Inleiding

Voor u ligt het wijkactieprogramma 2017 voor de wijk Binnenstad. U leest in dit programma welke projecten de gemeente Utrecht, bewoners, ondernemers en andere partijen het komend jaar uitvoeren om te werken aan de belangrijke vraagstukken in de wijk.

De stad Utrecht is ingedeeld in tien wijken. Naast de indeling in wijken hanteert de gemeente, afhankelijk van het onderwerp, een nadere indeling naar 34 sub-wijken, 111 buurten of 194 sub-buurten. Afhankelijk van de wijk hebben inwoners soms meer affiniteit met de naam van de buurt dan met de naam van de wijk. In de wijkactieprogramma’s staat bij de meeste activiteiten de buurt of de straat genoemd.

Het wijkactieprogramma bevat

1. Projecten die bijdragen aan de belangrijkste wijkambities voor de periode 2014–2018; deze wijkambities zijn eerder vastgesteld als richtinggevend kader voor de gezamenlijke inzet van de gemeente Utrecht, bewoners, ondernemers en andere partners in de wijk.

2. Complexe projecten en trajecten én gebiedsaanpakken, in die delen van de wijk die bijzondere aandacht vragen.

Veel activiteiten in de wijk dragen ook bij aan gezonder stedelijk leven. De gemeente Utrecht vindt het belangrijk om samen te werken aan gezond leven en wonen in onze stad. De komende tijd verkennen we hoe in de wijk Binnenstad aan deze ambitie wordt en kan worden gewerkt. Als eerste vingeroefening hebben we in de projectenbijlage van dit wijkactieprogramma 2017 voor de Binnenstad gemarkeerd welke projecten een bijdrage leveren aan gezonder stedelijk leven.

Proces

Voor de totstandkoming van dit wijkactieprogramma is door de leden van het (ambtelijk) wijkoverleg Binnenstad een selectie gemaakt uit die projecten in de gemeentelijke programma’s die qua financiering gedekt zijn in de gemeentelijke begroting of die met externe middelen worden gefinancierd. Daarnaast is een oproep gedaan via de Binnenstadskrant om input te leveren voor het wijkactieprogramma. Het conceptwijkactieprogramma is voorgelegd aan de wijkraad Binnenstad en aan Centrummanagement Utrecht. Reacties van beide groepen zijn verwerkt in het wijkactieprogramma.

Leeswijzer

Het wijkactieprogramma begint met een beknopte beschrijving van de wijk. Daarna vindt u de wijkambities en speerpunten voor de periode 2014-2018, en vervolgens leest u welke concrete projecten en activiteiten in 2017 bijdragen aan de realisatie van deze drie wijkambities. We sluiten af met een toelichting op complexe projecten en trajecten en gebiedsaanpakken voor die delen van de wijk die extra aandacht vragen.

Contact en informatie

Voor meer informatie over de wijkambities 2014-2018 en voor de wijkactieprogramma's van alle wijken kijk op www.utrecht.nl/wijkambities of www.utrecht.nl/wijkactieprogramma. Hebt u zelf een plan, idee of initiatief voor de wijk? Of wilt u een bijdrage leveren aan de uitvoering van één van de beschreven projecten? U bent van harte welkom! Neem contact op met uw wijkbureau: via telefoon 030 - 286 00 00 of per mail binnenstad@utrecht.nl.

De wijk Binnenstad

Ontwikkelingen en cijfers

Ontwikkelingen in de wijk

De Binnenstad van Utrecht heeft een centrum dat gewaardeerd wordt om zijn mix van verschillende functies: wonen, werken, recreëren, winkelen en studeren. Een centrum dat met de herontwikkeling van het Stationsgebied volop in ontwikkeling is. Daarnaast leiden verschillende maatschappelijke ontwikkelingen, de groei van het inwonertal van de binnenstad én de groei van de stad als geheel tot een ander en intensiever gebruik van de Binnenstad. De uitdaging voor de Binnenstad is al jarenlang het vinden van een goede balans tussen levendigheid als stadscentrum en leefbaarheid als woonwijk. Daar komt in de komende jaren nadrukkelijk een tweede uitdaging bij: het kwalitatief verbinden van het oude en het nieuwe deel van het centrum, zodat één groter en vernieuwd centrum ontstaat. De derde opgave is het verbeteren van de verbindingen tussen de verschillende delen van de historische binnenstad.

De wijk in cijfers:(bron Wijkwijzer 2016):

Bevolking: met 17.872 inwoners en 9.173 woningen is de Binnenstad de kleinste wijk van Utrecht. Het aantal inwoners zal naar verwachting groeien tot 19.120 inwoners in 2020. In bezoekersaantallen scoort de Binnenstad juist heel hoog: 25 miljoen bezoekers op jaarbasis in 2015, met een verwachte groei naar 40 miljoen bezoekers in 2025 (bron: convenant CMU-gemeente Utrecht).

Sociaaleconomisch: de Binnenstad telt 313 banen per 100 inwoners, vier keer het Utrechts gemiddelde. Bijstandhuishoudens zijn ondervertegenwoordigd (3,1%).

Gezondheid: De inwoners van de Binnenstad voelen zich relatief gezond. 89% ervaart zijn of haar eigen gezondheid als (zeer) goed en 95% heeft het gevoel voldoende regie te hebben over het eigen leven. Deze cijfers liggen hoger dan het gemiddelde in Utrecht. Overgewicht en obesitas komen relatief weinig voor. Wel ligt de alcoholconsumptie hoger dan gemiddeld in de stad. Bijna één op de vijf drinkt iedere week meer dan 3 (vrouwen), dan wel 5 (mannen) glazen alcohol op één dag.

