Toelichting reserves

Omschrijving

Begroot
Saldo
1-1-2017

Mutatie 2017

Begroot
Saldo
1-1-2018

Mutatie 2018

Begroot
Saldo
1-1-2019

Mutatie 2019

Begroot
Saldo
1-1-2020

Algemene reserve

50.905

0

50.905

0

50.905

0

50.905

Algemene dekkingsreserve

40.078

-23.414

16.664

-8.796

7.868

-6.358

1.510

Totaal

90.983

-23.414

67.569

-8.796

58.773

-6.358

52.416

Bedragen zijn in duizenden euro's


Algemene reserve

Voor een nadere specificatie van de opbouw van de algemene reserve wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. De Algemene reserve maakt deel uit van de beschikbare weerstandscapaciteit en is uiterste achtervang om de gevolgen van optredende risico’s op te vangen. De noodzakelijke hoogte van de Algemene reserve wordt jaarlijks bepaald op basis van de geactualiseerde risicoberekening. Voor een uitgebreide toelichting hierop wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. In afwachting van verdere besluitvorming over de interne verzelfstandiging van Stadswerken is besloten dat de bedrijfsreserve van Stadswerken niet wordt overgeheveld naar de algemene reserve van de Gemeente Utrecht (Raadsbesluit DSW 12.052156 van 5 juli 2012). Het is een apart onderdeel binnen de algemene reserve.

Algemene dekkingsreserve

Voor een nadere specificatie van de mutaties in de algemene dekkingsreserve wordt verwezen naar de toelichting bij de begroting van het programma Algemene middelen, onderdeel mutaties reserves.

De algemene dekkingsreserve wordt gebruikt voor concernbrede reserveringen; onder andere van incidentele baten uit erfpachtconversies en resultaten uit de verkoop van gemeentelijk eigendom. Daarnaast wordt de algemene dekkingsreserve gebruikt voor egalisatie tussen de jaren van de meerjarenraming. De rentebaten over een bedrag ter grootte van het saldo van de algemene dekkingsreserve, zijn opgenomen in het programma Algemene Middelen bij de langlopende geldleningen.

Programmareserve Bewoners en Bestuur

Omschrijving

Begroot
Saldo
1-1-2017

Mutatie 2017

Begroot
Saldo
1-1-2018

Mutatie 2018

Begroot
Saldo
1-1-2019

Mutatie 2019

Begroot
Saldo
1-1-2020

Reserve Verkiezingen

745

0

745

0

745

0

745

Totaal

745

0

745

0

745

0

745

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Toelichting

Reserve verkiezingen

De reserve is ingesteld met het doel ervoor te zorgen dat er middelen beschikbaar zijn ter dekking van de kosten van de verkiezingen. Verkiezingen vinden niet jaarlijks plaats. Het houden van verkiezingen is een wettelijke taak en de middelen daarvoor zijn jaarlijks opgenomen in de algemene uitkering, ook al vindt er geen verkiezing plaats. De reserve heeft een egalisatiefunctie. Het saldo is bestemd voor de egalisatiekosten verkiezingen in een jaar dat er verkiezingen zijn.

Programmareserve Stedelijke Ontwikkeling

Omschrijving

Begroot
Saldo
1-1-2017

Mutatie 2017

Begroot
Saldo

1-1-2018

Mutatie 2018

Begroot
Saldo
1-1-2019

Mutatie 2019

Begroot
Saldo
1-1-2020

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

13.193

0

13.193

0

13.193

0

13.193

Woonruimteont-trekkingsreserve

1.125

0

1.125

0

1.125

0

1.125

Woonfonds

2.202

0

2.202

0

2.202

0

2.202

Reserve Utr. restauratiefonds (URF)

5.485

750

6.235

0

6.235

0

6.235

Archeologisch museum Leidsche Rijn

450

0

450

0

450

0

450

Krachtwijken

4.870

-2.470

2.400

0

2.400

0

2.400

revolverend fonds woningrenovatie

762

0

762

0

762

0

762

DomUnder (Domplein 13)

400

400

0

400

0

400

Reserve grondexploitatie

10.765

-2.957

7.808

-2.957

4.851

-2.957

1.893

Stedelijke herontwikkeling

11.878

-6.116

5.762

720

6.481

2.125

8.606

Reserve Geluidswal

3.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

Reserve taakstelling inkoop LR

13.120

-2.159

10.961

-2.159

8.802

-2.159

6.643

Totaal

67.251

-12.953

54.298

-4.396

49.901

-2.991

46.910

Bedragen zijn in duizenden euro's

Toelichting

Stimuleringsfonds volkshuisvesting (revolverend)

Ingesteld op: 1 januari 1997 / GV 16 - 1997. De reserve heeft geen einddatum vanwege het revolverend karakter. Naar verwachting, op basis van het aflossingstempo startersleningen, zullen omstreeks 2026 de uitstaande leningen zijn afgelost. Vanuit het stimuleringsfonds volkshuisvesting (SVn) werden startersleningen en worden laagrentende leningen verstrekt ter stimulering van de woningmarkt. Het revolverende fonds wordt gevoed uit de opbrengst van rente op uitstaande leningen na aftrek van beheerkosten. Verstrekte leningen staan verantwoord op de balans onder Financiële vaste activa - Overige langlopende leningen.

Woonruimteonttrekkingsreserve

Bij het onttrekken van woonruimte worden compensatie bedragen in rekening gebracht. Deze gelden mogen enkel worden aangewend om nieuwe woonruimte te creëren, zoals het project 'wonen boven winkels' en subsidie regeling van het fonds toevoegen woonruimte.

