Algemene informatie

Doelstelling: Betreft alle doelstellingen binnen het programma Bereikbaarheid.

Beleidskader: ‘Meerjarenperspectief Bereikbaarheid 2016.

Inhoud: Hiervoor verwijzen we naar het programma Bereikbaarheid.

Soort investeringen: Investeringen met een maatschappelijk en/ of economische nut.

Vervangingsinvesteringen

Vervangingsinvesteringen houden de bestaande kwaliteit en functionaliteit van de kapitaalgoederenvoorraad op peil. Hierbij valt te denken aan renovatie, groot onderhoud, herbouw en lang cyclisch onderhoud. Met de vaststelling van deze programmabegroting autoriseert u per programma het totaal van de middelen voor de vervangingsinvesteringen.

De actuele projecten Parkeren zijn voor een totaal bedrag van 2,275 miljoen euro in voorgaande jaren geautoriseerd. In 2016 zijn geen nieuwe vervangingsinvesteringen gepland.

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

Projecten categorie A

t/m 2016

2017

2018

2019

2020

Projecten en maatregelen Fiets

123.301

27.207

0

0

0

Verder

Herenroute (inclusief vervolg Malieblad, Maliebaan)

2.250

850

Doorfietsroute Vechtroute fase 1 en 2

1.000

2.200

Doorfietsroute langs spoor CS- A'dam

150

5.050

Hoofdfietsroute Elektron Reactorweg

1.200

Doorfietsroute 4 Noordelijke Singelring

50

3.450

Beter Benutten

Doorfietsroute om de Oost resterend tracé

150

2.159

Doorfietsroute Overvecht Uithof

628

1.898

Projecten Fiets vóór 2016 geautoriseerd

118.923

Projecten en Maatregelen OV

279.236

5.840

0

0

0

Randstadspoor

11.356

340

Beter Benutten

Verkennen en benutten OV alternatieven USP en UC

700

2.500

Randstadspoor

Bereikbaarheid station via Oosterkade en Westerkade

1.000

3.000

Projecten OV vóór 2016 geautoriseerd

266.180

Projecten en Maatregelen Auto/ P+R

63.184

5.809

0

0

0

Oversteekbaarheid Eykmanlaan

150

959

Verder

Binnenstedelijke verbindingsweg Socrateslaan Beneluxlaan Oost

150

4.850

Projecten en Maatregelen Auto/ P+R vóór 2016 gerealiseerd

62.884

Reguleren en exploiteren parkeervoorzieningen

1.707

0

0

0

0

Projecten Parkeren vóór 2016 geautoriseerd

1.707

Projecten luchtkwaliteit en goederenvervoer

54.109

-57

0

0

0

Stimuleren schoon vrachtverkeer Euro VI

57

-57

Projecten Luchtkwaliteit en Goederenvervoer vóór 2016 geautoriseerd

54.052

Wijken en verkeersveiligheid

21.208

5.000

0

0

0

Actieplan Verkeersveiligheid

1.250

3.750

Maatregelen verkeersveiligheid busbaan Vleuterweide

275

1.250

Projecten wijken en verkeersveiligheid vóór 2016 geautoriseerd

19.683

Totaal programma Bereikbaarheid

categorie A

542.595

33.399

0

0

0

Met de Voorjaarsnota 2016 is ook het Meerjarenperspectief Bereikbaarheid 2016 (MPB 2016) vastgesteld. Hierin wordt de financiële stand van lasten en baten, de autorisatie van uw gemeenteraad en een doorkijk van het totale programma opgegeven.

Bij de Voorjaarsnota 2015 heeft een herprogrammering van de gelden voor onder andere Verder, Beter Benutten Vervolg en Randstadspoor plaats gevonden, maar gelet op de stand van de reserve bij de Voorjaarsnota 2015 konden niet alle bedragen voor de uitvoering van deze projecten geautoriseerd worden. In het MPB 2016 is een fasering van projecten opgenomen, waarbij de gemeentelijke middelen zoveel mogelijk gespreid zijn over de jaren en passen binnen het beschikbare financiële kader. Hierbij zijn maatregelen getroffen zodat de stand van de reserve het toelaat dat de uitvoering van projecten met financiering vanuit Verder, Beter Benutten en Randstadspoor op korte termijn plaats kan vinden en dat het krediet vrij gegeven kan worden. De uitgaven zullen plaatsvinden in 2017 tot en met 2020.