Veiligheid: de wijk Binnenstad heeft het hoogste geweldsniveau van de stad. Dat hangt samen met de centrumfunctie van de wijk. Woninginbraak komt in de Binnenstad juist het minste voor. Jongerenoverlast scoort hoger dan het gemiddelde van Utrecht.

Waardering: de waardering voor de Binnenstad is hoog onder de bewoners (en ook onder bezoekers). Ze geven hun buurt gemiddeld een 7,9 als rapportcijfer, ruim boven het gemiddelde van 7,1.

Openbare ruimte en verkeer: binnenstads-bewoners geven de staat van de openbare ruimte in hun buurt het hoogste rapportcijfer van de stad (7,0). Maar de tevredenheid over de parkeermogelijkheden voor auto en fiets is ruimschoots het laagst van alle wijken.

De top drie van buurtproblemen volgens de bewoners van de Binnenstad is:

 • Verkeersproblematiek in ruime zin (incl. verkeersoverlast ) (41%)
 • Problematiek openbare ruimte (23%)
 • Criminaliteit en drugsoverlast (18%)

Deze top drie anno 2015 komt nog steeds overeen met de speerpunten uit de Wijkambities 2014-2018.

Kaart van de wijk

Wijkambities 2014-2018: drie speerpunten

De wijkambities 2014-2018 zijn vertaald naar de onderstaande drie speerpunten: openbare ruimte, veiligheid en verkeer & handhaving.

Wijkambitie 1: Investeer in een kwalitatief hoogwaardige, gastvrije openbare ruimte

Deze ambitie draagt bij aan een goede beleving van de stad, een aantrekkelijk verblijfsklimaat voor bezoekers en bewoners, een goede toegankelijkheid en een groter gevoel van veiligheid. Speerpunt is meer ruimte voor voetgangers en betere looproutes creëren tussen station en Binnenstad en binnen de Binnenstad. Daarbij is het vitaal houden van centrumfuncties als winkelbestand, horeca, culturele instellingen en onderwijs ook van groot belang.

Wijkambitie 2: Zet de veiligheidsaanpak voort in de Binnenstad

Deze ambitie draagt bij aan de beleving van veiligheid in de Binnenstad, voor zowel binnenstadbewoners, centrumondernemers als bezoekers uit andere wijken en toeristen.

Wijkambitie 3: Reguleer het verkeer en handhaaf op overlast in de openbare ruimte

Deze ambitie heeft als doelen: minder zwaar verkeer, minder belastende bevoorrading, effectievere verwijzing en geleiding van autoverkeer en voetgangers, en meer fietsparkeervoorzieningen. Daarnaast gaat het om effectieve handhaving op hinderlijke of gevaarlijke aspecten van uitstallingen, terrassen, aslasten, evenementen, fietsparkeren en fietsen in het wandelgebied. Dit alles draagt bij aan een beter gebruik van de openbare ruimte, het ontstaan van meer ruimte voor voetgangers en een efficiëntere inzet van gemeentelijke middelen.

Wijkambitie 1: Investeer in een kwalitatief hoogwaardige, gastvrije openbare ruimte van de binnenstad

De kwaliteit van de openbare ruimte draagt bij aan een goede beleving van de stad, aan een aantrekkelijk en gastvrij verblijfsklimaat voor bewoners en bezoekers (jong en oud), aan goede toegankelijkheid en aan (een gevoel van) veiligheid. Daarbij is het vitaal houden van centrumfuncties (winkelbestand, horeca, culturele instellingen, onderwijs) ook van groot belang voor een aantrekkelijke Binnenstad. De pilot Openbare Ruimte Centrum is een belangrijke factor in het bereiken van een betere openbare ruimte. Deze pilot richt zich op herinrichting van winkelstraten in samenwerking met externe partners, op het vergroten van de financiële synergie tussen bestaande en geplande projecten en op inhoudelijke samenhang tussen beleidsproducten. De pilot gaat gelijk op met een actualisering van het Openbare Ruimte Plan en de herinrichting van straten in het centrum vanuit het Economisch Investeringsfonds (EIF). De wijkraad Binnenstad heeft aangegeven het van belang te vinden dat bij alle inzet op deze wijkambitie rekening wordt gehouden met het historisch karakter van de Binnenstad.

Herinrichting Lange en Korte Nieuwstraat

Initiatief van bewonersgroep, ondernemersvereniging, musea, Centrum Management Utrecht om delen van de Lange en Korte Nieuwstraat een impuls te geven door middel van herinrichting; te beginnen bij het plein voor het Catharijneconvent (pilot Openbare Ruimte Centrum).

Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Milieu en Mobiliteit, Wijken.

Inzet partners: Bewonersoverleg Nieuwstraat, musea, Centrum Management Utrecht en ondernemersvereniging.

Verantwoordelijke afdeling: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.

Aanpak gebied Wester- en Oosterkade

Verbeteren van het gebied tussen de historische binnenstad en station Vaartsche Rijn voor voetgangers en fietsers én initiatief van ondernemers Wester- en Oosterkade om een visie op te stellen voor de toekomstige ontwikkeling van dit gebied als verbinding tussen het nieuwe station Vaartsche Rijn en de Binnenstad.

Inzet gemeente: Milieu en Mobiliteit en Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.

Inzet partners: Ondernemers, bewoners.

Verantwoordelijk: afdeling Milieu en Mobiliteit en ondernemers.