Woonfonds

Ingesteld op: 2 april 2003 / GV96 – 2003. Eindigt op: 2023. Het woonfonds wordt ingezet voor bijzondere doelgroepen en initiatieven die extra woonvoorzieningen vragen die niet in het reguliere pakket zijn opgenomen. De voeding van en onttrekkingen aan het fonds geschiedt door de afwikkeling van oude volkshuisvesting regelingen en rente over het saldo van de reserve. Naar de aard van het fonds worden voorstellen gedaan voor besteding van daarbij vrijvallende middelen.

Reserve Utrechts restauratiefonds (URF)

Uit het Utrechts Restauratiefonds worden laagrentende leningen verstrekt ter ondersteuning van particuliere eigenaren. Het Restauratiefonds richt zich op de gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden. Voor 2017 wordt er conform de Voorjaarsnota 2016 een storting in het Restauratiefonds gedaan van 750.000 euro, om te kunnen voldoen aan de vraag naar leningen voor restauraties van gemeentelijke monumenten.

Archeologisch museum Leidsche Rijn

Deze reserve is ten behoeve van het ontwikkelen van het cultuurcentrum Hoge Woerd en geldt vooral ter dekking van een deel van de kapitaalslasten. Daarnaast is deze reserve bestemd ter dekking van de archeologische opgravingen in Leidsche Rijn.

Krachtwijken

De reservering is ingesteld bij de Bestuursrapportage 2008. Op basis van de beschikbare financiële middelen (van Rijk, Provincie, corporaties en gemeente) zijn projecten ontwikkeld en uitgevoerd gericht op duurzame verbeteringen in de Utrechtse Krachtwijken. De resterende middelen in de reserve zullen worden ingezet voor de afbouw van het programma Krachtwijken in 2017. De nog niet benutte beschikbare posten zullen in 2017 worden besteed.

Revolverend fonds woningrenovatie

Ingesteld bij de Jaarstukken 2008. De reserve heeft geen einddatum vanwege het revolverend karakter.
Het fonds is in het leven geroepen (november 2007) voor het verstrekken van zachte leningen aan eigenaar/bewoners die deelnemen aan gemeentelijke renovatieprojecten. Sinds 2010 zijn er ook daadwerkelijk gelden gereserveerd en verplichtingen aangegaan. De uitvoering vindt plaats door het SVn.

DomUnder (Domplein13)

Het doel van deze bestemmingsreserve is medio 2016 veranderd. De reserve wordt ingezet ter dekking van de subsidiëring aan Stichting Domplein. Onder voorwaarden wordt aan de stichting een subsidie van in totaal 0,4 miljoen euro verstrekt over een periode van tien jaar. Deze wijziging wordt verwerkt in de derde technische begrotingswijziging.

Reserve Grondexploitatie

De reserve is ten behoeve van het opvangen van niet begrote financiële tegenvallers in grondexploitatieprojecten en ten behoeve van het afdekken van financiële risico's bij het nemen van initiatieven in de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. De noodzakelijke omvang wordt jaarlijks bij het opstellen van het Meerjaren Perspectief Stedelijke Ontwikkeling bijgesteld.

Daarin worden twee normen gehanteerd:

a) de omvang van de reserve minus de omvang van de claims op de reserve is minimaal gelijk aan niet begrote negatieve financiële risico's in de grondexploitatieprojecten;
b) de omvang van de reserve is minimaal gelijk aan 10% van de verwachte toekomstige investeringen in grondexploitatieprojecten.

In 2017 wordt een bedrag van 2,957 miljoen euro onttrokken uit de reserve in verband met de jaarlijkse afdracht aan het concern (2,125 miljoen euro), promotie en acquisitie (0,080 miljoen euro) en dekking product gebiedsmanagement (0,752 miljoen euro).

Stedelijke herontwikkeling

De Reserve Stedelijke Herontwikkeling is een samenvoeging van verschillende budgetten op het terrein van stedelijke ontwikkeling (ISV 2 en 3, Impulsbudget, BLS, BWS en DSM). Gelijktijdig met de samenvoeging heeft de raad in 2014 ook een nieuw bestedingskader voor de verdeling van de middelen en een programmering vastgesteld. Deze programmering wordt jaarlijks bij het MPSO bijgesteld.

Geluidswal Woerden

Bij de vaststelling van de Programmabegroting 2005 is een bedrag beschikbaar gesteld van 5,5 miljoen euro ter gedeeltelijke dekking van de uitgaven van de geluidswal Woerden (Verlenging geluidswal Veldhuizen). Bij de Voorjaarsnota 2013 is de reserve verlaagd met 2,5 miljoen euro. De bestemmingsreserve zullen we na realisatie van de geluidswal aanwenden. Onttrekkingen mogen alleen plaatsvinden in verband met de kosten van de geluidswal.

Reserve taakstelling inkoop Leidsche Rijn

Met de Programmabegroting 2013 is de uitwerking van de gemeentebrede besparing op inkoop door de gemeenteraad vastgesteld. Voor het Leidsche Rijn gaat het om een te besparen bedrag van 21,5 miljoen euro. Voor de dekking van deze taakstelling is bij de bestedings- en dekkingsvoorstellen Verantwoording 2012 21,5 miljoen euro gestort in de nieuw ingestelde reserve taakstelling inkoop Leidsche Rijn. In 2013 is de eerste tranche van 1,939 miljoen euro aan deze reserve onttrokken. De overige tranches worden de komende jaren onttrokken. Voor 2017 wordt een onttrekking geraamd van 2,159 miljoen euro

Programmareserve Duurzaamheid

Omschrijving

Begroot
Saldo
1-1-2017

Mutatie 2017

Begroot
Saldo
1-1-2018

Mutatie 2018

Begroot
Saldo
1-1-2019

Mutatie 2019

Begroot
Saldo
1-1-2020

Reserve Energiemaatregelen Utrechtse Scholen

185

0

185

0

185

0

185

Utrechtse Energie

5.324

0

5.324

0

5.324

0

5.324

Leningen Utrechtse Energie

5.550

0

5.550

0

5.550

0

5.550

Stichting Heerlijk Wonen (PUE)

80

0

80

0

80

0

80

Totaal

11.139

0

11.139

0

11.139

0

11.139

Bedragen zijn in duizenden euro's

Toelichting

Reserve Energiemaatregelen Utrechtse scholen.

