Activa

Gerealiseerd stand per 31-12-2015

Prognose stand per 31-12-2016

Prognose stand per 31-12-2017

Prognose stand per 31-12-2018

Prognose stand per 31-12-2019

Prognose stand per 31-12-2020

Materiële vaste activa

1.454.235

1.487.656

1.551.876

1.604.133

1.625.383

1.645.084

Financiële vaste activa

132.597

82.297

79.438

76.599

73.651

70.272

• Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

6.231

6.237

6.243

6.249

6.255

6.261

• Leningen aan woningcorporaties

45

0

0

0

0

0

• Leningen aan overige verbonden partijen

0

0

0

0

0

0

• Overige langlopende leningen

76.119

75.858

72.993

70.148

67.194

63.809

• Uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar

50.202

202

202

202

202

202

Immateriële vaste activa

9.448

9.448

9.448

9.448

9.448

9.448

• Bijdrage aan activa van derden

9.448

9.448

9.448

9.448

9.448

9.448

Voorraden

16.183

31.237

70.240

88.877

91.987

84.480

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

161.877

161.877

161.877

161.877

161.877

161.877

• Vorderingen op openbare lichamen

69.364

69.364

69.364

69.364

69.364

69.364

• Verstrekte kasgeldleningen

0

0

0

0

0

0

• Overige vorderingen

92.513

92.513

92.513

92.513

92.513

92.513

• Overige uitzettingen

0

0

0

0

0

0

Liquide middelen

1.696

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Overlopende activa

166.267

163.161

101.369

53.371

55.477

58.121

Totaal activa

1.942.303

1.940.675

1.979.248

1.999.304

2.022.823

2.034.281

Passiva

Gerealiseerd stand per 31-12-2015

Prognose stand per 31-12-2016

Prognose stand per 31-12-2017

Prognose stand per 31-12-2018

Prognose stand per 31-12-2019

Prognose stand per 31-12-2020

Voorzieningen

55.259

55.439

55.619

55.799

55.979

56.159

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar

938.170

1.015.685

1.094.703

1.135.719

1.153.739

1.162.758

• Onderhandse leningen van openbare lichamen

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

• Onderhandse leningen van binnenlandse banken

908.136

985.613

1.064.592

1.105.568

1.123.546

1.132.522

• Onderhandse leningen van binnenlandse bedrijven

16

16

16

16

16

16

• Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren

2.283

2.289

2.295

2.301

2.307

2.313

• Voor derden belegde gelden

792

824

857

891

927

964

• Waarborgsommen

6.943

6.943

6.943

6.943

6.943

6.943

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

214.920

192.420

192.420

183.420

183.420

183.420

• Bank en giro

0

0

0

0

0

0

• Kasgeldleningen

143.500

121.000

121.000

112.000

112.000

112.000

• Overige kortlopende schulden

71.420

71.420

71.420

71.420

71.420

71.420

Overlopende passiva

108.112

108.112

108.112

108.112

108.112

108.112

Totaal passiva

1.942.303

1.940.675

1.979.248

1.999.304

2.022.823

2.034.281