Herinrichting Oudkerkhof

Opstellen van een ontwerp voor een betere inrichting en gebruik van het Oudkerkhof (pilot Openbare Ruimte Centrum) én uitvoering.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.

Inzet partners: Centrum Management Utrecht, ondernemers, bewoners.

Verbetering Domplein

Initiatief van diverse partijen rond het Domplein voor het vergroten van de aantrekkelijkheid van het plein door middel van verbeteringen in de openbare ruimte: inrichting, onderhoud en fysieke afsluiting voor doorgaand autoverkeer (pilot Openbare Ruimte Centrum).

Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Stadsbedrijven.

Inzet partners: Centrum Management Utrecht, bewoners, partijen rond het plein.

Verantwoordelijke afdeling: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.

Nieuwe functie voormalig Tivoli-complex (Oudegracht 245)

Voortzetten van bestemmingsplanwijzigings- procedure en tender met als doel: uitgifte en een nieuwe functie van het pand. Het complex is tijdelijk in gebruik door Kytopia.

Inzet gemeente: Utrechtse Vastgoed Organisatie, Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.

Verantwoordelijke afdeling: Utrechtse Vastgoed Organisatie.

Herontwikkeling oude postkantoor Neude

Herontwikkeling van het pand tot bibliotheek, horeca, winkels en fietsenstalling.

Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.

Inzet partner en verantwoordelijk: A.S.R. Vastgoedontwikkeling.

Herontwikkeling delen van Willem Arntzcomplex (voormalig onderdeel van het Altrecht-complex)

Initiatief van VORM Ontwikkeling om de volgende delen van dit complex te herontwikkelen tot woningen: transformatie Woudagebouw (Lange Nieuwstraat 89) , sloop/nieuwbouw gebouw Bleijenburg (Vrouwjuttenstraat) en nieuwbouw woningen Vrouwjuttenstraat

Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.

Inzet partners: VORM ontwikkeling en omwonenden

Verantwoordelijk: VORM Ontwikkeling.

Zakken van de straat: andere vormen van vuil inzamelen

Opstellen haalbaarheidsonderzoek naar ondergronds inzamelen aan de Oudegracht.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Stadswerken.

Inzet partners: Bewoners, ondernemers.

Restauratie wal- en kluismuren

Voortzetten van de uitvoering van het herstel van de wal- en kluismuren langs de grachten én de communicatie met betrokkenen daarover.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Stadsbedrijven.

Inzet partners: Bewoners, ondernemers.

Toiletvoorzieningen in Binnenstad

Realiseren van publieke toiletvoorzieningen door het beter toegankelijk maken van de bestaande sanitaire voorzieningen in de fietsenstalling onder het stadhuis, het stadhuis zelf, de fietsenstalling Zadelstraat en de fietsenstalling Vredenburg. Onderzoek naar de haalbaarheid van openbare toiletvoorzieningen in Lepelenburg en andere stadsparken en van een urilift op de Mariaplaats.

Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Stadsbedrijven, Wijken.

Inzet partners: Omwonenden en (park)bezoekers.

Verantwoordelijke afdeling: Utrechtse Vastgoed Organisatie, Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.

Actualisatie van het Ontwikkelingskader Horeca

Naar aanleiding van de uitkomsten van de tussenevaluatie over het functioneren van het Ontwikkelingskader Horeca en de uitkomsten van de stadsgesprekken ‘De toekomst van de Utrechtse horeca’ wordt het horecakader begin 2017 op een aantal hoofdpunten geactualiseerd. Het terrassenreglement wordt gelijktijdig hiermee integraal aangepast.

Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Vergunningen Toezicht en Handhaving.

Inzet partners: Ondernemers, wijkraden, Centrum Management Utrecht.

Verantwoordelijke afdeling: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.

Uitwerking van convenant ‘De rode loper uit’.

In 2016 is dit convenant opgesteld en ondertekend door de gemeente Utrecht en Centrum Management Utrecht De maatregelen die hierin opgenomen staan worden in de aankomende jaren uitgewerkt. Het gaat hierbij vooral over vindbaarheidsonderwerpen, onderhoud en beheer van de openbare ruimte en om

herinrichting van de openbare ruimte en versterking van de verbindingen tussen de Binnenstads-kwartieren.

Inzet gemeente: Ruimtelijke Economische Ontwikkeling.

Inzet partners: Centrum Management Utrecht.

Herontwikkeling gevangenis Wolvenplein

Tijdelijke exploitatie van het complex door “Bewaakt en bewoond”. Aan verdere plannen voor herontwikkeling wordt gewerkt door het Rijksvastgoedbedrijf.

Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling

Inzet partners: Bewaakt en bewoond. Stadsdorp Wolvenburg, omwonenden, wijkraad, Rijksvastgoedbedrijf.

Herontwikkeling EKP-terrein (Kruisvaartterrein)

Initiatief van NS en A.S.R. om hier 220 woningen te realiseren, vooral stadswoningen.

Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.

Inzet partners: NS en A.S.R. Vastgoedontwikkeling.

Renovatie Hoog Catharijne inclusief Entreegebouw, Catharijneknoop, plinten Hoog Catharijne en Voorzetgebouw

Continuering van de uitvoering van de renovatie tot en met de oplevering in 2019.

Inzet gemeente: Stationsgebied Utrecht.

Inzet partners Klépierre en ondernemers.

Verantwoordelijk: Klépierre.

Stationsplein Oost plus onderliggende fietsenstalling en aangrenzende vastgoedontwikkelingen (Noordgebouw en Zuidgebouw)

In 2017 wordt het eerste deel van de fietsenstalling in gebruik genomen, dit deel biedt plaats aan ca. 6.000 fietsen. Aansluitend wordt gestart met de bouw van het tweede deel. Totale stallingscapaciteit 12.500 fietsen.