Bij de berekening van de verwachte voordelen als gevolg van energiemaatregelen aan Utrechtse scholen in het kader van Utrechtse Energie is uitgegaan van bepaalde parameters (bijvoorbeeld verwachte toename van energiekosten). Met de schoolbesturen zijn overeenkomsten gesloten waarin hun aandeel in de investering is vastgelegd op basis van de verwachte besparingen. Als nadien zal blijken dat de verwachte besparingen onvoldoende zijn behaald als gevolg van afwijkingen in de contractueel vastgelegde parameters, dan zijn wij als gemeente gehouden de schoolbesturen daarvoor financieel te compenseren

Utrechtse Energie

Deze reserve is bestemd voor de uitvoering van het programma Utrechtse Energie! 2011-2014. Eind mei 2011 stemde de gemeenteraad met dit programma in en met het Uitvoeringsprogramma Utrechtse Energie! 2011-2012. Om tot uitvoering te kunnen komen zijn er instrumenten ontwikkeld, samenwerkingsafspraken gemaakt met maatschappelijke en private partners, verschillende haalbaarheidsonderzoeken en scans gemaakt op bedrijfs- en gebiedsniveau, verschillende varianten van ( revolverende ) financiering en garantstellingen ontwikkeld. Het uitvoeringsprogramma is in 2016 nog volop in gang en heeft een doorlooptijd naar 2017.

Leningen Utrechtse energie

De reserve Leningen Utrechtse energie is gevormd ter dekking van het risico van het Energiefonds Utrecht. Dit is een revolverend fonds dat leningen verstrekt voor de duur van 15 jaar. Aan het einde van de looptijd (2028) zal deze lening ineens worden afgelost en zal, conform de besluitvorming, dit bedrag vrijvallen. Het Energiefonds heeft de afgelopen jaren gefungeerd als partner van het programma Utrechtse Energie in de stad en heeft naast het verstrekken van leningen, verschillende projecten ten uitvoer gebracht.

Stichting heerlijk wonen (PUE)

De Stichting Heerlijk Wonen (SHW, voorheen Stichting Verduurzaming gebouwde Omgeving Utrecht, SVGOU) wordt financieel ondersteund door middel van een lening waaruit de aanloopkosten in de eerste jaren worden gedekt omdat de stichting nog niet zelfstandig een financiering kan aantrekken. De stichting heeft zich ten doel gesteld het verduurzamen van de bestaande gebouwde omgeving, primair gericht op de bestaande particulier woningvoorraad in de Gemeente Utrecht, te stimuleren. Indien de stichting er niet in slaagt om voldoende omzet te halen, bestaat het risico dat (een deel van) het geleende geld niet wordt terugbetaald. Deze reserve is ter dekking van dit risico.

Programmareserve Bereikbaarheid

Omschrijving

Begroot
Saldo
1-1-2017

Mutatie 2017

Begroot
Saldo
101-2018

Mutatie 2018

Begroot
Saldo
1-1-2019

Mutatie 2019

Begroot
Saldo
1-1-2020

Meerjarige investeringen bereikbaarheid

10.123

-1.595

8.529

7.342

15.871

25.446

41.318

Parkeerexploitatie

4.659

-419

4.241

-419

3.822

-419

3.404

Fietsparkeren

0

0

0

0

0

0

-130

Pakketstudie Ring

958

958

1.916

1.129

3.045

-3.778

-733

Onderhoud parkeervoorzieningen

864

0

864

0

864

0

864

Totaal

16.604

-1.056

15.550

8.053

23.602

21.250

44.723

Bedragen zijn in duizenden euro's

Toelichting

Pakketstudie Ring Utrecht/Meerjarenprogramma Investeringen Bereikbaarheid (MIB)

Doel van deze reserve is het bevorderen van de doorstroming op hoofdwegen. Daarnaast bevat deze reserve het gemeentelijk aandeel voor de financiering van het aanvullende pakket VERDER maatregelen, bestemd voor financiering van investeringsprojecten Bereikbaarheid , gebaseerd op het raadsvoorstel SO09.095378. Het saldo is bestemd voor dekking van het Meerjaren Perspectief Bereikbaarheid (MPB). De reserve wordt gevoed uit het beschikbaar gestelde jaarlijkse budget tot en met 2033. De huidige cijfers in de administratie moeten nog worden geactualiseerd voor de meerjarige begroting conform de herprogrammering MPB 2016 en de Voorjaarsnota 2016.

Parkeerexploitatie

De reserve is ingesteld om schommelingen in de parkeeropbrengsten te kunnen opvangen, zodat ook in de situatie waarin de opbrengsten onvoldoende blijken te zijn kan worden voldaan aan de jaarlijks vastgestelde afdracht aan de algemene middelen.

Onderhoud parkeervoorzieningen

De reserve is bestemd voor het gegarandeerd uitvoeren van groot onderhoud van belanghebbende garages, parkeergarage, P+R transferia en fietsvoorzieningen.