Het programma Verder, waarin de gemeente samenwerkingsafspraken heeft gemaakt met het rijk en de provincie om de bereikbaarheid in economische ontwikkelgebieden te verbeteren loopt tot 2020. We stellen daarom voor om de volgende kredieten voor de uitvoering van Verder fietsprojecten ter beschikking te stellen: Vervolg herenroute (Malieblad, Maliebaan) 0,850 miljoen euro, Doorfietsroute Vechtroute 2,2 miljoen euro, Doorfietsroute langs spoor Amsterdam 5,050 miljoen euro, Hoofdfietsoute Elektronweg- Reactorweg 1,2 miljoen euro, Doorfietsroute 4 Noordelijke Singelring 3,450 miljoen euro, Herinrichting Nachtegaalstraat- Reigerstraat 5,4 miljoen euro en Herinrchting Biltstraat- Voorstraat 5 miljoen euro. Daarnaast vragen we als vervolg op de inrichting van de Goylaan een krediet van 4,850 miljoen euro vrij te geven voor het inrichten van de Socrateslaan- Beneluxbaan Oost als Stadsboulevard.

Daarnaast stellen we voor om in het kader van Beter Benutten Vervolg de aanvullende kredieten ter beschikking te stellen. Voor de uitvoering van de doorfietsroute om de Oost resterende tracé vragen we een bedrag van 2,159 miljoen euro vrij en voor de doorfietsroute Overvecht Uithof een bedrag van 1,898 miljoen euro. De provincie heeft voor het project verkennen en benutten OV-alternatieven USP en UC een bedrag van 2,5 miljoen euro ter beschikking gesteld voor het onderdeel versnellen en vergroten van de betrouwbaarheid van het OV op de Waterlinieweg. Wij stellen voor om dit bedrag vrij te geven ten behoeve van de uitvoering.

De vrijgave van budgetten vanuit Randstadspoor heeft grotendeels al plaats gevonden. Voor Bereikbaarheid Station via Ooster- en westerkade is in verband met de omvang van de investering nog niet het gehele bedrag vrij gevraagd. Wij vragen om vrijgave van het resterende krediet van 3 miljoen euro.

Op het project Randstadspoor is het vrij gegeven krediet nog niet in overeenstemming bij de kostenraming, Wij stellen voor het resterende deel van 0,34 miljoen euro vrij te geven.

Voor de Eykmanlaan vragen we het restantbudget van 0,959 miljoen euro vrij zodat we tegelijkertijd met het groot onderhoud de oversteekbaarheid van deze laan kunnen verbeteren.

Het project Stimuleren schoon vrachtverkeer Euro VI is vervallen en geherprogrammeerd in het kader van het Actieplan Schoon vervoer, maar er was nog niet voor het gehele bedrag de-autorisatie aangevraagd. Daarom stellen we voor het bedrag van 0,057 miljoen euro te de-autoriseren.

In het kader van verkeersveiligheid zijn een aantal grote projecten in uitvoering genomen, waaronder de Laan van Nieuw Guinea/Kanaalstraat, De Loevenhoutsediijk, de Koekoekstraat, de Utrechtseweg tussen de Parkzichtlaan en de Vleutensebaan. Wij vragen u resterende krediet van 3,750 miljoen euro voor het Actieplan Verkeersveiligheid vrij te geven. De werkzaamheden om de verkeersveiligheid bij de busbaan in Vleuterweide te verbeteren zijn ook gestart. Hiervoor vragen we het resterende krediet van 1,250 miljoen euro te autoriseren.

Uitbreidingsinvesteringen categorie B

Uitbreidingsinvesteringen categorie B

Autorisaties

t/m 2016

2017

2018

2019

2020

Binnenstedelijke verbindingsring inrichten als Stadboulevard

1.200

8.000

0

0

0

Herinrichting Nachtegaalstraat - Reigerstraat

150

5.400

0

0

0

Herinrichting Wittevrouwenstraat - Voorstraat

0

5.000

0

0

0

Totaal uitbreidingsinvesteringen categorie B

1.350

18.400

0

0

0

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Voor het opstellen van het IPvE , het voorlopig- en definitief ontwerp en de aanbestedingskosten van de westelijke stadsboulevard (voorheen Maatregelen Utrecht West) vragen we een krediet aan van 6,5 miljoen euro. Voor een bijdrage aan de doseerstrook, ten behoeve van de Stadsboulevard West, bij de Vleutensebaan vragen we aanvullend een bedrag van 1,5 miljoen euro. De totale projectkosten zijn begroot op 30 miljoen euro en worden volledig bekostigd uit eigen gemeentelijke middelen. Bij het MPB2016 is besloten om deze investering te activeren en conform de financiële verordening in vijftien jaar af te schrijven. De kapitaallasten van deze investering worden gedekt binnen het programma Bereikbaarheid. Gelet op de financiële omvang van de eigen middelen in dit project zullen wij voor de autorisatie van de investering een afzonderlijk raadsvoorstel aan u voorleggen.

Voor de herinrichting Nachtegaalstraat- Reigerstraat vragen we een autorisatie van 5,4 miljoen euro en voor de Herinrchting Biltstraat- Voorstraat een bedrag van 5 miljoen euro. Hiervoor werken we een plan van aanpak uit. Voor de uitvoering van deze projecten zullen we afzonderlijke autorisaties indienen.