Inzet gemeente: Stationsgebied Utrecht, Milieu en Mobiliteit.

Inzet partners: NS/ProRail, Klépierre, ontwikkelaars Noord- en Zuidgebouw.

Verantwoordelijke afdeling: Stationsgebied Utrecht.

Herinrichting Croeselaan

Uitvoering herinrichting noordelijk deel van de Croeselaan, oplevering in 2018.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Stationsgebied Utrecht.

Jaarbeursplein inclusief Centrumboulevard, parkeergarage en Jaarbeurspleingebouw en WTC

Continuering van de voorbereiding en uitvoering ten behoeve van oplevering in 2018.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Stationsgebied Utrecht.

Inzet partners: Jaarbeurs, CBRE, ontwikkelaar Jaarbeurspleingebouw.

Knoopkazerne en omgeving

In dit gebied wordt aan een aantal projecten gewerkt. De bouw van de Moreelsebrug, de fietsenstalling onder het Forum, het Forum zelf, de definitieve inrichting van het busstation, de vastgoedontwikkelingen van NS en het Rijksvastgoedbedrijf. De opening van de Moreelsebrug eind 2016 is de eerste oplevering van deze projecten.

Inzet gemeente en verantwoordelijk: Stationsgebied Utrecht.

Inzet partners: Prorail/ Rijksvastgoedbedrijf/NS Stations.

Herinrichting Catharijnesingel

Herinrichten van de Catharijnesingel en uitvoeren maatregelen ter verbetering luchtkwaliteit.

Inzet gemeente: Projectorganisatie Stationsgebied, Milieu en Mobiliteit.

Verantwoordelijke afdeling: Projectorganisatie Stationsgebied.

HOV-banen Smakkelaarsveld

Uitvoering HOV-banen Smakkelaarsveld ten behoeve van oplevering in 2018.

Inzet gemeente: Stationsgebied Utrecht, Milieu en Mobiliteit.

Inzet partners: ProRail, Provincie.

Verantwoordelijke afdeling: Stationsgebied Utrecht.

Herinrichting VredenburgpleinHerinrichten plein.

Inzet gemeente: Stationsgebied Utrecht, Stadsbedrijven/Marktzaken, Culturele Zaken

Inzet partners: Klépierre,

Verantwoordelijke afdeling: Stationsgebied

Utrecht.

Moreelsepark

Uitvoering verkenning toekomstmogelijkheden Moreelsepark.

Inzet gemeente: Milieu en Mobiliteit, Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Stationsgebied Utrecht, Stadsbedrijven.

Inzet partners: omwonenden.

Verantwoordelijke afdeling: Milieu en Mobiliteit.

Bestemmingsplanwijziging Hardebollenstraat

Uitvoeren van een bestemmingsplan-wijzigingsprocedure voor de verdere ontwikkeling en uitgifte van de panden in de Hardebollenstraat. Daarbij wordt de buurt betrokken.

Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Utrechtse Vastgoed Organisatie.

Inzet partners: bewoners, ondernemers, Centrum Management Utrecht.

Verantwoordelijke afdeling: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.

Omvormen van het beheer van speeltuin 'De Kleine Dom'

Veilig spelen en bewegen, samen opgroeien en ontmoeten voor en door alle kinderen. Samen opvoeden, verbinden en beheren voor en door ouders/verzorgers. Dat zijn de kernwaarden voor de speeltuin.

Gezien de ontwikkeling om van de speeltuinen zelfstandige speeltuinorganisaties te maken wordt onderzocht welke ontwikkelmogelijkheden De Kleine Dom en haar bezoekers hebben om de organisatie en maatschappelijke doelen van de speeltuin duurzaam te verankeren. Denk daarbij aan passende organisatievorm, mate van inzet door gebruikers en omwonenden, eventueel aanhaken van andere sociale partners of sociale ondernemers, verdienmodellen, mate van ondersteuning door sociaal makelaars, etcetera.

Inzet gemeente: MO, Stadsbedrijven

Inzet partners: DOENJA, bezoekers, bewoners

Verantwoordelijke afdeling: maatschappelijke Ontwikkeling

Wijkambitie 2: Zet de veiligheidsaanpak voort in de Binnenstad

De veiligheidsaanpak draagt bij aan de beleving van de veiligheid in de Binnenstad, voor zowel binnenstadbewoners, ondernemers als bezoekers uit andere wijken en toeristen.

Aanpak overlast Breedstraatbuurt

Voortzetting van de aanpak op basis van de evaluatie uit 2014. De focus ligt op een slimmere en efficiëntere inzet van toezicht en handhaving, efficiëntere communicatie met bewoners en participatie van bewoners.

Inzet gemeente: Veiligheid, Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Stadsbedrijven, Wijken, Volksgezondheid.

Inzet partners: Politie, Openbaar Ministerie, bewoners, ondernemers, zorginstellingen.

Verantwoordelijke afdeling: Veiligheid.

Terugdringen overlast drugsverslaafden

Uitvoeren van de top-10-aanpak die in 2014 is opgezet, door geconcentreerd in te zetten op de grootste overlastgevers in de Breedstraatbuurt en de zuidelijke Binnenstad en daarmee de overlast terug te dringen en de gezondheidssituatie van deze mensen te verbeteren.

Inzet gemeente: Veiligheid, Volksgezondheid.

Inzet partners: Politie, zorginstellingen.