Programmareserve Openbare Ruimte en Groen

Omschrijving

Begroot
Saldo
1-1-2017

Mutatie 2017

Begroot
Saldo
1-1-2018

Mutatie 2018

Begroot
Saldo
1-1-2019

Mutatie 2019

Begroot
Saldo
1-1-2020

Egalisatiefonds rioleringen

4.805

0

4.805

0

4.805

0

4.805

Ophaaldienst

6.916

-124

6.792

0

6.792

0

6.792

projectreserve Wal- en kluismuren

7.587

0

7.587

0

7.587

0

7.587

Totaal

19.308

-124

19.184

0

19.184

0

19.184

Bedragen zijn in duizenden euro's

Toelichting

Egalisatiefonds rioleringen

Deze egalisatiereserve is gevormd om al te grote schommelingen in de tarieven voor de rioolheffing op te vangen. Bij de tariefvaststelling voor het jaar t +1 wordt bij de voorjaarsnota in jaar t besloten om eventueel bedragen aan de reserve te onttrekken. Verder wordt bij de Verantwoording van jaar t besloten om, indien nodig, eventuele overschotten te storten in de reserve en eventuele tekorten te onttrekken aan de reserve. Bij het vaststellen van het tarief 2017 voor de rioolheffing is besloten geen onttrekking aan deze reserve te doen.

Ophaaldienst

Deze egalisatiereserve is gevormd om al te grote schommelingen in de tarieven voor de afvalstoffenheffing op te vangen. Bij de tariefvaststelling voor het jaar t +1 wordt bij de voorjaarsnota in jaar t besloten om eventueel bedragen aan de reserve te onttrekken. Verder wordt bij de Verantwoording van jaar t besloten om, indien nodig, eventuele overschotten te storten in de reserve en eventuele tekorten te onttrekken aan de reserve. Bij het vaststellen van het tarief 2017 voor de afvalstoffenheffing is bij de Voorjaarsnota 2016 besloten 0,124 miljoen euro te onttrekken aan de reserve.

Projectreserve wal – en kluismuren

Het meerjarige project Wal- en Kluismuren heeft onvermijdelijke vertragingen in de uitvoering gekend. Dit heeft tot gevolg gehad dat het jaarlijkse budget niet volledig besteed kon worden. Daarom is besloten deze reserve te vormen, zodat het project volledig uitgevoerd kan worden. Vanaf 2016 is er geen exploitatiebudget meer voor dit project. Daarom vinden er sinds dat jaar jaarlijks onttrekkingen plaats. Om zo correct mogelijk te budgetteren wordt bij de 1e Technische Wijziging 2017 besloten welk bedrag in 2017 aan deze reserve zal worden onttrokken.

Programmareserve Economie

Omschrijving

Begroot
Saldo
1-1-2017

Mutatie 2017

Begroot
Saldo
1-1-2018

Mutatie 2018

Begroot
Saldo
1-1-2019

Mutatie 2019

Begroot
Saldo
1-1-2020

Reserve cofinanciering Pieken

707

0

707

0

707

0

707

Reserve cofinanciering Science Park

45

0

45

0

45

0

45

Project Wijk in bedrijf Utrecht

175

0

175

0

175

0

175

Toeristische stadspromotie REO

326

0

326

0

326

0

326

Reserve Lokaal Economisch Fonds (LEF)

194

0

194

0

194

0

194

Totaal

1.447

0

1.447

0

1.447

0

1.447

Bedragen zijn in duizenden euro's

Toelichting

Reserve cofinanciering Pieken

Met de cofinanciering bij de (rijks)subsidieregeling Pieken in de Delta worden economische innovatieprojecten ondersteund die de (innovatieve) concurrentiekracht van Utrecht versterken. Daarnaast is de cofinanciering Pieken in de Delta gereserveerd voor uitvoering van de Economische Agenda Utrecht 2012-2018.

Reserve cofinanciering Science Park

Restant reserve cofinanciering. Via deze cofinanciering werd het Utrecht Inc, en wordt het Utrecht Science Park ondersteund.

Project Wijk in bedrijf Utrecht

Het programma rust op drie pijlers, waaronder de activiteiten zijn te scharen die resulteren in een bevordering van de wijkeconomie en het kleinschalig ondernemerschap. De pijlers zijn 1. Vakmanschap. 2. Vestigingsklimaat. 3. Verbinding. Het grootste deel van het budget gaat op in de basisvoorziening, wijk in bedrijf en het straatmanagement voor schoon, heel, veilig en attractief ondernemers – en vestigingsklimaat en bevorderen samenwerking tussen ondernemers.

Toeristische stadspromotie

De reserve is een egalisatiereserve voor tegenvallende toeristenbelasting, en bij voldoende buffer om uitvoering te geven aan ambities op het terrein van toerisme en stadspromotie.

Reserve lokaal economisch fonds (LEF)

Doel van de reserve is ondernemers en andere werkgevers in staat stellen de groei van nieuwe banen, stages- en leerwerkplekken te vergroten. Dit doen we in nauwe samenwerking met het Werkgeversservicepunt (WSP), zodat nieuwe banen zo veel mogelijk ingevuld kunnen worden door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Het saldo is bestemd voor subsidie verlening LEF voor nieuwe arbeidsplaatsen, stageplaatsen en leer-werkplaatsen. De reserve LEF zal in vijf jaar tijd in totaal 8 miljoen euro toegevoegd krijgen ten behoeve van de subsidie uitkeringen tot en met 2020.

Programmareserve Werk en Inkomen

Omschrijving

Begroot
Saldo
1-1-2017

Mutatie 2017

Begroot
Saldo
1-1-2018

Mutatie 2018

Begroot
Saldo
1-1-2019

Mutatie 2019

Begroot
Saldo
1-1-2020

Werk en inkomen

5.553

0

5.553

0

5.553

0

5.553

Revolverend fonds Werk en Inkomen

4.714

0

4.714

0

4.714

0

4.714

Professional Portal

683

0

683

0

683

0

683

Totaal

10.950

0

10.950

0

10.950

0

10.950

Bedragen zijn in duizenden euro's

Toelichting

Werk en Inkomen

De reserve is bestemd voor de dekking van mogelijke tekorten op het Inkomensdeel Participatiewet (bijstand) en de kosten van overplaatsbaren bij Werk en inkomen.

