Doelstelling:De voorzieningen afstemmen op de huidige en toekomstige bewoners van Leidsche Rijn

Beleidskader: Referentiekader Voorzieningen Leidsche Rijn

Inhoud: In het Referentiekader Budgetstructuur Leidsche Rijn zijn het ruimtebeslag, de investeringskosten en de hierbij behorende taakstellende budgetten voor de permanente voorzieningen in Leidsche Rijn vastgelegd.

Soort investeringen:Investeringen met economische nut.

Vervangingsinvesteringen: Niet van toepassing

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

Uitbreidingsinvesteringen

categorie A

Autorisaties t/m 2016

2017

2018

2019

2020

Leidsche Rijn Centrum diverse projecten

1.288

4.263

0

0

0

Cluster Hogeweide diverse voorz. maatsch. ontw.

992

970

0

0

0

Rijnvliet basisschool en welzijnsvoorz.

5.919

248

0

0

0

Cluster Leeuwestein Noord

basisschool

5.919

0

0

0

0

Leidsche Rijn overig NME-tuinen, basisscholen en jongerenvoorz.

8.667

248

0

248

0

Totaal uitbreidingsinvesteringen

22.785

5.729

0

248

0

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Voorzieningen Leidsche Rijn
Door de realisatie van Leidsche Rijn groeit de stad en daarmee de behoefte aan uitbreiding van de maatschappelijke voorzieningen. Dit brengt nieuwe investeringskosten met zich mee. In bovenstaande tabel zijn de – conform het referentiekader Leidsche Rijn - begrote investeringskosten opgenomen van de projecten waarvan de uitvoering nog niet is gestart. Projecten die in uitvoering of al in gebruik genomen zijn, zijn overgeheveld naar het betreffende beleidsprogramma; hetzij Onderwijs, Sport of Maatschappelijke ondersteuning.

Van de onderwijsprojecten uit bovenstaande tabel vindt besluitvorming over kredietverlening plaats in de tweede helft van 2016. Vanaf dat moment worden zij opgenomen in het programma Onderwijs.

Uitbreidingsinvesteringen categorie B: Niet van toepassing