Verantwoordelijke afdeling: Veiligheid.

Doorgaan met de aanpak met als doel de stabilisatie van het aantal autokraken.

Inzet gemeente: Veiligheid, Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

Inzet partners: Politie, exploitanten parkeergarages.

Verantwoordelijke afdeling: Veiligheid.

Uitvoering toezichtarrangement Stationsgebied

Continueren van de regievoering op de uitvoering van het Toezichtarrangement Stationsgebied, met als doel een stabilisatie van het positieve oordeel van betrokkenen over de veiligheid en leefbaarheid.

Inzet gemeente: Veiligheid, Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Volksgezondheid.

Inzet partners: politie, Openbaar Ministerie, NS, Prorail, Klépierre, Jaarbeurs, Provincie Utrecht, jongerenwerk, Victas.

Verantwoordelijke afdeling: Veiligheid.

Veilig Uitgaan

Voortzetting aanpak Veilig Uitgaan op basis van de uitkomsten van de evaluatie van het convenant in 2015.

Inzet gemeente: Veiligheid, Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Volksgezondheid.

Inzet partners: Politie, horecapartners en studentenverenigingen.

Verantwoordelijke afdeling: Veiligheid.

Terugdringen overlast rond zorgvoorzieningen zuidelijke Binnenstad

Continueren van de maatregelen om de overlast rond Catharijnehuis, Victas, Leger des Heils en Altrecht terug te dringen én evaluatie van de maatregelen.

Inzet gemeente: Veiligheid, Maatschappelijke Ontwikkeling, Volksgezondheid.

Inzet partners: Zorginstellingen en omwonenden.

Verantwoordelijke afdeling: Veiligheid.

Versterken Veilig Ondernemen

Continueren van de aanpak Veilig Ondernemen en voortzetting Keurmerk Veilig Ondernemen samen met ondernemers. Daarbij aanhaken bij de structuur van de kwartieren in de Binnenstad.

Inzet gemeente: Veiligheid, Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.

Inzet partners: Politie, ondernemers, Centrum Management Utrecht.

Verantwoordelijke afdeling: Veiligheid.

Mogelijke verhuizing Catharijnehuis (dagopvang dak- en thuislozen)

In 2016 is gerapporteerd over de zoektocht naar een alternatieve locatie voor de dagopvang. Op basis van deze rapportage zal besloten worden of de dagopvang kan verhuizen naar een meer geschikte locatie of dat de huidige locatie de meest geschikte locatie blijft. Aansluitend zal hierover communicatie plaatsvinden.

Inzet gemeente: Maatschappelijke Ontwikkeling, Veiligheid.

Inzet partners: Politie, omwonenden.

Verantwoordelijke afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling.

Intensiveren aanpak woninginbraak en fietsendiefstal

Meer aandacht besteden aan maatregelen om het aantal woninginbraken en fietsendiefstallen in de Binnenstad aan te pakken.

Inzet gemeente: Veiligheid.

Inzet partners: Politie en bewoners.

Verantwoordelijke afdeling: Veiligheid.

Wijkambitie 3: Reguleer het verkeer en handhaaf op overlast in de openbare ruimte

De Gemeente Utrecht groeit en het verkeer in de stad neemt toe. De ruimte hiervoor is soms beperkt. Daarom heeft de gemeente in 2012 een visie op mobiliteit ontwikkeld: 'Utrecht een Aantrekkelijke en Bereikbare stad'. In het collegeprogramma ‘Utrecht maken we samen’ heeft het college van burgemeester en wethouders de uitvoeringsagenda ‘Utrecht aantrekkelijk en bereikbaar’ aangekondigd. Deze uitvoeringsagenda bestaat uit gebiedsagenda’s en actieplannen. De gebiedsagenda Centrum geeft de belangrijkste ruimtelijke en mobiliteitsopgaven weer. Het programmeren en uitvoeren van de projecten gebeurt via de actieplannen.

Om de stad gezond, aantrekkelijk en bereikbaar te houden, moeten we keuzes maken. Het Mobiliteitsplan Nota Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen is tot 2025 uitgangspunt voor deze keuzes. Daarmee sturen we erop dat iedereen volop ruimte krijgt in de stad. Fietsers, wandelaars en het openbaar vervoer krijgen voorrang. Maar ook de auto krijgt genoeg ruimte: doorgaand autoverkeer rijdt zoveel mogelijk buiten de stad om. Concreet betekent dat: minder zwaar verkeer, minder belastende bevoorrading, effectievere verwijzing en geleiding van autoverkeer, meer ruimte voor de voetganger en de fietser en meer fietsparkeervoorzieningen. Ook handhaving draagt bij aan een beter gebruik van de openbare ruimte en het tegengaan van overlast. In de Binnenstad is er naast de reguliere inzet van handhaving extra aandacht voor: effectieve handhaving op, terrassen, uitstallingen, aslasten, evenementen, fietsparkeren en fietsen in het wandelgebied. De wijkraad Binnenstad heeft aangegeven nadrukkelijker te willen meedenken bij de inzet van handhaving en de opzet van het Handhavingsprogramma 2017.

Actieplan Utrecht Fietst!

Voorbereiding en uitvoering van de projecten uit het Actieplan Utrecht Fietst!. Dit actieplan heeft een looptijd van 2015-2020, een stedelijke focus en bevat veel projecten die betrekking hebben op de Binnenstad. Het stadsgesprek Fiets in januari 2015 heeft veel input gegeven voor dit actieplan. Het gaat om de volgende projecten:

Herenroute

Verbeteren herkenbaarheid en comfort Herenroute.