Revolverend fonds Werk en inkomen

Het Revolverend Fonds is bedoeld om samenwerking met onder andere uitzendbureaus en sociaal ondernemers bij het aan het werk helpen van mensen uit de bijstand te financieren. Voorwaarde voor dekking uit Revolverend fonds is dat de samenwerking leidt tot aantoonbare besparing op de uitkeringslasten. Bij de jaarstukken 2015 is 0,286 miljoen euro ten laste van het Revolverend Fonds gebracht.

Professional Portal

De reserve Professional Portal is bedoeld voor de dekking van de kapitaallasten (rente en afschrijving), die voortkomen uit het activeren van releases vanuit het Innovatieprogramma / Professional Portal.

Programmareserve Onderwijs

Omschrijving

Begroot
Saldo
1-1-2017

Mutatie 2017

Begroot
Saldo
1-1-2018

Mutatie 2018

Begroot
Saldo
1-1-2019

Mutatie 2019

Begroot
Saldo
1-1-2020

Stroyenborchdreef brand

18

0

18

0

18

0

18

Overschrijdingsvergoeding

46

0

46

0

46

0

46

Masterplan voortgezet onderwijs

4.108

0

4.108

0

4.108

0

4.108

Masterplan primair onderwijs

1.826

0

1.826

0

1.826

0

1.826

Huisvestingsprogramma

2.614

0

2.614

0

2.614

0

2.614

Reserve piekopvang onderwijs LR

1.302

0

1.302

0

1.302

0

1.302

Meerjaren Perspectief Onderwijshuisvesting

10.136

0

10.136

0

10.136

0

10.136

Voorschool

927

0

927

0

927

0

927

Onderhoud en kapitaallasten Buitenschoolse opvang

1.238

0

1.238

0

1.238

0

1.238

Nieuwbouw Centrale Bibliotheek

5.450

785

6.235

785

7.020

785

7.805

Totaal

27.665

785

28.450

785

29.235

785

30.020

Bedragen zijn in duizenden euro's

Toelichting

Stroyenborchdreef brand

Bij de voorjaarsnota zal worden voorgesteld het restant van 0,018 miljoen euro vrij te laten vallen.

Overschrijdingsvergoeding

De reserve wordt ingezet voor langlopende huisvestingsknelpunten conform de Voortgangsrapportages van de Masterplannen.

Masterplan voortgezet onderwijs

Per 1 januari 2017 hebben we 4,138 miljoen euro gereserveerd voor de 1einrichting van de school VMBO Vleuterweide en voor de 1einrichting van diverse andere scholen van voortgezet onderwijs.

Masterplan primair onderwijs

Per 1 januari 2017 hebben we 1,826 miljoen euro gereserveerd voor de uitvoering van het Masterplan primair onderwijs.

Huisvestingsprogramma's

De reserve is bestemd voor de uitvoering van de huisvestingsprogramma’s onderwijs van eerdere jaren.

Piekopvang onderwijs Leidsche Rijn

De reserve wordt ingezet voor de piekopvang onderwijs in Leidsche Rijn.

Meerjarenperspectief onderwijshuisvesting.

Per 1 januari 2017 hebben we 10,136 miljoen euro gereserveerd voor de uitvoering van het Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting.

Voorschool

Deze reserve is bestemd voor uitbreiding en aanpassing van voorschoollocaties en ouderlokalen, en voor vergoeding voor gebruik van schoollokalen door de Voorscholen.

Onderhoud en kapitaallasten Buitenschoolse opvang (BSO)

De reserve is bestemd voor het onderhoud en de kapitaallasten van de gedane investeringen BSO.

Centrale Bibliotheek Utrecht

De reserve is bestemd voor de eenmalige kosten voor het betrekken van een nieuwe locatie voor de centrale bibliotheek. De verwachte eenmalige kosten bestaan naar verwachting uit dubbele huur tijdens afbouw, het afbouwen en inrichten van het nieuwe gebouw en verhuizen. In de commissiebrief van 2 juni 2014 is als beschikbaar bedrag per 1 januari 2017 voor de incidentele kosten 6,1 miljoen euro genoemd. In 2016 is eenmalig 0,640 miljoen euro onttrokken, zodat een saldo resteert van 5,450 miljoen euro. De centrale bibliotheek op de Neude gaat het derde kwartaal van 2017 open. De jaarlijkse stortingen van 0,785 miljoen euro aan de reserve Nieuwbouw Centrale Bibliotheek zijn vanaf 2017 niet meer nodig ten behoeve van de reserve. Conform besluitvorming naar aanleiding van het coalitieakkoord is dit bedrag met ingang van 2017 beschikbaar voor ophoging van de structurele subsidie aan de bibliotheek. Dit dient ter dekking van de exploitatie van de nieuwe centrale bibliotheek aan de Neude. Bij de voorjaarsnota 2017 zullen we dit aanpassen in de begroting.

