Prestatiedoelstelling Programmabegroting 2017

Subsidiedoelstelling

Omschrijving subsidiedoelstelling

Begroting 2017

Waarvan

"vaste" verlening met jaarsubsidies

Meerjarig verleend

ten laste van 2017

Utrecht4GlobalGoals

Voorlichting voor particuliere initiatieven over de Millenniumdoelen

40

Economic Board Utrecht (*1)

Convenantbijdrage aan Economic Board Utrecht

334

334

Utrecht-Leon

Ondersteuning van particuliere initiatieven i.h.k.v. de vriendschapsband Utrecht-Leon

60

60

Totaal prestatiedoelstelling 2.1.1 Samenwerken en beïnvloeden

434

394

0

Volksfeesten

Organiseren en uitvoeren van volksfeesten

186

162

Initiatievenfonds

Ondersteunen van bewoners en vrijwilligersorganisaties in het ontwikkelen van activiteiten of uitvoeren van ideeën om de sociale cohesie, leefbaarheid, zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers te vergroten.

2.700

Totaal prestatiedoelstelling 3.1.1 Bewoners betrekken

2.886

162

0

Totaal Bewoners en Bestuur

3.320

556

0

Bedragen zijn in duizenden euro's

(*1) Voor deze subsidiedoelstelling kunnen geen aanvragen worden ingediend. De subsidie is op basis van een convenant uitsluitend bestemd voor Stichting EBU.