Inzet gemeente: Milieu en Mobiliteit, Stadsbedrijven.

Inzet partners: Fietsersbond en fietsers.

Verantwoordelijke afdeling: Milieu en Mobiliteit.

Zoektocht naar extra stallingen op de hotspots

Uitbreiden aantal (inpandige) fietsstallingen.

Inzet gemeente: Milieu en Mobiliteit, Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Utrechtse Vastgoed Organisatie.

Verantwoordelijke afdeling: Milieu en Mobiliteit.

Fietsparkeren Oudegracht

Uitbreiden fietsparkeermogelijkheden langs de Oudegracht

Inzet gemeente: Milieu en Mobiliteit, Stadsbedrijven.

Inzet partners: fietsers, bewoners en ondernemers.

Verantwoordelijke afdeling: Milieu en Mobiliteit.

Uitbreiding FRIS met pop-up stallingen

Toevoegen van de pop-upstallingen aan het FietsRoute en InformatieSysteem

Inzet gemeente: Milieu en Mobiliteit.

Verantwoordelijke afdeling: Milieu en Mobiliteit.

Voorstraat-Wittevrouwenstraat

Voorbereiden van een nieuwe inrichting van de Voorstraat-Wittevrouwenstraat die ook bijdraagt aan een integrale verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het Universiteits-kwartier.

Inzet gemeente: Milieu en Mobiliteit, Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.

Inzet partners: bewoners, ondernemers, Centrum Management Utrecht.

Verantwoordelijke afdeling: Milieu en Mobiliteit.

Verandering fietsparkeergedrag Ganzenmarkt

Experiment om door middel van nudging verandering te bereiken in het fietsparkeergedrag op de Ganzenmarkt tijdens uitgaansuren.

Inzet gemeente: Milieu en Mobiliteit, Toezicht en Handhaving, Wijken.

Inzet partners: Fietsersbond en fietsers.

Verantwoordelijke afdeling: Milieu en Mobiliteit.

Actieplan Voetganger

Een goed voetgangersklimaat in Utrecht is voor bijna iedereen belangrijk. Zeker voor mensen met een beperking is een goed voetgangersklimaat van belang omdat dit bijdraagt aan de toegankelijkheid van tal van bestemmingen. Utrecht is de eerste stad in Nederland met een actieplan Voetganger. Met het actieplan willen we de volgende twee doelen bereiken: het verbeteren van het voetgangersklimaat, zodat lopen voor meer mensen aantrekkelijker wordt, en een verkeersveilige stad voor de voetganger.

Het Stadsgesprek Voetganger in mei 2016 heeft veel input gegeven voor deze aanpak. Voor de Binnenstad focust het plan op:

Uitbreiding voetgangersgebied

Uitvoering van maatregelen om het voetgangersgebied uit te breidenonder andere naar aanleiding van het Stadsgesprek Voetganger.

Inzet gemeente: Milieu en Mobiliteit, Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.

Inzet partners: bewoners, ondernemers, Centrum Management Utrecht.

Verantwoordelijke afdeling: Milieu en Mobiliteit.

Versterking van de positie van de voetganger

Uitvoering van maatregelen om de positie van voetgangers in diverse straten te versterken waaronder Nobelstraat, Voorstraat- Wittevrouwenstraat en de route Station Vaartsche Rijn - Ledig Erf – Binnenstad. Mede naar aanleiding van het Stadsgesprek Voetganger en de ideeën die zijn binnen gekomen via het 'voetgangersideeënpunt.

Inzet gemeente: Milieu en Mobiliteit, Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.

Inzet partners: bewoners, ondernemers, Centrum Management Utrecht.

Verantwoordelijke afdeling: Milieu en Mobiliteit.

Looproutes bij fietsenstallingen

Uitvoeren van maatregelen die looproutes bij en naar fietsenstallingen verbeteren.

Inzet gemeente: Milieu en Mobiliteit Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Stadsbedrijven.

Inzet partners: omwonenden, ondernemers.

Verantwoordelijke afdeling: Milieu en Mobiliteit.

Actieplan Zero Emission Stadslogistiek

Met het Actieplan ZES Utrecht 2015-2018 werkt de gemeente Utrecht samen met het bedrijfsleven aan slim en schoon goederenvervoer in Utrecht. Een nieuw thema krijgt speciale aandacht: de door e-commerce sterke groei van levering van goederen direct aan de consument. Het uiteindelijke doel is in 2025 de hele stad emissieloos en meer gebundeld te bevoorraden en daarmee de Binnenstad minder te belasten. Belangrijk onderdeel hiervan is:

De pilot 'Stop en drop'

Experiment om emissieloos bevoorraden te stimuleren. Na uitspraak van de rechter over de locatiekeuze wordt het experiment op een aangepaste locatie voortgezet.

Inzet gemeente: Milieu en Mobiliteit, Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.

Inzet partner: Stichting 'ZES', ondernemers.

Verantwoordelijke afdeling: Milieu en Mobiliteit.

Verbeteren afsluiting winkelwandelgebied

Vernieuwen en verbeteren van de afsluiting van het winkelwandelgebied met als doel: minder overlast en schade door illegaal autoverkeer en een prettiger verblijfsklimaat.

Inzet gemeente: Milieu en Mobiliteit, Toezicht en Handhaving, Stadsbedrijven.

Inzet partners: Winkeliers en bevoorraders.

Verantwoordelijke afdeling: Milieu en Mobiliteit.