Programmareserve Maatschappelijke Ontwikkeling

Omschrijving

Begroot
Saldo
1-1-2017

Mutatie 2017

Begroot
Saldo
1-1-2018

Mutatie 2018

Begroot
Saldo
1-1-2019

Mutatie 2019

Begroot
Saldo

1-1-2020

Plan van aanpak Maatschappelijke Ondersteuning

4.429

0

4.429

0

4.429

0

4.429

Totaal

4.429

0

4.429

0

4.429

0

4.429

Bedragen zijn in duizenden euro's

Toelichting

De reserve Plan van Aanpak MO is gevormd met geoormerkte OGGz-middelen die voor deze doeleinden ingezet worden conform collegebesluit van 27-01-2006, kenmerk 06.025267. In de meerjarenbegroting PvA MO is rekening gehouden met een aantal incidentele investeringen en knelpunten. De reserve wordt de komende jaren nog ingezet voor onder andere:

  • Eenmalig woonfonds met als doel realisatie extra woningen voor de OGGz doelgroep in het kader van het actieplan wonen en woonvoorzieningen OGGz (binnenplaats 2).
  • Uitvoering verhuizing de Stadsbrug en Bureau Dagloon.
  • Aanpakken/waarborgen betrouwbaarheid en validiteit van de data in KRIS.
  • Risicodekking voor extra opvang vanwege koudweerregeling.
  • Nachtopvang ongedocumenteerden.
  • Huisvesten statushouders (vluchtelingenwerk).
  • Programma VoorZorg, vanwege het wegvallen van de provinciale subsidie daarvoor.

Programmareserve Volksgezondheid

Omschrijving

Begroot
Saldo
1-1-2017

Mutatie 2017

Begroot
Saldo
1-1-2018

Mutatie 2018

Begroot
Saldo
1-1-2019

Mutatie 2019

Begroot
Saldo
1-1-2020

Integrale huisvesting 0-19 jaar jeugdgezondheid

178

0

178

0

178

0

178

Totaal

178

0

178

0

178

0

178

Bedragen zijn in duizenden euro's

Toelichting

Volksgezondheid Integrale huisvesting 0-19

De jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen (consultatiebureaus) en de jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen (GG en GD) zijn ondergebracht in verschillende panden. Voor de integratie van de Jeugdgezondheidszorg 0-19 jarigen is het noodzakelijk dat beide partijen zoveel mogelijk in dezelfde panden komen te werken. De reserve is hiervoor bestemd.

Programmareserve Veiligheid

Omschrijving

Begroot
Saldo
1-1-2017

Mutatie 2017

Begroot
Saldo
1-1-2018

Mutatie 2018

Begroot
Saldo
1-1-2019

Mutatie 2019

Begroot
Saldo
1-1-2020

Projecten cameratoezicht

173

0

173

0

173

0

173

Totaal

173

0

173

0

173

0

173

Bedragen zijn in duizenden euro's

Toelichting

Deze reserve is bestemd voor projecten op het gebied van cameratoezicht. In verband met werkzaamheden in het Stationsgebied moeten kabels en camera's tijdelijk worden verplaatst, en op een termijn van drie tot vijf jaar weer teruggeplaatst. De inzet van de reserve wordt lopende het jaar bepaald.

Programmareserve Cultuur

Omschrijving

Begroot
Saldo
1-1-2017

Mutatie 2017

Begroot
Saldo
1-1-2018

Mutatie 2018

Begroot
Saldo
1-1-2019

Mutatie 2019

Begroot
Saldo
1-1-2020

Fonds Stadsverfraaiing

89

0

89

0

89

0

89

Cultuurconvenant

500

-500

0

0

0

0

0

Utrechtse Cultuurlening

200

0

200

0

200

0

200

Fonds Broedplaatsen

703

2

705

2

707

2

709

TivoliVredenburg

4.200

0

4.200

0

4.200

0

4.200

Totaal

5.691

-498

5.193

2

5.195

2

5.197

Bedragen zijn in duizenden euro's

Toelichting

Fonds Stadsverfraaiing

Sinds 1948 hebben wij middelen gereserveerd voor stadsverfraaiing. Deze middelen zijn bedoeld om kunstwerken in de openbare ruimte te kunnen plaatsen. Projecten duren gemiddeld genomen langer dan een jaar en zijn vaak gekoppeld aan stedenbouwkundige ontwikkelingen. Om flexibel met die ontwikkelingen te kunnen meebewegen is deze reserve ingesteld.

Cultuurconvenant

Bij de Voorjaarsnota 2012 is besloten om de collegeambities te halveren waardoor vanaf 2015 het cultuurbudget met 1 miljoen euro is afgenomen. Om het budgetniveau in de gehele cultuurnotaperiode van 2013-2016 gelijk te houden is er besloten om het impulscultuurbudget van 2,5 miljoen euro te storten in de reserve cultuurnota. De laatste onttrekking van 0,5 miljoen euro in 2017 is ter dekking van frictiekosten.

Utrechtse cultuurlening.

Deze reserve is ingesteld om het financieel risico af te dekken van de Utrechtse Cultuurlening die in 2014 onder beheer van Cultuur-Ondernemen en het KF-Heinfonds is gelanceerd.

Fonds broedplaatsen

Deze reserve is ingesteld om het financieel risico af te dekken van het borgstellingsfonds Creatieve broedplaatsen die in 2014 onder beheer van de Triodos Bank is gelanceerd. Jaarlijks wordt er 0,002 miljoen euro aan garantieprovisie verwacht die in overeenstemming met de samenwerkingsovereenkomst tussen de Gemeente Utrecht en de Triodosbank zal terugvloeien in het Fonds.

TivoliVredenburg

Deze reserve is ingesteld om de tekorten in 2014, 2015en 2016 te dekken van TivoliVredenburg. Het saldo begin 2017 dient ter dekking van het tekort in 2015 en het verwachte tekort in 2016.

