en Zuilen-oost

Gebieds- en buurtaanpakken

7.1

Programma Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling: Spoorzone/2e Daalsedijk

7.2

Programma Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling: Zijdebalen

7.3

Buurtaanpak diverse buurten