Handhavingsprogramma 2017

Het handhavingsprogramma 2017 wordt in de tweede helft van 2016 opgesteld. Insteek is om, net als in 2016, bij de uitvoering extra aandacht te geven aan een aantal specifieke knelpunten voor de Binnenstad:

 • Toezicht op drank-, horeca- en exploitatievergunningen. Bij een aantal horecabedrijven in de Binnenstad is sprake van verscherpt toezicht op basis van specifieke prioriteiten. Deze bedrijven worden meerdere keren per jaar gecontroleerd.
 • Handhaving op overlastmeldingen van Binnenstadbewoners zoals (muziek)geluid uit
 • horecaondernemingen en straatmuzikanten.
 • Actie na woninginbraak en extra inzet tijdens de week van de woninginbraak.
 • Handhaving fietsen in voetgangersgebied en fietsparkeren (hinderlijk en gevaarlijk gestalde fietsen) en weesfietsenacties.
 • Aslast handhaving.
 • Taxistandplaatsen, taxikeurmerk en handhaven op bezet houden van taxistandplaatsen door ander verkeer.
 • Extra inzet in de Breedstraatbuurt.
 • Zakkenrollerij.

Inzet gemeente: Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Veiligheid.

Inzet partners: Politie, bewoners, wijkraad, Centrum Management Utrecht. Verantwoordelijke afdeling: Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

Wijkambitie 4: Complexe projecten en trajecten, gebieds- en buurtaanpakken

Projectenin de Binnenstad zijn al gauw complex, omdat in het centrum van de stad allerlei functies, vaak met uiteenlopende belangen, letterlijk dicht op elkaar zitten. Dat maakt afstemming met veel gemeentelijke disciplines én met private partijen noodzakelijk. Bovendien is de Binnenstad 'van ons allemaal'; waardoor bij veel projecten ook rekening gehouden moet worden met een belangenafweging tussen bewoners/ondernemers uit de Binnenstad en bezoekers aan de Binnenstad. Daarom is er voor gekozen ook de complexe projecten onder te brengen in de drie voorafgaande hoofdstukken, gerangschikt per speerpunt. Toch is het goed daarnaast nog stil te staan bij onderstaande complexe projecten en trajecten.

Pilot Openbare Ruimte

De pilot Openbare Ruimte Centrum is een duidelijk voorbeeld van een complex 'traject'. De pilot werkt aan meer samenwerking, financiële optimalisatie en inhoudelijke samenhang. De mogelijkheden en onmogelijkheden hiervan zijn in het afgelopen jaar verkend en hebben al tot een aantal concrete projecten geleid. Deze zijn afzonderlijk vermeld in hoofdstuk 3. In de pilotprojecten formuleren gemeente, bewoners en ondernemers - op basis van een gedeelde analyse over het gewenste gebruik van de straat - oplossingen op maat voor inrichting en gebruik van de openbare ruimte. Daarbij worden allerlei aspecten meegewogen, zoals uitstallingen, evenementen, ondergrondse infrastructuur, fietsroutes, bevoorrading, beheer, toezicht en handhaving, openbaar vervoer, fietsparkeren, autoparkeren en terrassen. Deze oplossingen leiden tot een gedeelde ambitie voor de herinrichting van de straten, vertaald in eindbeelden.

Inzet gemeente: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Stadswerken, Wijken, Milieu en Mobiliteit, Projectorganisatie Stationsgebied.

Inzet partners: Centrum Management Utrecht, ondernemers, bewoners en instellingen rond de projectlocaties.

Verantwoordelijke afdeling: Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.

Herontwikkeling Stationsgebied

Utrecht bouwt een nieuw Stationsgebied. Dat is nodig. Er was sprake van achterstallig onderhoud en verloedering in het Stationsgebied. Het aantal reizigers groeit en het aantal inwoners van de stad neemt toe. En er was de behoefte om het water weer terug te krijgen in de singel. Met de bouw van het nieuwe Stationsgebied pakken we al deze dingen tegelijk aan.

De doelstelling is de historische binnenstad en het Stationsgebied meer met elkaar te verbinden tot één samenhangend geheel.

 • De bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid worden verbeterd. Het water komt terug in de singel. Autowegen maken plaats voor water, groen en openbare ruimte.
 • De bouw van het nieuwe stationsgebied is een hechte samenwerking tussen de gemeente Utrecht, Klépierre, NS, ProRail en Jaarbeurs.
 • De concrete projecten ziet u op straat, op de website www.cu2030.nl en in het Infocentrum Stationsgebied. De afzonderlijke projecten die onder deze gebiedsontwikkeling vallen én die bijdragen aan de wijkambities voor de Binnenstad staan vermeld in hoofdstuk 3.
 • Omdat de ontwikkelingen rond autoparkeren in hoog tempo veranderen, worden met betrokken private partijen de mogelijkheden van ‘smart-parking’ verkend. Zo mogelijk wordt daar fietsparkeren bij betrokken.

Aanpak Breedstraatbuurt

De aanpak Breedstraatbuurt kan beschouwd worden als een buurtaanpak omdat veel disciplines (van binnen en buiten de gemeente) zich inspannen om de negatieve aspecten van de Breedstraatbuurt aan te pakken en de positieve te stimuleren. Omdat de buurtaanpak voor het grootste deel bestaat uit een veiligheidsaanpak, staat hij vermeld in hoofdstuk 4. De inzet op economische stimulering, op schoon en heel en op handhaving vormen ook nadrukkelijk onderdelen van deze buurtaanpak.