Programmareserve Sport

Omschrijving

Begroot
Saldo
1-1-2017

Mutatie 2017

Begroot
Saldo
1-1-2018

Mutatie 2018

Begroot
Saldo
1-1-2019

Mutatie 2019

Begroot
Saldo
1-1-2020

Grasmat Zoudenbalch

600

23

623

23

646

23

670

Reserve Nota kapitaalgoederen Sport

3.677

0

3.677

0

3.677

0

3.677

Totaal

4.277

23

4.300

23

4.323

23

4.347

Bedragen zijn in duizenden euro's

Toelichting

Grasmat Zoudenbalch

Wij reserveren jaarlijks 0,048 miljoen euro voor de vervanging van de toplaag als gevolg van zeer intensief gebruik van de velden op het sportcomplex Zoudenbalch. De geplande storting is voor een deel gepland bij de reserve Sportstimulering Verenigingsmanagement.

Reserve nota kapitaalgoederen Sport

De reserve is bestemd voor toekomstig groot onderhoud aan sportaccommodaties, zoals in het in het MPUV 2016 inclusief de nota kapitaalgoederen 2015-2018 is aangegeven.

Programmareserve Vastgoed

Omschrijving

Begroot
Saldo
1-1-2017

Mutatie 2017

Begroot
Saldo
1-1-2018

Mutatie 2018

Begroot
Saldo
1-1-2019

Mutatie 2019

Begroot
Saldo
1-1-2020

Staatsliedenbuurt

48

0

48

0

48

0

48

Nota Kapitaalgoederen

471

0

471

0

471

0

471

Groot Onderhoud Maatschappelijk Vastgoed

843

0

843

0

843

0

843

Reserve Vastgoedbeheer

4.897

2.000

6.897

1.000

7.897

1.000

8.897

Totaal

6.259

2.000

8.259

1.000

9.259

1.000

10.259

Bedragen zijn in duizenden euro's

Toelichting

Vaste Activa

Staatsliedenbuurt

Deze reservering is bestemd voor de uitvoering van het Project Staatsliedenbuurt.

Nota Kapitaalgoederen

De reservering is bestemd ter dekking van de kosten van het achterstallig onderhoud van Welzijnsaccommodaties.

Groot Onderhoud Maatschappelijk Vastgoed

Reservering is bestemd voor groot onderhoud Multifunctionele accommodatie, zoals in de nota kapitaalgoederen 2012-2015 is aangegeven.

Vastgoedbeheer

De reserve dient ter dekking van bedrijfsrisico's (bijvoorbeeld onverwachte tekorten op de exploitatie en de ontwikkeling van panden/percelen) en tevens als egalisatie van het jaarlijkse resultaat op de vastgoedportefeuille. De exploitatie per perceel is over de levensduur sluitend, maar er blijven faseringsverschillen per jaar. Vooral bij nieuw gebouwde accommodaties is er in het begin een tekort doordat de jaarlijkse huurstijging pas na een aantal jaren groot genoeg is om de (gelijk blijvende) kapitaallasten te dekken.

Programmareserve Algemene middelen en onvoorzien

Omschrijving

Begroot
Saldo
1-1-2017

Mutatie 2017

Begroot
Saldo
1-1-2018

Mutatie 2018

Begroot
Saldo
1-1-2019

Mutatie 2019

Begroot
Saldo
1-1-2020

Budgetstructuur Leidsche Rijn

19.016

0

19.016

0

19.016

0

19.016

Reserve Muziekcentrum Vredenburg/Muziekpaleis

445

0

445

0

445

0

445

Gezondheid ruimtelijke ontwikkeling

672

-285

388

-285

103

-285

-181

Decentralisatie Sociaal Domein

13.977

4.000

17.977

0

17.977

0

17.977

Muziekcentrum Vredenburg Frictiekosten 2009

243

0

243

0

243

0

243

Totaal

34.353

3.716

38.069

-285

37.784

-285

37.500

Bedragen zijn in duizenden euro's

Toelichting

Reserve budgetstructuur Leidsche Rijn

De reserve Budgetstructuur Leidsche Rijn is ingesteld in 1997 en is bestemd voor het opvangen van frictiekosten bij de realisatie van voorzieningen in Leidsche Rijn. Dit betreft vooral de kosten voor tijdelijke voorzieningen, eerste inrichting van scholen en het opvangen van tijdelijke tekorten op de stelpost kapitaallasten Leidsche Rijn (product Budgetstructuur Leidsche Rijn). Jaarlijks wordt het resultaat op het product Budgetstructuur Leidsche Rijn bij de bestedings- en dekkingsvoorstellen met deze reserve verrekend. Met elke jaarlijkse verrekening neemt het sado van de reserve gestaag af. Na de realisatie van de voorzieningen in Leidsche Rijn wordt de reserve opgeheven.

Reserve MCV/Muziekpaleis

De bestemmingsreserve Muziekcentrum Vredenburg / Muziekpaleis is in 2012 ingesteld ter dekking van het opheffen van Muziekcentrum Vredenburg en van knelpunten bij de realisatie van het Muziekpaleis.

Gezondheid ruimtelijke ontwikkeling

De reserve Gezondheid ruimtelijke ontwikkeling is in 2012 ingesteld ten behoeve van het intensiveren van de advisering op het terrein van de gezondheid in de ruimtelijke ontwikkeling. De begrote jaarlijkse onttrekking met dit doel bedraagt 0,285 miljoen euro. De advisering en de bijbehorende kosten van ruimtelijke ontwikkeling zal in 2017 worden geëvalueerd.

