Overzicht incidentele baten en lasten

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste incidentele baten en lasten voor het jaar 2017 gespecificeerd
Uitgangspunten die bij het samenstellen van dit overzicht gehanteerd zijn:

  • alleen posten van materiële betekenis zijn opgenomen (minimaal 0,25 miljoen euro)
  •  posten als incidenteel worden aangemerkt indien sprake is van eenmalige baten en lasten
  • de resultaten van de lang(er)durende programma’s worden niet als incidenteel aangemerkt, zoals het - programma Bereikbaarheid en de grondexploitaties (waaronder Stationsgebied en Leidsche Rijn).

De incidentele baten en lasten zijn verantwoord en verder toegelicht op de programma's.

Incidentele baten en lasten

2017

2018

2019

2020

Bewoners en bestuur

560

0

0

0

Duurzaamheid

300

300

0

0

Stedelijke Ontwikkeling

7.959

4.959

2.659

0

Openbare Ruimte

-1.095

0

0

0

Economie

1.145

300

0

0

Werk en Inkomen

1.800

1.800

0

0

Onderwijs

0

0

0

0

Maatschappelijke ondersteuning

2.000

300

300

0

Jeugd

300

300

300

0

Volksgezondheid

0

0

0

0

Veiligheid

1.854

1.000

500

0

Cultuur

700

400

400

400

Sport

0

0

0

0

Vastgoed

2.000

0

0

0

Algemene Middelen

2.000

1.000

0

0

Algemene Ondersteuning

0

0

0

0

Totaal

19.523

10.359

4.159

400

Toelichting

Stedelijke ontwikkeling:

De onttrekking aan reserve taakstelling inkoop Leidsche Rijn van 2,2 miljoen euro loopt tot en met 2019.
In de Voorjaarsnota 2016 zijn impulsen gegeven aan de ruimtelijke strategie (2017 5,0 miljoen euro,
2016 2,8 miljoen euro, 2019 0,5 miljoen euro).

Openbare ruimte en groen:

De incidentele taakstelling reclametorens(0,6 miljoen euro) is komen te vervallen (Zie voorjaarsnota 2016,
pagina 24). Incidenteel is 2,3 miljoen euro vrijgemaakt voor onderhoud openbare ruimte (zie Voorjaarsnota
2016, pagina 32). In 2017 zijn de lasten 4 miljoen lager in verband met het project wal- en kluismuren

Werk en Inkomen

In 2016 en 2017 zijn incidenteel extra middelen ter beschikking gesteld (1,8 miljoen euro) voor armoede en afbouw woonlastenfonds.

Maatschappelijke Ondersteuning:

Voor wonen en zorg is 1,3 miljoen euro incidenteel in 2017 ter beschikking gesteld (voorjaarsnota pagina 41)

Vastgoed:

In 2017 is 2,0 miljoen euro ter beschikking gesteld voor restauratie domtoren (Voorjaarsnota 2016, pagina 33)

Algemene middelen:

In verband met de aanpassing van het verdeelmodel Wet Werk en Bijstand worden er incidentele lasten geraamd; 2017 2,0 miljoen euro, 2018 1,0 miljoen euro. (Zie Voorjaarsnota 2015, pagina 10).