Drie prioritaire gebieden

Steeds meer tekent zich een ontwikkeling af dat er - naast de drie speerpunten uit de wijkambities - drie gebieden in de wijk zijn die extra aandacht en focus vragen. Dat zijn:

 • Het gebied tussen Museumkwartier, Tolsteegbarrière, Station Vaartsche Rijn en Rotsoord, dat een grote impuls gaat krijgen door de komst van het nieuwe station.
 • Wijk C, dat een nieuwe positie in de binnenstad krijgt door terugkeer van de singel én ontwikkeling van het gebied ten noorden van Wijk C (Zijdebalen).
 • De verbindingsas Moreelsebrug – Mariaplaats als 'poort naar de Binnenstad', waarbij het Moreelsepark en het toekomstige water in de herstelde singel en de aansluiting op het Zocherpark ook een rol kunnen gaan spelen. Er komen vanuit de wijk regelmatig signalen om de potenties van dit gebied beter te benutten. Hier liggen kansen om de recreatieve functie van het Moreelsepark te verbeteren en dat park op termijn te verbinden met het te herstellen Zocherpark en de groene gebieden bij de Mariaplaats.

Voor die gebieden zijn al veel investeringen gedaan of gepland in de openbare ruimte en in bebouwing. Dit geldt voor zowel de gemeente als voor private partijen. De uitdaging voor 2017 wordt dusdanig te focussen op de inzet van ook andere investeringen en regulier werk, zodat deze bijdragen aan een evenwichtige ontwikkeling van deze gebieden.

Bijlage

Projectenoverzicht

De gemeente Utrecht vindt het belangrijk om samen te werken aan gezond leven en wonen in onze stad. De komende tijd verkennen we hoe in de wijk Binnenstad aan deze ambitie wordt en kan worden gewerkt. Als eerste vingeroefening hebben we in dit projectenoverzicht die projecten die een bijdrage leveren aan gezonder stedelijk leven gemarkeerd met een G.

Wijkambitie 1:

Investeer in een kwalitatief hoogwaardige, gastvrije openbare ruimte van de binnenstad

3.1

G

Herinrichting Lange en Korte Nieuwstraat

3.2

G

Aanpak gebied Wester- en Oosterkade

3.3

G

Herinrichting Oudkerkhof

3.4

G

Verbetering Domplein

3.5

Nieuwe functie Tivoli-complex (Oudegracht 245)

3.6

G

Herontwikkeling oude postkantoor Neude

3.7

Herontwikkeling delen van Willem Arntzcomplex (voormalig onderdeel Altrecht-complex)

3.8

G

Zakken van de straat: andere vormen van vuilinzameling

3.9

Restauratie wal- en kluismuren

3.10

G

Toiletvoorzieningen Binnenstad

3.11

Actualisatie van het Ontwikkelingskader Horeca

3.12

Uitwerking van convenant ‘De rode loper uit’

3.13

G

Herontwikkeling gevangenis Wolvenplein

3.14

G

Herontwikkeling EKP-terrein (Kruisvaartterrein)

3.15

Renovatie Hoog Catharijne inclusief Entreegebouw, Catharijneknoop, plinten Hoog Catharijne en Voorzetgebouw

3.16

G

Stationsplein Oost (noordelijk deel) plus onderliggende fietsenstalling en aangrenzende vastgoedontwikkelingen (Noordgebouw en Zuidgebouw)

3.17

G

Herinrichting Croeselaan

3.18

G

Jaarbeursplein inclusief Centrumboulevard, parkeergarage en Jaarbeurspleingebouw en WTC

3.19

Knoopkazerne en omgeving

3.20

G

Herinrichting Catharijnesingel

3.21

G

HOV-banen Smakkelaarsveld

3.22

G

Herinrichting Vredenburgplein

3.23

G

Moreelsepark

3.24

G

Bestemmingsplanwijziging Hardebollenstraat

3.25

G

Omvormen beheer speeltuin “De Kleine Dom”.

Wijkambitie 2:

Zet de veiligheidsaanpak voort in de Binnenstad

4.1

G

Aanpak overlast Breedstraatbuurt

4.2

G

Terugdringen overlast drugsverslaafden

4.3

Aanpak autokraak parkeergarages

4.4

Uitvoering Toezichtarrangement Stationsgebied

4.5

G

Veilig Uitgaan

4.6

G

Terugdringen overlast rond zorgvoorzieningen zuidelijke Binnenstad

4.7

Versterken Veilig Ondernemen

4.8

G

Mogelijke verhuizing Catharijnehuis (dagopvang dak- en thuislozen)

4.9

Intensiveren aanpak woninginbraak en fietsendiefstal

Wijkambitie 3:

Reguleer het verkeer en handhaaf op overlast in de openbare ruimte

5.1

G

Verbeteren Herenroute

5.2

G

Zoektocht naar extra fietsenstallingen op hotspots

5.3

G

Fietsparkeren Oudegracht

5.4

G

Uitbreiding FRIS met Pop-upstallingen

5.5

G

Aanpak Voorstraat-Wittevrouwenstraat

5.6

Verandering fietsparkeergedrag Ganzenmarkt

5.7

G

Uitbreiding voetgangersgebied

5.8

G

Versterken van de positie van de voetganger

5.9

G

Looproutes bij fietsenstallingen

5.10

G

Pilot “Stop en drop”

5.11

G

Verbeteren afsluiting winkelwandelgebied

5.12

G

Handhavingsprogramma 2017

Complexe projecten en trajecten en gebieds- en buurtaanpakken

6.1

Pilot Openbare Ruimte Centrum

6.2

Herontwikkeling Stationsgebied

6.3

Aanpak Breedstraatbuurt

6.4

Drie prioritaire gebieden