Prestatiedoelstelling

Programmabegroting 2017

Subsidiedoelstelling

Omschrijving subsidiedoelstelling

Begroting 2017

Waarvan

"vaste" verlening met jaarsubsidies

Meerjarig verleend

ten laste van 2017

Basisvoorzieningen

Instandhouden van een aantal basisvoorzieningen

327

327

Tuinen en Parken

Volkstuinen

164

164

Totaal prestatiedoelstelling 1.1.4 Accommodatiebeleid

491

491

0

Ondersteuning management verenigingen

Ondersteuning en stimulering verenigingen en management van verenigingen

577

577

SSV leden met functiebeperking

Subsidie Sportverenigingen (leden met een functiebeperking)

41

41

Sportstimulering jeugd

Grotere sportdeelname van kinderen

825

825

Buurtsportcoaches 2e tranche

Grotere sportdeelname

94

Sporten voor mensen met een beperking

Vergroten van de sport- en beweegparticipatie van inwoners met een beperking.

62

Totaal prestatiedoelstelling 2.1.1 Sportstimuleren

1.599

1.443

0

Topsport

Ondersteunen van verenigingen, topsporters, topsporttalentenen vestiging talentcentra

171

171

Totaal prestatiedoelstelling 2.2.1 Topsport- en talentontwikkeling

171

171

0

Sportevenementen

Ondersteunen en stimuleren top- en breedtesportevenementen

410

Totaal prestatiedoelstelling 2.2.2 Sportevenementen

410

0

0

Totaal programma Sport

2.671

2.105

0

Bedragen zijn in duizenden euro's