Raadsvoorstel 2016, nummer 6656

Utrecht, 9 september 2016

Voor u ligt de Programmabegroting 2017. In de begroting laten wij zien hoe wij met de stad, met de middelen die we hebben, werken aan de toekomst van Utrecht.

In de verschillende beleidsprogramma’s geven we aan wat we willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat dat kost. De financiële begroting is te vinden in hoofdstuk 3 en 4. In de bijlagen geven wij onder andere een overzicht van de stand en verloop van onze reserves en voorzieningen.

We willen we onze ambities realiseren door intensieve en vergaande samenwerking met iedereen die betrokken is bij Utrecht. Utrecht maken we samen.

De waarnemend secretaris,

De burgemeester,

Drs. J.G. Manshanden

mr. J.H.C. van Zanen