Decentralisatie sociaal domein

Het doel van de reserve Decentralisatie sociaal domein is om bij te dragen aan zorgvuldige transities. Hiermee wordt bedoeld dat Utrecht op tijd gereed is voor de nieuwe taken en verantwoordelijkheden en dat er tijd en ruimte is om inwoners/cliënten zorgvuldig over te laten gaan richting het Utrechtse model zoals dat is vastgelegd in de Kadernota’s. Het startbedrag is bij de verantwoording 2013 gestort ten laste van het resultaat van het programma Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid. Indien nodig kan met middelen uit de reserve worden geïnvesteerd in maatregelen om gesignaleerde risico’s en knelpunten te voorkomen of op te heffen. We denken hierbij onder andere aan (tijdelijke) extra menskracht, preventieve activiteiten, het tegengaan van wachtlijsten en het stimuleren van innovatie en burgerinitiatieven die de beoogde ambities versterken. De uitgangspunten voor aanwending van de reserve zijn opgenomen in de uitvoeringsnota. Conform besluit bij de Voorjaarsnota 2014 wordt twee maal 4 miljoen euro toegevoegd in de jaren 2016 respectievelijk 2017.

MCV Frictiekosten 2009

De reserve MCV frictiekosten 2009 wordt na de opheffing van het Muziekcentrum Vredenburg, niet meer op het programma Cultuur verantwoord. Deze reserve valt onder het programma Algemene Middelen. Bij de overboeking naar het programma Algemene Middelen is 1,004 miljoen euro gestort. De reserve is bedoeld om de kosten als gevolg van een reorganisatie uit 2009 af te dekken. Tot en met 2015 zijn 0,761 miljoen euro aan frictiekosten onttrokken. Verrekening van kosten met deze reserve vindt plaats op basis van dekkingsvoorstel bij het jaarresultaat.

Programmareserve Algemene Ondersteuning

Omschrijving

Begroot
Saldo
1-1-2017

Mutatie 2017

Begroot
Saldo
1-1-2018

Mutatie 2018

Begroot
Saldo
1-1-2019

Mutatie 2019

Begroot
Saldo
1-1-2020

Europese subsidies

2.196

0

2.196

0

2.196

0

2.196

Reserve ICT Investeringsprogramma

4.716

0

4.716

0

4.716

0

4.716

Totaal

6.912

0

6.912

0

6.912

0

6.912

Bedragen zijn in duizenden euro's

Toelichting

Europese subsidies

De uitvoering van de Europese subsidieprogramma's lopen over de jaargrenzen heen. Door een reserve in te stellen, kunnen de schommelingen in uitgaven en inkomsten worden ondervangen. Mutaties zijn afhankelijk van de gerealiseerde projecten en zullen bij de jaarlijkse verantwoording via een dekkings- of bestedingsvoorstel voorgelegd worden.

ICT investeringsprogramma

In de Voorjaarsnota 2011 zijn er voor het meerjarige ICT Investeringsprogramma incidentele (voor de jaren 2011 – 2014) en structurele budgetten (vanaf 2011) toegekend. Omdat de uitvoering van de projecten in het kader van dit programma niet altijd synchroon liepen met de jaarsnedes van de toegekende budgetten, is er een reserve ICT Investeringsprogramma ingesteld. Zo konden schommelingen opgevangen worden. In de eerste jaren van het programma is er een positief resultaat op het structurele budget ontstaan omdat er gedurende deze periode nog geen budget voor afschrijvingskosten nodig was. Het incidentele budget van het ICT Investeringsprogramma is primair bedoeld voor het realiseren van investeringen. Omdat er aan het oorspronkelijke ICT Investeringsprogramma intussen additionele projecten zijn toegevoegd, is de prognose dat de investeringskosten gedurende de totale looptijd van het programma veel hoger zullen uitvallen dan aanvankelijk gebudgetteerd. Daarom is er bij de Verantwoording 2013 besloten om de voordelen op het structurele budget in te zetten ter dekking van de nadelen op het incidentele budget en om de restanten van het voordeel op het structurele budget voortaan te storten in de reserve ICT Investeringen. Het doel en de reikwijdte van de reserve is hiermee verbreed naar het volledige budget van het ICT Investeringsprogramma. Mutaties zijn afhankelijk van de gerealiseerde projecten en zullen bij de jaarlijkse verantwoording via een dekkings- of bestedingsvoorstel voorgelegd worden. De verwachting is dat het saldo van de reserve bij de Jaarrekeningen 2016 en 2017 volledig ingezet zal worden.

Reserve ten bate van vaste activa

Omschrijving

Begroot
Saldo
1-1-2017

Mutatie 2017

Begroot
Saldo
1-1-2018

Mutatie 2018

Begroot
Saldo
1-1-2019

Mutatie 2019

Begroot
Saldo
1-1-2020

Vaste activareserve

258.662

-6.566

252.096

-6.568

245.528

-6.571

238.957

Totaal

258.662

-6.566

252.096

-6.568

245.528

-6.571

238.957

Bedragen zijn in duizenden euro's

Toelichting

Reserves ten bate van de vaste activa

Als een vast actief wordt gefinancierd met een incidentele interne bijdrage, wordt deze bijdrage in de vaste activareserve gestort. Vanuit deze reserve worden vervolgens jaarlijks de bijbehorende kapitaallasten betaald. Kapitaallasten bestaan uit rente en afschrijving.

Overzicht van structurele onttrekkingen en stortingen in de reserves

2017

2018

2019

Programma

onttrekking

storting

onttrekking

storting

onttrekking

storting

Algemene middelen

285

0

285

0

285

0

Vaste activareserve

6.570

0

6.570

0

6.570

0

Totaal

6.855

0

6.855

0

6.855

0

Bedragen zijn in duizenden euro's

Toelichting

In bovenstaande tabel zijn de structureel begrote onttrekkingen en stortingen in de reserves weergegeven, conform artikel 19, 23 en 28 van het BBV.

De reserve Gezondheid ruimtelijke ontwikkeling is in 2012 ingesteld ten behoeve van het intensiveren van de advisering op het terrein van de gezondheid in de ruimtelijke ontwikkeling. De begrote jaarlijkse onttrekking met dit doel bedraagt 0,285 miljoen euro.